ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ghettoize

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ghettoize*, -ghettoize-

ghettoize ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ghettoize (vt.) แบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา หรือวัฒนธรรม See also: ใช้นโยบายแบ่งแยกตามเชื้อชาติ ศาสนา หรือวัฒนธรรม Syn. classify, discriminate, separate
English-Thai: HOPE Dictionary
ghettoizevt. แยกออกต่างหาก, See also: ghettoization n.

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ghettoize
Back to top