ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

undeceive

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *undeceive*, -undeceive-

undeceive ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
undeceive (vt.) ทำให้ไม่ถูกหลอกลวง See also: ทำให้ไม่หลงผิด, ทำให้ทราบข้อเท็จจริง Syn. disabuse, purge, undelude Ops. deceive, betray

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า undeceive
Back to top