ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-completely-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น completely, *completely*,

-completely- ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตายหยังเขียด (v.) be completely dead See also: completely die Syn. ตาย
พังยับเยิน (v.) be completely demolished Syn. ยับเยิน, ย่อยยับ
หายสนิท (v.) be completely healed
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You have completely misunderstoodคุณเข้าใจผิดโดยสิ้นเชิง
He's completely lost his mind!เขาเสียสติไปอย่างสิ้นเชิง
You are completely insane!นายมันบ้าโดยแท้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
In five years the Corleone family is going to be completely legitimate.In five years the Corleone family is going to be completely legitimate.
We must be completely free in our choiceเราคือ completely free ในตัวเลือกของเรา
Those who are chosen must present themsleves completely nakedผู้ซึ่งเหล่านั้นเลือกต้อง present themsleves เปลือยอย่างสมบูรณ์
These people had been completely isolated from civilization.คนเหล่านี้แยกตัว จากอารยธรรมโดยสิ้นเชิง
I am completely operational and all my circuits are functioning perfectly.ฉันในการดำเนินงานอย่าง สมบูรณ์และ วงจรทั้งหมดของฉันมีการ ทำงานอย่างสมบูรณ์แบบ ดีแล้ว.
My voice recognition circuits are not completely restored although, as you can see, they are improving.วงจรการรับรู้เสียงของฉันไม่ได้ การบูรณะอย่างสมบูรณ์แม้ว่า ที่คุณสามารถดูพวกเขามีการ ปรับปรุง
Maybe it's something completely different.บางทีมันอาจจะเป็นสิ่งที่ แตกต่างอย่างสิ้นเชิง
Oh, this place is completely surrounded.โอ้สถานที่แห่งนี้ล้อมรอบอย่างสมบูรณ์
Soon there'll be no-one left who remembers Oz, and I will be completely human.ไม่นานเธอก็จะ หมดโอกาสแล้ว ไม่มีใครจำออสได้ และข้าก็จะได้ เป็นมนุษย์เสียที
Oh, Dorothy. My thinking must have completely run down.ดอโรธี ความคิดของผมคงเสีย
Something completely forgettable when what I'm trying to do is be remembered up here.บางอย่างลืมไปได้ เมื่อเวลาที่ต้องการ... ...จะให้จำได้เวลาอยู่บนนี้
Because I am certain that in his thoughts he is completely alone.เพราะผมมั่นใจว่าในความคิดของเขาเขาเป็นคนเดียว

-completely- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
满满当当[mǎn mǎn dāng dāng, ㄇㄢˇ ㄇㄢˇ ㄉㄤ ㄉㄤ, 满满当当 / 滿滿當當] brim full; completely packed
满当当[mǎn dāng dāng, ㄇㄢˇ ㄉㄤ ㄉㄤ, 满当当 / 滿當當] brim full; completely packed
不太明白[bù tài míng bai, ㄅㄨˋ ㄊㄞˋ ㄇㄧㄥˊ ㄅㄞ˙, 不太明白] (question is) not completely clear; I don't get it
无所不用其极[wú suǒ bù yòng qí jí, ˊ ㄙㄨㄛˇ ㄅㄨˋ ㄩㄥˋ ㄑㄧˊ ㄐㄧˊ, 无所不用其极 / 無所不用其極] committing all manner of crimes; completely unscrupulous
丧尽[sàng jìn, ㄙㄤˋ ㄐㄧㄣˋ, 丧尽 / 喪盡] completely lose
坏透[huài tòu, ㄏㄨㄞˋ ㄊㄡˋ, 坏透 / 壞透] completely bad
夹七夹八[jiā qī jiā bā, ㄐㄧㄚ ㄑㄧ ㄐㄧㄚ ㄅㄚ, 夹七夹八 / 夾七夾八] completely mixed up; in a muddle
完全兼容[wán quán jiān ròng, ㄨㄢˊ ㄑㄩㄢˊ ㄐㄧㄢ ㄖㄨㄥˋ, 完全兼容] completely compatible
径庭[jìng tíng, ㄐㄧㄥˋ ㄊㄧㄥˊ, 径庭 / 徑庭] completely different
烂醉[làn zuì, ㄌㄢˋ ㄗㄨㄟˋ, 烂醉 / 爛醉] dead drunk; completely drunk
丧心病狂[sàng xīn bìng kuáng, ㄙㄤˋ ㄒㄧㄣ ㄅㄧㄥˋ ㄎㄨㄤˊ, 丧心病狂 / 喪心病狂] frenzied (成语 saw); completely crazy and ridiculous; loss of reason; insane; crazed cruelty
