ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*นอบน้อม*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น นอบน้อม, -นอบน้อม-

*นอบน้อม* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นอบน้อม (v.) respect Syn. นบนอบ, พินอบพิเทา
นอบน้อมถ่อมตน (v.) be modest See also: be humble, act modestly, act humbly Syn. ถ่อมตัว, อ่อนน้อมถ่อมตัว
English-Thai: HOPE Dictionary
cringe(ครินจฺ) {cringed,cringing,cringes} vi. งอ,โค้ง,ยืนงอตัว,ก้มศรีษะหรือไขว้มือ (ในท่าประจบประแจง หรือมีความกลัว) n. การนอบน้อม,การงอตัว,ก้มศีรษะหรือไขว้มือ (ในท่าประจบหรือด้วยความกลัว), See also: cringingly adv., Syn. flinch,
crouch(เคราชฺ) {crouched,crouching,crouches} vi.,vt.,n. (การ) หมอบ,ย่อตัวลง,ย่อตัวและเข่าชิดแบบนอบน้อม, Syn. bend,stoop,bow
humble(ฮัม'เบิล) adj. ถ่อมตัว,นอบน้อม,อ่อนน้อม,ต่ำต้อย. vt. ลดต่ำ,ทำให้ต่ำลง,ทำลายอิสรภาพอำนาจกำลังใจหรืออื่น ๆ ทำให้ถ่อมตัว. หมอบราบ., See also: humbleness n. humbler n. humblingly adv. humbly adv., Syn. meek,modest
humility(ฮิวมิล'ลิที) n. ความถ่อมตัว,ความนอบน้อม, Syn. meekness
polite(พะไลทฺ') adj. สุภาพ,มีมารยาท,นอบน้อม,มีคารวะ,มีกิริยาเรียบร้อย,ได้รับการอบรมมา, See also: politeness n., Syn. courteous,civil
prone(โพรน) adj. นอนคว่ำ,หมอบลง,มีใจเอนเอียง,มีแนวโน้ม,ชอบ,ลาดชัน,เอียงลาด,เหยียด,นอบน้อมเกินไป., See also: proneness n., Syn. disposed,
English-Thai: Nontri Dictionary
deferential(adj) ซึ่งยอมตาม,ซึ่งอนุโลม,ว่าง่าย,นอบน้อม,น่าเคารพ
humility(n) ความคลายพยศ,ความลดเกียรติ,ความต่ำต้อย,ความนอบน้อม
politeness(n) ความสุภาพ,ความเรียบร้อย,ความอ่อนโยน,ความนอบน้อม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
sing low (phrv.) ร้องออกมาอย่างต่ำต้อย (หรือนอบน้อม) หลังพ่ายแพ้
abase oneself (phrv.) นอบน้อม See also: ถ่อมตน
cap in hand (idm.) อย่างนอบน้อม See also: อย่างถ่อมตน
courteous (adj.) สุภาพนอบน้อม See also: มีมารยาท, นอบน้อม Syn. polite, gracious
cringe (vi.) นอบน้อม
eat humble pie (idm.) นอบน้อมมาก See also: ถ่อมตนมาก
keep someone in his place (idm.) บังคับให้นอบน้อม
meek (adj.) นอบน้อม See also: สุภาพ, อ่อนโยน, ถ่อมตน, นิ่งเงียบ Syn. unassuming, mild, plain
meekly (adv.) อย่างนอบน้อม See also: อย่างสุภาพอ่อนโยน, อย่างว่าง่าย, อย่างถ่อมตน
meekness (n.) ความนอบน้อม Syn. mildness, submission, timidity
sing small (phrv.) ประพฤติตัวนอบน้อมหลังจากถูกดุว่า
submission (n.) ความนอบน้อม Syn. mildness, timidity
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It cannot unfold with such elegance, tranquillity and delicacy... or with such sweetness, affability, courtesy... restraint and generosity.มันไม่สามารถอวดอ้างได้ดั่ง ความงดงาม ความสงบ ความละมุนละไม หรือดั่ง ความหอมหวาน ความอ่อนโยน ความนอบน้อม ความอดกลั้น และความเอื้อเฟื้อ
O Goddess of the Fields I bring this humble colony before you on this day.โอ้พระแม่แห่งท้องทุ่ง ข้านำชาวชุมชนผู้นอบน้อม มาอยู่ต่อหน้าท่านในวันนี้
We shall mourn our sisters... and continue their legacy for world peace... through obedience, purification and hope... for the miracle we so desperately need.ขอไว้อาลัยให้กับพี่น้องของเรา และจะสานต่อเจตนารมย์เพื่อสันติสุข ด้วยความนอบน้อม บริสุทธิ์
Are you sucking up to him for a reason, or do you just worship him like everybody else in this town?คุณกำลังเอาใจเขาอยู่รึเปล่า หรือว่า คุณก็นอบน้อมเขา เหมือนคนอื่นๆในเมืองนี้
Bravery! Humility! And honestyอาจหาญ นอบน้อม ซื่อสัตย์แสนดี
Bastard, got some respect for us now?ไอ้ลูกหมา, ทีนี้จะรู้จักนอบน้อมพวกฉันมากขึ้นรึยัง?
You're cringing.เธอนอบน้อมเกินไปนะ มา..
Look, brother... if you're looking for some kind of action, you better take it on the arches before I'm done dropping this load.ฟังนะ น้องชาย... ถ้าแกกำลังคิดที่จะมีเรื่อง ก่อนที่ฉันจะหมดความอดทน แกควรมีความนอบน้อมซะ
I do believe "courageous," "courteous," or "chivalrous"นอบน้อมหรือหุนหัน, มันเหมาะกับการ
From this day forward it will serve as a great reminder of my huge humility.จากนี้เป็นต้นไป จะเป็นเครื่องเตือนใจ ด้วยความนอบน้อมจากข้า.
...her humility, her devotion, her love for us....ความนอบน้อมของเธอ ความเสียสละของเธอ ความรักของเธอมอบให้เรา
Because I thought you'd shown some humility.เพราะข้าคิดว่าท่าน ควรแสดงความนอบน้อมบ้าง
The humility of vacant purse and empty stomach.ความนอบน้อมต่อความว่างเปล่า เงินรางวัล และท้องที่ว่างเปล่า
Yes. You lowered your words quite well when we first met.คุณดูดี เวลาที่คุณพูดนอบน้อม
I suggest a hint of humility when you're presented to the King.ข้าขอแนะให้ท่านนอบน้อมไว้ เมื่อท่านได้รับการเสนอให้กษัตริย์พิจารณา
To teach man kindness and humility.เพื่อจะสอนให้ผู้คนรู้จักเมตตาและ นอบน้อมถ่อมตน.
Did we free the North from those who want us on our knees?ฤๅให้อิสระแก่คนเหนือจาก พวกที่ต้องการให้เรานอบน้อม
Buddha be praised.ขอนอบน้อมแด่ผู้มีพระภาค ...
And when we humbly asked if she could make us fly...และเมื่อเราถามอย่างนอบน้อม ถ้าเธอสามารถทำให้เราบิน ...
That was me being courteous.ผมอยากจะทำแบบนอบน้อม
It is humility that makes men as angels.ความนอบน้อมทำให้มนุษย์เป็นเทพ
Pity my simplicity, suffer me to come to Thee.เห็นแก่ความนอบน้อมแห่งตน มารวมตัวที่นี่เพื่อพบกัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *นอบน้อม*
Back to top