ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*greatly*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น greatly, -greatly-

*greatly* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
greatly (adv.) อย่างมาก See also: อย่างสูง, อย่างรุนแรง, มาก, เยอะ Syn. hugely, exceedingly, considerably
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จัง (adv.) greatly See also: extremely, exceedingly Syn. มาก, ยิ่งนัก, เต็มที่, เต็มแรง Ops. นิดหน่อย, เล็กน้อย
รกเรี้ยว (adj.) greatly overgrown See also: densely overgrown with brambles
อาน (adv.) greatly See also: violently, badly
เป็นอันมาก (adv.) greatly See also: considerably, enormously, hugely, vastly, tremendously Syn. เป็นอย่างมาก, มากมาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, the newspapers greatly exaggerated the incident.ดีหนังสือพิมพ์อย่างมากที่พูดเกินจริงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
And so, I think no man in a century will suffer as greatly as you will.แต่ข้าคิดว่าไม่มีใครในศตวรรษนี้ ที่จะต้องพบเจอความทรมานอย่างที่เจ้าเจอ!
I've noticed that the side effects of pregnancy are greatly amplified... with the dosage of Expectane that I've required.ฉันรู้สึกได้ว่าผลข้างเคียงของการตั้งท้องมันเริ่มรุนแรงแล้ว ปริมาณเอ็กซ์เพกเทนที่ฉันต้องทาน
Mamma, we're greatly indebted to Mr Gardiner.แม่คะ พวกเราเป็นหนี้อันใหญ่หลวง ต่อคุณการ์ดิเนอร์นะคะ
I do not deny that my heart has greatly desired this.ข้าไม่ปฏิเสธหรอก ว่าใจข้านั้น อยากได้แหวนนี่มาครองอย่างมาก
Mussolini was greatly admired all across the spectrum business loved him investment shot up.มุสโสลินีเป็นที่รักใคร่ของคนทุกกลุ่ม ภาคธุรกิจรักเขา การลงทุนพุ่งสูงขึ้น ในทำนองเดียวกัน เมื่อฮิตเลอร์ขึ้นสู่อำนาจ
Secondly, I am convinced it will add greatly to my happiness.อย่างที่สอง ผมแน่ใจว่า มันจะทำให้ผมมีความสุขขึ้นอีกมาก
That was greatly successful, Professor.สำเร็จแล้วครับ ศาสตราจารย์
Even then, it improved greatly just by looking at that.หนังเรื่องนี้พัฒนาขึ้นเยอะเลย
It seems this has greatly affected him.ดูเหมือนเรื่องนี้จะมีผลกระทบต่อพระองค์มาก
My company would greatly like to hire you into our Ginza storeบริษัทของผมอยากได้คุณมาร่วมงานกับเราที่ห้างในกินซ่า
Life forms take the land's force and greatly flourish here.วิถีชีวิตได้รับอิทธิพลจากพื้นดิน แล้วที่นี่ก็เป็นที่ที่จะทำให้มั่งคังเฟื่องฟู

*greatly* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大大[dà dà, ㄉㄚˋ ㄉㄚˋ, 大大] greatly; enormously
大失所望[dà shī suǒ wàng, ㄉㄚˋ ㄕ ㄙㄨㄛˇ ㄨㄤˋ, 大失所望] greatly disappointed

