ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*fusion*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น fusion, -fusion-

*fusion* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
blood transfusion (n.) การให้เลือด
confusion (n.) ความสับสน Syn. obscuring, blurring
diffusion (n.) การกระจัดกระจาย See also: การแพร่กระจาย Syn. scatter, speard
effusion (n.) การปล่อยความรู้สึกออกมาโดยการพูดหรือเขียน See also: การปล่อยอารมณ์ที่ควบคุมไว้ออกมาโดยการพูดหรือเขียน Syn. gush, outburst, outpouring
fusion (n.) การหลอมละลาย
infusion (n.) การเพิ่มเติมส่วนที่จำเป็น
infusion (n.) การให้สารละลายหรือสารอาหารทางเส้นเลือด See also: สารละลายหรือสารอาหารที่ให้ทางเส้นเลือด Syn. immersion
nuclear fusion (n.) การรวมตัวกันของnucleiของอะตอมเพื่อสร้างnucleusที่หนักกว่า
profusion (n.) ความมากมาย Syn. abundance
profusion (n.) ความมากมายเกินจำเป็น
profusion (n.) ความฟุ่มเฟือย See also: ความสุรุ่ยสุร่าย
suffusion (n.) การแผ่กระจาย See also: การระบาย Syn. diffuseness, instillation
transfusion (n.) การถ่ายเลือด
transfusion (n.) การถ่ายเท
English-Thai: HOPE Dictionary
affusion(อะฟิว' เชิน) n. การรินของเหลว, การเทน้ำ, วิธีเทน้ำ (a pouring upon)
blood transfusionn. การถ่ายเลือด,การให้เลือด
confusion(คันฟิว'เชิน) n. ความยุ่งเหยิง,ความไม่ชัด,ความงงงวย,การให้ยุ่งหรือสับสน,ความพ่ายแพ้,ความเสื่อมสลาย, Syn. puzzlement,disorder
effusion(อิฟิล'เชิน) n. การไหลออก,การกระจายออก,สิ่งที่ไหลออก,สิ่งที่ซึมออก
fusion(ฟิว'เชิน) n. การหลอมละลาย,การหลอมเหลว,สิ่งที่หลอมละลาย,การผสมของพรรคการเมือง,ปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่นิวเคลียสของอะตอมที่เบารวมตัวกันเป็นนิวเคลียสที่หนักขึ้น (nuclear, See also: fusion), Syn. coalescence,combine ###A. separate
fusion bombn. ระเบิดไฮโดรเจน
infusion(อินฟิว'เชน) n. การชง,การแช่,การแช่สมุนไพร,ของเหลวที่ได้จากการแช่สมุนไพร,การฉีดยาเข้าเส้นเลือด,สารละลายที่ใช้ฉีดยาเข้าเส้นเลือด
nuclear fusionn. ปฏิกิริยาที่นิวเคลียสของอะตอมที่เบากว่ารวมกันเป็นนิวเคลียสที่หนักกว่าเช่นอะตอมของdeuteriumรวมกับอะตอมของฮีเลียม
perfusion(เพอฟิว'เ?ิน) n. การปะพรม,การอบ,การทำให้เต็มไปด้วย,การทำให้กระจาย
profusion(พระฟิว'เชิน) n. ปริมาณที่มากมายเกินไป,ความฟุ่มเฟือย,ความสุรุ่ยสุร่าย, Syn. excess ###A. scarcity
English-Thai: Nontri Dictionary
confusion(n) ความสับสน,ความงงงวย,ความยุ่งเหยิง
diffusion(n) การแพร่กระจาย,การแผ่ออกไป,การกระจายตัว,การเผยแพร่
effusion(n) การไหลออก,การปล่อยออก,การเทออก
fusion(n) การเชื่อม,การรวมกัน,การผสม,การหลอมละลาย
infusion(n) การเทใส่,การแต่งกลิ่น,การแช่น้ำ,การแพร่,การฉีดยา
profusion(n) ความมากมาย,ความสมบูรณ์,ความฟุ่มเฟือย,ความสุรุ่ยสุร่าย
suffusion(n) การกระจาย,การแผ่,การระบาย,การป้าย
