ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-excited-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น excited, *excited*,

-excited- ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตื่นข่าว (v.) become excited (about some news) See also: be excited or surprised by the rumour, be shocked by news
ตื่นตาตื่นใจ (v.) be excited by seeing some spectacular things See also: be thrilled, be aroused, catch/strike the eyes, be striking, be a feast of the eyes
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'm kind of excited to see what come outฉันค่อนข้างตื่นเต้นที่จะเห็นสิ่งที่ปรากฏออกมา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I... got a little excited back there.ฉัน ... ได้ตื่นเต้นเล็ก ๆ น้อย ๆ กลับไปที่นั่น
I could start to get excited about... Oh, about 3:00.ราว ๆ 3 โมงฉันก็จะเริ่มตื่นเต้น
He gets so excited when new people are here.มันตื่นเต้นมากน่ะค่ะ เวลามีคนใหม่มาที่นี่
To think I almost got excited by Mr. Jinnah when all this was awaiting me.ผมตื่นเต้นเมื่อคุณจินนาห์บอกว่า มันจะเป็นแบบนี้
Dear Mother I can't tell you how excited I was todayแม่คะ หนูยังรูสึกว่าหัวใจยังเต้นแรงอยู่เลย
You better not get too excited 'cause I'm getting you!ตื่นเต้นหน่อยสิ ฉันจี้หลังนายอยู่นะ!
And you're not the only one to get excited about that.และไม่ใช่คุณคนเดียวที่ตื่นเต้น
I've watched you for weeks, like all the girls watch you, and I was excited and flattered when you came on to me.ฉันแอบมองคุณมาหลายอาทิตย์แล้ว เหมือนกับผู้หญิงคนอื่นๆมองคุณ แล้ว... ฉันก็ทั้งตื่นเต้นแล้วก็เป็นปลื้ม ตอนที่คุณเข้ามาหาฉัน
Yes, folks, Kriss Kringle has pulled it out of the bag... and delivered Christmas to excited children all over the world.ใช่แล้วพวก คริส คริงเกิ้ล/Nเอามันออกมาจากถุงแล้ว... และได้ส่งวันคริสมาสต์/Nให้เด็กๆที่ตื่นเต้นทั่วโลก
I find I'm so excited I can barely sit still or hold a thought in my head.ฉันคิดว่าฉันตื่นเต้นมากที่ฉันแทบจะไม่สามารถนั่งยังคงหรือถือความคิดในหัวของฉัน
Yes, and we're very excited about it.ใช่ๆ แล้วเราก็ตื่นเต้นมากๆเลย
Andy's opening it. He's really excited about this one.แอนดี้กำลังเปิด เขาดูตื่นเต้นมาก

-excited- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
欢欣鼓舞[huān xīn gǔ wǔ, ㄏㄨㄢ ㄒㄧㄣ ㄍㄨˇ ˇ, 欢欣鼓舞 / 歡欣鼓舞] elated and excited (成语 saw); overjoyed

-excited- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
息を弾ませる[いきをはずませる, ikiwohazumaseru] (exp,v1) to pant; to gasp; to be short of breath; to be excited
気が立つ[きがたつ, kigatatsu] (exp,v5t) to be excited about; to get all worked up about
胸を躍らせる;胸をおどらせる[むねをおどらせる, munewoodoraseru] (exp,v1) to make one's heart flutter; to be excited
興奮気味[こうふんぎみ, koufungimi] (n,adj-no) being somewhat excited (agitated)
興奮状態[こうふんじょうたい, koufunjoutai] (n) excited condition; excited state

-excited- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใจเด้น[X] (jai dēn) EN: excited with delight FR: être tout excité
ใจเต้น[v. exp.] (jai ten) EN: be excited FR:
ใจเย็น ๆ = ใจเย็นๆ[xp] (jai yen-yen) EN: Take it easy! ; keep cool ; don't get excited FR: Du calme ! ; Calmos ! ; On ne s'excite pas !
กะดี๊กะด๊า[v.] (kadīkadā) EN: exhibit great excitement ; be overly excited FR:
กำหนัด[v.] (kamnat) EN: lust ; be sexually aroused ; desire ; crave ; yearn ; be in heat ; be roused by sexual desire ; be sexually excited FR: être excité ; être en chaleur
คึก[adj.] (kheuk ) EN: in high spirits ; excited ; exuberant ; high-spirited ; animated FR:
กลัดมัน[adj.] (klatman) EN: lustful ; oversexed ; in heat ; having strong sexual desire ; randy ; sexually excited FR:
เกิดความกำหนัด[v. exp.] (koēt khwām ) EN: become sexually excited ; get randy FR:
กระดี๊กระด๊า[v.] (kradikradā) EN: giggle mirthfully ; exhibit great excitement; to be overly excited ; tremble FR:
กระฟัดกระเฟียด[adj.] (krafatkrafī) EN: angry ; excited ; agitated ; petulant FR:
น่าตื่นเต้น[adj.] (nā teūnten) EN: exciting ; excited ; agitated ; thrilled ; ruffled ; spectacular ; impressive ; electric FR: excitant ; troublant
ระริกระรี้[adj.] (rarik-rarī) EN: all excited (about) ; wildly happy FR:
ระทึก[adj.] (ratheuk) EN: excited ; frightened ; hair-rising ; shocking ; soul-stirring FR: palpitant ; émouvant
ระทึกใจ[adj.] (ratheuk jai) EN: excited FR:
รู้สึกตื่นเต้น[v. exp.] (rūseuk teūn) EN: feel excited FR: être excité
สะทึก[adj.] (satheuk) EN: excited FR:
เต้นแร้งเต้นแฉ่ง[v. (loc.)] (tenraēngten) EN: dance with joy ; jump with joy ; get excited ; become agitated FR:
เต้นแร้งเต้นกา[v. (loc.)] (tenraēngten) EN: dance with joy ; jump with joy ; get excited ; become agitated FR:
ตื่น[v.] (teūn) EN: be alarmed ; be frightened ; panic ; stampede ; be excited FR: être effrayé ; craindre
ตื่นข่าว[v. exp.] (teūn khāo) EN: become excited about some news FR:
ตื่นตาตื่นใจ[v.] (teūntāteūnj) EN: be excited by seeing some spectacular things FR:
ตื่นตาตื่นใจ[adj.] (teūntāteūnj) EN: impressed ; excited ; thrilled ; aroused FR:
ตื่นเต้น[v.] (teūnten) EN: be excited ; be elated FR: être excité ; être exalté
ตีโพยตีพาย[v. exp.] (tī phōi tī ) EN: kick up a fuss (about sth) ; get excited (about) ; make a commotion (over/about) FR:
ตีปีก[v. exp.] (tī pīk) EN: jump of joy ; get all excited (over sth) FR:

-excited- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
fremderregte Gleichstrommaschine {f} [electr.]separately excited d. c. machine

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -excited-
Back to top