水火不容[shuǐ huǒ bù róng, ㄕㄨㄟˇ ㄏㄨㄛˇ ㄅㄨˋ ㄖㄨㄥˊ, 水火不容] completely incompatible; lit. incompatible as fire and water
一塌糊涂[yī tā hú tu, ㄧ ㄊㄚ ㄏㄨˊ ㄊㄨ˙, 一塌糊涂 / 一塌糊塗] muddled and completely collapsing (成语 saw); in an awful condition; complete shambles; a total mess
别有洞天[bié yǒu dòng tiān, ㄅㄧㄝˊ ㄧㄡˇ ㄉㄨㄥˋ ㄊㄧㄢ, 别有洞天 / 別有洞天] place of charm and beauty; scenery of exceptional charm; completely different world
满拧[mǎn nǐng, ㄇㄢˇ ㄋㄧㄥˇ, 满拧 / 滿擰] totally inconsistent; completely at odds
一无所知[yī wú suǒ zhī, ㄧ ˊ ㄙㄨㄛˇ ㄓ, 一无所知 / 一無所知] to be completely ignorant about; not to know anything about

-completely- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
からっきし;からきし[, karakkishi ; karakishi] (adv) quite; utterly; (not) at all; completely
からり[, karari] (adv-to,adv) (1) (on-mim) clatter (noise made by hard objects coming in contact, e.g. a door flinging open); (2) (on-mim) bright and clear (e.g. sky); (3) (on-mim) nicely dry (e.g. laundry); crisp (e.g. tempura); (4) (on-mim) cheerful and open-hearted; (5) (on-mim) changing suddenly and completely; (6) (on-mim) completely forgetting something; (P)
キャプチャー;キャプチャ[, kyapucha-; kyapucha] (n,vs) (1) capture; (n) (2) (キャプチャ only) (abbr) CAPTCHA; Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart
ぐったり(P);ぐたり[, guttari (P); gutari] (adv,adv-to,vs) (on-mim) completely exhausted; dead tired; limp; senseless; (P)
さっぱり[, sappari] (adj-na,adv,n,vs,adv-to) (1) (on-mim) feeling refreshed; feeling relieved; (2) neat; trimmed; (3) plain; simple; (4) (See さっぱり分らない) completely; entirely; (5) not in the least (in sentence with negative verb); not at all; (n) (6) completely ignorant; not doing at all; (P)
シャネラー[, shanera-] (n) young women completely outfitted in Chanel clothing and accessories (wasei
すっからかん[, sukkarakan] (adj-na,n) (1) flat out (of); completely empty; (2) out of money; penniless; broke
すっぱり[, suppari] (adv,adv-to) do something completely
ちまう;じまう[, chimau ; jimau] (v5u) (col) (contraction of ..て or で plus しまう) (See しまう,ちゃう) to do something completely
ちゃう;じゃう[, chau ; jau] (aux-v,v5u) (contraction of ..て or で plus しまう) to do something completely
ちゃった[, chatta] (exp) (col. form of しまいました or しまった) (See 仕舞う) finished doing; did completely
のめり込む[のめりこむ, nomerikomu] (v5m,vi) to be completely absorbed in; to fall for (something)
ばっさり[, bassari] (adv) with a single stroke; resolutely; drastically; completely
パッツン前髪[パッツンまえがみ, pattsun maegami] (n) hairstyle with the bangs cut completely straight
へとへと[, hetoheto] (adj-na,n,adj-no) completely exhausted; dead tired; knackered; (P)
ヘロヘロ;へろへろ[, herohero ; herohero] (adj-na,adv-to,vs) completely exhausted; dog-tired; dreadfully weary; terribly frustrated; limp; weak; flimsy
不慮の外[ふりょのほか, furyonohoka] (exp) totally unexpected; completely unforeseen
丸抱え[まるがかえ, marugakae] (n) completely financed; sponsored; under patronage
丸焼け[まるやけ, maruyake] (n) total fire loss; completely burned
丸焼けになった[まるやけになった, maruyakeninatta] (adj-f) completely burned
切れ[ぎれ, gire] (n-suf) (See 時間切れ) completely using up ...; running out of ...; exhausting ...
