ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

gracious

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *gracious*, -gracious-

gracious ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
gracious (adj.) ซึ่งมีมารยาท See also: งดงาม, สง่างาม Syn. chivalrous Ops. rude, unchivalrous
graciously (adv.) อย่างงดงาม
graciousness (n.) ความงดงาม See also: ความมีเสน่ห์ Syn. complaisance, refinement
English-Thai: HOPE Dictionary
gracious(เกร'เชิส) adj. มีมารยาท,กรุณา,ปรานี,เมตตา,สุภาพ,สง่างาม,สวยงาม,เรียบร้อย. interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ-ความโล่งอก-ความผิดหวังหรืออื่น ๆ, See also: graciousness n., Syn. kind,courteous ###A. harsh
English-Thai: Nontri Dictionary
gracious(adj) เมตตา,กรุณา,มีน้ำใจ,มีมารยาท,สุภาพ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
God save our gracious Kingพระองค์ทรงคุ้มครองกษัตริย์ผู้มีเมตตา
You are the most gracious hostess.คุณเป็นเจ้าภาพมีน้ำใจมากที่สุด
The others were gracious and curious... about the man who'd saved my life.คนอื่นๆปลาบปลื้มกับคนที่ช่วยชีวิตฉัน
It can't be a gracious hostess in a state of anger.มันไม่สามารถที่จะเป็นสิ่งที่สวยงามได้ ถ้าตกอยู่ในความเครียด
Gracious ladies, kind sirs, on behalf of 68 brothers and sisters, we thank you immeasurably and bid you most gracious evening.Gracious ladies, kind sirs, on behalf of 68 brothers and sisters, we thank you immeasurably and bid you most gracious evening.
The Lord make His face... to shine upon him and be gracious unto him... and give him peace.พระเจ้าสร้างหน้าของเค้าให้ส่งแสง และงดงาม และพาเค้าไปสู่สุคติ เอเมน
O most gracious Virgin Mary, that never was it known that anyone who's ever fled to Thy protection, implored Thy help, and sought Thy intercession was left unaided.โอ้ พรหมจารีมารีอา ผู้โอบอ้อมอารี แต่ไหนแต่ไรมา ยังไม่เคยได้ยินเลยว่า ผู้ที่มาพึ่งท่าน มาขอความช่วยเหลือ
William Reisner was an extremely gracious employer.วิลเลี่ยม ไรซ์เนอร์ เป็นนายจ้างที่มีความกรุณาอย่างยิ่ง
That is gracious of him, sir...เขาชมเกินไปครับท่าน...
They were all very gracious to your, uh, people.พวกเธอล้วนต้อนรับขับสู้พวกคุณอย่างดี
How very gracious of you. It's still out there.ตามมารยาทงั้นหรือ \ มันยังอยู่ที่นี่
The most gracious Jabba has one more small condition.แจ๊บบ้าผู้ยิ่งใหญ่ มีข้อแม้เล็กๆ อีกเพียงข้อเดียว

gracious ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
亲切[qīn qiè, ㄑㄧㄣ ㄑㄧㄝˋ, 亲切 / 親切] amiable; friendliness; gracious; hospitality; intimate; cordial; kind; close and dear; familiar

gracious ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
いやはや[, iyahaya] (int) (Oh) dear!; (Oh) dear me!; Good gracious
恩命[おんめい, onmei] (n) gracious command or words
至れり尽くせり;至れり尽せり;至れりつくせり[いたれりつくせり, itareritsukuseri] (adj-no,exp) very polite; most gracious
醍醐味[だいごみ, daigomi] (n) (1) the real pleasure (of something); the real thrill; the true charm; (2) (See 醍醐) flavour of ghee; delicious taste; (3) {Buddh} Buddha's gracious teachings
はて;はてな[, hate ; hatena] (int) (1) Dear me!; Good gracious!; (2) well ... (used before sentences expressing a doubt); let me see; now ...
まあ(P);ま[, maa (P); ma] (adv) (1) (when urging or consoling) just (e.g. "just wait here"); come now; now, now; (2) tolerably; passably; moderately; reasonably; fairly; rather; somewhat; (3) (when hesitating to express an opinion) well...; I think...; it would seem...; you might say...; Hmmm, I guess so...; (int) (4) (fem) oh!; oh dear!; oh, my!; wow!; goodness gracious!; good heavens!; (P)
仁恵[じんけい, jinkei] (n) graciousness; mercy; charity
忝くも[かたじけなくも, katajikenakumo] (adv) (uk) graciously
恵み深い[めぐみぶかい, megumibukai] (adj-i) gracious; benign
憎まれ役[にくまれやく, nikumareyaku] (n) thankless role; ungracious part
潔い(P);潔よい(io);いさぎ良い(iK)[いさぎよい, isagiyoi] (adj-i) (1) manly; sportsmanlike; gracious; gallant; resolute; (2) pure (heart, actions, etc.); upright; blameless; (3) (arch) unsullied (e.g. scenery or object); pure; clean; (P)
畏くも[かしこくも, kashikokumo] (adv) graciously
畏れ多くも[おそれおおくも, osoreookumo] (exp) graciously

gracious ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สง่างาม[adj.] (sa-ngā ngām) EN: elegant ; dignified ; stately ; majestic ; gracious FR: majestueux
ความปรานี[n.] (khwām prānī) EN: kindness ; pitifulness ; sympathy ; graciousness FR: pitié [f] ; bienveillance [f]
โปรดเกล้า[adv.] (prōt klāo) EN: graciously FR:
โปรดเกล้าฯ[X] (prōt klāo-k) EN: graciously pleased to FR:
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม = โปรดเกล้าฯ[X] (prōtklāoprō) EN: graciously pleased to ; be kind enough to ; officially endorse FR:
อย่างงดงาม[adv.] (yāng ngot-n) EN: graciously FR: gracieusement
อย่างสง่างาม[adv.] (yāng sa-ngā) EN: graciously FR: gracieusement

gracious ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
gnädig; gütig {adj} | gnädiger | am gnädigstengracious | more gracious | most gracious

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า gracious
Back to top