ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*completely*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น completely, -completely-

*completely* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
completely (adv.) อย่างทั้งหมด Syn. entirely, totally, wholly
completely (adv.) อย่างเสร็จสมบูรณ์
incompletely (adv.) อย่างไม่สมบูรณ์ See also: อย่างกระท่อนกระแท่น, อย่างครึ่งๆกลางๆ
uncompletely (adv.) บางส่วน Ops. completely
English-Thai: Nontri Dictionary
completely(adv) อย่างสมบูรณ์,อย่างพร้อมมูล,อย่างครบถ้วน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
incompletely filled grooveร่องไม่เต็ม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Completely Automated Public Turing Computer and Humans Apartการทดสอบด้วยวิธีอัตโนมัติเพื่อแยกแยะว่าการป้อนข้อมูลกระทำโดยมนุษย์หรือเครื่องจักร กลไกที่เจ้าของเว็บไซต์ใช้ป้องกันการนำเข้าข้อมูลขยะจำนวนมาก โดยผู้ซึ่งโปรแกรมให้คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นทำการป้อนข้อมูลเสมือนเป็นมนุษย์ วิธีการที่มักใช้ในการทดสอบคือการให้ผู้ป้อนข้อมูลดูภาพหรือฟังเสียงอ่าน และป้อนคำตอบที่เห็นหรือได้ยิน เพื่อยืนยันความเป็นมนุษย์ CAPTCHA มักนำไปใช้ในการตรวจสอบข้อคิดเห็นต่างๆ ในเว็บบอร์ด หรือในบลอก (blog) หรือการสมัครขอใช้บริการออนไลน์ต่างๆ [Assistive Technology]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตายหยังเขียด (v.) be completely dead See also: completely die Syn. ตาย
พังยับเยิน (v.) be completely demolished Syn. ยับเยิน, ย่อยยับ
หายสนิท (v.) be completely healed
ทั้งหมด (adv.) completely See also: thoroughly
ขาดปาก (adv.) completely Syn. ขาดคำ
ครบครัน (adv.) completely See also: perfectly, fully Syn. พร้อม, ครบถ้วน Ops. พร่อง, บกพร่อง
ครบถ้วน (adv.) completely See also: all, entirely, fully, wholly Syn. ครบ Ops. ขาด
ครบถ้วนบริบูรณ์ (adv.) completely See also: fully, wholly, entirely Syn. ครบถ้วน Ops. ขาดเหลือ
ครบบริบูรณ์ (adv.) completely See also: fully, wholly, entirely Syn. ครบถ้วน, ครบถ้วนบริบูรณ์ Ops. ขาดเหลือ
คลุมโปง (v.) cover the body completely
จองล้างจองผลาญ (v.) get revenge and destroy completely See also: get vengeance and wipe out (someone) Syn. ตามล้างผลาญ
ตัดไม่ขาด (v.) do not cut off completely Syn. มีเยื่อใย
ตามล้างผลาญ (v.) get revenge and destroy completely See also: get vengeance and wipe out (someone)
ตายใจ (v.) trust completely See also: have implicit faith, believe implicitly, have absolute confidence, be deeply convinced, firmly believe Syn. หลงเชื่อ, วางใจ
บริบูรณ์ (adv.) completely See also: fully, all ready Syn. ครบถ้วน, ครบครัน
พร้อมพรัก (adv.) completely See also: fully, all Syn. พร้อมเพรียง, พรักพร้อม
พร้อมพรั่ง (adv.) completely See also: all present, all ready Syn. พรั่งพร้อม
พร้อมมูล (adv.) completely See also: fully, all ready Syn. บริบูรณ์, ครบถ้วน, ครบครัน
พร้อมสรรพ (adv.) completely See also: fully, all, in abundance Syn. พร้อมมูล, พร้อม Ops. ขาดเหลือ, ขาด
พิสดาร (adv.) completely Syn. ละเอียด
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You have completely misunderstoodคุณเข้าใจผิดโดยสิ้นเชิง
He's completely lost his mind!เขาเสียสติไปอย่างสิ้นเชิง
You are completely insane!นายมันบ้าโดยแท้
I want to kill him, I lost my temper completelyฉันอยากจะฆ่าเขา ฉันโมโหอย่างที่สุด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
In five years the Corleone family is going to be completely legitimate.In five years the Corleone family is going to be completely legitimate.
