ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

incorrectly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *incorrectly*, -incorrectly-

incorrectly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
incorrectly (adv.) อย่างไม่ถูกต้อง See also: อย่างผิดพลาด, อย่างไม่สมควร Syn. erroneously, inaccurately Ops. accurately, correctly
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The professor knew we were coming. Perhaps we've been incorrectly labeled.ศาสตราจารย์รู้แล้ว่าเราจะมา บางทีป้ายนี่อาจไม่ดีพอ
However, bartowski incorrectly perceived whitney as a threat.แต่ชัคคาดผิดที่ว่าวิทนี่ย์เป็นตัวอันตราย
To ensure our attention and analysis of any given situation would then incorrectly inform our profile.และเพื่อให้เราตายใจว่าเราวิเคราะห์สถานการณ์ถูก
I have one guess left, and if I guess incorrectly, you can watch and see what I am changed into.ผมเลือกได้อีกหนึ่งครั้ง และถ้าผมเลือก ผิด เธอก็จะเห็นว่า ผมเปลี่ยนไปเป็นอะไร
You were handling the bowel incorrectly, which you would know if you weren't allowed to clock so many hours in cardiothoracics at the expense of your general surgery knowledge.คุณจัดการกับลำไส้ผิดวิธี ซึ่งคุณก็น่าจะรู้ ถ้าคุณไม่มัวแต่เอาเวลาไปหมกมุ่นกับเรื่องหัวใจมากไป ก็คงได้ใช้เวลาไปเรียนรู้เรื่องการผ่าตัดทั่วไป
You think incorrectly.You think incorrectly.
In our haste to escape, the navicomputer's coordinates were inputted incorrectly.ตอนที่เรากำลังรีบเร่งหลบหนี พิกัดของระบบนำร่อง
If you stress your leg incorrectly, the tendon could pull that shard of bone out further than it already is and sever the femoral artery.ถ้าคุณกดน้ำหนักลงขา ไม่ถูกจังหวะ เอ็นร้อยเหล่านั่นอาจทำให้ กระดูกแตกเปราะได้ในอนาคต ซึ่งตอนนี้เส้นเลือดแดง ตรงต้นขาก็จะฉีกขาดไปด้วย
But it won't work if you insist on wearing them incorrectly.ถ้าเธอยังคงใส่มัน แบบไม่ถูกต้องอย่างนี้
The supreme court has ruled, incorrectly, I believe that taking you people without West Virginia's consent was illegal.ศาลสูงมีคำตัดสินออกมาแล้ว ซึ่งผมว่าไม่ถูกต้อง ว่าการจับกุมพวกคุณโดยที่ เวสท์เวอร์จิเนียไม่เห็นด้วยนั้นผิดกม.

incorrectly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
書き間違える;書間違える[かきまちがえる, kakimachigaeru] (v1) to write incorrectly (e.g. character); to make a mistake in writing
灰汁[あく(gikun), aku (gikun)] (n) (1) lye; (2) harsh taste; (3) scum (formed when cooking some foods); (4) (uk) (also written incorrectly as 悪) (excessive) strength of will
篠を突く[しのをつく, shinowotsuku] (exp,v5k) (sometimes incorrectly used to mean "to fall quietly") to pour (of rain); to pound down
篠突く[しのつく, shinotsuku] (v5k) (sometimes incorrectly used to mean "to fall quietly") to pour (of rain); to pound down
身につまされる[みにつまされる, minitsumasareru] (exp,v1) (sometimes incorrectly as 身につままれる) to sympathize deeply with; to strike a chord of sympathy

incorrectly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไขว้เขว[adv.] (khwaikhwē) EN: inaccurately ; incorrectly FR: incorrectement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า incorrectly
Back to top