ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*avowal*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น avowal, -avowal-

*avowal* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
avowal (n.) การยืนยัน See also: คำยืนยัน, การลงนามเป็นพยาน, คำให้การ, หลักฐาน Syn. affirmance, affirmation, assertion, attestation, deposition, statement, testimony Ops. denial, disavowal, negation
avowal (n.) การปฏิญาณตัว See also: การประกาศ, การแสดงตัว, การประกาศความศรัทธา Syn. declaration
avowal (n.) คำสัญญา See also: คำมั่นสัญญา, คำปฏิญาณ Syn. assurance, agreement, warrant
avowal (n.) การคุยโว See also: การคุยโอ้อวด, การคุยโต Syn. brag
disavowal (n.) การปฏิเสธ See also: การยกเลิก, การไม่ยอมรับ Syn. denial
English-Thai: HOPE Dictionary
avowal(อะเวา'เอิล) n. การรับรองอย่างเปิดเผยการประกาศ,การยอมรับ (acknowledgment)
English-Thai: Nontri Dictionary
avowal(n) การยอมรับ,การสารภาพ,การรับรอง,การปฏิญาณ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *avowal*
Back to top