ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*disabled*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น disabled, -disabled-

*disabled* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
developmentally disabled (adj.) ปัญญาอ่อน See also: ที่ทำให้ล่าช้า Syn. slow
disabled (n.) คนพิการ See also: คนทุพพลภาพ
disabled (adj.) พิการ See also: ทุพพลภาพ, หย่อนความสามารถ Syn. paralyzed, cripped Ops. able-bodied
disabled (vt.) ทำให้หายเข้าใจผิด See also: ช่วยแก้ไขข้อผิดพลาด Syn. undeceive, clarify
English-Thai: HOPE Dictionary
disabled(ดิสเอ'เบิลดฺ) adj. พิการ,ซึ่งไร้ความสามารถ, Syn. crippled ###A. healthy,strong,sound
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Disabled veteransทหารผ่านศึกพิการ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนพิการ (n.) disabled See also: cripple Ops. คนสมประกอบ
ทุพพลภาพ (adj.) disabled See also: crippled, deformed, maimed Syn. พิการ, เป็นอัมพาต, เป็นง่อย
เด็กพิการ (n.) disabled child See also: deformed child, disfigured child Syn. เด็กไม่สมประกอบ Ops. เด็กฉลาด, เด็กเก่ง, เด็กสมบูรณ์
เด็กไม่สมประกอบ (n.) disabled child See also: deformed child, disfigured child Ops. เด็กฉลาด, เด็กเก่ง, เด็กสมบูรณ์
เป็นง่อย (adj.) disabled See also: crippled, deformed, maimed Syn. พิการ, เป็นอัมพาต
เป็นอัมพาต (adj.) disabled See also: crippled, deformed, maimed Syn. พิการ, เป็นง่อย
ไร้สมรรถภาพ (v.) be disabled
ไร้สมรรถภาพ (adj.) disabled See also: incapable, incompetent
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Probably disabled. Check it anyway.อาจเสีย แต่เช็คดูก็ได้
Just because you're disabled, that's no reason to get discouraged.ถ้าแค่เพราะคุณพิการ มันไม่มีเหตุผลที่ต้องท้อใจ
I've got a pretty good idea. I broke into it earlier,disabled the gps system.ฉันปิดระบบติดตามจีพีเอสไปแล้ว
Looks good. Vehicle is disabled. Repeat, vehicle disabled.ดูเหมือนว่ารถจะพังแล้ว ย้ำ รถพังแล้ว
There's nothing there. Bad guy disabled the security system.ไม่เห็นมีอะไร พวกนั้นปิดกล้องไว้
The lock's been disabled from the inside.มันถูกล็อกตายจากข้างใน
Somehow, they must have disabled the circuitry from inside.ยังไงก็ตาม, พวกเขายกเลิก แผงวงจรจากข้างใน
If the unsub is disabled, it explains why he uses a truck.เพราะผู้ต้องหาพิการ เขาก็เลยต้องใช้รถกระบะ
Suspect vehicle insight. Vehicle disabled blocked in...ผู้ต้องหาอยู่ในพาหนะ พาหนะยังไม่ได้ปิดล้อม...
That son of a bitch Greer disabled my unit!เกรียร์กำลังจะหยุดมัน
We've disabled all communications. No contact with the outside world.ตัดการสื่อสารทั้งหมด งดติดต่อโลกภายนอก
Why, because a disabled person can't have feelings for someone?ทำไมล่ะ เพราะเขาปิดกั้น \ และไม่ชอบแสดงความรู้สึกหรอ ?