*greatly* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
いと[, ito] (adv) greatly; really
こよなく愛する[こよなくあいする, koyonakuaisuru] (exp,vs-s) to love greatly; to love beyond all else
一方ならず[ひとかたならず, hitokatanarazu] (exp,adv) unusually; greatly
嚇怒;赫怒[かくど, kakudo] (n,vs) greatly enraged; furious
困り切る[こまりきる, komarikiru] (v5r,vi) to be greatly perplexed; to be greatly embarrassed
困り果てる[こまりはてる, komarihateru] (v1,vi) to be greatly perplexed; to be greatly embarrassed; (P)
大変[たいへん, taihen] (adv) (1) very; greatly; (adj-na,n) (2) immense; enormous; great; (3) serious; grave; dreadful; terrible; (4) difficult; hard; (5) (arch) major incident; disaster; (P)
大恩人[だいおんじん, daionjin] (n) great benefactor; person to whom one is greatly indebted
巋然(oK)[きぜん, kizen] (adv-to,adj-t) (arch) soaring highly; towering greatly
感じ入る[かんじいる, kanjiiru] (v5r,vi) to be impressed; to greatly admire
止まない;已まない[やまない, yamanai] (exp,aux-adj) (1) (uk) (See 止む) (after the -te form of a verb) always; forever; (2) very; greatly (esp. of hopes and desires)
泣かされる[なかされる, nakasareru] (v1,vi) (1) to be moved to tears; (2) to suffer greatly (from)
激似[げきに, gekini] (adj-no,adj-na) greatly resembling
[もう, mou] (adj-na) (1) greatly energetic; (2) ferocious; (pref) (3) extreme; severe
甚だ[はなはだ, hanahada] (adv) very; greatly; exceedingly; (P)
脱帽[だつぼう, datsubou] (n,vs) (1) removing one's hat; (2) admiring someone greatly; "taking off one's hat" to someone
頭をかかえる;頭を抱える[あたまをかかえる, atamawokakaeru] (exp,v1) (See 頭抱える) to be greatly perplexed; to be troubled; to be at wits' end
頭抱える[あたまかかえる, atamakakaeru] (exp,v1) (See 頭を抱える) to be greatly perplexed; to be troubled
風当たりの強い[かぜあたりのつよい, kazeatarinotsuyoi] (adj-i) (1) (See 風当たりが強い) windswept; (2) harshly treated; greatly criticized
骨折る[ほねおる, honeoru] (v5r,vi) to exert oneself greatly; to take pains

*greatly* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบ้อเร่อ[adv.] (boēroē) EN: hugely ; gigantically ; largely ; enormously ; immensely ; greatly ; mightily FR: largement ; grandement
จัง[adv.] (jang) EN: greatly ; squarely ; quite ; extremely ; really ; truly ; awfully ; indeed FR: vraiment ; totalement ; tout à fait ; tellement ; terriblement ; très
ความยินดีเป็นอย่างยิ่ง[n. exp.] (khwām yindī) EN: greatly FR: plaisir extrême [m]
มหาศาล[adv.] (mahāsān) EN: immensely ; greatly ; hugely ; tremendously ; enormously ; vastly FR: immensément ; infiniment ; énormément
มโหฬาร[adv.] (mahōlān) EN: grandly ; greatly ; elegantly ; ceremoniously FR: solennellement ; cérémonieusement
นัก[adv.] (nak) EN: extremely ; very ; greatly ; much ; excessively ; intensely ; utterly FR: extrêmement ; intensément ; excessivement ; très
เงี่ยน[v.] (ngīen) EN: crave ; have a craving (for) ; desire eagerly ; want greatly ; long for FR: être avide ; vouloir à tout prix
เป็นอันมาก[adv.] (pen-anmāk) EN: greatly ; considerably ; enormously ; hugely ; vastly ; tremendously ; very much FR: extrêmement ; grandement ; énormément ; considérablement
เป็นอย่างยิ่ง[adv.] (pen yāng yi) EN: greatly FR:
ป่วนปั่น[adj.] (pūanpan) EN: in turmoil ; greatly confused ; in confusion ; frantic FR:
รกเรี้ยว[adj.] (rokrīo) EN: greatly overgrown FR:
เสียใจอย่างยิ่ง[v. exp.] (sīajai yāng) EN: be extremely sorry ; greatly regret FR: regretter profondément
อย่างมหาศาล[adv.] (yāng mahāsā) EN: greatly ; immensely FR: considérablement ; grandement
อย่างยิ่ง[adv.] (yāng ying) EN: very much ; extremely ; considerably ; substantially ; greatly ; exceedingly ; intensely ; absolutely ; most FR: terriblement ; diablement ; totalement ; tout à fait ; profondément

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *greatly*
Back to top