transfusion(n) การถ่ายเท,การถ่ายโลหิต,การโยกย้าย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
confusion of goodsทรัพย์หลายเจ้าของที่ปนกัน (จนไม่อาจแยกได้ว่าเป็นของผู้ใด) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
diffusionการแพร่ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
effusionน้ำซึมซ่าน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fusion๑. การหลอม๒. การรวมตัว, การเชื่อม, การประสาน๓. (ออร์โท.) การผ่าตัดเชื่อมข้อ๔. (จักษุ.) การรวมภาพเห็น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
infusion๑. ยาชง๒. การแช่ชุ่ม๓. การปล่อยให้ไหลเข้าหลอดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
perfusionการกำซาบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pleurisy with effusion; pleurisy, wetเยื่อหุ้มปอดอักเสบมีน้ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
serous effusionน้ำซึมซ่านใส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
suffusion๑. กระบวนการแพร่ซ่าน๒. ภาวะชุ่มชื้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
transfusionการถ่ายเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Blood transfusionการถ่ายเลือด [TU Subject Heading]
Confusionจิตสับสน,สับสน,ความคิดสับสน,งุนงง,อาการสับสน,บุคลิกเปลี่ยนแปลงสับสน [การแพทย์]
Diffusionบริเวณเจ็บปวดกว้าง,เป็นทั่วๆไป,การซึม,การซึมผ่าน,การกระจาย,การแพร่,การแผ่ออกไป,การแพร่กระจาย,วิธีดูดซึม,แพร่กระจาย,การกระจาย,ซึมซ่าน,การแพร่,การซ่านซึม,การซึมซ่าน,การซึมซ่าน,อยู่กระจายทั่วไป,การแพร่ผ่าน,การแพร่ผ่าน,การซึมซาบ,ซึมผ่าน,กระจาย,การแพร่กระจาย,การแพร่ผ่าน [การแพทย์]
Effusionน้ำขังในช่องต่างๆ,การเกิดของเหลว,ของเหลว,สารน้ำที่ออกมา,น้ำคั่ง,การคั่งของน้ำ,สารน้ำในข้อหรือรอบๆข้อมากกว่าปกติ [การแพทย์]
Feto-Fetal Transfusionการที่เสียเลือดของทารกไปในการไหลเวียนของมารดา [การแพทย์]
Flicker Fusionแสงแลบ [การแพทย์]
Fusionฟิวชัน, การหลอมนิวเคลียส, ปฏิกิริยาการหลอมนิวเคลียสของธาตุเบาสองนิวเคลียส เป็นนิวเคลียสที่หนักกว่าพร้อมปลดปล่อยพลังงานออกมา เช่น การหลอมนิวเคลียสของดิวเทอเรียมกับทริเทียมเป็นฮีเลียม
Gaseous diffusion plantโรงงานแบบแพร่แก๊ส, โรงงานเสริมสมรรถนะยูเรเนียมแบบหนึ่ง โดยการแยกไอโซโทปยูเรเนียม-238 และยูเรเนียม-235 ในรูปแก๊สเฮกซะฟลูออไรด์ออกจากกัน ภายในเครื่องแพร่แก๊สที่มีตัวกั้นเป็นรูพรุน ยูเรเนียม – 235 ซึ่งเบากว่าจะแพร่ผ่านเข้าสู่เครื่องแพร่แก๊สถัดๆ ไปในอัตราที่เร็วกว่า จนกว่าจะได้ยูเรเนียม-235 ที่มีสมรรถนะตามต้องการ โรงงานชนิดนี้มีขนาดใหญ่และใช้กำลังไฟฟ้ามาก จึงไม่นิยมใช้ในปัจจุบัน
Infusion Hepatotomographyการฉีดสารทึบรังสีเข้าหลอดเลือดดำ [การแพทย์]
Nuclear fusionการหลอมนิวเคลียส, ภาวะหลอมละลาย [นิวเคลียร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การถ่ายเลือด (n.) blood transfusion
