ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*incompetent*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น incompetent, -incompetent-

*incompetent* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
incompetent (adj.) ซึ่งไร้ความสามารถ See also: ซึ่งขาดความสามารถ Syn. inapt, incapable Ops. capable, competent
incompetently (adv.) อย่างไม่ชำนาญในการใช้ See also: อย่างงุ่มง่าม, อย่างเงอะงะ Syn. incorrectly, inaccurately Ops. competently, correctly, accurately
English-Thai: HOPE Dictionary
incompetent(อินคอม' พิเทินทฺ) adj. ไม่มีความสามารถ, ไม่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย. -n. ผู้ไร้ความสามารถ, Syn. inexpert, unskilful, unable, incapable ###A. competent
English-Thai: Nontri Dictionary
incompetent(adj) ไร้ความสามารถ,ขาดคุณสมบัติ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
incompetent๑. ไร้สมรรถภาพ๒. ผู้ไร้สมรรถภาพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Incompetentไร้ความสามารถ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผู้ไร้ความสามารถ (n.) an incompetent person Ops. ผู้มีความสามารถ
คนวิกลจริต (n.) incompetent person
คนไร้ความสามารถ (n.) incompetent person Syn. คนวิกลจริต
ผู้เสมือนไร้ความสามารถ (n.) quasi-incompetent person
ไม่มีความสามารถ (v.) be incompetent See also: be incapable, be incapacitated Ops. มีความสามารถ
ไม่มีความสามารถ (adj.) incompetent See also: incapable, incapacitated Ops. มีความสามารถ
ไร้ความสามารถ (v.) be incompetent See also: be incapable, be incapacitated Syn. ไม่มีความสามารถ Ops. มีความสามารถ
ไร้ความสามารถ (adj.) incompetent See also: incapable, incapacitated Syn. ไม่มีความสามารถ Ops. มีความสามารถ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm surrounded by incompetent, stupid, sterile stenographers.ฉันมีความสามารถรอบตัว โง่.. เป็นหมัน.. นักคิด
Those incompetents you hired nearly got me killed.พวกไร้ความสามารถทั้งหลายที่คุณจ้างไว้น่ะ เกือบจะฆ่าฉันเสียแล้ว.
No matter how incompetent the assassins or how much they miss one person always gets hit.ไม่ว่ามือปืนชั้นสวะจะยิงส่งเดชแค่ไหน ต้องมีคนหนึ่งโดนลูกหลงเสมอ
You incompetent, blithering nitwit! All right, hoppy!ไร้ความสามารถ ไอ้สะเพร่า!
Do you want and incompetent TU planting a lifetime?Do you want and incompetent TU planting a lifetime?
Needless to say, the Royal Academy of Science declared this crackpot mentally incompetent, and he was duly dispatched to a lunatic asylum.ทางราชวิทยาลัยวิทยาศาสตร์จึง ประกาศให้เจ้าบ้าคนนี้ เป็นบุคคลไร้ความสามารถ และอัปเปหิเขาไปอยู่ รพ.ประสาท
An incompetent sub, who didn't compete for 3 years.ตัวสำรองที่ไม่มีความสามารถ ที่ไม่เคยเข้าแข่งเลยตลอด 3 ปี
Arsonists are socially incompetent. This guy doesn't go on dates.มือวางเพลิงจะไม่มีความสามารถในการเข้าสังคม/N คน ๆ นี้ไม่ออกเดท
It must be frustrating being such a damn good investigator surrounded by incompetent fools.มันคงต้องอึดอัดมาก การเป็นนักสืบสวนที่เก่ง...
I'm talking about a black car, full of your incompetent operatives.ผมพูดถึงรถสีดำ กับไ้อ้ลูกน้องกระจอกๆของคุณ
Well, I'm not an entirely incompetent spy, you know?ก็ ผมไม่ใช่สปายที่แท้จริง. คุณก็รู้ใช่มั้ย?
Well, of all the incompetent employees in this backwater branch, you three have distinguished yourselves- with the lowest customer evaluation scores in recorded history.คือ ในกระบวนพนักงานห่วยๆ ของสาขาแบล็กวอเตอร์ทั้งปวง นายสามคนได้โดดเด่นขึ้นมา โดยเป็นผู้ที่คะแนนต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์การประเมิน

*incompetent* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
眼高手低[yǎn gāo shǒu dī, ㄧㄢˇ ㄍㄠ ㄕㄡˇ ㄉㄧ, 眼高手低] grandiose aims but modest ability (成语 saw); to have high standards while unable to live up to them; ambitious but incompetent
不学无术[bù xué wú shù, ㄅㄨˋ ㄒㄩㄝˊ ˊ ㄕㄨˋ, 不学无术 / 不學無術] without learning or skills (成语 saw); ignorant and incompetent
庸碌无能[yōng lù wú néng, ㄩㄥ ㄌㄨˋ ˊ ㄋㄥˊ, 庸碌无能 / 庸碌無能] mediocre and incompetent

*incompetent* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不適任者[ふてきにんしゃ, futekininsha] (n) unqualified (incompetent) person; square peg in a round hole
伴食宰相[ばんしょくさいしょう, banshokusaishou] (n) an incompetent cabinet minister; a figurehead minister
準禁治産者[じゅんきんちさんしゃ, junkinchisansha] (n) a quasi-incompetent (individual)
無力[むりょく, muryoku] (adj-na,n,adj-no) powerlessness; helplessness; incompetent; (P)
無資格者[むしかくしゃ, mushikakusha] (n) unqualified or unlicensed person; (legally) incompetent
禁治産者[きんちさんしゃ, kinchisansha] (n) (legally) incompetent individual
能無し;能なし[のうなし, nounashi] (n) (1) incompetence; ne'er-do-well; (adj-no) (2) incompetent; dimwitted; brainless
至らない[いたらない, itaranai] (adj-i) imperfect; incompetent; inadequate; careless

*incompetent* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บุคคลเสมือนไร้ความสามารถ[n. exp.] (bukkhon sam) EN: quasi-incompetent person FR:
ขาดความสามารถ[n. exp.] (khāt khwāms) EN: be incompetent ; be incapacitated FR: manquer de compétence ; manquer de compétences
ขาดความสามารถ[adj.] (khāt khwāms) EN: incompetent ; lacking in ability ; incapable FR:
ไม่เอาไหน[adj.] (mai ao nai) EN: feckless ; no good ; shiftless ; incompetent FR:
ไม่เอาไหน[adv.] (mai ao nai) EN: uselessly ; incompetently FR:
ไม่มีความสามารถ[adj.] (mai mī khwā) EN: incapable ; incompetent FR: incapable ; incompétent
ผู้เสมือนไร้ความสามารถ[n. exp.] (phū sameūoe) EN: quasi-incompetent person FR:
ไร้ค่า[v.] (rai khā) EN: be useless ; be incompetent ; be worthless ; lack skill or ability FR:
ไร้ความสามารถ[adj.] (rai khwāmsā) EN: incompetent ; incapable ; lacking in ability FR: incompétent ; incapable
ไร้ประสิทธิภาพ[adj.] (rai prasitt) EN: incompetent ; incapable ; lacking in ability FR: incompétent ; incapable
เสมือนไร้ความสามารถ[adj.] (sameūoen ra) EN: quasi-incompetent FR: quasi incompétent

*incompetent* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Niete {f}; unfähige Person | Nieten in Nadelstreifendead loss; wash-out | incompetent managers

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *incompetent*
Back to top