ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*excited*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น excited, -excited-

*excited* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
become excited (vi.) ตื่นเต้น (แสลง) See also: วิตกกังวล, สับสน
excited (adj.) ตื่นตระหนก See also: เป็นกังวล Syn. agitated, nervous
excited (adj.) ตื่นเต้นดีใจ See also: กระตือรือร้น Syn. enthusiastic
excitedly (adv.) อย่างตื่นเต้น See also: อย่างกระตือรือร้น Syn. enthusiastically
overexcited (adj.) ตื่นเต้นมากไป Syn. aroused, overstimulated
English-Thai: HOPE Dictionary
excited(เอคไซ'ทิด) adj. ตื่นเต้น,ร้อนใจ,เร่าร้อน,คล่องขึ้น,กระฉับกระเฉง, See also: excitedness n. ดูexcited
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Excitedการตื่นเต้น,ถูกกระตุ้น [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตื่นข่าว (v.) become excited (about some news) See also: be excited or surprised by the rumour, be shocked by news
ตื่นตาตื่นใจ (v.) be excited by seeing some spectacular things See also: be thrilled, be aroused, catch/strike the eyes, be striking, be a feast of the eyes
ตื่นตา (v.) be excited See also: be dazzled Syn. ละลานตา
ตื่นเต้น (v.) be excited See also: be thrilled, be nervous
ตื่นเต้น (v.) be excited
น่าตื่นตาตื่นใจ (v.) be excited See also: be agitated, be thrilled, be ruffled Syn. น่าเร้าใจ, น่าระทึกใจ, น่าตื่นเต้น Ops. จืดชืด, เรียบๆ, เฉยๆ
น่าตื่นตาตื่นใจ (adj.) excited See also: agitated, thrilled, ruffled Syn. น่าเร้าใจ, น่าระทึกใจ, น่าตื่นเต้น Ops. จืดชืด, เรียบๆ, เฉยๆ
น่าตื่นเต้น (v.) be excited See also: be agitated, be thrilled, be ruffled Syn. น่าเร้าใจ, น่าระทึกใจ, น่าตื่นตาตื่นใจ Ops. จืดชืด, เรียบๆ, เฉยๆ
น่าตื่นเต้น (adj.) excited See also: agitated, thrilled, ruffled Syn. น่าเร้าใจ, น่าระทึกใจ Ops. จืดชืด, เรียบๆ, เฉยๆ
น่าระทึกใจ (adj.) excited See also: agitated, thrilled, ruffled Syn. น่าเร้าใจ, น่าตื่นเต้น Ops. จืดชืด, เรียบๆ, เฉยๆ
น่าระทึกใจ (v.) be excited See also: be agitated, be thrilled, be ruffled Syn. น่าเร้าใจ, น่าตื่นเต้น Ops. จืดชืด, เรียบๆ, เฉยๆ
น่าเร้าใจ (adj.) excited See also: agitated, thrilled, ruffled Syn. น่าตื่นเต้น, น่าระทึกใจ, น่าตื่นตาตื่นใจ Ops. จืดชืด, เรียบๆ, เฉยๆ
น่าเร้าใจ (v.) be excited See also: be agitated, be thrilled, be ruffled Syn. น่าตื่นเต้น, น่าระทึกใจ, น่าตื่นตาตื่นใจ Ops. จืดชืด, เรียบๆ, เฉยๆ
พล่าน (adv.) excitedly See also: turbulently, wildly, restlessly, restively Syn. ลนลาน, วุ่นวาย
ระทึกใจ (adj.) excited See also: frightened
วุ่นวาย (adv.) excitedly See also: turbulently, wildly, restlessly, restively Syn. ลนลาน
เร้าใจ (adv.) excitedly See also: enthusiastically Syn. ตื่นเต้น
ใจเต้น (v.) be excited Syn. ตื่นเต้น Ops. สุขุม, ใจสงบ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'm kind of excited to see what come outฉันค่อนข้างตื่นเต้นที่จะเห็นสิ่งที่ปรากฏออกมา
I was so excited!ฉันตื่นเต้นมาก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Don't, don't, don't, don't get excited! Don't get...ไม่ได้รับไม่ได้รับการขึ้นไม่ได้ รับ
I... got a little excited back there.ฉัน ... ได้ตื่นเต้นเล็ก ๆ น้อย ๆ กลับไปที่นั่น
I could start to get excited about... Oh, about 3:00.ราว ๆ 3 โมงฉันก็จะเริ่มตื่นเต้น
He gets so excited when new people are here.มันตื่นเต้นมากน่ะค่ะ เวลามีคนใหม่มาที่นี่
To think I almost got excited by Mr. Jinnah when all this was awaiting me.ผมตื่นเต้นเมื่อคุณจินนาห์บอกว่า มันจะเป็นแบบนี้
He doesn't get excited... and doesn't get agitated when Logan walks in the room.-มันไม่เอะอะ... และไม่อาละวาด ตอนที่โลแกนเดินเข้าไปในห้อง
HUMPERDINCK: You don't seem excited, my little muffin.ท่านดูไม่ตื่นเต้นเลยนะ , , แม่น้องน้อย
Dear Mother I can't tell you how excited I was todayแม่คะ หนูยังรูสึกว่าหัวใจยังเต้นแรงอยู่เลย
Jimmy was so excited, you'd think he was being made.จิมมี่ตื่นเต้นมาก เหมือนตัวเขาจะได้สะเอง
You better not get too excited 'cause I'm getting you!ตื่นเต้นหน่อยสิ ฉันจี้หลังนายอยู่นะ!
And you're not the only one to get excited about that.และไม่ใช่คุณคนเดียวที่ตื่นเต้น
I've watched you for weeks, like all the girls watch you, and I was excited and flattered when you came on to me.ฉันแอบมองคุณมาหลายอาทิตย์แล้ว เหมือนกับผู้หญิงคนอื่นๆมองคุณ แล้ว... ฉันก็ทั้งตื่นเต้นแล้วก็เป็นปลื้ม ตอนที่คุณเข้ามาหาฉัน