売り払う;売払う[うりはらう, uriharau] (v5u,vt) to sell out of; to sell completely
大満足[だいまんぞく, daimanzoku] (adj-na,vs) completely satisfied; as pleased as can be
心を奪う[こころをうばう, kokorowoubau] (exp,v5u,vi) to be thoroughly attracted by; to be completely fascinated by
心外千万[しんがいせんばん, shingaisenban] (n,adj-na) being totally upset (by); being completely nonplused (by); being mortified (at); feeling aggrieved (at); finding (it) highly regrettable
心底[しんそこ;しんてい, shinsoko ; shintei] (adv,n) one's innermost depths; completely (from the bottom of one's heart)
心当たりのない[こころあたりのない, kokoroatarinonai] (adj-i) (See 心当たりがない) completely unknown; unexpected; having no clue about
心臓に毛が生えた[しんぞうにけがはえた, shinzounikegahaeta] (exp) brazen-faced; completely impudent
心臓に毛が生えている[しんぞうにけがはえている, shinzounikegahaeteiru] (exp) brazen-faced; completely impudent
心行く[こころゆく, kokoroyuku] (v5k-s,vi) to be completely satisfied or contented
愛想も小想も尽き果てる;愛想もこそも尽き果てる[あいそもこそもつきはてる, aisomokosomotsukihateru] (exp,v1) (See 愛想が尽きる) to be completely disgusted with; to be absolutely fed up with; to run out of patience with
払いきる;払い切る[はらいきる, haraikiru] (v5r) to pay off completely (i.e. a loan)
撃沈された[げきちんされた, gekichinsareta] (exp) (col) fallen completely in love with a woman
根も葉もない[ねもはもない, nemohamonai] (exp) unfounded rumor; unfounded rumour; completely untrue
残尿感[ざんにょうかん, zannyoukan] (n) feeling that one's bladder has not been completely emptied
消え果てる[きえはてる, kiehateru] (v1,vi) to vanish completely
焼け失せる[やけうせる, yakeuseru] (v1,vi) to burn up completely
絶え果てる[たえはてる, taehateru] (v1,vi) to be extinguished; to be exterminated; to cease completely
自由自在[じゆうじざい, jiyuujizai] (adj-na) free; unrestricted; (with) complete mastery; completely in control
訳が違う[わけがちがう, wakegachigau] (exp,v5u) to be incomparable; to be completely different matters; to be completely different things

-completely- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาการสามสิบสอง = อาการ 32[X] (ākān sāmsip) EN: perfectly normal ; completely normal FR:
เบ็ดเสร็จ[adv.] (betset) EN: entirely ; in total ; altogether ; absolutely ; completely FR:
เบย[X] (boēi) EN: completely ; extremely FR:
บอบ[v.] (bøp) EN: be completely disabled ; beat to pieces ; pulp FR: être épuisé ; être crevé (fam.)
