ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ทะนง*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ทะนง, -ทะนง-

*ทะนง* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความทะนง (n.) egoism See also: arrogance, haughtiness, insolence, conceitedness, self-importance, self-confidence, pride, vanity. Syn. ความทะนงตัว, การถือตัว, ความทระนง
ความทะนงตัว (n.) pride See also: self-respect, dignity, self-righteous Syn. การถือตัว, ความเย่อหยิ่ง
ความทะนงตัว (n.) egoism See also: arrogance, haughtiness, insolence, conceitedness, self-importance, self-confidence, pride, vanity. Syn. การถือตัว, ความทระนง
ความทะนงตัว (n.) arrogance See also: daring, boldness, assertiveness, impudence, impertinence, audacity Syn. การถือตัว, ความเย่อหยิ่ง
ทะนง (v.) be proud See also: be self confident Syn. ทระนง, ถือตัว, หยิ่ง Ops. ถ่อมตัว, เจียมตัว, ถ่อมตน, เจียมตน
ทะนงตัว (v.) be proud See also: be proud oneself, be self-confident Syn. ทระนงตัว, หยิ่งยโส, ถือตัว Ops. ถ่อมตัว, เจียมตัว
ทะนงศักดิ์ (v.) be proud See also: be self-confident, be lordly Syn. ทระนงศักดิ์, หยิ่งในศักดิ์ศรี
English-Thai: HOPE Dictionary
chesty(เชส'ที) adj. ซึ่งมีหน้าอกกว้างหรือใหญ่,ทะนงตัว,หยิ่ง,เกี่ยวกับโรคทรวงอก., See also: chestiness n.
conceit(คันซีท') {conceited,conceiting,conceits} n. ความหยิ่ง,ความทะนง,ความถือดี,ความคิด,จินตนาการ,ความเพ้อฝัน,ข้ออุปมาแห่งจินตนาการ vt. จินตนาการ,ติดอกติดใจ, Syn. egoism,egotism,self-esteem,notion ###A. modesty,diffidence
egoist(เอก'โกอิสทฺ,อี'โกอิสทฺ) n. ผู้เห็นแก่ตัว,ผู้ทะนงตัว
egotist(เอก'กะทิสทฺ,อี'กะทิสทฺ) n. คนคุยโว,คนอวดดี,คนทะนงตัว, Syn. boaster
pontifical(พอนทิฟ'ฟิเคิล) adj. เกี่ยวกับองค์สันตะปาปา,หยิ่งยโส,คุยโว,ทะนง,พลการ, See also: pontificals เสื้อและสัญลักษณ์อื่นของpontiff
portentous(พอร์เทน'เทิส) adj. เป็นลาง,ไม่เป็นมงคล,มหัศจรรย์,ทะนงตัว,วางท่าวางทาง.
presumption(พรีซัมพฺ'เชิน) n. การทึกทักเอาเอง,การสันนิษฐาน,การอนุมาน,การสมมุติเอาเอง,การถือสิทธิ,การทำโดยพลการ,ข้อสมมุติ,ข้อสันนิษฐาน,ความทะนง, Syn. assumption,arrogance,
presumptuous(พรีซัมพฺ'ทิวเอิส) adj. ทึกทักเอาเอง,สันนิษฐานเอาเอง,ทะลึ่ง,ทะนง,บุ่มบ่าม., Syn. forward,audacious
pride(ไพรดฺ) n. ความภูมิใจ,ทิฐิ,ความโอหัง,ความหยิ่ง,ความลำพองใจ,ความทะนง,สิ่งที่น่าภูมิใจ,สิ่งที่ดีที่สุด,ภาวะที่รุ่งโรจน์,กำลังของม้า,ความดีเด่น,ฝูงสิงโต. vt. มีความภูมิใจ,ลำพองใจ., See also: prideful adj. pridefulness n. คำที่มีความหมายเหมื
prima donna(พรี'มะ ดอน'นะ) n.นักร้องคณะระบำบัลเล่ท์ที่เป็นตัวชูโรง,บุคคลที่ทะนงตัวและเจ้าอารมณ์ pl. prima donnas
self-conceitn. ความหยิ่ง,ความทะนงตัว,ความโอหัง., See also: self-conceited adj. self-conceitedly adv.