*excited* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
勃然[bó rán, ㄅㄛˊ ㄖㄢˊ, 勃然] agitatedly; excitedly; vigorously
动情[dòng qíng, ㄉㄨㄥˋ ㄑㄧㄥˊ, 动情 / 動情] to get excited; passionate; aroused to passion; to fall in love; on heat (of animals)
欢欣鼓舞[huān xīn gǔ wǔ, ㄏㄨㄢ ㄒㄧㄣ ㄍㄨˇ ˇ, 欢欣鼓舞 / 歡欣鼓舞] elated and excited (成语 saw); overjoyed
兴奋[xīng fèn, ㄒㄧㄥ ㄈㄣˋ, 兴奋 / 興奮] excited; excitement
冲冲[chōng chōng, ㄔㄨㄥ ㄔㄨㄥ, 冲冲 / 沖沖] excitedly

*excited* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
いそいそ[, isoiso] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) cheerfully; excitedly; (P)
ハイテンション[, haitenshon] (n) (1) high tension (as in electronics, etc.); (2) excited; enthusiastic
わくわく[, wakuwaku] (adv,n,vs) (on-mim) tremble; get nervous; excitedly; thrilled; (P)
上擦る;上ずる[うわずる, uwazuru] (v5r,vi) to be excited; to get excited; to sound shallow; to sound hollow (a voice); to ring false (a voice); to sound shrill and nervous (a voice); to be high-pitched and unstrung (a voice)
大乗り;大ノリ[おおのり(大乗り);おおノリ(大ノリ), oonori ( dai nori ); oo nori ( dai nori )] (n,adv) (1) excitedly; (2) type of rhythm for noh songs
息を弾ませる[いきをはずませる, ikiwohazumaseru] (exp,v1) to pant; to gasp; to be short of breath; to be excited
気が立つ[きがたつ, kigatatsu] (exp,v5t) to be excited about; to get all worked up about
沸き上がる;湧き上がる;湧き上る;わき上がる;沸き上る;涌き上る[わきあがる, wakiagaru] (v5r,vi) (1) (esp. 沸き上がる) to boil up; to come to the boil; to seethe; (2) to arise; to break out; (3) to get excited; to be in uproar
沸き返る[わきかえる, wakikaeru] (v5r,vi) (1) to boil up; to break out; to arise; to seethe; (2) to get excited; to be in uproar
沸く[わく, waku] (v5k,vi) (1) (esp. 沸く) to grow hot (of water, etc.); to boil; (2) to be in a state of excitement; to get excited; to take place energetically; (P)
激す[げきす, gekisu] (v5s) (1) (See 激する) to intensify; (2) to be excited; to fly into a rage; to get into a passion; (3) to dash against; (4) to encourage
激する[げきする, gekisuru] (vs-s) (1) to intensify; (2) to be excited; to fly into a rage; to get into a passion; (3) to dash against; (4) to encourage
激昂;激高[げっこう;げきこう, gekkou ; gekikou] (n,vs) excited; exasperated; indignant; rage; enraged
痺れる[しびれる, shibireru] (v1,vi) (1) to become numb; to go to sleep (e.g. a limb); (2) to be excited; to be titillated; to be mesmerized; (P)
盛り上がる(P);盛りあがる;盛り上る;盛上がる;盛上る[もりあがる, moriagaru] (v5r,vi) (1) to swell; to rise; to bulge; to be piled up; (2) to rouse; to get excited; (P)
胸が躍る[むねがおどる, munegaodoru] (exp,v5r) to be excited; to be elated
胸を躍らせる;胸をおどらせる[むねをおどらせる, munewoodoraseru] (exp,v1) to make one's heart flutter; to be excited
興奮気味[こうふんぎみ, koufungimi] (n,adj-no) being somewhat excited (agitated)
興奮状態[こうふんじょうたい, koufunjoutai] (n) excited condition; excited state
色めく[いろめく, iromeku] (v5k,vi) to colour; to color; to be tinged; to brighten; to grow lively; to become excited; to be stirred
行け行け[いけいけ;イケイケ, ikeike ; ikeike] (exp,n,adj-na) (1) excited; pressing forward; go-go; (in) high spirits; (having) excessive energy; (int) (2) Go!; go-man-go!; (adv) (3) connecting; separating
調子に乗る[ちょうしにのる, choushininoru] (exp,v5r) (1) to be elated; to be excited; to be caught up in the moment; to be carried away; to get cocky; (2) to get up to speed; to move into gear
騒ぐ(P);騷ぐ(oK)[さわぐ, sawagu] (v5g,vi) (1) to make noise; to make racket; to be noisy; (2) to rustle; to swoosh; (3) to make merry; (4) to clamor; to clamour; to make a fuss; to kick up a fuss; (5) to lose one's cool; to panic; to act flustered; (6) to feel tense; to be uneasy; to be excited; (P)
高ぶる;昂る;昂ぶる(io)[たかぶる, takaburu] (v5r,vi) (1) to be highly strung; to be proud; to be haughty; (2) to get excited; to get worked up
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
湧く[わく, waku] Thai: ตื่นเต้น English: to get excited

