ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tumult

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tumult*, -tumult-

tumult ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tumult (n.) ความอลเวง
tumult (n.) ความว้าวุ่นใจ
tumultuous (adj.) อึกทึกครึกโครม See also: โกลาหล
tumultuous (adj.) ว้าวุ่นใจ
tumultuously (adv.) อย่างอึกทึกครึกโครม
tumultuousness (n.) ความอึกทึกครึกโครม
English-Thai: HOPE Dictionary
tumult(ทู'มัลทฺ) n. ความวุ่นวาย,ความสับสนอลหม่าน,ความอึกทึกครึกโครม,ความว้าวุ่น,อารมณ์ว้าวุ่น,ความกระอักกระอ่วน, Syn. commotion,uproar,panic,frenzy
tumultary(ทิวมัล'ทะรี) adj. =tumultuous (ดู)
tumultuous(ทมัล'ชุเอิส) adj. วุ่นวาย,สับสนอลหม่าน,อึกทึกครึกโครม,ว้าวุ่น., See also: tumultuousness n., Syn. disorderly,agitated,disturbed
English-Thai: Nontri Dictionary
tumult(n) ความสับสนวุ่นวาย,การเอะอะ,ความกระอักกระอ่วน
tumultuous(adj) สับสนวุ่นวาย,เอะอะ,กระอักกระอ่วน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
tumultus; hypermotility; supermotilityการเคลื่อนไหวเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความสับสนวุ่นวาย (n.) tumult See also: turmoil, uproar, chaos, confusion Syn. ความวุ่นวาย, ความไม่เป็นระเบียบ
ความอลเวง (n.) tumult See also: turmoil, uproar, chaos, confusion Syn. ความสับสนวุ่นวาย, ความวุ่นวาย, ความไม่เป็นระเบียบ
ความไม่เป็นระเบียบ (n.) tumult See also: turmoil, uproar, chaos, confusion Syn. ความสับสนวุ่นวาย, ความวุ่นวาย
กริวกราว (adv.) tumultuously See also: riotously, boisterously, uproariously Syn. อึกทึก, ครึกโครม
ระงม (adv.) tumultuously See also: loudly, in noisy disorder, uproariously
พล่าน (v.) be in tumult See also: be in disorder, be in confusion, run excitedly Syn. ป่วน, ปั่นป่วน, สับสน, ลนลาน, วุ่นวาย
วุ่นวาย (v.) be in tumult See also: be in disorder, be in confusion, run excitedly Syn. ป่วน, ปั่นป่วน, สับสน, ลนลาน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
COUPLED WITH MY PARENTS' TUMULTUOUS DIVORCEบวกกับเรื่องหย่าร้างที่วุ่นวายของพ่อกับแม่
A tumultuous childhood.ชีวิตวัยเด็กอันแสนวุ่นวาย
This is a simple tumultus, Albinius.นี่คือ tumultus ง่าย Albinius
He was Director of the CIA for three and a half tumultuous years before being elected vice president.เขาคืออดีตผู้อำนวยการของ ซีไอเอ 3 ปี ครึ่งแห่งช่วงเวลาที่สับสนวุ่นวาย ก่อนที่จะได้รับเลือกเป็น รองประธานาธิบดี
The collapse of the venerable New York bank follows a tumultuous few months of market volatility and fear in the world economy.การล่มสลายของธนาคารที่ เคารพนิวยอร์ก ต่อไปนี้ไม่กี่เดือนป่วนของ ตลาด ความผันผวนและความ หวาดกลัวในเศรษฐกิจโลก

tumult ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cáo, ㄘㄠˊ, 嘈] bustling; tumultuous; noisy
[xiōng, ㄒㄩㄥ, 汹 / 洶] torrential rush; tumultuous