We must be completely free in our choiceเราคือ completely free ในตัวเลือกของเรา
Those who are chosen must present themsleves completely nakedผู้ซึ่งเหล่านั้นเลือกต้อง present themsleves เปลือยอย่างสมบูรณ์
These people had been completely isolated from civilization.คนเหล่านี้แยกตัว จากอารยธรรมโดยสิ้นเชิง
I am completely operational and all my circuits are functioning perfectly.ฉันในการดำเนินงานอย่าง สมบูรณ์และ วงจรทั้งหมดของฉันมีการ ทำงานอย่างสมบูรณ์แบบ ดีแล้ว.
My voice recognition circuits are not completely restored although, as you can see, they are improving.วงจรการรับรู้เสียงของฉันไม่ได้ การบูรณะอย่างสมบูรณ์แม้ว่า ที่คุณสามารถดูพวกเขามีการ ปรับปรุง
Maybe it's something completely different.บางทีมันอาจจะเป็นสิ่งที่ แตกต่างอย่างสิ้นเชิง
Oh, this place is completely surrounded.โอ้สถานที่แห่งนี้ล้อมรอบอย่างสมบูรณ์
Soon there'll be no-one left who remembers Oz, and I will be completely human.ไม่นานเธอก็จะ หมดโอกาสแล้ว ไม่มีใครจำออสได้ และข้าก็จะได้ เป็นมนุษย์เสียที
Oh, Dorothy. My thinking must have completely run down.ดอโรธี ความคิดของผมคงเสีย
Something completely forgettable when what I'm trying to do is be remembered up here.บางอย่างลืมไปได้ เมื่อเวลาที่ต้องการ... ...จะให้จำได้เวลาอยู่บนนี้
Because I am certain that in his thoughts he is completely alone.เพราะผมมั่นใจว่าในความคิดของเขาเขาเป็นคนเดียว

*completely* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
满满当当[mǎn mǎn dāng dāng, ㄇㄢˇ ㄇㄢˇ ㄉㄤ ㄉㄤ, 满满当当 / 滿滿當當] brim full; completely packed
满当当[mǎn dāng dāng, ㄇㄢˇ ㄉㄤ ㄉㄤ, 满当当 / 滿當當] brim full; completely packed
[jìng, ㄐㄧㄥˋ, 净 / 淨] clean; completely; only
不太明白[bù tài míng bai, ㄅㄨˋ ㄊㄞˋ ㄇㄧㄥˊ ㄅㄞ˙, 不太明白] (question is) not completely clear; I don't get it
无所不用其极[wú suǒ bù yòng qí jí, ˊ ㄙㄨㄛˇ ㄅㄨˋ ㄩㄥˋ ㄑㄧˊ ㄐㄧˊ, 无所不用其极 / 無所不用其極] committing all manner of crimes; completely unscrupulous
全复[quán fù, ㄑㄩㄢˊ ㄈㄨˋ, 全复 / 全復] completely; totally recovered; healed
丧尽[sàng jìn, ㄙㄤˋ ㄐㄧㄣˋ, 丧尽 / 喪盡] completely lose
坏透[huài tòu, ㄏㄨㄞˋ ㄊㄡˋ, 坏透 / 壞透] completely bad
夹七夹八[jiā qī jiā bā, ㄐㄧㄚ ㄑㄧ ㄐㄧㄚ ㄅㄚ, 夹七夹八 / 夾七夾八] completely mixed up; in a muddle
完全兼容[wán quán jiān ròng, ㄨㄢˊ ㄑㄩㄢˊ ㄐㄧㄢ ㄖㄨㄥˋ, 完全兼容] completely compatible
径庭[jìng tíng, ㄐㄧㄥˋ ㄊㄧㄥˊ, 径庭 / 徑庭] completely different
截然[jié rán, ㄐㄧㄝˊ ㄖㄢˊ, 截然] completely; sharply (differing)
烂醉[làn zuì, ㄌㄢˋ ㄗㄨㄟˋ, 烂醉 / 爛醉] dead drunk; completely drunk
一败涂地[yī bài tú dì, ㄧ ㄅㄞˋ ㄊㄨˊ ㄉㄧˋ, 一败涂地 / 一敗塗地] to fail completely; a crushing defeat
丧心病狂[sàng xīn bìng kuáng, ㄙㄤˋ ㄒㄧㄣ ㄅㄧㄥˋ ㄎㄨㄤˊ, 丧心病狂 / 喪心病狂] frenzied (成语 saw); completely crazy and ridiculous; loss of reason; insane; crazed cruelty
水火不容[shuǐ huǒ bù róng, ㄕㄨㄟˇ ㄏㄨㄛˇ ㄅㄨˋ ㄖㄨㄥˊ, 水火不容] completely incompatible; lit. incompatible as fire and water
一塌糊涂[yī tā hú tu, ㄧ ㄊㄚ ㄏㄨˊ ㄊㄨ˙, 一塌糊涂 / 一塌糊塗] muddled and completely collapsing (成语 saw); in an awful condition; complete shambles; a total mess
别有洞天[bié yǒu dòng tiān, ㄅㄧㄝˊ ㄧㄡˇ ㄉㄨㄥˋ ㄊㄧㄢ, 别有洞天 / 別有洞天] place of charm and beauty; scenery of exceptional charm; completely different world
十分[shí fēn, ㄕˊ ㄈㄣ, 十分] to divide into ten equal parts; very; hundred percent; completely; extremely; utterly; absolutely
