ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-segregate-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น segregate, *segregate*,

-segregate- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบ่งแยก[v.] (baengyaēk) EN: be divided ; split ; separate ; part ; segregate ; bisect FR: morceler ; démembrer
จำแนก[v.] (jamnaēk) EN: classify ; segregate ; separate ; divide ; categorize ; sort out ; distribute ; sift FR: diviser ; classifier ; séparer ; trier ; distribuer ; distinguer
จำแนกแยกแยะ[v. exp.] (jamnaēk yaē) EN: sort out ; digest ; separate ; segregate ; sift FR: séparer ; trier

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -segregate-
Back to top