ความปั่นป่วน (n.) confusion See also: disorder, turbulence, commotion Syn. ความยุ่งเหยิง, ความวุ่นวาย, ความโกลาหล, ความสับสน Ops. ความเรียบร้อย, ความเป็นระเบียบ, ความสงบ
ความสับสน (n.) confusion See also: disorder, turbulence, commotion Syn. ความยุ่งเหยิง, ความวุ่นวาย, ความโกลาหล Ops. ความเรียบร้อย, ความเป็นระเบียบ, ความสงบ
ความโกลาหล (n.) confusion See also: commotion, uproar, disorder, upheaval, tumult, chaos Syn. ความวุ่นวาย, ความปั่นป่วน Ops. ความสงบ, ความเงียบสงบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, there's still some confusion as to whether or not there's anybody else in this house.ดี เพราะยังคงสับสนอยู่ ว่าเป็นไปได้หรือไม่ ว่ามีใครในบ้านนี้อีก
There isn't any confusion or there isn't anybody else?ไม่มีเรื่องสับสน หรือไม่มีใครอื่นอีก?
I can tell you. He's working on the secret of the next fusion bomb.ผมบอกคุณก็ได้ เขาเป็นคนที่ทำงานเกี่ยวกับ ความลับของระเบิดไฮโดรเจน
The secrets of Senator Peacock's defense committee, of Colonel Mustard's fusion bomb,ความลับของคณะกรรมการ, วุฒิสมาชิกพีคอร์ค ระเบิดไฮโดรเจนผู้พันมัสตาร์ด
So this all had nothing to do with the disappearing nuclear physicist and Colonel Mustard's work on the new fusion bomb.งั้นมันก็ไม่เกี่ยวกับ นักนิวเคลียร์ฟิสิกส์ที่หายไป หรืองานของผู้พันมัสตาร์ด ที่เกี่ยวกับระเบิดฟิวชั่น
This all has nothing to do with my disappearing nuclear physicist husband or Colonel Mustard's work with the new, top secret fusion bomb?ทั้งหมดมันไม่เกี่ยวกับ สามีนักนิวเคลียร์ฟิสิกส์ของฉันที่หายตัวไป หรืองานของผู้พันมัสตาร์ด เรื่องระเบิดไฮโดรเจน?
And with the confusion among members of parliament sparked by the comments of Finance Minister Takanashi during a recent parliament inquiry, there seems to be no compromise insight between the government and opposition.และความสับสนในหมู่สมาชิกสภา จากคำพูดของ รัฐมนตรีคลัง ทาคานาชิ ระหว่างการตรวจสอบโดยสภา ดูเหมือนจะไม่มีทางประนีประนอมกัน ระหว่างรัฐบาลกับฝ่ายค้าน
Each of them deals with this confusion in his own way.แต่ละของพวกเขาเกี่ยวกับความสับสนในทางของตัวเองของเขา
My son and I got separated in the confusion and smoke.ข้อเสนอที่คุณบอกว่าจะให้เปิดสำนักพิมพ์น่ะ ยังอยู่ใช่มั้ย
You need me... for a transfusion because your own blood has become dust and clogged your heart.เพราะเลือดคุณกลายเป็นขยะ และไปอุดหัวใจคุณ
To avoid widespread confusion Welsh people often add an occupation to a name.เพื่อหลีกเลี่ยงความสับสน ในการเรียกชื่อ ชาวเวลส์จึงมักใส่อาชีพ ไปท้ายชื่อคนด้วย
A complete commingling and fusion of our separate beings to create a new and unique entity.การรวมกันอย่างสมบูรณ์ ของความแตกต่าง – ...จะก่อกำเนิดสิ่งใหม่.

