ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

submission

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *submission*, -submission-

submission ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
submission (n.) การยอมตาม See also: การยอมรับ, ความเห็นพ้อง Syn. resignation
submission (n.) การยอมทำตาม
submission (n.) การเชื่อฟัง See also: การยอมคล้อยตาม Syn. yielding
submission (n.) ความนอบน้อม Syn. mildness, timidity
submission (n.) ญัตติ See also: เรื่อง, ข้อเสนอเพื่อการอภิปรายในที่ประชุม Syn. offer
submission (n.) การต่อต้านสงคราม Syn. nonviolence
submission (n.) การยอมจำนน See also: การยอมรับสภาพ Syn. acceptance
submission (n.) การอยู่ใต้บังคับบัญชา See also: การสำคัญน้อยกว่า Syn. subjection
submission (n.) การยอมแพ้ See also: การยอมจำนน Syn. capitulation
English-Thai: HOPE Dictionary
submission(ซับมิช'เชิน) n. การยอม,การจำนน,การยอมแพ้,การอ่อนน้อม,สิ่งที่ยอมจำนน,การเสนอให้พิจารณา., Syn. capitulation,surrender
English-Thai: Nontri Dictionary
submission(n) ความอ่อนน้อม,การยอมจำนน,การยอมแพ้,การเสนอ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
submission of a plaintการเสนอคำฟ้อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A simple offering of earth and water a token of Sparta's submission to the will of Xerxes.บรรณาการ ? ประเสริฐ แต่มีปัญหาอยู่บ้าง
It's a submission from an Arthur Blistermanเป็นการเสนอจาก อาเธอร์ บลิสเทอร์แมน
Okay, I'll sing him into submission and--Okay, I'll sing him into submission and--
So he beats her into submission and then suffocates her with the bag.เขาซ้อมเธอจนน่วม จากนั้นทำให้ขาดอากาศตายด้วยถุง
With a little luck, we'll hammer her into submission before she can bring her broadsides to bear.พร้อมโชคเล็กๆของเรา พวกเราจะยิงกระหน่ำจนมันยอมจำนน ก่อนที่เรือลำนั้นหันด้านข้าง เพื่อแล่นเรือหลบหนีไป
You wanted total submission, you got it.คุณ ต้องการ ส่ง ทั้งหมด ที่คุณ ได้รับมัน
Steven, for your information, the owner of your club sent me a list of submissions.จะบอกให้ว่าผจก.คลับ เป็นคนส่งรายชื่อ
And where once you had the freedom to object to think and speak as you saw fit you now have censors and surveillance coercing your conformity and soliciting submission.ครั้งนึง เราเคยมีอำนาจอันเสรีที่จะคัดค้าน... ...ใครก็แล้วแต่ที่คิดหรือพูดต่างออกไป... ...แต่จู่ๆก็มีหน่วยงานคอยตรวจสอบ บังคับให้ทุกอย่างสอดคล้องกับที่รัฐต้องการ...
Submission.ดูก่อน มีข่าวลือว่าเหล่าอธีเนียน ก็ไม่รับข้อเสนอเจ้า
It's been whisked into submission, that's why.ทำให้สงบลงได้อย่างสิ้นเชิง นั่นเป็นเหตุผลว่า
That a woman learn in quietness and in full submission.ท่านก็ต้องขังข้าไว้ด้วยเช่นกัน ถ้ามันจำเป็น ข้าก็ต้องทำ ใครก็ตาม!
I'm told in japan, This conveys both a respect for tradition and the allure of submission.ฉันได้บอกกับทางญี่ปุ่นไปว่า สายสัมพันธ์นี้จะเป็นไปทั้ง ในแง่ขนบประเพณีดั้งเดิม และการยอมจำนน อย่างนุ่มนวล

submission ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
挟制[xié zhì, ㄒㄧㄝˊ ㄓˋ, 挟制 / 挾製] forced submission; to exploit advantage to force sb to do one's bidding
归顺[guī shùn, ㄍㄨㄟ ㄕㄨㄣˋ, 归顺 / 歸順] submission

submission ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
インターネットによる願書提出[インターネットによるがんしょていしゅつ, inta-netto niyoruganshoteishutsu] (n) {comp} on-line submission of an application form
事大根性[じだいこんじょう, jidaikonjou] (n) slavish submission to power; sycophancy; flunkeyism; toadyism
心服[しんぷく, shinpuku] (n,vs) admiration and devotion; hearty submission
屈伏;屈服[くっぷく, kuppuku] (n,vs) yielding; submission; surrender; giving way; succumbing
屈従[くつじゅう, kutsujuu] (n,vs) servile submission; subservience
帰順[きじゅん, kijun] (n,vs) submission; return to allegiance
往生[おうじょう, oujou] (n,vs) (1) death; passing to the next life; dying a happy death; (2) giving up a struggle; submission; (3) at wit's end; flummoxed; (P)
投稿[とうこう, toukou] (n,vs) contribution; submission; posting (e.g. to a newsgroup or mailing list); (P)
提出(P);堤出(iK)[ていしゅつ, teishutsu] (vs) (1) to present; to submit (e.g. a report or a thesis); to hand in; to file; to turn in; (n) (2) presentation; submission; filing; (P)
提出期限[ていしゅつきげん, teishutsukigen] (n) (submission) deadline
降伏(P);降服[こうふく, koufuku] (n,vs) capitulation; surrender; submission; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
投入[とうにゅう, tounyuu] submission (vs), investment
発信[はっしん, hasshin] submission
発信の否認不能[はっしんのひにんふのう, hasshinnohininfunou] non-repudiation of submission
発信時刻表示[はっしんじこくひょうじ, hasshinjikokuhyouji] submission time stamp indication, MS
発信証明[はっしんしょうめい, hasshinshoumei] proof of submission
直接発信[ちょくせつはっしん, chokusetsuhasshin] direct submission
間接発信[かんせつはっしん, kansetsuhasshin] indirect submission
メッセージ発信抽象操作[メッセージはっしんちゅうしょうそうさ, messe-ji hasshinchuushousousa] message-submission abstract-operation
間接発進ポート[かんせつはっしんポート, kansetsuhasshin po-to] indirect-submission port
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
投稿[とうこう, toukou] Thai: การส่งเรื่องไปลงหนังสือพิมพ์หรือวารสาร English: submission

submission ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abgabetermin {n}closing date; submission date
Demutshaltung {f}attitude to submission
Vorlage {f} (von Beweisen)submission

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า submission
Back to top