ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

uproar

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *uproar*, -uproar-

uproar ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
uproar (n.) ความเอะอะ See also: ความวุ่นวาย, ความอึกทึกครึกโครม, ความสับสนอลหม่าน Syn. confusion
uproar (n.) ความบ้าคลั่ง See also: ความพลุ่งพล่าน, ความโกรธมาก Syn. disturbance
uproarious (adj.) เอะอะ See also: อึกทึก Syn. noisy, lound Ops. quiet
uproarious (adj.) ที่มีเสียงดังเอะอะ Syn. noisy Ops. quiet
English-Thai: HOPE Dictionary
uproar(อัพ'รอร์) n. ความเอะอะ,ความสับสนวุ่นวาย,ความโกลาหล,ความอึกทึกครึกโครม
uproarious(อัพรอ'เรียส) adj. เอะอะ,สับสน,วุ่นวาย,โกลาหล,อึกทึกครึกโครม,เสียงดังมาก.
English-Thai: Nontri Dictionary
uproar(n) เสียงอึกทึก,การเอะอะ,ความโกลาหล,ความสับสนวุ่นวาย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เสียงกัมปนาท (n.) uproar See also: loud voice/sound/noise Syn. เสียงอึกทึก
เสียงกึกก้อง (n.) uproar See also: loud voice/sound/noise Syn. เสียงอึกทึก, เสียงกัมปนาท
เสียงอึกทึก (n.) uproar See also: loud voice/sound/noise Syn. เสียงกัมปนาท
ตลกโปกฮา (adj.) uproarious See also: clownish, tumultuous
กราวเกรียว (v.) uproariously Syn. กริวกราว, เกรียว, เกรียวกราว Ops. เงียบ, สงบ
กริว (v.) uproariously Syn. กริวกราว, เกรียว, เกรียวกราว, กราวเกรียว Ops. เงียบ, สงบ
ดังระงม (v.) be uproarious See also: be noisy, be tumultuous Syn. อื้ออึง, เซ็งแซ่
มึงวาพาโวย (v.) make an uproar See also: speak clamorously (/noisily), brawl, row, shoot the bull Syn. เอะอะ, โวยวาย
เซ็งแซ่ (v.) be uproarious See also: be noisy, be tumultuous Syn. อื้ออึง
โวยวาย (v.) make an uproar See also: speak clamorously (/noisily), brawl, row, shoot the bull Syn. เอะอะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I hear the country's in an uproar to find the list of Christians.ข้าได้ยินมาว่าทางการกำลังตามล่ารายชื่อของพวกคริสเตียน
Although, with this, the media will be in an uproar again.กลับมากดดันกันอีกแล้วสินะ ก็คงใกล้จะจบแล้วล่ะ
'Amidst unprecedented scenes, there was uproar in court 'as Sherlock Holmes was vindicated and cleared of all suspicion.'มันไม่เคยมีมาก่อน ความโกลาหลในศาลเป็นเพียงละครฉากนึง อย่างที่เชอร์ล็อค โฮล์มส์ได้พิสูจน์ และลบล้างข้อสงสัยทั้งหมด
The uproar it caused has never subsided.มันจะทำให้เกิดความ โกลาหลไม่เคยลดลง
People doing the deed upstairs didn't want any uproarแขกที่ขึ้นห้องอยู่ข้างบนไม่อยากฟังเสียงอึกทึก
He's got the whole piece in an uproar.ท่านก็รู้จักบิลโบ้ เขาทำเอาแตกตื่นกันทั้งเมือง
Mr Bennet, we're all in an uproar!คุณเบนเน็ตคะ พวกเราวุ่นวายกันไปหมดแล้ว
The council's in an uproar.ทางสภาเมืองก็ยัง พูดเอะอะวุ่นวาย
But cut a dance program, cancel the school musical, and suddenly there's an uproar.แต่พอเป็นวิชาเต้นรำ, การละคร โวยวายกันใหญ่
Don't you remember the time about the fire in Jib Ya Cave, you reported the suspect being investigated as the real offender, how it caused an uproar?คุณจำไม่ได้เหรอเกี่ยวกับเรื่องไฟไหม้ที่ถ้ำจิบยา คุณรายงานว่าผู้ต้องสงสัยถูกสอบสวน ในฐานะผู้กระทำความผิดตัวจริง มันก่อให้เกิดเรื่องครึกโครมอย่างไร
Eh, you know, don't get your balls in an uproar.- ไม่ ไม่มี อย่ามากวนประสาท
"At Number 17 Cherry Tree Lane, "the Banks household is in an uproar.""the Banks household is in an uproar."