推心置腹[tuī xīn zhì fù, ㄊㄨㄟ ㄒㄧㄣ ㄓˋ ㄈㄨˋ, 推心置腹] to give one's bare heart into sb else's keeping (成语 saw); sb has one's absolute confidence; to trust completely; to confide in sb with entire sincerity
全歼[quán jiān, ㄑㄩㄢˊ ㄐㄧㄢ, 全歼 / 全殲] to annihilate; to wipe out completely; to exterminate
满拧[mǎn nǐng, ㄇㄢˇ ㄋㄧㄥˇ, 满拧 / 滿擰] totally inconsistent; completely at odds
一无所知[yī wú suǒ zhī, ㄧ ˊ ㄙㄨㄛˇ ㄓ, 一无所知 / 一無所知] to be completely ignorant about; not to know anything about
几乎完全[jī hū wán quán, ㄐㄧ ㄏㄨ ㄨㄢˊ ㄑㄩㄢˊ, 几乎完全 / 幾乎完全] almost entirely; almost completely
全副[quán fù, ㄑㄩㄢˊ ㄈㄨˋ, 全副] completely
全然[quán rán, ㄑㄩㄢˊ ㄖㄢˊ, 全然] completely
十成[shí chéng, ㄕˊ ㄔㄥˊ, 十成] completely

*completely* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
からっきし;からきし[, karakkishi ; karakishi] (adv) quite; utterly; (not) at all; completely
がらっと[, garatto] (adv) (1) (on-mim) to burst open; to open suddenly (of a door); (2) to change completely; to do a 180
からっと;カラッと[, karatto ; karatsu to] (adv,vs) (1) (on-mim) changing suddenly and completely; (2) crisp and dry (e.g. skies, weather, tempura, laundry, etc.)
からり[, karari] (adv-to,adv) (1) (on-mim) clatter (noise made by hard objects coming in contact, e.g. a door flinging open); (2) (on-mim) bright and clear (e.g. sky); (3) (on-mim) nicely dry (e.g. laundry); crisp (e.g. tempura); (4) (on-mim) cheerful and open-hearted; (5) (on-mim) changing suddenly and completely; (6) (on-mim) completely forgetting something; (P)
がらり[, garari] (adv,adv-to) (1) (on-mim) entirely; suddenly; completely; rudely; (n) (2) window louvre
キャプチャー;キャプチャ[, kyapucha-; kyapucha] (n,vs) (1) capture; (n) (2) (キャプチャ only) (abbr) CAPTCHA; Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart
ぐったり(P);ぐたり[, guttari (P); gutari] (adv,adv-to,vs) (on-mim) completely exhausted; dead tired; limp; senseless; (P)
けろっと[, kerotto] (adv,vs) (1) (on-mim) (See けろり・1) completely; entirely; (2) (See けろり・2) nonchalantly; as if nothing happened
けろり[, kerori] (adv,adv-to) (1) (on-mim) (See けろっと・1,すっかり) completely; entirely; (2) (See けろっと・2) nonchalantly; as if nothing happened
ごっそり[, gossori] (adv) completely; entirely; wholly
ころり[, korori] (adv-to) (1) (on-mim) easily; effortlessly; suddenly; utterly; (2) changing completely; (n) (3) plink (sound of something light falling or rolling)
さっぱり[, sappari] (adj-na,adv,n,vs,adv-to) (1) (on-mim) feeling refreshed; feeling relieved; (2) neat; trimmed; (3) plain; simple; (4) (See さっぱり分らない) completely; entirely; (5) not in the least (in sentence with negative verb); not at all; (n) (6) completely ignorant; not doing at all; (P)
しゃがみ込む;蹲み込む[しゃがみこむ, shagamikomu] (v5m,vi) (uk) to squat; to crouch down (completely, generally with face looking through knees)
シャネラー[, shanera-] (n) young women completely outfitted in Chanel clothing and accessories (wasei
すっからかん[, sukkarakan] (adj-na,n) (1) flat out (of); completely empty; (2) out of money; penniless; broke