self-importantadj. ทะนงตัว,สำคัญผิดว่าตัวเองสำคัญ., See also: self-importance n.
stilted(สทิล'ทิด) adj. โอ้อวด,หยิ่งทะนง,โอหัง., See also: stiltedly adv. stiltedness n.
swollen(สโว'เลิน) adj. ขยายใหญ่,พองตัว,บวม,โอ้อวด,คุยโว,ทะนงตัว,โอหัง., See also: swollenness n., Syn. swelling
vain(เวน) adj. ไร้ประโยชน์,ไม่มีสาระ,ไม่สำคัญ,ทะนงตัว,ถือตัว,ทิฐิ,โง่, in vain เปล่าประโยชน์ ไม่ได้ผล ไม่เหมาะสม., See also: vainly adv.
vanity(แวน'นิที) n. ความหยิ่งยโส,ความทะนงตัว,ความภูมิใจในตัวเองมากเกินไป,ความว่างเปล่า,ความไร้สาระ,การไร้คุณค่า,สิ่งที่ไร้สาระ,ความไร้ประโยชน์,โต๊ะเครื่องแป้ง,กระเป๋าถือเล็ก ๆ ,กระเป๋าถือเล็ก ๆ สำหรับใส่เครื่องสำอาง, See also: vanited adj. คำที่มีความหม
wise(ไวซ) adj. ฉลาด,เฉลียวฉลาด,มีสติปัญญา,รอบรู้,รู้,รู้แจ้ง vi.,vt. ตระหนักเข้าใจ n. วิถีทาง,ท่าทาง,รูปแบบ,วิธีการ get wise ให้รู้แจ้ง,ทะลึ่ง,ทะนง, See also: wisely adv.
wise guyบุคคลที่อวดฉลาด,คนทะนงตัวและอวดฉลาด, Syn. smart alec
English-Thai: Nontri Dictionary
conceit(n) ความหยิ่ง,ความถือดี,ความทะนงตัว,ความเพ้อฝัน,จินตนาการ
conceited(adj) หยิ่ง,อวดดี,ทะนง,ถือดี
egoist(n) คนเห็นแก่ตัว,ผู้ทะนงตัว
egotist(n) คนเห็นแก่ตัว,คนอวดดี,คนหยิ่ง,คนคุยโว,คนทะนงตัว
insolent(adj) ทะลึ่ง,ทะนง,จองหอง,โอหัง,อวดดี,ยโส
lofty(adj) ทะนงตัว,โอ่โถง,เลิศลอย,หรู,สง่า,สูงส่ง
presumptuous(adj) ทะลึ่ง,อวดดี,ไม่เกรงใจ,ทะนง,บุ่มบ่าม
STUCK-stuck-up(adj) หยิ่งยโส,ทะนงตัว,โอหัง,อวดดี
supercilious(adj) หยิ่งยโส,ทะนง,วางมาด,โอหัง,อวดภูมิ
vain(adj) หยิ่ง,ถือตัว,ทะนงตัว,ไร้สาระ,เปล่าประโยชน์
vainglory(n) ความหยิ่ง,ความโอ้อวด,ความทะนงตัว,ความถือตัว
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
boasting (n.) ความทะนงตัว See also: ความเห่อเหิม, ความโอ้อวด Syn. arrogant, self-praise
get a swelled head (idm.) กลายเป็นผู้หยิ่งทะนง See also: เป็นคนอวดดี, กลายเป็นคนหัวสูง
insolence (n.) ความทะนง See also: ความอวดดี
proud (adj.) ทะนงตัว See also: หยิ่ง, ซึ่งหยิ่งทะนง Syn. arrogant, haughty, conceited
proudly (adv.) อย่างหยิ่งทะนง Syn. boastfully, insolently
self-admiration (n.) ความหยิ่งทะนง See also: ความทะนงตัว, ความอวดดี Syn. egotism, pride, self-esteem
self-conceit (n.) ความหยิ่งทะนง See also: ความทะนงตัว, ความอวดดี Syn. egotism, pride, self-admiration, self-esteem
self-conceited (adj.) ซึ่งหยิ่งทะนงตน
self-conceitedly (adv.) อย่างหยิ่งทะนงตน
self-importance (n.) ความทะนงตัว
self-importantly (adv.) อย่างทะนงตัว
self-praise (n.) ความทะนงตัว See also: ความเห่อเหิม, ความโอ้อวด Syn. arrogant, boasting
vainglory (n.) ความทะนงตัว See also: ความเห่อเหิม, ความโอ้อวด Syn. arrogant, boasting, self-praise
whippersnapper (n.) คนไม่สำคัญ แต่หยิ่งทะนงและไร้มารยาท See also: (โดยเฉพาะคนหนุ่มสาว) Syn. twerp
