ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ruffled

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ruffled*, -ruffled-

ruffled ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ruffled (adj.) ยุ่งเหยิง See also: ไม่เรียบร้อย Syn. dishevelled, rumpled
ruffled (adj.) (เสื้อผ้า) ที่ตกแต่งด้วยวัสดุเป็นกลีบเล็กๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Sure that ruffled more than a few feathers.ต้องมีคนไม่พอใจกลุ่มหนึ่งอยู่แล้ว
I wore a powder blue tux with a ruffled shirt and a big velour bowtie.ฉันใส่ชุดทักซีโด้สีนํ้าเงินกับเสื้อขาวๆที่มีกลีบฟุ้งๆ แล้วก็ผูกหูกระต่ายกํามะหยี่อันใหญ่ๆ
You ruffled a violent man when you pulled off your double cross.ด้วยปริศนาพวกนี้สินะ
Your shingles are all ruffled... and your windows are cracked.หลังคาดูไม่ได้เลย... ...หน้าต่างก็แตก
Okay, okay. Don't get all ruffled.ก็ได้ ไม่ต้องทำให้ยุ่งยากหรอก
Deep down, you long to have your perfect feathers ruffled.ลึกๆแล้ว เธอมี ความสมบูรณ์แบบอยู่ในตัว
And Shaw likes truffled quail eggs.และชอว์ชอบกินไข่ทรัฟเฟิลเควล

ruffled ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
从容不迫[cóng róng bù pò, ㄘㄨㄥˊ ㄖㄨㄥˊ ㄅㄨˋ ㄆㄛˋ, 从容不迫 / 從容不迫] calm; unruffled
心急[xīn jí, ㄒㄧㄣ ㄐㄧˊ, 心急] hurried; worried; ruffled
安祥[ān xiáng, ㄢ ㄒㄧㄤˊ, 安祥] serene; composed; unruffled
忘情[wàng qíng, ㄨㄤˋ ㄑㄧㄥˊ, 忘情] unmoved; indifferent; unruffled by sentiment

ruffled ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぼさぼさ[, bosabosa] (adj-na,adv,n,vs,adj-no) (on-mim) unkempt, ruffled hair or brush bristles; idling away time
逆立つ[さかだつ, sakadatsu] (v5t,vi) to stand on end; to bristle up; to be ruffled
涼しい[すずしい, suzushii] (adj-i) (1) cool; refreshing; (2) clear (e.g. eyes); bright; (3) clear; distinct; (4) (See 涼しい顔・すずしいかお) composed (facial expression); unruffled; unconcerned; (5) (arch) pure; upright; innocent; (P)
涼しい顔[すずしいかお, suzushiikao] (n) nonchalant (unruffled) air
澄ます(P);清ます[すます, sumasu] (v5s,vt) to clear; to make clear; to be unruffled; to look unconcerned; to look demure; to look prim; to put on airs; (P)

ruffled ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
น่าตื่นเต้น[adj.] (nā teūnten) EN: exciting ; excited ; agitated ; thrilled ; ruffled ; spectacular ; impressive ; electric FR: excitant ; troublant
ใจเย็น[adj.] (jaiyen) EN: calm ; cool ; cool-headed ; patient ; unemotional ; composed ; unruffled ; mentally calm ; even-tempered ; steady FR: calme ; placide ; paisible ; serein ; imperturbable ; flegmatique ; patient
เยือกเย็น[adj.] (yeūakyen) EN: calm ; cool ; nice and cool ; serene ; imperturbable ; unruffled ; composed ; collected FR: calme ; décontracté ; imperturbable ; zen

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ruffled
Back to top