*excited* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใจเด้น[X] (jai dēn) EN: excited with delight FR: être tout excité
ใจเต้น[v. exp.] (jai ten) EN: be excited FR:
ใจเย็น ๆ = ใจเย็นๆ[xp] (jai yen-yen) EN: Take it easy! ; keep cool ; don't get excited FR: Du calme ! ; Calmos ! ; On ne s'excite pas !
กะดี๊กะด๊า[v.] (kadīkadā) EN: exhibit great excitement ; be overly excited FR:
กำหนัด[v.] (kamnat) EN: lust ; be sexually aroused ; desire ; crave ; yearn ; be in heat ; be roused by sexual desire ; be sexually excited FR: être excité ; être en chaleur
คึก[adj.] (kheuk ) EN: in high spirits ; excited ; exuberant ; high-spirited ; animated FR:
กลัดมัน[adj.] (klatman) EN: lustful ; oversexed ; in heat ; having strong sexual desire ; randy ; sexually excited FR:
เกิดความกำหนัด[v. exp.] (koēt khwām ) EN: become sexually excited ; get randy FR:
กระดี๊กระด๊า[v.] (kradikradā) EN: giggle mirthfully ; exhibit great excitement; to be overly excited ; tremble FR:
กระฟัดกระเฟียด[adj.] (krafatkrafī) EN: angry ; excited ; agitated ; petulant FR:
กระฟัดกระเฟียด[adv.] (krafatkrafī) EN: angrily ; excitedly ; agitatedly ; in a huff FR:
น่าตื่นเต้น[adj.] (nā teūnten) EN: exciting ; excited ; agitated ; thrilled ; ruffled ; spectacular ; impressive ; electric FR: excitant ; troublant
พล่าน[v.] (phlān) EN: be in tumult ; be in disorder ; be in confusion ; run excitedly FR: être obsédé ; être monomaniaque
พล่าน[adv.] (phlān) EN: excitedly ; turbulently ; wildly ; restlessly ; restively ; agitatedly ; in confusion ; in disorder FR:
เร้าใจ[adv.] (raojai) EN: excitedly FR:
ระริกระรี้[adj.] (rarik-rarī) EN: all excited (about) ; wildly happy FR:
ระทึก[adj.] (ratheuk) EN: excited ; frightened ; hair-rising ; shocking ; soul-stirring FR: palpitant ; émouvant
ระทึกใจ[adj.] (ratheuk jai) EN: excited FR:
รู้สึกตื่นเต้น[v. exp.] (rūseuk teūn) EN: feel excited FR: être excité
สะทึก[adj.] (satheuk) EN: excited FR:
แตกตื่น[adv.] (taēkteūn) EN: excitedly FR:
เต้นแร้งเต้นแฉ่ง[v. (loc.)] (tenraēngten) EN: dance with joy ; jump with joy ; get excited ; become agitated FR:
เต้นแร้งเต้นกา[v. (loc.)] (tenraēngten) EN: dance with joy ; jump with joy ; get excited ; become agitated FR:
ตื่น[v.] (teūn) EN: be alarmed ; be frightened ; panic ; stampede ; be excited FR: être effrayé ; craindre
ตื่นข่าว[v. exp.] (teūn khāo) EN: become excited about some news FR:
ตื่นตาตื่นใจ[v.] (teūntāteūnj) EN: be excited by seeing some spectacular things FR:
ตื่นตาตื่นใจ[adj.] (teūntāteūnj) EN: impressed ; excited ; thrilled ; aroused FR:
ตื่นเต้น[v.] (teūnten) EN: be excited ; be elated FR: être excité ; être exalté
ตีโพยตีพาย[v. exp.] (tī phōi tī ) EN: kick up a fuss (about sth) ; get excited (about) ; make a commotion (over/about) FR:
ตีปีก[v. exp.] (tī pīk) EN: jump of joy ; get all excited (over sth) FR:

*excited* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
fremderregte Gleichstrommaschine {f} [electr.]separately excited d. c. machine

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *excited*
Back to top