*disabled* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
荣誉军人[róng yù jūn rén, ㄖㄨㄥˊ ㄩˋ ㄐㄩㄣ ㄖㄣˊ, 荣誉军人 / 榮譽軍人] disabled soldier
残疾[cán jí, ㄘㄢˊ ㄐㄧˊ, 残疾 / 殘疾] disabled; handicapped; deformity on a person or animal
残疾人[cán jí rén, ㄘㄢˊ ㄐㄧˊ ㄖㄣˊ, 残疾人 / 殘疾人] disabled person
[cán, ㄘㄢˊ, 残 / 殘] to destroy; to spoil; to ruin; to injure; cruel; oppressive; savage; brutal; incomplete; disabled; to remain; to survive; remnant; surplus

*disabled* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ケア付き住宅[ケアつきじゅうたく, kea tsukijuutaku] (exp) accommodation facilities for disabled and aged people, with care provided
マル優;丸優[マルゆう(マル優);まるゆう(丸優), maru yuu ( maru yuu ); maruyuu ( maru yuu )] (n) tax-free small-sum savings system (often used by the elderly and the disabled); non-tax plan for small savings
不具者[ふぐしゃ, fugusha] (n) cripple; disabled person
介助犬[かいじょけん, kaijoken] (n) service dog (for the disabled, etc.)
使用禁止[しようきんし, shiyoukinshi] (n,adj-no) unavailable; disabled
傷痍軍人[しょういぐんじん, shouigunjin] (n) wounded soldier; disabled veteran
学習困難[がくしゅうこんなん, gakushuukonnan] (n,adj-no) learning disability; learning disabled
学習困難児[がくしゅうこんなんじ, gakushuukonnanji] (n) learning disabled child
学習障害児[がくしゅうしょうがいじ, gakushuushougaiji] (n) learning disabled child
廃人;癈人[はいじん, haijin] (n) cripple; disabled person; invalid
廃兵;癈兵[はいへい, haihei] (n) disabled soldier; crippled soldier
心身障害児[しんしんしょうがいじ, shinshinshougaiji] (n) disabled child; physically handicapped child
故障車[こしょうしゃ, koshousha] (n) broken-down (disabled) car
禹歩[うほ, uho] (n) (1) ceremony performed by a sorcerer to protect a noble setting out on a trip; (2) walking in large steps; (3) walking with a disabled leg; someone with a disabled leg
障害者(P);障碍者;障礙者[しょうがいしゃ, shougaisha] (n) (physically) handicapped person; disabled person; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
使用禁止[しようきんし, shiyoukinshi] unavailable, disabled

*disabled* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บอบ[v.] (bøp) EN: be completely disabled ; beat to pieces ; pulp FR: être épuisé ; être crevé (fam.)
เด็กพิการ[n. exp.] (dek phikān) EN: disabled child ; deformed child ; disfigured child FR: enfant handicapé [m] ; enfant handicapée [f]
คนพิการ[n. exp.] (khon phikān) EN: disabled person ; disabled ; cripple FR: personne handicapée [f] ; personne moins valide [f] ; infirme [m] ; estropié [m]
คนพิการรุนแรง[n. exp.] (khon phikān) EN: severely disabled person FR:
ง่อย[adj.] (ngøi) EN: lame ; crippled ; disabled ; paralysed FR: paralysé ; perclus ; éclopé ; infirme ; estropié ; impotent
ง่อยเปลี้ยเสียขา[adj.] (ngøiplīasīa) EN: lame ; crippled ; disabled FR:
พิการ[adj.] (phikān) EN: crippled; deformed ; disabled ; maimed ; handicapped ; defective FR: estropié ; boiteux ; infirme ; handicapé ; mutilé
ตาย[v.] (tāi) EN: be paralyzed ; be disabled ; be crippled ; be incapacitated ; be lame FR:
ทหารทุพพลภาพ[n. exp.] (thahān thup) EN: disabled soldiers FR:
ทุพพลภาพ[adj.] (thupphonlap) EN: disabled ; maimed ; crippled ; deformed FR: infirme ; impotent ; estropié

*disabled* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Behindertenarbeit {f}work with the disabled
behindertengerecht {adj}adapted to the needs of the disabled
manövrierunfähig {adj}unable to manoeuvre; disabled
Behindertenausweis {m}disabled person card
Behindertensport {m}disabled sport
Behindertentoilette {f}disabled toilet

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *disabled*
Back to top