ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

brag

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *brag*, -brag-

brag ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
brag (n.) คำพูดอวดดี See also: การพูดอวดดี Syn. boast
brag (vi.) พูดอวดดี See also: ฝอย Syn. boast
brag about (phrv.) คุยโต See also: โอ้อวด, โม้ Syn. boast about
brag of (phrv.) คุยโต See also: โอ้อวด, โม้ Syn. boast about
braggart (n.) คนคุยโม้
bragging (adj.) อวดดี See also: ยกตนข่มท่าน, คุยโว, โอ้อวด Syn. cocky
English-Thai: HOPE Dictionary
brag(แบรก) {bragged,bragging,brags} v. คุยโว,โม้ -n. สิ่งที่คุยโว,คนคุยโว adj. ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง, See also: bragger n. ดูbrag braggy adj. ดูbrag
braggadocio(แบรกกะโด'ซีโอ) n. การคุยโม้การคุยโว,คำพูดที่คุยโว,คนคุยโว
English-Thai: Nontri Dictionary
brag(n) การคุยโว,การโม้,การพูดอวด
braggart(adj) ชอบโม้,ชอบคุยโว,ชอบพูดอวด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
braggadocioจอมโว [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bragard Signการตรวจที่ให้ผลบวกที่มีอาการปวดเมื่อยกขาผู้ป่วย [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การโม้ (n.) brag See also: boast Syn. การโอ้อวด
การโอ้อวด (n.) brag See also: boast Syn. การโม้
คุย (v.) brag See also: boast, swagger, vaunt, bluster Syn. โม้, โว, คุยโต Ops. ถ่อมตัว
คุยนักคุยหนา (v.) brag See also: boast, talk big, swagger, vaunt Syn. คุยโว, คุยโต
คุยอวด (v.) brag See also: boast, blow one´s own trumpet Syn. โว, คุยเขื่อง, อวด, คุยโว
คุยเขื่อง (v.) brag See also: boast, talk big, blow one´s own trumpet, blow one´s own trumpet, crow Syn. คุยโต
คุยโต (v.) brag See also: bluster, boast, swagger, vaunt Syn. โม้, โว, คุยโว
คุยโตโอ้อวด (v.) brag See also: show off, flaunt, vaunt, display Syn. คุยโต, อวดตัว, โม้, โอ้อวด Ops. ถ่อมตัว, ถ่อมตน, อ่อนน้อมถ่อมตน
คุยโว (v.) brag See also: boast, talk big, blow one´s own trumpet, blow one´s own trumpet, crow Syn. คุยโต
ฝอย (v.) brag See also: exaggerate, boast Syn. พูดมาก, คุยโม้
ราคาคุย (n.) brag See also: boast Syn. การโม้, การโอ้อวด
อวดโต (v.) brag See also: show off, flaunt, vaunt, display Syn. คุยโตโอ้อวด, คุยโต, อวดตัว, โม้, โอ้อวด Ops. ถ่อมตัว, ถ่อมตน, อ่อนน้อมถ่อมตน
เก่งแต่ปาก (v.) brag See also: talk big, boast, swagger, vaunt, know only how to talk
โม้ (v.) brag See also: boast, blow one´s own trumpet Syn. โว, คุยอวด, คุยเขื่อง, อวด, คุยโว
โว (v.) brag See also: boast, swagger, vaunt, bluster Syn. โม้, โอ้อวด, คุยโต Ops. ถ่อมตัว
โอ่ (v.) brag See also: boast Syn. อวด, โอ้อวด Ops. ถ่อมตัว
ขี้โม้ (adj.) bragful Syn. ขี้คุย, ขี้โอ่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Mom was sick of hearing Auntie Lindo brag about her daughter Waverly, who was Chinatown's chess champion.แม่เบื่อกับการต้องได้ยินป้าลินโด คุยโม้เรื่องเวฟเวอรี่ลูกสาวของเธอ... ที่ได้เป็นแชมป์หมากรุกของย่านไชน่าเทาน์
We don't like to brag about that, Will, but you're exactly right.แต่เธอก็พูดถูก เท่าที่ชั้นเห็นนะ ไม่ได้อยู่ที่ว่า
I don't want to brag but I solve a lot of high-profile cases.ฉันไม่อยากโม้นักหรอกว่ะ แต่ฉันไขปริศนาคดีใหญ่ๆได้เยอะมาก
Nothing to brag about really.แน่นอน เดี๋ยวจะหาว่าคุย
Now, I'm not one to brag but people come purty far to see me get low on the "Mow-Mow".ตอนนี้ฉันไม่ได้เป็นคนที่จะคุยโว แต่คนมาไกลจะเห็นฉันได้รับต่ำใน โหม-โหม"
Then again, it's not something to brag about.แต่มันก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าคุยอวดนะ
Let's win and brag to Tokio.ชนะแล้วไปคุยอวดโทคิโอะ
Chuck likes to brag about his conquests, not his victims.ชัค เค้ามักจะฝอยเรื่องการเอาชนะมากกว่าเรื่องเหยื่อหนะ
Well, it's not something I brag about.อืม มันไม่ใช่เรื่องอะไรที่ผมจะเอามาคุยโม้น่ะ
And I can't even brag about it?แต่กลับไม่ได้ป่าวประกาศ
The sooner I get it done, the sooner I can brag about it to Blair.อีกไม่นานมันจะสำเร็จแล้วฉันจะมาโม้ให้นายฟังเรื่องแบลร์ละกัน
It's nothing to brag about.มันไม่ใช่เรื่องที่น่าจะพูด

