ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

depict

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *depict*, -depict-

depict ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
depict (vt.) พรรณนา See also: บรรยายให้เห็นภาพ Syn. portray
depict (vt.) วาดภาพ Syn. picture, portray
depicting (n.) รูปวาด See also: ภาพวาด, การวาดรูป Syn. sketching
depiction (n.) การพรรณนา See also: การบรรยายให้เห็นภาพ Syn. portrayal
depiction (n.) การวาดภาพ Syn. portrayal
English-Thai: HOPE Dictionary
depict(ดิพิคทฺ') vt. พรรณนา,วาดให้เห็น,อธิบาย., See also: depictor n. ดูdepict depiction n. ดูdepict, Syn. portray
English-Thai: Nontri Dictionary
depict(vt) พรรณนา,อธิบาย,บรรยาย,วาดให้เห็น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She would depict herself in the middle of them,เธอพรรณาว่า ตัวเองอยู่ท่ามกลางสิ่งเหล่านั้น
On a square of dirt using rocks to depict enemy positions.ในสนามรบสกปรก ใช้ก้อนหินแทนตำแหน่งของศัตรู
Written to depict Napoleon's historic defeat in 1812.เขียนเพื่อฉลองชัยชนะของนโปเลียนในปี 1812
♪ la la la la la la ♪ ...Lasers and other technology so sophisticated, images will depict individual telephone poles and boulders.ลา ลา ลา ลา ลา ...เลเซอร์และเทคโนโลยีอื่น ช่างซับซ้อน
... tobetheone thatbest depicted how we viewed the world.... ให้เหลือแค่หนึ่งเล่มที่คิดว่า เป็นหนังสือที่อธิบายโลกทั้งใบได้ดีที่สุด
It's a classic depiction of good versus evil.ภาพอมตะการต่อสู้ของธรรมะกับอธรรม
The thing to notice about this piece... the thing that makes it very, very special... is its realistic depiction of its figures.สิ่งที่ควรสังเกตในรูปนี้ จุดที่มีความพิเศษเป็นอย่างยิ่ง นั่นคือความสมจริงของสัดส่วนรูปร่าง
Singled out because of flowing lines depicting the movement of the animal.โดดเด่นเพราะลายเส้นที่ต่อเนื่อง แสดงให้เห็นการเคลื่อนไหวของสัตว์
Okay, so what's depicted here is not a typical tribal ritual, but rather the unraveling of one such nanny.โอเค แล้วมาอธิบายอะไรกันนี่ ไม่ใช่ตัวอย่างพิธีกรรมในชนเผ่าซะหน่อย แต่มากกว่านั้นการแก้ปัญหาต่าง ๆ ของพี่เลี้ยงเด็กคนนึง
It's built into our nature, and so depicting...มันเป็นธรรมชาติของเรา ดังนั้นการให้เห็น...
This depiction of battle, a soldier digs a trench and overleaf he escapes.รูปที่บรรยายถึงการสู้รบ นายทหารขุดคูแล้วหนีจากด้านหลัง
In depictions of God Rama he is famously holding what in his right hand?ภาพของพระราม นิยมถืออะไรไว้ในพระหัตถ์ข้างขวา

depict ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
天禄[tiān lù, ㄊㄧㄢ ㄌㄨˋ, 天禄 / 天祿] auspicious animal, depicted as a unicorn or deer with long tail
[miáo, ㄇㄧㄠˊ, 描] depict; to trace (a drawing); to copy; to touch up
描写[miáo xiě, ㄇㄧㄠˊ ㄒㄧㄝˇ, 描写 / 描寫] to describe; to depict; to portray
图形[tú xíng, ㄊㄨˊ ㄒㄧㄥˊ, 图形 / 圖形] picture; figure; diagram; graph; depiction; graphical

depict ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
夜目遠目笠の内[よめとおめかさのうち, yometoomekasanouchi] (exp) expression used to depict a woman who is attractive primarily when it's dark out, she's far away, or her face is partially hidden by a bamboo hat
ドラゴン[, doragon] (n) (See 竜) dragon (as depicted in Western myths); (P)
内面描写[ないめんびょうしゃ, naimenbyousha] (n) psychological depiction of a literary character
夜叉[やしゃ, yasha] (n) yaksha (Buddhist guardian deities sometimes depicted as demonic warriors) (san
孔雀明王[くじゃくみょうおう, kujakumyouou] (n) {Buddh} Mahamayuri (deity usu. depicted riding a peacock)
描く(P);画く[えがく(P);かく, egaku (P); kaku] (v5k,vt) (1) (See 書く・2) to draw; to paint; to sketch; (2) (えがく only) to depict; to describe; (P)
描写[びょうしゃ, byousha] (n,vs) depiction; description; portrayal; (P)
描破[びょうは, byouha] (n,vs) depicting thoroughly
摩ご羅迦[まごらが, magoraga] (n) {Buddh} mahoraga (protectors of Buddhism depicted as giant serpents)
算額[さんがく, sangaku] (n) (See 和算・わさん) votive tablet depicting a math puzzle given in devotion to a shrine or temple by a wasan mathematician
絵看板[えかんばん, ekanban] (n) signboard depicting scene from a play (usu. outside a theatre)
風俗画[ふうぞくが, fuuzokuga] (n) painting depicting customs
風俗画風[ふうぞくがふう, fuuzokugafuu] (n) (of the) genre painting style; (of the) style of painting that depicts people's customs and manners; (of the) type of painting that denotes the life of ordinary people

depict ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บรรยายให้เห็นภาพ[v. exp.] (banyāi hai ) EN: depict FR:
พรรณนา[v.] (phannanā) EN: describe ; depict ; narrate ; dissert on ; relate ; explain FR: décrire ; dépeindre
รูปเขียน[n.] (rūpkhīen) EN: painting ; drawing ; depiction FR: dessin [m]
วรรณนา[n.] (wannanā) EN: description ; narration ; depiction FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า depict
Back to top