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
On such occasions, the proud man steps forth to meet you not with cordiality, but with the suspicion of one who reconnoitres an enemy...ในโอกาสเช่นนั้น ชายที่ทะนงตน จะกล้าเข้ามาหา ไม่ใช่อย่างเป็นมิตร แต่ด้วยความไม่ไว้วางใจของผู้ซึ่ง กำลังสำรวจศัตรู
Ohsugi... if you have an ounce of pride left as an officer...โอซึกิ... ถ้าคุณยังมีความภาคภูมิ และทะนงตน เหลืออยู่บ้าง .. ในฐานะนายทหาร
You'll walk out that door and be torn to shreds, and then your hell-bound pride will have them come get the rest of us.ก้าวออกประตูนั่นไป คุณจะถูกฉีกออกเป็นชิ้นๆ แล้วความทะนงของคุณ จะพามันมากินเราทุกคน
You might have been a proud warrior once, but now, you're just a pawn in Dooku's game.ครั้งหนึ่ง เจ้าอาจจะเป็นนักรบที่หยิ่งทะนง แต่ตอนนี้ เจ้าก็เป็นแค่เบี้ยตัวหนึ่ง ในเกมของดูกูเท่านั้น
Dean, I'm sure Troy will sign up for football if and when some accident damages the part of his brain that feels pride.หากเพียงแต่ถ้ามีเหตุการณ์ ที่ไปกระทบกระเทือนสมองเขาจนรู้สึกอยากทะนงตนขึ้นมา กว่าจะถึงตอนนั้น คุณจะว่าอะไรไหมถ้า...
¶¶You refuse to put anything before your pride ¶¶# เธอให้ความทะนงตน มาก่อนทุกอย่าง #
¶¶What I got will knock all your pride aside ¶¶# สิ่งที่ฉันมี จะเขี่ยความทะนงตนทิ้งไป #
Republic assistance. Instead, this government Acts out of prideในทางกลับกัน รัฐบาลนี้กลับหยิ่งทะนงตน และปฏิเสธการช่วยเหลือจากเจได
Of course, sir. Fearless, arrogant, brash and gifted.แน่นอนครับ ไร้ความกลัว หยิ่งทะนง หุนหันพลันแล่น และมีพรสวรรค์
The Garuda is a strong enemy, but his pride clouds his reason.การูด้าเป็นศัตรูที่แข็งแกร่ง แต่ความทะนงตนของมัน บังเหตุผล
And I've had too many of them by fools presuming themselves to be my better.และผมได้มีมากเกินไปของพวกเขา โดยคนโง่ ทะนงตัวเอง จะดีกว่าฉัน
You were a pompous, self-righteous prick in the fucking Renaissance and you still are one today.แกมันไอ้ขี้อวด ทะนงตัวว่าตัวเองถูก ในยุคไดโนเสาร์ ล้านปีโน่น แล้วแกก็ยังเป็นแบบนั้นอยู่
Thought it might be John Garrett, but his vanity led him to think of nothing but himself.ผมคิดว่าจะเป็นจอห์น การ์เร็ต แต่ความทะนงตนของเขา กลับทำให้เขาคิดถึงแต่ตัวเอง
As a child I was given good principles, but was left to follow them in pride and conceit.ตอนเป็นเด็กผมก็ได้รับการสั่งสอนที่ดี แต่ก็ทิ้งมันไปเพราะความทะนงตนและความอวดดี
Perhaps these offences might have been overlooked had not your pride been hurt by my scruples about our relationship.ถ้าไม่ใช่เพราะความทะนงตนของคุณเสียไป เพราะฉันไม่เห็นด้วยกับความสัมพันธ์ของเรา
We all know him to be a proud, unpleasant sort of fellow.พวกเราทั้งหมดคิดว่า เขาเป็นคนทะนงตนและถือตัว
