ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

upheaval

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *upheaval*, -upheaval-

upheaval ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
upheaval (n.) การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดปัญหา Syn. disturbance
upheaval (n.) การถูกรบกวน See also: การถูกก่อกวน
upheaval (n.) การยกตัวของเปลือกโลก (ทางธรณีวิทยา) Syn. eruption
upheaval (n.) ความวุ่นวาย See also: ความไม่สงบ Syn. disruption, disorder, turmoil
upheaval (n.) การเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง Syn. convulsion, reorganise
English-Thai: HOPE Dictionary
upheaval(อัพฮี'เวิล) n. การยกระดับขึ้น,การยกขึ้น,การสูงขึ้น,การเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง, Syn. revolution,elevation
English-Thai: Nontri Dictionary
upheaval(n) การยกสูงขึ้น,กลียุค,การเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You're hanging on to Whitney because it's difficult to handle the upheaval in your own lives.เธอยึดติดกับวิทนีย์ เพราะมันยากที่จะรับ การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตของเธอเอง
I need your photographic memory and your passion for social upheaval to help me write the book about the Upper East Side... the book I should've written from the beginning.ผมต้องการความทรงจำเหมือนภาพถ่ายของคุณกับความหลงไหลในการสร้างความวุ่นวายในสังคม เพื่อช่วยผมในการเขียนหนังสือเกี่ยวกับ อัปเปอร์ อีสต์ ไซด์ หนังสือที่ผมควรจะเขียนมาตั้งแต่แรก
I need your passion for social upheaval to help me write the book about the Upper East Side.ผมต้องการความสามารถของคุณในการสร้างความวุ่นวายให้กับสังคม เพื่อช่วยฉันในการเขียนหนังสือ เกี่ยวกับ Upper East Side
I need your photographic memory and your passion for social upheaval to help me write the book about the Upper East Side.ผมต้องการภาพที่คุณเก็บไว้ และความโกรธของคุณ เพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม โดยการช่วยผมเขียนหนังสือ เกี่ยวกับย่านอัพเปอร์อีสต์
I need your passion for social upheaval to help me write the book about the Upper East Side.ผมต้องการความสามารถของคุณ ในการสร้างความวุ่นวายให้กับสังคม เพื่อช่วยฉันในการเขียนหนังสือ เกี่ยวกับ Upper East Side
They influence upheaval and then profit in the aftermath.พวกเขามีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ และกำไรในสิ่งที่ตามมา
About 7,500 light-years away, in another part of our galaxy, there is a place of upheaval on an inconceivable scale.ดาวนับไม่ถ้วน เกี่ยวกับ 7,500 ปีแสงออกไป ในส่วนของกาแล็กซีของเราอีก
By the time we got here, the telltale traces of global upheaval were buried at the bottom of the deep blue sea.เวลาที่พวกเราได้ที่นี่, ร่องรอยปากโป้ง ของการเปลี่ยนแปลง ของโลกที่ถูกฝังอยู่ ที่ด้านล่างของท้องทะเลสีคราม
Yes. It would be quite an upheaval for us.ใช่ มันคงเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของเรา
The appearance of the Questing Beast is supposed to foreshadow a time of great upheaval.การปรากฏกายของอสูรกายปริศนา เป็นลางบางเหตุแห่งกลียุค
Sheldon informed me that you're experiencing an emotional upheaval, and I'm here to help.เชลดอนแจ้งว่า ลูกกำลังเผชิญกับปัญหา การปรับสภาวะอารมณ์เฉียบพลัน แม่มาช่วยลูกแล้ว
Upheaval, death, destruction, pain, imprisonment, betrayal.มันกลายเป็นเหตุการณืที่โชคร้าย

upheaval ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
动乱[dòng luàn, ㄉㄨㄥˋ ㄌㄨㄢˋ, 动乱 / 動亂] turmoil; upheaval; unrest
变乱[biàn luàn, ㄅㄧㄢˋ ㄌㄨㄢˋ, 变乱 / 變亂] turmoil; social upheaval

upheaval ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
大荒れ[おおあれ, ooare] (adj-na,n) great storm; agitation; upheaval
動乱[どうらん, douran] (n,vs,adj-no) disturbance; agitation; commotion; upheaval; riot; (P)
変革[へんかく, henkaku] (n,vs) (1) change; reform; revolution; upheaval; (2) Reformation; (P)
押し上げ;押上げ[おしあげ, oshiage] (n) upheaval; upthrust; uplift
渦中[かちゅう, kachuu] (n) vortex; maelstrom; whirlpool; convulsions; upheaval; (P)
激動[げきどう, gekidou] (n,vs) terrible shock; agitation; upheaval; (P)
激変(P);劇変[げきへん, gekihen] (n,vs) sudden change; upheaval; (P)
風雲急を告げる[ふううんきゅうをつげる, fuuunkyuuwotsugeru] (exp,v1) to have grown tense (of a situation); to have become critical (and to be on the verge of a major upheaval)

upheaval ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กลียุค[n.] (kalīyuk) EN: Kali Yuga ; dark age ; age of decadence ; upheaval ; havoc ; turbulent days ; calamitous age ; wild times ; the age of havoc FR:
การถูกรบกวน[n. exp.] (kān thūk ro) EN: upheaval ; disturbance FR:
แรงกระเพื่อม[n. exp.] (raēng kraph) EN: upheaval ; turmoil ; confusion FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า upheaval
Back to top