ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-disabled-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น disabled, *disabled*,

-disabled- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There's nothing there. Bad guy disabled the security system.ไม่เห็นมีอะไร พวกนั้นปิดกล้องไว้
The lock's been disabled from the inside.มันถูกล็อกตายจากข้างใน
Somehow, they must have disabled the circuitry from inside.ยังไงก็ตาม, พวกเขายกเลิก แผงวงจรจากข้างใน
Suspect vehicle insight. Vehicle disabled blocked in...ผู้ต้องหาอยู่ในพาหนะ พาหนะยังไม่ได้ปิดล้อม...
That son of a bitch Greer disabled my unit!เกรียร์กำลังจะหยุดมัน
We've disabled all communications. No contact with the outside world.ตัดการสื่อสารทั้งหมด งดติดต่อโลกภายนอก
Why, because a disabled person can't have feelings for someone?ทำไมล่ะ เพราะเขาปิดกั้น \ และไม่ชอบแสดงความรู้สึกหรอ ?
Satellite will be disabled for 30 seconds.ดาวเทียมจะหยุดไป 30 วินาที
Must have been disabled from the inside.น่าจะถูกล็อคจากด้านใน
If you haven't disabled the roof sensors, my guards will be here in under a minute.ถ้าเจ้าไม่ได้ตัดสัญญาณบนหลังคา คนของฉันจะเข้ามาในไม่กี่นาที
The audience was so enraged at having a disabled person in their midst, you know what they did?ผู้ชมดูโกรธเกรี้ยว ที่เห็นคนไม่สมประกอบ นั่งดูโชว์ร่วมกับพวกเขา คุณรู้มั้ยพวกเขาทำอะไร?
They could have disabled the motion detectors and bypassed those cameras.พวกมันน่าจะตัดตัวจับภาพ แล้วแล้วส่งสัญยาณภาพอื่นเข้ามา

-disabled- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
荣誉军人[róng yù jūn rén, ㄖㄨㄥˊ ㄩˋ ㄐㄩㄣ ㄖㄣˊ, 荣誉军人 / 榮譽軍人] disabled soldier
残疾人[cán jí rén, ㄘㄢˊ ㄐㄧˊ ㄖㄣˊ, 残疾人 / 殘疾人] disabled person

-disabled- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ケア付き住宅[ケアつきじゅうたく, kea tsukijuutaku] (exp) accommodation facilities for disabled and aged people, with care provided
不具者[ふぐしゃ, fugusha] (n) cripple; disabled person
使用禁止[しようきんし, shiyoukinshi] (n,adj-no) unavailable; disabled
傷痍軍人[しょういぐんじん, shouigunjin] (n) wounded soldier; disabled veteran
学習困難[がくしゅうこんなん, gakushuukonnan] (n,adj-no) learning disability; learning disabled
学習困難児[がくしゅうこんなんじ, gakushuukonnanji] (n) learning disabled child
学習障害児[がくしゅうしょうがいじ, gakushuushougaiji] (n) learning disabled child
廃人;癈人[はいじん, haijin] (n) cripple; disabled person; invalid
廃兵;癈兵[はいへい, haihei] (n) disabled soldier; crippled soldier
心身障害児[しんしんしょうがいじ, shinshinshougaiji] (n) disabled child; physically handicapped child
禹歩[うほ, uho] (n) (1) ceremony performed by a sorcerer to protect a noble setting out on a trip; (2) walking in large steps; (3) walking with a disabled leg; someone with a disabled leg
障害者(P);障碍者;障礙者[しょうがいしゃ, shougaisha] (n) (physically) handicapped person; disabled person; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
使用禁止[しようきんし, shiyoukinshi] unavailable, disabled

-disabled- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บอบ[v.] (bøp) EN: be completely disabled ; beat to pieces ; pulp FR: être épuisé ; être crevé (fam.)
เด็กพิการ[n. exp.] (dek phikān) EN: disabled child ; deformed child ; disfigured child FR: enfant handicapé [m] ; enfant handicapée [f]
คนพิการ[n. exp.] (khon phikān) EN: disabled person ; disabled ; cripple FR: personne handicapée [f] ; personne moins valide [f] ; infirme [m] ; estropié [m]
คนพิการรุนแรง[n. exp.] (khon phikān) EN: severely disabled person FR:
ง่อย[adj.] (ngøi) EN: lame ; crippled ; disabled ; paralysed FR: paralysé ; perclus ; éclopé ; infirme ; estropié ; impotent
ง่อยเปลี้ยเสียขา[adj.] (ngøiplīasīa) EN: lame ; crippled ; disabled FR:
พิการ[adj.] (phikān) EN: crippled; deformed ; disabled ; maimed ; handicapped ; defective FR: estropié ; boiteux ; infirme ; handicapé ; mutilé
ตาย[v.] (tāi) EN: be paralyzed ; be disabled ; be crippled ; be incapacitated ; be lame FR:
ทหารทุพพลภาพ[n. exp.] (thahān thup) EN: disabled soldiers FR:
ทุพพลภาพ[adj.] (thupphonlap) EN: disabled ; maimed ; crippled ; deformed FR: infirme ; impotent ; estropié

-disabled- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Behindertenarbeit {f}work with the disabled
behindertengerecht {adj}adapted to the needs of the disabled
manövrierunfähig {adj}unable to manoeuvre; disabled

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -disabled-
Back to top