ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

inapt

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *inapt*, -inapt-

inapt ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
inapt (adj.) ซึ่งไม่เหมาะสม See also: ซึ่งไม่สมควร Syn. inappropriate, unsuitable Ops. appropriate, apt, suitable
inaptitude (n.) การขาดความเหมาะสม See also: ความไม่สมควร Syn. inappropriateness, unsuitability Ops. appropriateness
English-Thai: HOPE Dictionary
inapt(อินแอพทฺ') adj. ไม่เหมาะ, ไม่สมควร, ไม่ชำนาญ, ไม่คล่องแคล่ว., See also: inaptly adv. inaptness n., Syn. inept, clumsy
inaptitude(อินแอพ' ทิทูด) n. การขาดความเหมาะสม, การขาดความชำนาญ, ความเก้งก้าง
English-Thai: Nontri Dictionary
inapt(adj) ไม่เหมาะ,ไม่เชี่ยวชาญ,ไม่สมควร
inaptitude(n) ความไม่เหมาะสม,ความไม่เชี่ยวชาญ,ความเก้งก้าง

inapt ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ベルーガ[, beru-ga] (n) (See 白海豚) beluga whale (Delphinapterus Leucas)

inapt ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไม่สมควร[adj.] (mai somkhūa) EN: improper ; unseemly ; unbecoming ; unsuitable ; inappropriate ; inadvisable ; inapt FR: inapte ; incapable
ไม่เหมาะ[adj.] (mai mǿ) EN: inappropriate FR: inapte ; indu ; malencontreux

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า inapt
Back to top