ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-fusion-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น fusion, *fusion*,

-fusion- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I can tell you. He's working on the secret of the next fusion bomb.ผมบอกคุณก็ได้ เขาเป็นคนที่ทำงานเกี่ยวกับ ความลับของระเบิดไฮโดรเจน
The secrets of Senator Peacock's defense committee, of Colonel Mustard's fusion bomb,ความลับของคณะกรรมการ, วุฒิสมาชิกพีคอร์ค ระเบิดไฮโดรเจนผู้พันมัสตาร์ด
So this all had nothing to do with the disappearing nuclear physicist and Colonel Mustard's work on the new fusion bomb.งั้นมันก็ไม่เกี่ยวกับ นักนิวเคลียร์ฟิสิกส์ที่หายไป หรืองานของผู้พันมัสตาร์ด ที่เกี่ยวกับระเบิดฟิวชั่น
This all has nothing to do with my disappearing nuclear physicist husband or Colonel Mustard's work with the new, top secret fusion bomb?ทั้งหมดมันไม่เกี่ยวกับ สามีนักนิวเคลียร์ฟิสิกส์ของฉันที่หายตัวไป หรืองานของผู้พันมัสตาร์ด เรื่องระเบิดไฮโดรเจน?
A complete commingling and fusion of our separate beings to create a new and unique entity.การรวมกันอย่างสมบูรณ์ ของความแตกต่าง – ...จะก่อกำเนิดสิ่งใหม่.
No. It's a fusion of jazz and funk.เอาน่า นี่มันลูกผสมระหว่างแจ๊ซกับฟังค์นะ
I'm starting the fusion now.ฉันเริ่มเชื่อมต่อแล้วนะ
To turn it into another yuppie fusion bar.เพื่อเปลี่ยนมันเป็นบาร์ของพวกยิปปี้
Partial epiphyseal fusion indicates the victim to be in his teens.มีการเชื่อมต่อของกระดูกบางส่วน แสดงว่าเหยื่อ เป็นวัยรุ่น
A moral fusion between law and order and clinical care.การรวมคุณธรรมระหว่างกฎหมาย คำสั่งศาลและการดูแลทางการแพทย์
We have a mandate from government to develop a safe and clean energy source... based on fusion technology.ดังนั้น นอร์ทมอร์ ซื้อที่นี่ จากรัฐบาลกลาง ใช่ไหม ? ไม่ใช่, เราเช่ามัน
The fusion of the vertebrae could indicate an injury to the spinal cord.การเชื่อมของกระดูกสันหลัง แสดงถึงการบาดเจ็บที่เส้นประสาทไขสันหลัง

-fusion- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
热核武器[rè hé wǔ qì, ㄖㄜˋ ㄏㄜˊ ˇ ㄑㄧˋ, 热核武器 / 熱核武器] fusion weapon; thermonuclear weapon
截拳道[jié quán dào, ㄐㄧㄝˊ ㄑㄩㄢˊ ㄉㄠˋ, 截拳道] Jeet Kun Do or Way of the Intercepting Fist, a fusion of eastern and western martial arts led by Bruce Lee 李小龍|李小龙
热核聚变反应[rè hé jù biàn fǎn yìng, ㄖㄜˋ ㄏㄜˊ ㄐㄩˋ ㄅㄧㄢˋ ㄈㄢˇ ˋ, 热核聚变反应 / 熱核聚變反應] thermonuclear fusion reaction

-fusion- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カワスズメ科[カワスズメか, kawasuzume ka] (n) Cichlidae (family of over 1,300 identified Cichlid fishes in the order Perciformes exhibiting fusion of the lower pharyngeal bones into a single tooth-bearing structure)
シクリッド科[シクリッドか, shikuriddo ka] (n) Cichlidae (family of over 1,300 identified Cichlid fishes in the order Perciformes exhibiting fusion of the lower pharyngeal bones into a single tooth-bearing structure)
溶融;熔融[ようゆう, youyuu] (adj-na,n) melting; fusion
獣人[じゅうじん;けものびと, juujin ; kemonobito] (n) (fictional) fusion of human and animal; therianthrope; furry; human beast
融点[ゆうてん, yuuten] (n) fusion point; melting point

-fusion- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาหารฟิวชั่น[n. exp.] (āhān fiūcha) EN: fusion cuisine ; fusion food่ FR:
ฟิวชัน = ฟิวชั่น[n.] (fiūchan) EN: fusion FR: fusion [f]
หินร้อนเหลว[n. exp.] (hin røn lēo) EN: magma FR: roche en fusion [f] ; magma
จุดหลอมละลาย[n. exp.] (jut lømlalā) EN: melting point FR: point de fusion [m]
จุดหลอมเหลว[n.] (jutlømlēo) EN: melting point FR: point de fusion [m]
การควบรวม[n. exp.] (kān khūap r) EN: FR: fusion [f]
การละลาย[n.] (kān lalāi) EN: dissolution ; melt FR: dissolution [f] ; fusion [f] ; fonte [f]
การหลอมรวม[n. exp.] (kān løm rūa) EN: fusion FR: fusion [f]
การหลอมรวมนิวเคลียส[n. exp.] (kān løm rūa) EN: nuclear fusion FR: fusion nucléaire [f]
เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิวชัน[n. exp.] (khreūang pa) EN: nuclear fusion reactor ; fusion reactor FR: réacteur nucléaire à fusion [m]
นิวเคลียร์ฟิวชัน[n. exp.] (niukhlīa fi) EN: nuclear fusion FR: fusion nucléaire [f]
ปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชัน[n. exp.] (patikiriyā ) EN: FR: fusion nucléaire [f]
อุณหภูมิหลอม[n. exp.] (unhaphūm lø) EN: fusion temperature FR: température de fusion [f]
อุณหภูมิหลอมของเถ้า[n. exp.] (unhaphūm lø) EN: ash fusion temperature FR:

-fusion- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schmelzwärme {f}heat of fusion
Kernfusion {f}nuclear fusion

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -fusion-
Back to top