brag ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
吹牛[chuī niú, ㄔㄨㄟ ㄋㄧㄡˊ, 吹牛] brag; chat (dialect)
[xǔ, ㄒㄩˇ, 诩 / 詡] brag; harmony; make known
[piǎn, ㄆㄧㄢˇ, 谝 / 諞] brag
自白[zì bái, ㄗˋ ㄅㄞˊ, 自白] confession; to make clear one's position or intentions; to brag
牛皮[niú pí, ㄋㄧㄡˊ ㄆㄧˊ, 牛皮] cow hide; leather; fig. flexible and tough; to brag

brag ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
吹き捲る;吹き捲くる(io)[ふきまくる, fukimakuru] (v5r,vi) to blow about; to blow along; to brag
内弁慶[うちべんけい, uchibenkei] (n) braggart; someone haughty and boastful at home but meek and reserved outside; a man who is a lion at home and a mouse abroad
口巾ったい[くちはばったい, kuchihabattai] (n) acting smart; bragging
口幅ったい[くちはばったい, kuchihabattai] (adj-i) bragging; impudence
増長天狗[ぞうちょうてんぐ, zouchoutengu] (n) (obsc) braggart; boaster; self-conceited person
壮言大語[そうげんたいご, sougentaigo] (n,vs) (See 大言壮語) heroic words; big talk; boasting; bragging; grandiloquence; rodomontade
壮語[そうご, sougo] (n,vs) bragging; exaggeration
大言[たいげん;だいげん, taigen ; daigen] (n,vs) (See 大言壮語) big talk; braggadocio
天狗[てんぐ, tengu] (n) (1) long-nosed goblin; (2) bragging; braggart
歯が浮く[はがうく, hagauku] (exp,v5k) to get loose teeth; to tire of someone's bragging
法螺吹き;ほら吹き[ほらふき, horafuki] (n) (See 法螺) braggart; boaster
自慢話[じまんばなし, jimanbanashi] (n) boastful speech; bragging
自負[じふ, jifu] (n,vs) conceit; bragging about one's own ability; (P)
高言;広言[こうげん, kougen] (n,vs) boasting; bragging; talking big

