ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

inaccurately

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *inaccurately*, -inaccurately-

inaccurately ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
inaccurately (adv.) อย่างไม่ถูกต้อง See also: อย่างคลาดเคลื่อน Syn. incorrectly Ops. accurately, correctly

inaccurately ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เข้าใจไขว้เขว[v. exp.] (khaojai khw) EN: misconstrue ; misunderstand ; understand inaccurately FR:
ไขว้เขว[adv.] (khwaikhwē) EN: inaccurately ; incorrectly FR: incorrectement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า inaccurately
Back to top