ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

disavowal

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *disavowal*, -disavowal-

disavowal ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
disavowal (n.) การปฏิเสธ See also: การยกเลิก, การไม่ยอมรับ Syn. denial

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า disavowal
Back to top