brag ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฝอย[v.] (føi) EN: exaggerate ; boast ; brag FR: exagérer ; se vanter
การพูดอวดดี[n. exp.] (kān phūt ūa) EN: brag FR:
คุยฟุ้ง[v. exp.] (khui fung) EN: gab ; crow (about) ; brag (about) ; boast ; talk big FR:
คุยโขมง[v. exp.] (khui khamōn) EN: chat ; have a discursive talk ; give a talkshow ; brag ; boast FR:
คุยโขมงโฉงเฉง[v. exp.] (khui khamōn) EN: be a loudmouth ; brag FR:
คุยเขื่อง[v.] (khuikheūang) EN: brag ; boast ; talk big FR:
คุยโม้[v. exp.] (khui mō) EN: boast ; brag ; talk big ; blow one's own trumpet ; blow one's own trumpet ; crow FR: se vanter ; se flatter ; gasconner (vx)
คุยโม้โอ้อวด[v. exp.] (khui mō ō-ū) EN: brag about FR:
คุยนักคุยหนา[v. exp.] (khui nak kh) EN: brag FR:
คุยโต[v.] (khuitō) EN: brag ; bluster ; boast ; swagger ; vaunt FR: se vanter ; se flatter
คุยโตโอ้อวด[v. exp.] (khuitō ō-ūa) EN: brag FR:
คุยอวด[v. exp.] (khui ūat) EN: brag FR:
คุยโว[v. exp.] (khui wō) EN: brag ; boast FR:
โม้[v.] (mō) EN: talk big ; brag ; boast ; play up ; preach and trumpet ; blow one's own horn FR: se vanter ; fanfaronner ; se glorifier ; se flatter (de) (litt.) ; crier sur tous les toits
มุก[v.] (muk) EN: fib ; boast ; brag FR: raconter des bobards ; se vanter ; faire fe fanfaron
โอ่[v.] (ō) EN: brag ; boast ; talk big ; exaggerate ; be fond of showing off FR: se vanter ; fanfaronner ; cabotiner
โอ่อวด ; โอ้อวด[v.] (ō-ūat) EN: boast ; brag ; crow ; gloat ; show off ; vaunt FR: se vanter ; être prétentieux
พ่น[v.] (phon) EN: blow ; puff ; emit ; spit ; spout ; eject ; gas ; brag ; spray ; spurt FR: projeter ; éjecter ; rejeter
อวดอ้าง[v.] (ūat-āng) EN: claim ; boast ; brag FR: se vanter ; se flatter
อวดเก่ง[v. exp.] (ūat keng) EN: show off one' s ability ; brag FR:
อวดโต[v. exp.] (ūat tō) EN: brag FR:
โว[v.] (wō) EN: brag ; boast ; swagger ; vaunt ; bluster ; talk big FR: se vanter
ยกตนข่มท่าน[v. (loc.)] (yoktonkhomt) EN: bluster ; swagger ; swank ; brag FR: fanfaronner ; se pavaner ; se vanter
บรากา[n. prop.] (Brākā) EN: Braga FR: Braga
บรากา[TM] (Brākā) EN: Braga FR: Braga
ใจน้อย[adj.] (jainøi) EN: touchy ; sensitive ; easily irritated ; easily offended ; peevish FR: susceptible ; ombrageux ; chatouilleux (fig.) ; irritable
เก่งแต่ปาก[adj.] (kengtāepāk) EN: bragging ; talking big ; all talk and no action FR: fort en parole ; fort en gueule (fam.) ; grande gueule (fam.)
ขี้คุย[v.] (khī khūi) EN: be a braggart ; be a boaster FR:
ขี้คุย[adj.] (khī khūi) EN: talkative ; boastful ; bragful ; pompous FR: bavard ; vantard
ขี้โม้[adj.] (khī mō) EN: boastful ; bragful ; given to exaggeration FR: vantard ; fanfaron ; hâbleur ; bluffeur
ขี้โอ่[adj.] (khī ō) EN: given to showing off ; boastful ; braggart FR: vantard ; fanfaron ; hâbleur ; enclin à l'exagération
ขี้อวด[adj.] (khī-ūat) EN: given to showing off ; boastful ; braggart FR: frimeur ; prétentieux
คนปากโว[n. exp.] (khon pāk wo) EN: bragger FR: grande gueule [f]
ครึ้ม[adj.] (khreum) EN: shady ; shadowy FR: ombragé
ปากโว[X] (pāk wo) EN: bragger FR: grande gueule [f]
พูดอวดดี[adj.] (phūt ūatdī) EN: bragging FR:
โรคฉี่หนู ; โรคไข้ฉี่หนู[n. exp.] (rōk chī nū ) EN: leptospirosis . Weil's syndrome . canicola fever . canefield fever . nanukayami fever . 7-day fever . Rat Catcher's Yellows . Fort Bragg fever . black jaundice . Pretibial fever FR: leptospirose [f] ; maladie du rat [f]
ร่มรื่น[adj.] (romreūn) EN: shady and cool ; nice and shady FR: ombragé
สปอร์ติ้ง บราก้า[TM] (Sapøting Br) EN: Sporting de Braga ; Sporting Braga ; Braga FR:
ถือโกรธ[v.] (theūkrōt) EN: bear a grudge ; hold sth against s.o. ; take umbrage ; take offense FR: prendre en grippe

brag ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Großtuerei {f}showing off; boasting; bragging

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า brag
Back to top