ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unassuming

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unassuming*, -unassuming-

unassuming ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unassuming (adj.) ซึ่งถ่อมตัว See also: ซึ่งไม่อวดดี Syn. modest, quiet, reserved Ops. showy, gaudy, pretentious
English-Thai: Nontri Dictionary
unassuming(adj) สุภาพ,ไม่อวดดี,ถ่อมตัว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
To the untrained eye, there's nothing visually abnormal with this angelic young boy, but one must remember not to be fooled by his calm, unassuming facade.ดวงตาไม่ได้แกล้งทำ ไม่มีอะไรผิดปกติในสายตา เป็นเทวดาตัวน้อย ๆ แต่อย่างนึงที่ต้องจำไว้คือเขาไม่โง่ ด้วยความใจเย็น อาจเป็นการหลอกว่าถ่อมตน
Meet Peter Higgs, an unassuming Professor who set off one of the largest and most expensive investigations in the history of science.ในประวัติศาสตร์ของวิทยาศาสตร์ มีหลุมในรุ่นมาตรฐาน ของจักรวาลเป็น ฮิกส์ปีเตอร์เสียบปลั๊กไฟในนั้น
He was personable enough to get a job wherever he went, but unassuming enough not to stick out.เขาดูดีพอที่จะได้งานทุกอย่างที่เขาสมัคร แต่ถ่อมตัวพอที่จะไม่โดดเด่นออกมา
Unassuming serial killer.นักฆ่าต่อเนื่องผู้ถ่อมตน
Furthermore, out of costumes, these heroes tend to be unassuming, so let's add mild-mannered to our profile.ยิ่งไปกว่านั้น นอกเหนือจากชุดแล้ว ฮีโร่พวกนี้ มีแนวโน้มที่จะเป็นพวกถ่อมตัว ดังนั้นเราต้องใส่ความอ่อนโยน ลงไปในโพรไฟล์ของเราด้วย
He blends in and is most likely unassuming.เขาลงมือไปทั่วจนดูเหมือนพวกถ่อมตัว

unassuming ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
平易[píng yì, ㄆㄧㄥˊ ㄧˋ, 平易] amiable (manner); unassuming; written in plain language; easy to take in

unassuming ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
控えめ;控え目;控目[ひかえめ, hikaeme] (adj-na,n,adj-no) moderate; reserved; conservative; humble; mild-mannered; self-effacing; unassuming; well-behaved; low-key; temperate; in small quantities

unassuming ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เจียม[adj.] (jīem) EN: modest ; unassuming ; self-effacing FR:
เจียมตัว[v. exp.] (jīem tūa) EN: be humble ; be modest ; be moderate ; know one's place ; be unassuming FR: être humble ; être modeste
เสงี่ยม[adj.] (sa-ngīem) EN: reserved ; modest ; self-controlled ; polite ; unassuming FR: discret ; réservé ; calme

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unassuming
Back to top