ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

accurately

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *accurately*, -accurately-

accurately ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
accurately (adv.) อย่างแม่นยำ See also: อย่างถูกต้อง, อย่างเที่ยงตรง Syn. correctly, precisely, exactly, certainly
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Accuratelyถูกต้องแน่นอน [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตรงเป๊ะ (adv.) accurately Syn. ตรง, ตรงเผง, แม่นยำ
ตรงเผง (adv.) accurately See also: precisely, exactly, correctly Syn. แม่นยำ
ถนัด (adv.) accurately See also: precisely, exactly Syn. ชัด, แม่นยำ
อย่างเที่ยงตรง (adv.) accurately See also: exactly Ops. อย่างเลือนลาง
อย่างแม่นยำ (adv.) accurately See also: exactly Syn. อย่างเที่ยงตรง Ops. อย่างเลือนลาง
เป๊ะ (adv.) accurately See also: exactly, correctly, precisely, definitely Syn. แม่นยำ Ops. ขาดๆ เกินๆ
แม่น (adv.) accurately Syn. ตรง, ตรงเผง, แม่นยำ, ตรงเป๊ะ
แม่น (adv.) accurately See also: exactly, precisely Syn. ขึ้นใจ
แม่นยำ (adv.) accurately See also: exactly, correctly, precisely Syn. แม่น, ชำนาญ, ถูกต้อง
นอนวัน (v.) spin accurately See also: revolve smoothly as if stopping still
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
With its 27 linked radio telescopes we can search more accurately than at any other facility.ด้วยการเชื่อมโยง 27 กล้องโทรทรรศน์วิทยุ เราสามารถค้นหา ได้แม่นยำมากขึ้น
It simply means we didn't accurately gauge his potential in the first place.- If he did? - It would mean we did not accurately gauge his potential in the first place.
Thus, I redesigned it based on your history to more accurately reflect the varying grotesqueries of your nature.ดังนั้น ผมเลยออกแบบมันเสียใหม่ โดยอาศัยเค้าโครงจากประวัติของคุณ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำขึ้นตามธรรมชาติของคุณ
I don't believe that intelligence can be accurately quantified-- but I do have an I.Q. of 187 and an eidetic memory and can read 20,000 words per minute.ผมไม่คิดว่าความฉลาด จะสามารถบอกเป็นตัวเลขที่แม่นยำได้ แต่ผมมีไอคิว 187 และความทรงจำอันแม่นยำ และสามารถอ่านได้ 20,000 คำต่อนาที
AII of the land masses accurately portrayed.ผืนแผ่นดินทุกผืนถูกแสดงไว้อย่างแม่นยำ
I'm trying to accurately describe...ผมพยายามที่จะ บรรยายอย่างระมัดระวัง
I've input all the major fault areas and I've programmed the artifcial intelligence to accurately move the earth's tetronic plates.เพิ่มตำแหน่งบริเวณที่เป็นรอยเลื่อนของเปลือกโลก และผมได้จำลองสถานการณ์ การเคลื่อนที่ของเปลือกโลกอย่างแม่นยำ
Land accurately at the dead center of the field.ลงจอดที่จุดศูนย์กลางของสนาม.
The reasons to measure time or frequency this accurately -- boy, there are a bunch of them.ที่เป็นเหตุผลสำคัญหรือไม่ เหตุผลในการวัดเวลาหรือ ความถี่นี้ได้อย่างถูกต้อง
Already an old person, his body should be more able to accurately predict if it will rain.เขาอก่แล้ว ร่างกายของเขา จะบอกได้ว่าฝนจะตกได้แม่นยำ
He accurately remembered me, even my name.เค้าจำฉันได้ จำชื่อได้ด้วย
I may be able to date it more accurately once I'm done processing these.ผมอาจระบุเวลาได้แม่นยำกว่านี้ เมื่อผ่านกระบวนการแล้ว

accurately ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
写真[xiě zhēn, ㄒㄧㄝˇ ㄓㄣ, 写真 / 寫真] portrait; describe sth accurately

accurately ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
きちんきちん[, kichinkichin] (adv-to,adv) correctly; properly; accurately
卒なく[そつなく, sotsunaku] (adv) (uk) without a flaw; accurately
山が当たる;山が当る[やまがあたる, yamagaataru] (exp,v5r) to accurately guess what subjects will turn up on a test; to have one's predictions turn out correct
きちんと[, kichinto] (adv,vs) (on-mim) precisely; accurately; neatly; (P)

accurately ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แม่นยำ[adv.] (maenyam) EN: accurately ; precisely FR: avec précision
มือเที่ยง[adv.] (meūthīeng) EN: accurately FR:
นอนวัน[v.] (nønwan) EN: spin accurately FR:
เป๊ะ[adv.] (pe) EN: accurately ; exactly ; correctly ; precisely ; definitely FR: exactement ; précisément ; justement
เผง[adv.] (phēng) EN: correctly ; accurately ; precisely ; completely ; entirely ; totally FR:
ถนัด[adv.] (thanat) EN: distinctly ; clearly ; accurately ; precisely ; exactly ; effectively FR: clairement ; distinctement ; précisément ; exactement
เที่ยง[adv.] (thīeng) EN: correctly ; accurately ; exactly ; precisely ; stably FR:
ถ้วน[adv.] (thūan) EN: in full ; fully ; completely ; totally ; no more and no less ; exactly ; correctly ; accurately ; thoroughly FR: tout rond ; ni plus ni moins ; exactement ; précisément
ตรงเป๊ะ[adv.] (trong pe) EN: accurately ; exactly FR:
อย่างแม่นยำ[adv.] (yāng maenya) EN: accurately ; exactly ; precisely FR: exactement ; précisément ; avec précision ; comme si c'était hier
อย่างเที่ยงตรง [adv.] (yāng thīeng) EN: accurately ; exactly FR: exactement
ยิงแม่น[v. exp.] (ying maen) EN: be a sharpshooter ; shoot accurately FR: tirer avec précision
เข้าใจไขว้เขว[v. exp.] (khaojai khw) EN: misconstrue ; misunderstand ; understand inaccurately FR:
ไขว้เขว[adv.] (khwaikhwē) EN: inaccurately ; incorrectly FR: incorrectement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า accurately
Back to top