ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-describe-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น describe, *describe*,

-describe- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Please describe what you see!ได้โปรดบรรยายสิ่งที่คุณเห็น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Useless to describe what went on in these cells.ป่วยการ อธิบายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นข้างใน
If you can describe your planet to me in sufficient detail for me to make a drawing of it,แบบละเอียดมากพอที่ฉันจะวาดมันได้
It would be blasphemy to suggest that we could describe the Creator in human terms.จะเป็นการลบหลู่ที่จะเล่าถึง ผู้สร้างเราว่าอยู่ในรูปมนุษย์
But if the payment is delivered by slipping used greenbacks in plain envelopes under the door of the men's room, how would you describe that transaction?แต่ถ้าเงินที่ได้มาจะถูกส่งโดย ใส่ธนบัตรในซองจดหมาย แล้วสอดใต้ประตูของห้องพักล่ะ แล้วคุณจะอธิบายการทำธุรกรรมแบบนี้ยังไง?
Of course, it doesn't necessarily describe the true state of affairs.แน่นอนว่ามันไม่จำเป็นต้องอธิบายถึงสภาพที่แท้จริงของกิจการ
Are there any musicians you fraternise with whom you would describe, or who would describe themselves, as anarchists?จะมีนักดนตรีใด ๆ ที่คุณ fraternise ​​กับ ที่คุณจะอธิบายหรือผู้ที่จะบอกว่าตัวเองเป็นอนาธิปไตย?
Mr. Dufresne, describe the confrontation you had with your wife the night she was murdered.นาย Dufresne, อธิบายการเผชิญหน้าที่คุณมีกับภรรยาของคุณในคืนที่เธอถูกฆ่าตาย
Police continue to describe barely coherent witnesses... all reporting having read... horror novelist Sutter Cane's latest novel...ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้กล่าวว่าพยาน เห็นผู้อ่านทุกคนที่ได้อ่าน นิยายสยองขวัญเล่มล่าสุดของซัทเตอร์ เคนที่มีชื่อว่า
I can't describe it. I can't even explain it!ฉันไม่สามารถอธิบายได้ ฉันจะไม่ได้อธิบายมัน!
No words to describe it!ไม่มีคำพูด ที่จะอธิบายมัน!
He never forgets to describe how things taste.เขาไม่เคยลืมที่จะบรรยาย / รสชาติของทุกสิ่งที่เขาได้ลิ้มรส
How would you describe it to your friends?เธอจะเล่าให้เพื่อนฟังว่าไง

-describe- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
合抱[hé bào, ㄏㄜˊ ㄅㄠˋ, 合抱] to wrap one's arm around (used to describe the girth of a tree trunk)
[yù, ㄩˋ, 喻] to describe sth as; an analogy; a simile; a metaphor; an allegory; surname Yu
写真[xiě zhēn, ㄒㄧㄝˇ ㄓㄣ, 写真 / 寫真] portrait; describe sth accurately
着墨[zhuó mò, ㄓㄨㄛˊ ㄇㄛˋ, 着墨 / 著墨] to describe (in writing, applying ink)
铺陈[pū chén, ㄆㄨ ㄔㄣˊ, 铺陈 / 鋪陳] to arrange; to spread out; to narrate in detail; to describe at great length; to elaborate

-describe- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
南蛮人[なんばんじん, nanbanjin] (n) (arch) (See 紅毛人) southern barbarian (used to describe Western Europeans who visited Japan prior to the Edo period, esp. the Spanish and the Portuguese)
委曲を尽くす[いきょくをつくす, ikyokuwotsukusu] (exp,v5s) to explain or describe a situation or matter in greatest details
弧を描く[こをえがく, kowoegaku] (exp,v5k) to draw an arc (e.g. with a compass); to describe an arc (e.g. through the air)
楽語[がくご, gakugo] (n) words used to describe tempo, dynamics, etc. in music; musical terminology
言い做す;言做す[いいなす, iinasu] (v5s,vt) to speak as though something were actually the case; to smooth over; to describe
達磨歌[だるまうた, darumauta] (n) (obsc) confusing song or poem (esp. used derogatorily to describe a style of middle-age Japanese poetry popularized by Fujiwara no Teika)

-describe- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อธิบาย[v.] (athibāi) EN: explain ; expound ; describe ; elucidate ; interpret ; illustrate ; account for FR: expliquer ; décrire ; commenter ; exposer ; expliciter
บอก[v.] (bøk) EN: tell ; say ; inform ; describe ; narrate; refer to ; advise ; suggest ; recommend ; teach ; alert FR: dire ; exprimer ; raconter ; indiquer ; informer ; confesser ; énoncer ; signifier ; signaler ; affirmer ; mentionner
บ่งบอก[v. exp.] (bongbøk) EN: indicate ; describe ; manifest ; evince ; reveal FR: indiquer ; déterminer
เล่า[v.] (lao) EN: tell ; relate ; recount ; narrate ; describe ; recite FR: dire ; raconter ; réciter ; narrer ; relater ; conter
เล่าเรื่อง[v. exp.] (lao reūang) EN: relate ; tell ; recount ; narrate ; describe ; recite FR: raconter ; narrer ; relater ; rendre compte de
พรรณนา[v.] (phannanā) EN: describe ; depict ; narrate ; dissert on ; relate ; explain FR: décrire ; dépeindre

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -describe-
Back to top