บูรณะใหม่[v. exp.] (būrana mai) EN: be completely renovated FR: être complétement restauré
โดยสิ้นเชิง[adv.] (dōi sinchoē) EN: completely ; entirely ; wholly ; thoroughly ; totally ; absolutely ; utterly ; vastly FR: totalement
ฟอน[adj.] (føn) EN: completely destroyed FR:
หายขาด[v.] (hāikhāt) EN: be completely cured ; be entirely cured FR: être complètement rétabli ; être guéri
จมมิด[adj.] (jom mit) EN: completely immersed ; buried FR:
จบบริบูรณ์[adj.] (jop børibūn) EN: complete ; completed ; completely ended ; completely finished FR:
ไกวัล[adv.] (kaiwan) EN: completely ; in every respect FR:
ขายเกลี้ยง[adj.] (khāi klīeng) EN: completely sold out FR:
ขมิ้นกับปูน[adj.] (khaminkappū) EN: incompatible as curcuma and lime ; incompatible as water and fire ; completely at odds FR:
เข้าพุง[v. exp.] (khao phung) EN: have completely forgotten ; forget all the acquired knowledge FR:
ขาดคำ[adv.] (khātkham) EN: completely FR:
ขาดปาก[adv.] (khātpāk) EN: completely FR:
คลุมโปง[v.] (khlumpōng) EN: cover oneself from head to foot ; cover oneself completely ; get under a blanket ; cover the body completely FR: se couvrir des pieds à la tête
ครบ[adv.] (khrop) EN: fully ; completely ; in full ; to the full ; all ; altogether ; wholly FR: complétement ; totalement
ครบครัน[adv.] (khropkhran) EN: completely ; fully ; wholly ; adequately FR:
ครบถ้วน[adv.] (khropthūan) EN: completely ; all ; entirely ; fully ; wholly ; entirely ; thoroughly FR: complètement ; intégralement ; entièrement
กินบ้านกินเมือง[adv.] (kinbānkinme) EN: absolutely still ; completely still ; perfectly still FR: parfaitement calme ; tout à fait paisible
กราวรูด[adv.] (krāorūt) EN: thoroughly ; completely FR: complètement
กรอบ[adv.] (krøp) EN: completely ; utterly ; extremely FR:
แหลก[v.] (laēk) EN: be crushed ; be powdered to pieces ; break into pieces ; fail completely FR: réduire en miettes
แหลกละเอียด[v. exp.] (laēk la-īet) EN: be crushed ; be powdered to pieces ; break into pieces ; fail completely FR: réduire en miettes
ลับลี้[adj.] (laplī) EN: completely covered ; completely hidden FR:
ลืมสนิท[v. exp.] (leūm sanit) EN: completely forget FR: oublier complètement
ลืมสนิทเลย[v. exp.] (leūm sanit ) EN: completely forget FR: oublier complètement ; ça m’est complètement sorti de la tête
เลย[adv.] (loēi) EN: too much ; at all ; definitely ; completely ; entirely ; utterly FR: tout à fait ; complétement ; absolument ; directement ; du tout
ล้อมกรอบ[adj.] (lømkrøp) EN: attacked from every side ; completely surrounded FR:
ล่อนจ้อน[adj.] (lǿnjøn) EN: completely naked ; bare ; naked ; nude ; unclothed ; full monty (inf.) FR: nu ; dévêtu ; à poil (fam.)
ล้วน[adv.] (lūan) EN: all ; entirely ; completely ; only ; full of FR: tout à fait ; entièrement ; totalement ; uniquement ; seulement ; exclusivement
ไม่เคยพบไม่เคยเห็น[xp] (mai khoēi p) EN: completely unknown FR: ne connaître ni d'Eve ni d'Adam
ไม่กระดิกหู[v. exp.] (mai kradik ) EN: know nothing about a subject ; be completely ignorant of something ; lack the slightest knowledge of ; know zilch FR: c'est de l'hébreu ; c'est du chinois
ไม่มีอันตรายอะไร[X] (mai mī anta) EN: completely save ; no danger whatsoever FR: il n'y a pas le moindre risque
เมาแประ[adj.] (mao prae) EN: dead drunk ; completely soused FR: ivre mort
เมี้ยน[adj.] (mīen) EN: completely covered or hidden FR:
มิด[adv.] (mit) EN: tightly ; entirely ; completely FR: complètement ; entièrement
มิดชิด[X] (mitchit) EN: entirely concealed ; completely covered over FR:
มิดเม้น[v.] (mitmēn) EN: conceal completely FR:

-completely- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
das Gegenteil | Gegenteile {pl} | im Gegenteil; vielmehr | ganz im Gegenteil | das genaue Gegenteil tunthe contrary | contraries | on the contrary | quite the contrary | to do completely the contrary
Eigeninitiative {f} | ohne jede Eigeninitiative seininitiative (of one's own) | to be completely unresourceful

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -completely-
Back to top