ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-seclude-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น seclude, *seclude*,

-seclude- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
垂れ込める;垂れこめる;たれ込める;垂れ籠める;垂れ篭める[たれこめる, tarekomeru] (v1,vi) (1) (uk) to hang low over (e.g. clouds); (2) (arch) to seclude oneself (behind screens, curtain, etc.)
籠もる(P);籠る;篭る;隠る[こもる, komoru] (v5r,vi) (1) (uk) to seclude oneself; to be confined in; (2) to be filled (e.g. with emotion, satire, etc.); to be heavy (with); (3) to be stuffy; (4) to be implied; (P)
閉じこもる(P);閉じ篭る;閉じ込もる;閉じ籠る;閉篭る[とじこもる, tojikomoru] (v5r,vi) to seclude oneself; to shut oneself away; (P)

-seclude- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อ้างว้าง[v.] (āngwāng) EN: isolate ; seclude ; quarrantine FR: isoler
แฝง[v.] (faēng) EN: conceal ; cover up ; hide ; keep secret ; obscure ; seclude ; disguise FR: cacher ; dissimuler ; receler ; recéler
แยกตัว[v.] (yaēktūa) EN: seclude ; break up FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -seclude-
Back to top