*fusion* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
混乱[hùn luàn, ㄏㄨㄣˋ ㄌㄨㄢˋ, 混乱 / 混亂] confusion; chaos
眩惑[xuàn huò, ㄒㄩㄢˋ ㄏㄨㄛˋ, 眩惑] confusion; unable to escape from infatuation or addiction
[chàn, ㄔㄢˋ, 羼] confusion; sheep crowding
核聚变[hé jù biàn, ㄏㄜˊ ㄐㄩˋ ㄅㄧㄢˋ, 核聚变 / 核聚變] fusion; nuclear fusion
热核武器[rè hé wǔ qì, ㄖㄜˋ ㄏㄜˊ ˇ ㄑㄧˋ, 热核武器 / 熱核武器] fusion weapon; thermonuclear weapon
聚变武器[jù biàn wǔ qì, ㄐㄩˋ ㄅㄧㄢˋ ˇ ㄑㄧˋ, 聚变武器 / 聚變武器] fusion-type weapon
融汇[róng huì, ㄖㄨㄥˊ ㄏㄨㄟˋ, 融汇 / 融匯] fusion; to combine as one
截拳道[jié quán dào, ㄐㄧㄝˊ ㄑㄩㄢˊ ㄉㄠˋ, 截拳道] Jeet Kun Do or Way of the Intercepting Fist, a fusion of eastern and western martial arts led by Bruce Lee 李小龍|李小龙
吸着[xī zhuó, ㄒㄧ ㄓㄨㄛˊ, 吸着 / 吸著] sorption (generic term for absorption, adsorption, diffusion, precipitation etc)
一哄而散[yī hòng ér sàn, ㄧ ㄏㄨㄥˋ ㄦˊ ㄙㄢˋ, 一哄而散] to disperse in confusion (成语 saw)
热核聚变反应[rè hé jù biàn fǎn yìng, ㄖㄜˋ ㄏㄜˊ ㄐㄩˋ ㄅㄧㄢˋ ㄈㄢˇ ˋ, 热核聚变反应 / 熱核聚變反應] thermonuclear fusion reaction
汇合[huì hé, ㄏㄨㄟˋ ㄏㄜˊ, 汇合 / 匯合] confluence; to converge; to join; to fuse; fusion
迷乱[mí luàn, ㄇㄧˊ ㄌㄨㄢˋ, 迷乱 / 迷亂] confusion
冲服剂[chōng fú jì, ㄔㄨㄥ ㄈㄨˊ ㄐㄧˋ, 冲服剂 / 沖服劑] dose of medicine to be taken in solution; infusion
补液[bǔ yè, ㄅㄨˇ ㄧㄝˋ, 补液 / 補液] fluid infusion
熔解[róng jiě, ㄖㄨㄥˊ ㄐㄧㄝˇ, 熔解] fusion
气体扩散[qì tǐ kuò sàn, ㄑㄧˋ ㄊㄧˇ ㄎㄨㄛˋ ㄙㄢˋ, 气体扩散 / 氣體擴散] gaseous diffusion
[bīn, ㄅㄧㄣ, 缤 / 繽] helter-skelter; mixed colors; in confusion
聚变反应[jù biàn fǎn yìng, ㄐㄩˋ ㄅㄧㄢˋ ㄈㄢˇ ˋ, 聚变反应 / 聚變反應] nuclear fusion
扩散[kuò sàn, ㄎㄨㄛˋ ㄙㄢˋ, 扩散 / 擴散] spread; proliferation; diffusion
[rǎng, ㄖㄤˇ, 攘] throw into confusion

*fusion* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
DI[ディーアイ, dei-ai] (n) (1) diffusion index; (2) discomfort index; (3) drug information
インフュージョン[, infuyu-jon] (n) infusion
カワスズメ科[カワスズメか, kawasuzume ka] (n) Cichlidae (family of over 1,300 identified Cichlid fishes in the order Perciformes exhibiting fusion of the lower pharyngeal bones into a single tooth-bearing structure)
ごたごた[, gotagota] (adj-na,adv,n,vs) (on-mim) trouble; confusion
ごった[, gotta] (adj-na) confusion; mess; mix; huddle
ごった返す[ごったがえす, gottagaesu] (v5s,vi) to be in confusion or commotion; to be in a turmoil; to be crowded or jammed with people
コンフュージョン[, konfuyu-jon] (n) confusion
シクリッド科[シクリッドか, shikuriddo ka] (n) Cichlidae (family of over 1,300 identified Cichlid fishes in the order Perciformes exhibiting fusion of the lower pharyngeal bones into a single tooth-bearing structure)