Like your pride.เหมือนกับความทะนงของเธอ
We begged him in vain to make his residence more in keeping with the village's rustic esthetic.เราเกลียดความทะนงและบ้านเขา ที่มากเกินกว่าความเรียบง่าย
This kind of pride and defiance of... Shut up, you miserable buzzard!ความทะนงตัวที่ท้าทายพระเจ้า หุบปากนะ ยายแร้งทึ้งเพ้อเจ้อ
With pride in your eyesกับความหยิ่งทะนงในแววตา
I only brought you down here to protect your fragile ego.ฉันพานายมาที่นี่เพื่อปกป้องความทะนงตัวที่บอบบางของนายนะ
Pride comes before the fall.การทะนงตนมักตามมาด้วยการพ่ายแพ้
The hubris,the arrogance.ความหยิ่งยะโส ความทะนงตน
Hubris,just like every other human being.ความทะนงตนดังเช่นมนุษย์ทุกคน
You self-conceited fellow!เธอช่างเป็นคนที่ทะนงตนเหลือเกิน!
Ever since that terrible day the two families have been totally consumed with pride and blind hatred.นับตั้งแต่วันที่น่ากลัววันนั้น สองตระกูลถูกทำลายลงอย่างสิ้นเชิง เพราะความทะนงตน
All I ever did, I did to make you proud!ที่ข้าทำมาตลอด ข้าทำให้เจ้าทะนงในตัวเอง
And don't you love her enough To put your vanity aside for one night?แล้วคุณไม่รักเธอมากพอที่จะเลิกทะนงตัวเองซักคืนนึงเลยเชียวหรอ
Pompous person I've ever met.โอ้อวด ทะนงตนเป็นที่สุดเท่าที่ชั้นเคยเจอมา
Are you going to let it go to waste because of your pride?คุณจันดี เธอจะขว้างมันทิ้งเพราะความทะนงอันไร้ค่าของเธองั้นเหรอ?
How can you be so arrogant and glib after everything that you've done?ทำไมคุณถึงหยิ่งทะนง และกะล่อนนักนะ หลังจากทุกสิ่งที่คุณทำลงไป?
And how can you be so brave and stupid to call a vampire arrogant and glib?และทำไมคุณถึง กล้าหาญและโง่นักนะ ที่เรียกแวมไพร์ว่า หยิ่งทะนงและกะล่อน?
He's a proud man but he's not stupid.เขาเป็นผู้ชายที่ทะนงตัวแต่ไม่ได้โง่
Instead of being different and an outcast, you're just like every other teenage girl in America-- sadly obsessed with vanity.แทนที่จะแตกต่าง จากคนอื่น เธอก็เหมือน เด็กสาวคนอื่นๆ ภูมิใจในความทะนงตน
It acts not out of pride But for safety.มันเป็นการกระทำที่ไม่ได้หยิ่งทะนงตน แต่เพื่อความปลอดภัย
Hispanic and cocky. Yeah, you definitely die first.คนเชื่อสายสเปนแถมยังทะนงตนแบบนี้ คุณตายก่อนแน่
Words like, "integrity," "self-respect,"คล้ายกับคำว่า "ซื่อตรง" "ทะนงตัว"
You need to learn to use your magic for good. That is its true purpose. It's not meant for your own vanity.เจ้าต้องเรียนรู้ที่จะใช้เวทมนตร์ของเจ้าในทางดี นั่นคือจุดประสงค์ที่แท้จริง ไม่ใช่เพื่อความทะนงตนของเจ้า
Don't ever again involve yourself with the things I do.คุณอย่าทะนงตัวเองนักเลย อย่ามายุ่งกับเรื่องของฉันอีก
I knew who Crowley was and what he did.ฉันเห็นแล้วว่าฉันทะนงตนแค่ไหน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ทะนง*
Back to top