ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*seclude*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น seclude, -seclude-

*seclude* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
seclude (vt.) แยกตัว See also: เก็บตัว, ตัดขาดจากโลกภายนอก, อยู่โดดเดี่ยว, ซ่อนตัว, อยู่อย่างสันโดษ Syn. isolate, segregate, hide, conceal
seclude from (phrv.) แยกตัวจาก See also: เก็บตัวจาก
secluded (adj.) เป็นส่วนตัว See also: เก็บตัว, สันโดษ, ไม่ติดต่อโลกภายนอก, โดดเดี่ยว, สงบ Syn. private, hidden, withdrawn, isolated, sequestered
secludedly (adv.) โดยส่วนตัว
English-Thai: HOPE Dictionary
secluded(ซีคลู'ดิด) adj. แยกตัว,เก็บตัว,สันโดษ,ตัดขาดจากโลกภายนอก,เงียบสงบ., See also: secludedly adv. secludedness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
seclude(vt) เก็บตัว,แยกตัว,ตัดขาด,อยู่อย่างสันโดษ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
secluded pupilรูม่านตายึดติด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pupil, secludedรูม่านตายึดติด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
แยกตัว (v.) seclude See also: break up Ops. รวมตัว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Find some secluded glade where she can pick wildflowers.พบบางบึงเงียบสงบ ที่เธอสามารถเลือกดอกไม้ป่า
You took your wife to the park, and you found a secluded area, and when you were sure no one was watching, you shot her.คุณพาภรรยาของคุณไปที่เดอะปาร์ค แล้วคุณเจอบริเวณที่เงียบสงบ แล้วเมื่อคุณมั่นใจว่าไม่มีใคร อยู่บริเวณนั้น คุณยิงเธอ
Lee's room was the same as other student's room which he stayed for 4 years, That secluded life left him long hair upto his waist,ห้องของลีก็เหมือนกับห้องของนักเรียนคนอื่นๆ เค้าอาศัยที่นี่มา 4 ปีแล้ว โดยแยกตัวจากคนอื่นๆ ผมยาวจนถึงเอว
Don't go anywhere secluded. Stay with friends.อย่าไปไหนคนเดียว ให้อยู่กับเพื่อนตลอดนะ
A lovely castle in a secluded part of the country far from prying eyes.ปราสาทสวยงามบนทำเลที่ แสนจะเป็นส่วนตัว ปราศจากสายตาสอดรู้สอดเห็นไง
Both victims were attacked in secluded areas.เหยื่อทั้งสองรายถูกจู่โจมในที่ห่างไกลผู้คน
You have to regroup the tech team and start another search, this time focusing on secluded brush areas within 50 yards on either side of the tracks, where animal feeding sites would likely appear.คุณต้องกลับไปรวมกับกลุ่มกับทีมเทคนิค และเริ่มการค้นหา คราวนี้ให้ความสนใจ บริเวณพุ่มไม้เตี้ย ๆ ในระยะ 50 หลา หรือรอบ ๆ ทางรถไฟ
It's a romantic dinner, Secluded spot somewhere woodsy.อาหารค่ำสุดโรแมนติค ที่ส่วนตัวท่ามกลายธรรมชาติ
"to avoid secluded locations at nightได้หลบหนีจากสถานที่ลึกลับในตอนกลางคืน
* Well secluded, oh, I see it all **เราต้องแยกตัว ชั้นเข้าใจ*
♪ Your secluded nights ♪#ในคืนที่คุณแยกตัวไป#
Let's go to the secluded tower.ทางนั้น ไปดูเร็วเข้า รีบไปดูเร็วเข้า

*seclude* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yōu, ㄧㄡ, 幽] quiet; secluded; Hades
幽静[yōu jìng, ㄧㄡ ㄐㄧㄥˋ, 幽静 / 幽靜] quiet; secluded; isolated; peaceful
幽径[yōu jìng, ㄧㄡ ㄐㄧㄥˋ, 幽径 / 幽徑] secluded path
[pì, ㄆㄧˋ, 僻] biased; low; rustic; secluded

*seclude* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
垂れ込める;垂れこめる;たれ込める;垂れ籠める;垂れ篭める[たれこめる, tarekomeru] (v1,vi) (1) (uk) to hang low over (e.g. clouds); (2) (arch) to seclude oneself (behind screens, curtain, etc.)
奥まって[おくまって, okumatte] (exp) secluded; innermost
幽境[ゆうきょう, yuukyou] (n) solitude; secluded place
幽暗[ゆうあん, yuuan] (adj-na,n) dark and secluded
幽然[ゆうぜん, yuuzen] (adj-t,adv-to) quiet and secluded
幽邃境[ゆうすいきょう, yuusuikyou] (n) secluded place
幽閑[ゆうかん, yuukan] (adj-na,n) quiet and secluded
深窓[しんそう, shinsou] (n) secluded inner room
秘境[ひきょう, hikyou] (n) unexplored region; one of the most secluded regions
秘境駅[ひきょうえき, hikyoueki] (n) (obsc) (col) secluded station; unexplored station
籠もる(P);籠る;篭る;隠る[こもる, komoru] (v5r,vi) (1) (uk) to seclude oneself; to be confined in; (2) to be filled (e.g. with emotion, satire, etc.); to be heavy (with); (3) to be stuffy; (4) to be implied; (P)
閉じこもる(P);閉じ篭る;閉じ込もる;閉じ籠る;閉篭る[とじこもる, tojikomoru] (v5r,vi) to seclude oneself; to shut oneself away; (P)
閑居[かんきょ, kankyo] (n,vs) quiet and secluded life; quiet retreat; idle life
隠棲;隠栖[いんせい, insei] (n,vs) secluded life
隠退生活[いんたいせいかつ, intaiseikatsu] (n) secluded life
隠遁生活[いんとんせいかつ, intonseikatsu] (n) a reclusive life; living secluded from the world; leading a sequestered life

*seclude* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อ้างว้าง[v.] (āngwāng) EN: isolate ; seclude ; quarrantine FR: isoler
แฝง[v.] (faēng) EN: conceal ; cover up ; hide ; keep secret ; obscure ; seclude ; disguise FR: cacher ; dissimuler ; receler ; recéler
เก็บตัว[v.] (keptūa) EN: introvert ; confine ; be withdrawn ; be shut in ; isolate ; isolate oneself ; avoid society ; shun society ; be unsocial ; live a very secluded life FR: s'enfermer ; se cloîtrer ; s'isoler
แยกตัว[v.] (yaēktūa) EN: seclude ; break up FR:

*seclude* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einsamkeit {f}secludedness
zurückgezogen {adj}secluded; seclusive
zurückgezogen {adv}secludedly; seclusively

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *seclude*
Back to top