たらたら[, taratara] (adv) (1) (on-mim) drop-by-drop; dribbling; in a trickle; (2) incessantly; in great profusion; (P)
ディフュージョンインデックス[, deifuyu-jon'indekkusu] (n) diffusion index
とぎまぎ[, togimagi] (n,vs) confusion; bewilderment; embarrassment
どさくさ[, dosakusa] (n,adv) confusion; turmoil
どさくさ紛れに[どさくさまぎれに, dosakusamagireni] (exp,adv) in the confusion of the moment; taking advantage of the confused state of affairs
乱雑[らんざつ, ranzatsu] (adj-na,n) clutter; disorder; promiscuity; affray; confusion; muddle; (P)
伝播[でんぱ;でんぱん(ik), denpa ; denpan (ik)] (n,vs) transmission; propagation; spread; circulation; diffusion; dissemination
伝送[でんそう, densou] (n,vs) transmission; communication; circulation; dissemination; diffusion; propagation; delivery; (P)
出盛る[でさかる, desakaru] (v5r,vi) to appear in profusion
取り込み(P);取込み[とりこみ, torikomi] (n) (1) taking in; capturing; (2) confusion; bustle; (P)
取り込み事[とりこみごと, torikomigoto] (n) confusion; bustle
取り込む(P);取込む;取りこむ[とりこむ, torikomu] (v5m,vt) (1) (See 採り込む) to take in; to bring in; to adopt (e.g. behaviour); to introduce; (2) {comp} to capture (e.g. image); to import; (3) to win over; to please; to curry favour with; to flatter; (4) to defraud of; to swindle; to embezzle; (v5m,vi) (5) to be busy; to be in confusion; to have trouble; (P)
右往左往[うおうさおう, uousaou] (n,vs) move about in confusion; go every which way; going right and left; this way and that; (P)
合併[がっぺい(P);ごうへい(ok), gappei (P); gouhei (ok)] (n,vs) combination; union; amalgamation; consolidation; merger; coalition; fusion; annexation; affiliation; incorporation; (P)
合同[ごうどう, goudou] (n,vs,adj-no,adj-na) (1) combination; union; incorporation; amalgamation; fusion; (2) {math} congruence; (P)
吉田神道[よしだしんとう, yoshidashintou] (n) Yoshida Shinto (fusion of Shinto, Buddhism, Confucianism & Taoism stressing traditional Japanese elements)
咲き乱れる(P);咲乱れる(io)[さきみだれる, sakimidareru] (v1,vi) to bloom in profusion; (P)
噴出[ふんしゅつ, funshutsu] (n,vs) spewing; gushing; spouting; eruption; effusion; (P)
引っ掻き回す;引掻き回す[ひっかきまわす, hikkakimawasu] (v5s,vt) to ransack (a drawer); to rummage; to stir up (mud); to throw into confusion; to tamper with
当惑[とうわく, touwaku] (n,vs) bewilderment; perplexity; embarrassment; confusion; (P)
怨敵退散[おんてきたいさん, ontekitaisan] (exp) invoking disaster upon one's mortal enemy; Confusion to the enemy!