すっきり[, sukkiri] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) (See さっぱり) clearly; refreshed; (2) shapely; neatly; refinedly; (3) cleanly; without trouble; (4) (See はっきり) clearly; plainly; distinctly; (5) (See すっかり) completely; thoroughly; (6) (See さっぱり) not at all (with negative sentence); not even slightly; (P)
すっぱ[, suppa] (adv,adv-to) (See すっぱり) do something completely; cut cleanly
すっぱり[, suppari] (adv,adv-to) do something completely
すっぽり[, suppori] (adv,adv-to) (1) (on-mim) entirely; completely; (2) cleanly; snugly; (P)
ずぶ[, zubu] (adv) (obsc) (See ずぶの) completely; entirely; totally
ぞっこん[, zokkon] (adv) (1) from the bottom of one's heart; with all one's heart; (2) completely; entirely
ちまう;じまう[, chimau ; jimau] (v5u) (col) (contraction of ..て or で plus しまう) (See しまう,ちゃう) to do something completely
ちゃう;じゃう[, chau ; jau] (aux-v,v5u) (contraction of ..て or で plus しまう) to do something completely
ちゃった[, chatta] (exp) (col. form of しまいました or しまった) (See 仕舞う) finished doing; did completely
のめり込む[のめりこむ, nomerikomu] (v5m,vi) to be completely absorbed in; to fall for (something)
ぱあ[, paa] (n,adj-na) (1) (See じゃん拳) paper (in rock, paper, scissors); (2) disappearing completely; (3) foolishness; stupidity
ばっさり[, bassari] (adv) with a single stroke; resolutely; drastically; completely
パッツン前髪[パッツンまえがみ, pattsun maegami] (n) hairstyle with the bangs cut completely straight
ふいにする[, fuinisuru] (exp,vs-i) to lose completely; to waste all; to let something slip away
へとへと[, hetoheto] (adj-na,n,adj-no) completely exhausted; dead tired; knackered; (P)
ヘロヘロ;へろへろ[, herohero ; herohero] (adj-na,adv-to,vs) completely exhausted; dog-tired; dreadfully weary; terribly frustrated; limp; weak; flimsy
一向[いっこう, ikkou] (adv) (1) (See 一向に・1) completely; absolutely; totally; (2) (in a negative sentence) (not) at all; (not) a bit; (not) in the least; (3) earnestly; intently; determinedly; (n) (4) (abbr) (See 一向宗) Jodo Shinshu; (P)
一向に[いっこうに, ikkouni] (adv) (1) completely; absolutely; totally; (2) (in a negative sentence) (not) at all; (not) a bit; (not) in the least; (3) earnestly; intently; determinedly; (P)
不慮の外[ふりょのほか, furyonohoka] (exp) totally unexpected; completely unforeseen
丸々;丸丸[まるまる, marumaru] (adj-f,vs) (1) plump; rotund; chubby; (adv,adv-to) (2) entirely; completely; wholly; (P)
丸っきり(P);丸っ切り[まるっきり, marukkiri] (adv) completely; perfectly; just as if; (P)
丸で[まるで, marude] (adv) (uk) quite; entirely; completely; at all; as if; as though; so to speak; just like; (P)
丸抱え[まるがかえ, marugakae] (n) completely financed; sponsored; under patronage
丸焼け[まるやけ, maruyake] (n) total fire loss; completely burned
丸焼けになった[まるやけになった, maruyakeninatta] (adj-f) completely burned

*completely* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาการสามสิบสอง = อาการ 32[X] (ākān sāmsip) EN: perfectly normal ; completely normal FR:
เบ็ดเสร็จ[adv.] (betset) EN: entirely ; in total ; altogether ; absolutely ; completely FR:
เบย[X] (boēi) EN: completely ; extremely FR:
บอบ[v.] (bøp) EN: be completely disabled ; beat to pieces ; pulp FR: être épuisé ; être crevé (fam.)
