ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

segregate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *segregate*, -segregate-

segregate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
segregate (vt.) แยกออกจากกลุ่ม See also: แบ่งออก, แยกตัวออก Syn. separate, set apart, isolate, seclude, divide
segregate (vt.) แบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา หรือวัฒนธรรม See also: ใช้นโยบายแบ่งแยกตามเชื้อชาติ ศาสนา หรือวัฒนธรรม Syn. classify, discriminate, ghettoize, separate
segregate (vi.) แยกพันธุกรรม (ทางพันธุศาสตร์) See also: แยกเซลล์
English-Thai: HOPE Dictionary
segregate(เซก'ระเกท) vt. แยกออกจากกัน,แบ่งแยก (เชื้อชาติ,ผิว,กลุ่ม) vi. แยกออก,แบ่งออก,ถอนตัวออก,หันไปเกาะ, (พันธุศาสตร์) แยกออกระหว่างการแบ่งเซลล์แบบmeiosis (ดู) ,หันไปรวม., See also: segregable adj. segregative adv. segregator n. คำที่มีความหมายเหมื
segregated(เซก'ระเกทิด) adj. แยกตัวออก,แบ่งแยกผิว,แบ่งแยกเชื้อชาติ,เฉพาะกลุ่ม,สำหรับให้เฉพาะกลุ่มใช้., See also: segregatedly adv. segregatedness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
segregate(vt) แบ่งแยกเชื้อชาติ,แยก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
segregateแบ่งแยก, แยกออก [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
แตก (v.) segregate See also: divide, separate Syn. แตกแยก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Segregated, of course. The men in the barracks near the quarry. The women on the other side of the wire....แยกส่วนหญิงชายด้วย
We desegregated our schools.เราเลิกการแบ่งแยกโรงเรียน
Pillar downloads the entire conversation into a segregated server surrounded by firewalls like I've never seen.พิลล่า ดาวน์โหลดการสนทนาทั้งหมด ไปยังเซอร์เวอร์ที่แยกไว้อีกตัวหนึ่ง ด้วยระบบป้องกันที่ผมไม่เคยเจอมาก่อน
I will get you placed in segregated housing.ฉันจะแยกคุณไปอยู่ที่บ้านพักที่ไกลออกไป
You live in a world that segregates you into classes.คุณอาศัยอยู่ในโลกที่แบ่งแยกคุณในชั้นเรียน
They had segregated buses until, like, a year ago.แต่พวกเขาเคยแบ่งชนชั้นในการใช้รถบัสนะ (เหยีดสีผิว) จนกระทั่งเมื่อปีที่แล้ว ที่พวกเขาล้มเลิกมัน
That's still a segregated school, Maryนั่นยังคงเป็นโรงเรียนแยก แมรี่!
Virginia is still a segregated state.เวอร์จิเนียยังคงเป็นรัฐแยก

segregate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบ่งแยก[v.] (baengyaēk) EN: be divided ; split ; separate ; part ; segregate ; bisect FR: morceler ; démembrer
จำแนก[v.] (jamnaēk) EN: classify ; segregate ; separate ; divide ; categorize ; sort out ; distribute ; sift FR: diviser ; classifier ; séparer ; trier ; distribuer ; distinguer
จำแนกแยกแยะ[v. exp.] (jamnaēk yaē) EN: sort out ; digest ; separate ; segregate ; sift FR: séparer ; trier

segregate ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rassentrennung {f} | die Rassentrennung aufhebenracial segregation | to desegregate

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า segregate
Back to top