惑乱[わくらん, wakuran] (n,vs) bewilderment; confusion
戸惑い[とまどい, tomadoi] (n,vs) being at sea; losing one's bearings; confusion; wonderment; (P)
拡散[かくさん, kakusan] (n,vs,adj-no) scattering; diffusion; spread (e.g. signal across the spectrum); (P)
拡散ポンプ[かくさんポンプ, kakusan ponpu] (n) diffusion pump
振り出し(P);振出し;振出;振り出[ふりだし, furidashi] (n) (1) shaking out; (2) throw (of dice); toss; (3) drawing; issuing; draft; draught; (4) starting point; beginning; outset; (5) (abbr) (See 振り出し薬) infusion; (P)
振る[ぶる, buru] (v5r,vt) (1) to wave; to shake; to swing; (2) to sprinkle; to throw (dice); (3) to cast (actor); to allocate (work); (4) to turn down (somebody); to reject; to jilt; to dump; (5) to abandon; to give up; to ruin; (6) (See 振り仮名) to add kana indicating a reading of a word; (7) to slightly change headings; to change directions; (8) to extract by broiling; to prepare an infusion of; to decoct; (9) to carry with great vigor (e.g. a portable shrine); (10) to bring up the main topic; (11) to replace; to substitute; (12) to set up a joke for somebody else; (P)
接合温度[せつごうおんど, setsugouondo] (n) bonding temperature (for diffusion bonding); welding temperature (for diffusion welding); junction temperature (of a semiconductor)
景気動向指数[けいきどうこうしすう, keikidoukoushisuu] (n) diffusion index; DI
業況判断指数[ぎょうきょうはんだんしすう, gyoukyouhandanshisuu] (n) diffusion index; DI; business sentiment index
浸出;滲出[しんしゅつ, shinshutsu] (n,vs) {chem} infiltration; permeation; exudation; percolation; effusion; extraction
浸剤[しんざい, shinzai] (n) infusion (medicinal)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
普及過程[ふきゅうかてい, fukyuukatei] diffusion process

*fusion* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาหารฟิวชั่น[n. exp.] (āhān fiūcha) EN: fusion cuisine ; fusion food่ FR:
ฉุกละหุก[adv.] (chuklahuk) EN: in such confusion ; in great haste ; in a hurry FR:
ชุลมุน[adv.] (chunlamun) EN: chaotically ; in disorder ; in confusion FR:
ดื่นดาษ[adv.] (deūndāt) EN: in profusion ; plenty of ; full of ; plentifully FR:
เดียรดาษ[adv.] (dīaradāt) EN: all over ; in profusion ; plentiful FR:
ฟิวชัน = ฟิวชั่น[n.] (fiūchan) EN: fusion FR: fusion [f]
ฟุ่มเฟือย[adj.] (fumfeūay) EN: extravagant ; prodigal ; lavish ; abundant ; luxurious ; excessive FR: prodigue ; abondant ; surabondant ; à profusion ; extravagant
หินร้อนเหลว[n. exp.] (hin røn lēo) EN: magma FR: roche en fusion [f] ; magma
จลาจล[n.] (jalājon) EN: riot ; disturbance ; insurgence ; insurrection ; uprising ; unrest ; disorder ; great confusion FR: émeute [f] ; désordres [mpl] ; troubles [mpl] ; insurrection [f] ; révolte [f] ; soulèvement [m] ; grande confusion [f]
จุดหลอมละลาย[n. exp.] (jut lømlalā) EN: melting point FR: point de fusion [m]
จุดหลอมเหลว[n.] (jutlømlēo) EN: melting point FR: point de fusion [m]
การแช่[n. exp.] (kān chaē) EN: dip ; infusion ; soakage FR:
การให้เลือด[n. exp.] (kān hai leū) EN: blood transfusion FR: transfusion sanguine [f] ; don de sang [m]
การให้โลหิต[n. exp.] (kān hai lōh) EN: blood transfusion FR: transfusion sanguine [f] ; don de sang [m]
การให้ยาทางเส้นโลหิต[n. exp.] (kān hai yā ) EN: intravenous infusion FR: intraveineuse [f]
การควบรวม[n. exp.] (kān khūap r) EN: FR: fusion [f]
