ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*describe*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น describe, -describe-

*describe* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
describe (vt.) ทำเป็นรูปร่างในอากาศ (คำทางการ) See also: วาดภาพในอากาศ
describe (vt.) บรรยาย See also: เล่า, พรรณนา, บอก, แถลง, ระบุ Syn. express, harrate, report, quote
describe as (phrv.) เรียกว่าเป็น See also: อธิบายว่าเป็น
describe to (phrv.) อธิบายต่อ See also: บอกกับ
English-Thai: HOPE Dictionary
describe(ดิสไครบ์') vt. พรรณนา,บรรยาย,อ่าน,บอก,แถลง,ระบุ,วาด,ทำแผนภูมิ., See also: describable adj. ดูdescribe describer n. ดูdescribe, Syn. relate
English-Thai: Nontri Dictionary
describe(vt) พรรณนา,แถลง,บอก,วาด,บรรยาย,อธิบาย
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Describesอธิบาย [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
บรรยาย (v.) describe See also: narrate, lecture, recite Syn. เล่า, ชี้แจง, อธิบาย, นำเสนอ
บอก (v.) describe See also: tell, narrate, refer to
พรรณนา (v.) describe See also: depict, narrate, relate, explain Syn. บรรยาย, สาธยาย
วาด (v.) describe
สาธยาย (v.) describe See also: depict, narrate, relate, explain Syn. บรรยาย
อธิบาย (v.) describe See also: narrate, lecture, recite Syn. เล่า, ชี้แจง, นำเสนอ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Please describe what you see!ได้โปรดบรรยายสิ่งที่คุณเห็น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Useless to describe what went on in these cells.ป่วยการ อธิบายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นข้างใน
If you can describe your planet to me in sufficient detail for me to make a drawing of it,แบบละเอียดมากพอที่ฉันจะวาดมันได้
It would be blasphemy to suggest that we could describe the Creator in human terms.จะเป็นการลบหลู่ที่จะเล่าถึง ผู้สร้างเราว่าอยู่ในรูปมนุษย์
But if the payment is delivered by slipping used greenbacks in plain envelopes under the door of the men's room, how would you describe that transaction?แต่ถ้าเงินที่ได้มาจะถูกส่งโดย ใส่ธนบัตรในซองจดหมาย แล้วสอดใต้ประตูของห้องพักล่ะ แล้วคุณจะอธิบายการทำธุรกรรมแบบนี้ยังไง?
It's funny the way he described towns finding you a job ... so you could play on their team.มันตลกดีตอนที่เขาอธิบาย เรื่องเมืองที่หางานให้ทำคุณ คุณจะได้เล่นให้ทีมของเขา
The Holy Grail's final resting place described in detail.ที่พักสุดท้ายของจอกศักดิ์สิทธิ์ บรรยายอย่างระเอียด
Of course, it doesn't necessarily describe the true state of affairs.แน่นอนว่ามันไม่จำเป็นต้องอธิบายถึงสภาพที่แท้จริงของกิจการ
Are there any musicians you fraternise with whom you would describe, or who would describe themselves, as anarchists?จะมีนักดนตรีใด ๆ ที่คุณ fraternise ​​กับ ที่คุณจะอธิบายหรือผู้ที่จะบอกว่าตัวเองเป็นอนาธิปไตย?
Something about the way you described their fighting.บางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับวิธีการที่คุณอธิบายการต่อสู้ของพวกเขา
This is the object described by Billy Miles as a communication device.คุณไม่มีหลักฐานทางฟิสิกซ์
They are leaving. Repatriates, expatriates, refugees... what best describes them?การส่งกลับ การอพยพ ผู้ลี้ภัย...
Mr. Dufresne, describe the confrontation you had with your wife the night she was murdered.นาย Dufresne, อธิบายการเผชิญหน้าที่คุณมีกับภรรยาของคุณในคืนที่เธอถูกฆ่าตาย