tumult ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
人気沸騰[にんきふっとう, ninkifuttou] (n,vs) (enjoy) tumultuous (tremendous, overwhelming) popularity
喧々囂々;喧喧囂囂[けんけんごうごう, kenkengougou] (n,adj-no,adj-t,adv-to) (1) wild uproar; pandemonium; clamor of voices; tumult; (2) noisy; uproarious; clamorous
喧々諤々;喧喧諤諤[けんけんがくがく, kenkengakugaku] (adj-t,adv-to) (See 侃々諤々,喧々囂々) tumultuous (with everyone voicing their opinions simultaneously); uproarious
喧騒;喧噪;諠譟[けんそう, kensou] (n,adj-na) tumult; great noise; clatter; hustle and bustle
大騒ぎ[おおさわぎ, oosawagi] (n,vs) clamour; uproar; tumult; (P)
大騒動[おおそうどう;だいそうどう, oosoudou ; daisoudou] (n,vs) great tumult; great strife; big loud bang; bustle; dirdum; hell broken loose; hell let loose; mighty whirl; tempest; whoopla

tumult ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โกลาหล[n.] (kōlāhon) EN: commotion ; confusion ; tumult ; uproar ; disturbance FR: tumulte [m] ; confusion [f]
โกลาหล[adv.] (kōlāhon) EN: agog ; in great activity ; in a tumult ; chaotically FR:
พล่าน[v.] (phlān) EN: be in tumult ; be in disorder ; be in confusion ; run excitedly FR: être obsédé ; être monomaniaque
ฉ่า[adj.] (chā) EN: boisterious ; tumultuous FR:
ฉ่าฉาว[adv.] (chāchāo) EN: boisterously ; tumultuously ; with an uproar FR:
เอะอะ[adj.] (e-a) EN: noisy ; boisterous ; tumultuous FR:
เอะอะมะเทิ่ง[v.] (e-amathoēng) EN: be boisterous ; be tumultuous ; be noisy FR:
อื้ออึง[adj.] (eū-eung) EN: resounding ; boisterous ; tumultuous FR:
อึกทึก[adj.] (eukkatheuk) EN: noisy ; clamorous ; tumultuous ; boisterous FR: bruyant ; sonore
อึกทึกครึกโครม[adj.] (eukkatheuk ) EN: noisy ; loud and noisy ; boisterous ; tumultuous FR:
อึง[adj.] (eung) EN: loud ; noisy ; tumultuous ; cacophonous FR:
อึงอล[adj.] (eung-on) EN: clamorous ; tumultuous ; boisterous FR:
จะละหวั่น[adj.] (jalawan) EN: chaotic ; confused ; tumultuous ; busy FR:
จ้าละหวั่น[adj.] (jālawan) EN: chaotic ; confused ; tumultuous ; busy FR:
ครึกโครม[adj.] (khreukkhrōm) EN: loud ; noisy ; boisterous ; sensational ; tumultuous FR:
โกลาหล[adj.] (kōlāhon) EN: chaotic ; turbulent FR: tumultueux ; mouvementé ; chaotique
เกรียวกราว[X] (krīokrāo) EN: [onomatopoeic sound of a clamour, tumult] FR:
กริวกราว[adv.] (kriukrāo) EN: tumultuously FR:
อลหม่าน[adj.] (onlamān) EN: confused ; chaotic ; disordered ; in a turmoil FR: tumultueux ; confus ; chaotique ; désordonné ; en panique
อลเวง[adj.] (onlawēng) EN: tumultuous ; in turmoil ; chaotic ; in noisy confusion ; wild ; boisterous ; riotous ; rowdy ; turbulent ; unruly; FR: confus ; chaotique ; tumultueux
อลวน [adj.] (onlawon) EN: confused ; chaotic ; tumultuous ; disordered FR: chaotique
ปึงปัง[adv.] (peungpang) EN: boisterously ; noisily ; loudly; obstreperously ; tumultuously FR:
ระงม[adv.] (ra-ngom) EN: tumultuously ; loudly ; uproariously ; noisily FR:
แซ่[adj.] (saē) EN: noisy ; clamorous ; boisterious ; tumultuous FR:
เซ็งแซ่[adj.] (sengsaē) EN: clamorous ; loud ; noisy ; uproarious FR: bruyant ; tumultueux
ตลกโปกฮา[adj.] (talokpōkhā) EN: uproarious ; clownish ; tumultuous FR:

tumult ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sturm {m}; Tumult
Ausschreitung {f}; Tumult
Erregtheit {f}tumultuousness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tumult
Back to top