การกระจัดกระจาย[n.] (kān krajatk) EN: scattering ; diffusion FR:
การละลาย[n.] (kān lalāi) EN: dissolution ; melt FR: dissolution [f] ; fusion [f] ; fonte [f]
การหลอมรวม[n. exp.] (kān løm rūa) EN: fusion FR: fusion [f]
การหลอมรวมนิวเคลียส[n. exp.] (kān løm rūa) EN: nuclear fusion FR: fusion nucléaire [f]
การแผ่กระจาย[n.] (kān phaēkra) EN: spreading ; spread ; dispersion ; suffusion FR: diffusion [f]
การแพร่[n.] (kān phraē) EN: diffusion FR: diffusion [f]
การแพร่ของแก๊ส[n. exp.] (kān phraē k) EN: diffusion of gases FR:
การแพร่กระจาย[n. - pr.] (kān phraē k) EN: diffusion ; distribution FR: diffusion [f] ; distribution [f]
การแพร่กระจายนวัตกรรม[n. exp.] (kān phraē k) EN: diffusion of innovations FR:
การถ่ายเลือด[n. exp.] (kān thāi le) EN: blood transfusion FR: transfusion sanguine [f]
เกะกะ[adv.] (keka) EN: jumblingly ; disorderly ; untidily ; obstructedly ; roughly ; in confusion ; in disorder ; in a mess ; in the way FR: en désordre
เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิวชัน[n. exp.] (khreūang pa) EN: nuclear fusion reactor ; fusion reactor FR: réacteur nucléaire à fusion [m]
ความโกลาหล[n.] (khwām kōlah) EN: confusion ; chaos ; anarchy FR: chaos [m] ; confusion [f] ; anarchie [f]
ความสับสน[n.] (khwām sapso) EN: confusion ; chaos ; misunderstanding FR: confusion [f]
ความวุ่นวาย[n.] (khwām wunwā) EN: disorder ; confusion ; jumble ; mess FR: remue-ménage [m] ; confusion [f] ; bordel [m] (fam.)
กลุ้ม[adv.] (klum) EN: in disorder ; in confusion ; chaotically ; busily FR:
โกลาหล[n.] (kōlāhon) EN: commotion ; confusion ; tumult ; uproar ; disturbance FR: tumulte [m] ; confusion [f]
กุกกุจจะ[n.] (kukkutja) EN: remorse ; brooding ; confusion ; repentance ; worry FR:
ลานตา[adv.] (lān tā) EN: a profusion ; riot of FR:
เลอะ[adv.] (loe) EN: in a mess ; in disorder ; in confusion FR: en désordre
ไม่เป็นระเบียบ[adv.] (mai pen rab) EN: in disorder ; in a mess ; in confusion ; disorderly FR:
มาก[adv.] (māk) EN: much ; very much ; many ; very ; a lot of ; plenty ; abundantly ; extremely ; plentifully ; profusely FR: beaucoup ; très ; nombreux ; abondamment ; à profusion ; en grand nombre ; à souhait
โมหันธ์[n.] (mōhan) EN: delusion ; illusion ; confusion ; false impression FR:
น้ำชา[n. exp.] (nām chā) EN: tea ; dilute jasmine tea FR: thé [m] ; infusion [f]

*fusion* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Finanzspritze {f}infusion of cash; infusion of capital
Trägerdurchdringung {f}carrier diffusion
Verwechslungsgefahr {f}danger of confusion
Diffusionstransistor {m} (Transistorherstellungsart)diffusion transistor
Wasserstoffbombe {f} [mil.]fusion bomb; hydrogen bomb
Schmelzwärme {f}heat of fusion
Infusion {f} [med.]infusion
Geistesverwirrung {f}mental confusion
Kernfusion {f}nuclear fusion
Öldiffusionspumpe {f}oil diffusion pump
Transfusion {f} | Transfusionen
Unordnung {f}; Konfusion
Begriffsverwirrung {f}confusion of idea
Diffusionsindex {m}diffusion index
Diffusionsschicht {f}diffusion layer
Diffusionsbarriere {f}diffusion barrier
Fusionsreaktor {m}fusion reactor
Schmelzpunkt {m}fusion point
Schmelzschweißen {n}fusion welding

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *fusion*
Back to top