ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

assertion

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *assertion*, -assertion-

assertion ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
assertion (n.) การยืนยัน Syn. affirmation, statement
English-Thai: HOPE Dictionary
assertion(อะเซิร์ท'เชิน) n. การกล่าวยืนยัน, การอ้าง,การถือสิทธิ์,การวินิจฉัย,การพิทักษ์,การรักษา,ข้อเสนอ,ข้อวินิจฉัย, Syn. statement)
English-Thai: Nontri Dictionary
assertion(n) การยืนยัน,การอ้างสิทธิ์,การถือสิทธิ์,การแสดงสิทธิ์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
assertionข้อความยืนยัน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What about the D.A.'s assertion that your son got his marijuana from you?แล้วที่ทางเจ้าหน้าที่ยืนยันว่า ลูกชายคุณรับกัญชามาจากคุณ
Your assertion is little more than a veiled incitement for your supporters to come kill us.ความเชื่อมันของท่านนั่นแหละที่ยั่วยุ ให้สาวกของท่านมาฆ่าเรา
You're asking to look at private files without any evidence of your assertion.คุณขอแฟ้มส่วนตัว โดยไม่มีหลักฐานสนับสนุนคำขอ
Yeah, well, we've got new evidence that contradicts that assertion.ใช่ เรามีหลักฐานใหม่ ในทางตรงกันข้าม มีการยืนยัน
We will vigorously pursue legal action against any individuals making assertions to the contrary.เราจะติดตามอย่างจริงจัง เพื่อดำเนินการทางกฎหมาย ต่อบุคคลใดๆ ที่อ้างยืนยันในทางตรงกันข้าม
Holocaust denial rests on four basic assertions.หายนะปฏิเสธที่วางอยู่บน สี่ยืนยันพื้นฐาน

assertion ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
断言[duàn yán, ㄉㄨㄢˋ ㄧㄢˊ, 断言 / 斷言] affirm; assertion
正向前看[zhèng xiàng qián kàn, ㄓㄥˋ ㄒㄧㄤˋ ㄑㄧㄢˊ ㄎㄢˋ, 正向前看] look-ahead assertion
简述[jiǎn shù, ㄐㄧㄢˇ ㄕㄨˋ, 简述 / 簡述] summary; concise assertion; to narrate simply; in a nutshell

assertion ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アサーション[, asa-shon] (n) assertion
自己申告[じこしんこく, jikoshinkoku] (n) personal statement; verbal or informal, unsubstantiated assertion
[, i] (prt) (fam) (See かい,ぞい,だい,わい) strengthens a question, assertion, etc.
[, e] (int) (1) eh? (surprise); (2) eh (agreement); (prt) (3) (arch) (See かえ,ぞえ,わえ) strengthens a question, assertion, etc.; (4) (after a noun) used when calling out to someone
[, sa] (suf) (1) -ness (nominalizing suffix indicating degree or condition); (prt) (2) (sentence end, mainly masc.) indicates assertion; (int) (3) (See さあ) come; come now; (P)
主張[しゅちょう, shuchou] (n,vs) claim; request; insistence; assertion; advocacy; emphasis; contention; opinion; tenet; (P)
属性値アサーション[ぞくせいちアサーション, zokuseichi asa-shon] (n) {comp} attribute-value-assertion
断言[だんげん, dangen] (n,vs) assertion; declaration; affirmation; (P)
確言[かくげん, kakugen] (n,vs) assertion; confirmation
自己主張[じこしゅちょう, jikoshuchou] (n) self-assertion
言明[げんめい, genmei] (n,vs) declaration; statement; assertion; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
表明[ひょうめい, hyoumei] assertion
属性値アサーション[ぞくせいちアサーション, zokuseichi asa-shon] attribute-value-assertion
属性値選択節[ぞくせいちせんたくせつ, zokuseichisentakusetsu] attribute-value-assertion

assertion ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ข้ออ้าง[n.] (khø-āng) EN: justification ; excuse ; pretext ; supporting statement ; claim ; assertion FR: justification [f] ; prétexte [m] ; excuse [f]
ข้ออ้างที่ฟังไม่ขึ้น [n. exp.] (khø-āng thī) EN: untenable assertion FR:
ข้อสันนิษฐาน[n.] (khøsannitth) EN: presumption ; assumption ; hypothesis FR: assertion [f]

assertion ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Behauptungszeichen {n}assertion sign
Unschuldsbeteuerung {f}assertion of innocence
Geltendmachen {n}assertion
Selbstbehauptung {f}self-assertion

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า assertion
Back to top