*describe* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
旬始[xún shǐ, ㄒㄩㄣˊ ㄕˇ, 旬始] comet from Saturn, traditionally described as yellow; evil omen
形容[xíng róng, ㄒㄧㄥˊ ㄖㄨㄥˊ, 形容] describe; look or appearance
只可意会,不可言传[zhǐ kě yì huì, ㄓˇ ㄎㄜˇ ㄧˋ ㄏㄨㄟˋ, bu4 ke3 yan2 chuan2, 只可意会,不可言传 / 只可意會,不可言傳] can be understood, but not described (成语 saw, from Zhuangzi 莊子|庄子); mysterious and subtle
可以意会,不可言传[kě yǐ yì huì, ㄎㄜˇ ㄧˇ ㄧˋ ㄏㄨㄟˋ, bu4 ke3 yan2 chuan2, 可以意会,不可言传 / 可以意會,不可言傳] can be understood, but not described (成语 saw, from Zhuangzi 莊子|庄子); mysterious and subtle
合抱[hé bào, ㄏㄜˊ ㄅㄠˋ, 合抱] to wrap one's arm around (used to describe the girth of a tree trunk)
[yù, ㄩˋ, 喻] to describe sth as; an analogy; a simile; a metaphor; an allegory; surname Yu
写真[xiě zhēn, ㄒㄧㄝˇ ㄓㄣ, 写真 / 寫真] portrait; describe sth accurately
描写[miáo xiě, ㄇㄧㄠˊ ㄒㄧㄝˇ, 描写 / 描寫] to describe; to depict; to portray
描摹[miáo mó, ㄇㄧㄠˊ ㄇㄛˊ, 描摹] to describe; to portray
描绘[miáo huì, ㄇㄧㄠˊ ㄏㄨㄟˋ, 描绘 / 描繪] to describe; to portray
正仓院[Zhēng cāng yuàn, ㄓㄥ ㄘㄤ ㄩㄢˋ, 正仓院 / 正倉院] Shōsō-in, treasure house belonging to Tōdai-ji 東大寺, Nara 奈良, Japan, an extensive repository of imperial treasures from Tang times; described as the east-most end of the Silk road
着墨[zhuó mò, ㄓㄨㄛˊ ㄇㄛˋ, 着墨 / 著墨] to describe (in writing, applying ink)
铺陈[pū chén, ㄆㄨ ㄔㄣˊ, 铺陈 / 鋪陳] to arrange; to spread out; to narrate in detail; to describe at great length; to elaborate
摹画[mó huà, ㄇㄛˊ ㄏㄨㄚˋ, 摹画 / 摹畫] describe
名状[míng zhuàng, ㄇㄧㄥˊ ㄓㄨㄤˋ, 名状 / 名狀] to express; to describe
描画[miáo huà, ㄇㄧㄠˊ ㄏㄨㄚˋ, 描画 / 描畫] to draw; to describe
描述[miáo shù, ㄇㄧㄠˊ ㄕㄨˋ, 描述] to describe

*describe* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ディスクライブ[, deisukuraibu] (n,vs) describe; description
と言うところ;と言う所[というところ;とゆうところ, toiutokoro ; toyuutokoro] (exp) (1) (uk) a state called; a position described as; can sum up as; approximates to; (2) places known as; that called; (3) the place named
円を描く[えんをえがく, enwoegaku] (exp,v5k) to make a circle (e.g. draw, paint, describe, walk, drive, etc.)
写す[うつす, utsusu] (v5s,vt) (1) to transcribe; to duplicate; to reproduce; to imitate; to trace; (2) to describe; (3) to film; to picture; to photograph; (P)
前述の通り[ぜんじゅつのとおり, zenjutsunotoori] (exp) as above; as mentioned (described, stated) above
南蛮人[なんばんじん, nanbanjin] (n) (arch) (See 紅毛人) southern barbarian (used to describe Western Europeans who visited Japan prior to the Edo period, esp. the Spanish and the Portuguese)
委曲を尽くす[いきょくをつくす, ikyokuwotsukusu] (exp,v5s) to explain or describe a situation or matter in greatest details
弧を描く[こをえがく, kowoegaku] (exp,v5k) to draw an arc (e.g. with a compass); to describe an arc (e.g. through the air)
後述のように[こうじゅつのように, koujutsunoyouni] (adv) as described below; described later
描く(P);画く[えがく(P);かく, egaku (P); kaku] (v5k,vt) (1) (See 書く・2) to draw; to paint; to sketch; (2) (えがく only) to depict; to describe; (P)
既述[きじゅつ, kijutsu] (n,vs,adj-no) previously mentioned or described; aforesaid
書き表す;書き表わす[かきあらわす, kakiarawasu] (v5s,vt) (1) to write out; to express; to describe; (2) to publish
楽語[がくご, gakugo] (n) words used to describe tempo, dynamics, etc. in music; musical terminology
言い做す;言做す[いいなす, iinasu] (v5s,vt) to speak as though something were actually the case; to smooth over; to describe
話す(P);咄す[はなす, hanasu] (v5s,vt) (1) to talk; to speak; to converse; to chat; (2) to tell; to explain; to narrate; to mention; to describe; to discuss; (3) to speak (a language); (P)
達磨歌[だるまうた, darumauta] (n) (obsc) confusing song or poem (esp. used derogatorily to describe a style of middle-age Japanese poetry popularized by Fujiwara no Teika)
鏡花水月[きょうかすいげつ, kyoukasuigetsu] (n) flowers reflected on a mirror and the moon reflected on the water's surface; something that is visible but having no substance; the subtle and profound beauty of poems that cannot be described in words

*describe* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อธิบาย[v.] (athibāi) EN: explain ; expound ; describe ; elucidate ; interpret ; illustrate ; account for FR: expliquer ; décrire ; commenter ; exposer ; expliciter
บอก[v.] (bøk) EN: tell ; say ; inform ; describe ; narrate; refer to ; advise ; suggest ; recommend ; teach ; alert FR: dire ; exprimer ; raconter ; indiquer ; informer ; confesser ; énoncer ; signifier ; signaler ; affirmer ; mentionner
บ่งบอก[v. exp.] (bongbøk) EN: indicate ; describe ; manifest ; evince ; reveal FR: indiquer ; déterminer
เล่า[v.] (lao) EN: tell ; relate ; recount ; narrate ; describe ; recite FR: dire ; raconter ; réciter ; narrer ; relater ; conter
เล่าเรื่อง[v. exp.] (lao reūang) EN: relate ; tell ; recount ; narrate ; describe ; recite FR: raconter ; narrer ; relater ; rendre compte de
พรรณนา[v.] (phannanā) EN: describe ; depict ; narrate ; dissert on ; relate ; explain FR: décrire ; dépeindre

*describe* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beschreiber {m}describer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *describe*
Back to top