ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

violently

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *violently*, -violently-

violently ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
violently (adv.) อย่างรุนแรง See also: อย่างฝ่าฝืน, อย่างล่วงละเมิด Syn. forcibly, forcefully, combatively
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดุเดือด (adv.) violently See also: ferociously, viciously, savagely Syn. รุนแรง, ร้ายแรง, เหี้ยมโหด, ดุดัน
ร้ายแรง (adv.) violently See also: ferociously, viciously, savagely Syn. รุนแรง, เหี้ยมโหด, ดุดัน
เฮือก (adv.) violently
กระตุก (v.) pull violently See also: tug, yank, wrench
แพ่น (v.) intrude violently See also: rush in, dash
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Every passenger who had fish for dinner will soon become violently ill.ผู้โดยสารทุกคนที่กินปลา เป็นอาหารเย็นจะป่วยหนักในไม่ช้า
However, this valorous visitation of a bygone vexation stands vivified and has vowed to vanquish these venal and virulent vermin vanguarding vice and vouchsafing the violently vicious and voracious violation of volition.อย่างไรก็ตาม บัดนี้ความโกรธเกรี้ยว ได้หายไป คงเหลือไว้แต่ความเบิกบาน ...และสาบานที่จะปราบปราม ความเลวทราม ฉ้อฉล ที่คุกคาม... ...รวมทั้งการเพิกเฉยต่อสิ่งเลวร้าย และการแย่งชิงอย่างไร้ศีลธรรม.
On September 2, 1506, he was dethroned violently after a revolt by the nobles.พระองค์จึงมีนิสัยที่แปลก จนกระทั่งวันที่ 2 กันยายน ปี ค.ศ. 1506 เกิดการกบฎโดยขุนนางชั้นสูง พระองค์จึงถูกขับจากราชบัลลังก์
Man was violently assaulted in Nebraska by a hitchhiker matching Bagwell's description.ผู้ชายถูกทำร้ายในนาแบรสกา โดยคนที่อาศัยรถมา ซึ่งมีลักษณะคล้ายแบ็กเวล
Michael was created by a perfect alignment of interior and exterior factors gone violently wrong-- a perfect storm, if you will.ไมเคิลถูกสร้าง โดยความสมบูรณ์แบบ จากส่วนประกอบภายในและภายนอก
Sensibly and as warmly as a man violently in love can be supposed to do."เป็นผู้ชายอ่อนไหวและอบอุ่น การมีรักโดยพลการอาจจะถูกทึกทักเอาได้"
He violently attacked the reporter.และเริ่มที่ต่อยนักข่าวคนนั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า
Let's hope you're not violently murdered too.ชั้นหวังว่า เธอคงไม่ตายทารุณเหมือนพวกเค้า
When matter and antimatter touch, they violently cancel each other out.พวกเขาอย่างรุนแรง ยกเลิกแต่ละออกอื่น ๆ นักฟิสิกส์กล่าวว่า พวกเขาทำลายซึ่งกันและกัน
Wait, who do you think you are acting so violently at a stranger's house?เอ๊ะ คุณคิดว่าคุณเป็นใคร มาทำแบบนี้ที่บ้านคนอื่น
I violently executed my 10th grade geometry teacher about five different ways in my mind.ฉันปฏิบัติการอย่างรุนแรงกับครูเราขาคณิตตอนเกรดสิบ มีตั้งห้าแบบอ่ะนะที่คิดไว้ในใจ
She'll continue to respond violently to regain control.เธอจะใช้รุนแรงเพื่อควบคุมตัวเองไว้.

violently ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
汹涌[xiōng yǒng, ㄒㄩㄥ ㄩㄥˇ, 汹涌 / 洶湧] to surge up violently (of ocean, river, lake etc); turbulent
强烈[qiáng liè, ㄑㄧㄤˊ ㄌㄧㄝˋ, 强烈 / 強烈] intense; (violently) strong

violently ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぐらっと[, guratto] (adv) (on-mim) shaking violently
ぐらり[, gurari] (adv-to,adv) shaking violently
ふん;ふうん;ふーん[, fun ; fuun ; fu-n] (int) (1) hmm; well ...; humph; huh; pshaw; pish; (pref) (2) (ふん only) roughly; harshly; violently
やけに[, yakeni] (adv) (sl) (from 自棄) awfully; frightfully; desperately; violently
口荒く[くちあらく, kuchiaraku] (adv) violently
高鳴り[たかなり, takanari] (n) ringing; throbbing violently
ばしばし[, bashibashi] (adv,adv-to) (1) (on-mim) (from the sound of beating or striking) violently; without holding anything back; (2) (on-mim) firmly; resolutely
ぶん投げる;打ん投げる[ぶんなげる, bunnageru] (v1,vt) to throw (strongly, violently, etc.)
むんず[, munzu] (adv-to) strongly; violently; with all one's strength
吹き荒れる;吹荒れる[ふきあれる, fukiareru] (v1,vi) to blow violently; to sweep over; to devastate
吹き頻る;吹きしきる[ふきしきる, fukishikiru] (v5r) to blow violently; to blow incessantly; to blow hard (e.g. the wind)
咳き込む;咳込む[せきこむ, sekikomu] (v5m,vi) to cough violently; to have a coughing fit
糞味噌に言う;糞みそに言う[くそみそにいう, kusomisoniiu] (exp,v5u) to verbally attack (violently); to run down; to criticize severely; to criticise severely
震え上がる[ふるえあがる, furueagaru] (v5r,vi) to tremble violently; to shudder up

violently ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาละวาด[v.] (ālawāt) EN: act madly ; act wildly ; act violently ; act up ; run amok ; run rampage ; create a disturbance ; kick up a fuss ; bully ; make a scene ; go berserk ; bluster FR: semer le désordre
อาน[adv.] (ān) EN: violently ; brutally ; badly ; crushingly ; black and blue FR: violemment ; brutalement
ดุเดือด[adv.] (dudeūat) EN: violently FR:
เฮือก[adv.] (heūak) EN: with violence ; violently ; abruptly FR: brutalement ; brusquement
กระทก[v.] (krathok) EN: pull violently ; spasm FR:
หนักหน่วง[adv.] (naknūang) EN: severely ; heavily ; strongly ; seriously ; violently FR:
แพ่น[v.] (phaen) EN: be rash enough ; be assertive enough ; intrude violently FR:
ผีตายโหง[n. exp.] (phī tāihōng) EN: ghost of one who has died violently or suddenly FR: esprit de celui qui décède de mort violente ou soudaine [m]
รุนแรง[adv.] (runraēng) EN: strongly ; vehemently ; fervidly ; rousing ; ardently ; violently ; intensely ; sharply ; acutely ; excessively ; viciously FR: violemment

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า violently
Back to top