บูรณะใหม่[v. exp.] (būrana mai) EN: be completely renovated FR: être complétement restauré
โดยสิ้นเชิง[adv.] (dōi sinchoē) EN: completely ; entirely ; wholly ; thoroughly ; totally ; absolutely ; utterly ; vastly FR: totalement
ฟอน[adj.] (føn) EN: completely destroyed FR:
หายขาด[v.] (hāikhāt) EN: be completely cured ; be entirely cured FR: être complètement rétabli ; être guéri
จมมิด[adj.] (jom mit) EN: completely immersed ; buried FR:
จบบริบูรณ์[adj.] (jop børibūn) EN: complete ; completed ; completely ended ; completely finished FR:
ไกวัล[adv.] (kaiwan) EN: completely ; in every respect FR:
ขายเกลี้ยง[adj.] (khāi klīeng) EN: completely sold out FR:
ขมิ้นกับปูน[adj.] (khaminkappū) EN: incompatible as curcuma and lime ; incompatible as water and fire ; completely at odds FR:
เข้าพุง[v. exp.] (khao phung) EN: have completely forgotten ; forget all the acquired knowledge FR:
ขาดคำ[adv.] (khātkham) EN: completely FR:
ขาดปาก[adv.] (khātpāk) EN: completely FR:
คลุมโปง[v.] (khlumpōng) EN: cover oneself from head to foot ; cover oneself completely ; get under a blanket ; cover the body completely FR: se couvrir des pieds à la tête
ครึ่ง ๆ กลาง ๆ[adv.] (khreung-khr) EN: partially ; unfinished ; incompletely FR:
ครบ[adv.] (khrop) EN: fully ; completely ; in full ; to the full ; all ; altogether ; wholly FR: complétement ; totalement
ครบครัน[adv.] (khropkhran) EN: completely ; fully ; wholly ; adequately FR:
ครบถ้วน[adv.] (khropthūan) EN: completely ; all ; entirely ; fully ; wholly ; entirely ; thoroughly FR: complètement ; intégralement ; entièrement
กินบ้านกินเมือง[adv.] (kinbānkinme) EN: absolutely still ; completely still ; perfectly still FR: parfaitement calme ; tout à fait paisible
กล้อมแกล้ม[adv.] (klǿmklaem) EN: indistinctively ; incompletely FR:
กราวรูด[adv.] (krāorūt) EN: thoroughly ; completely FR: complètement
กรอบ[adv.] (krøp) EN: completely ; utterly ; extremely FR:
แหลก[v.] (laēk) EN: be crushed ; be powdered to pieces ; break into pieces ; fail completely FR: réduire en miettes
แหลกละเอียด[v. exp.] (laēk la-īet) EN: be crushed ; be powdered to pieces ; break into pieces ; fail completely FR: réduire en miettes
ลับลี้[adj.] (laplī) EN: completely covered ; completely hidden FR:
ลืมสนิท[v. exp.] (leūm sanit) EN: completely forget FR: oublier complètement
ลืมสนิทเลย[v. exp.] (leūm sanit ) EN: completely forget FR: oublier complètement ; ça m’est complètement sorti de la tête
เลย[adv.] (loēi) EN: too much ; at all ; definitely ; completely ; entirely ; utterly FR: tout à fait ; complétement ; absolument ; directement ; du tout
ล้อมกรอบ[adj.] (lømkrøp) EN: attacked from every side ; completely surrounded FR:
ล่อนจ้อน[adj.] (lǿnjøn) EN: completely naked ; bare ; naked ; nude ; unclothed ; full monty (inf.) FR: nu ; dévêtu ; à poil (fam.)
ล้วน[adv.] (lūan) EN: all ; entirely ; completely ; only ; full of FR: tout à fait ; entièrement ; totalement ; uniquement ; seulement ; exclusivement
ไม่เคยพบไม่เคยเห็น[xp] (mai khoēi p) EN: completely unknown FR: ne connaître ni d'Eve ni d'Adam
ไม่กระดิกหู[v. exp.] (mai kradik ) EN: know nothing about a subject ; be completely ignorant of something ; lack the slightest knowledge of ; know zilch FR: c'est de l'hébreu ; c'est du chinois
ไม่มีอันตรายอะไร[X] (mai mī anta) EN: completely save ; no danger whatsoever FR: il n'y a pas le moindre risque
เมาแประ[adj.] (mao prae) EN: dead drunk ; completely soused FR: ivre mort
เมี้ยน[adj.] (mīen) EN: completely covered or hidden FR:
มิด[adv.] (mit) EN: tightly ; entirely ; completely FR: complètement ; entièrement

*completely* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
das Gegenteil | Gegenteile {pl} | im Gegenteil; vielmehr | ganz im Gegenteil | das genaue Gegenteil tunthe contrary | contraries | on the contrary | quite the contrary | to do completely the contrary
Eigeninitiative {f} | ohne jede Eigeninitiative seininitiative (of one's own) | to be completely unresourceful

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *completely*
Back to top