ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

restlessly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *restlessly*, -restlessly-

restlessly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
restlessly (adv.) อย่างกระสับกระส่าย Syn. nervously, uncomfortably
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ยุ่งยิ่ง (adv.) restlessly See also: fidgety Syn. หวัด, ยุ่ง
หยุกหยิก (adv.) restlessly See also: fidgety Syn. หวัด, ยุ่ง, ยุ่งยิ่ง
หวัด (adv.) restlessly See also: fidgety Syn. ยุ่ง, ยุ่งยิ่ง
มือบอน (v.) pick up things restlessly Syn. มืออยู่ไม่สุข
มืออยู่ไม่สุข (v.) pick up things restlessly
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She love me restlessly She love me foreverเธอรักฉันไม่หยุดหย่อน เธอรักฉันตลอดไป

restlessly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
きょろきょろ(P);きょときょと[, kyorokyoro (P); kyotokyoto] (adv,n,vs) (on-mim) look around restlessly; (P)
ちょこまか[, chokomaka] (vs,adv-to) (See ちょこちょこ) restlessly; in continuous motion
もじもじ;モジモジ[, mojimoji ; mojimoji] (adv,vs) (on-mim) bashfully; hesitantly; fidgety; restlessly; squirming; wriggling; haltingly
もぞもぞ;もそもそ[, mozomozo ; mosomoso] (vs,adv,adv-to) (on-mim) creeping about; stirring restlessly; squirming

restlessly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดุกดิก[v.] (dukdik) EN: move ; fidget ; squirm ; fiddle ; wiggle ; move about restlessly FR: frétiller ; remuer
มือบอน[v.] (meūbøn) EN: pick up things restlessly FR: grappiller
มืออยู่ไม่สุข[v. exp.] (meū yūmaisu) EN: pick up things restlessly FR:
พล่าน[adv.] (phlān) EN: excitedly ; turbulently ; wildly ; restlessly ; restively ; agitatedly ; in confusion ; in disorder FR:
ยุ่งยิ่ง[adv.] (yungying) EN: restlessly ; in a mess ; in disorder ; in a state of confusion FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า restlessly
Back to top