uproar ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
哄然[hōng rán, ㄏㄨㄥ ㄖㄢˊ, 哄然] boisterous; uproarious
[chāo, ㄔㄠ, 訬] clamor, uproar, annoyance
骚动[sāo dòng, ㄙㄠ ㄉㄨㄥˋ, 骚动 / 騷動] disturbance; uproar
哗笑[huá xiào, ㄏㄨㄚˊ ㄒㄧㄠˋ, 哗笑 / 嘩笑] uproarious laughter

uproar ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
沸き上がる;湧き上がる;湧き上る;わき上がる;沸き上る;涌き上る[わきあがる, wakiagaru] (v5r,vi) (1) (esp. 沸き上がる) to boil up; to come to the boil; to seethe; (2) to arise; to break out; (3) to get excited; to be in uproar
沸き返る[わきかえる, wakikaeru] (v5r,vi) (1) to boil up; to break out; to arise; to seethe; (2) to get excited; to be in uproar
満場騒然[まんじょうそうぜん, manjousouzen] (adj-t,adv-to) the whole house (assembly, audience) being in uproar
喧々囂々;喧喧囂囂[けんけんごうごう, kenkengougou] (n,adj-no,adj-t,adv-to) (1) wild uproar; pandemonium; clamor of voices; tumult; (2) noisy; uproarious; clamorous
喧々諤々;喧喧諤諤[けんけんがくがく, kenkengakugaku] (adj-t,adv-to) (See 侃々諤々,喧々囂々) tumultuous (with everyone voicing their opinions simultaneously); uproarious
大騒ぎ[おおさわぎ, oosawagi] (n,vs) clamour; uproar; tumult; (P)
波乱(P);波瀾[はらん, haran] (n,adj-no) troubles; ups and downs; stormy, uproarious (i.e. relationship); (P)
騒ぎ[さわぎ, sawagi] (n,n-suf) uproar; disturbance; (P)
騒ぎ立てる;騒ぎたてる[さわぎたてる, sawagitateru] (v1,vi) to make a fuss (outcry, uproar)
騒然[そうぜん, souzen] (adj-t,adv-to) noisy; confused; uproarious; (P)

uproar ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉ่าฉาว[adv.] (chāchāo) EN: boisterously ; tumultuously ; with an uproar FR:
โกลาหล[n.] (kōlāhon) EN: commotion ; confusion ; tumult ; uproar ; disturbance FR: tumulte [m] ; confusion [f]
มึงวาพาโวย[v.] (meungwāphāw) EN: make an uproar FR:
นิรโฆษ[n.] (nirakhōt) EN: uproar FR: vacarme [m]
กริว[adv.] (kriu) EN: uproariously FR:
เอิกเกริก[adv.] (oēkkaroēk) EN: with great fanfare ; on a grand scale ; uproariously ; loudly FR:
ระงม[adv.] (ra-ngom) EN: tumultuously ; loudly ; uproariously ; noisily FR:
เซ็งแซ่[adj.] (sengsaē) EN: clamorous ; loud ; noisy ; uproarious FR: bruyant ; tumultueux
เซ็งแซ่[adv.] (sengsaē) EN: uproariously FR:
ตลกโปกฮา[adj.] (talokpōkhā) EN: uproarious ; clownish ; tumultuous FR:

uproar ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erregtheit {f}uproariousness
tumultartig {adj}uproarious

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า uproar
Back to top