ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

self-respect

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *self-respect*, -self-respect-

self-respect ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
self-respect (n.) การเคารพตัวเอง See also: การเชื่อมั่นในคุณค่าของตัวเอง, ความภาคภูมิใจในตัวเอง Syn. pride, confidence, dignity, self-esteem
self-respecting (adj.) ภูมิใจในตนเอง Syn. self-reliant
English-Thai: HOPE Dictionary
self-respect(เซลฟฺ'รีสเพคทฺ') n. การเคารพตัวเอง,การหยิ่งในศักดิ์ศรีของตัว เอง., See also: self-respectful, self-respecting adj.
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But they cannot take away our self-respect if we do not give it to them.แต่เขาเอาเกียรติของเราไปไม่ได้ ถ้าเราไม่ยอม
First,you drained her of her self-respect and hope.ทีแรก นายก็รีดความนับถือตัวเอง กับความหวังไปจากเธอ
And that goes for self-respect as well.และนั่นเป็นสิ่งที่แสดงถึง การเคารพตัวเองได้เป็นอย่างดี
But at some point I need my self-respect more.แต่บางที ฉันก็ต้องการการนับถือ
I've got just a bit too much self-respect for that.แค่บางส่วน คุณหยิ่งในศักดิ์ศรีของตัวเองเกินไป
If you have any self-respect, you should kill yourself.ถ้าแกมีความนับถือตัวเองบ้าง แกก็คงฆ่าตัวตายไปแล้ว
Have a little self-respect.จะต้องเคารพตัวเองสักหน่อย
No self-respecting paleontologist would use a bulldozer.ไม่มีนักบรรพชีวินวิทยาที่ถือตัว จะใช้รถปราบดิน
So he did what any self-respecting paleontologist on the verge of a nervous breakdown would do.ดังนั้นเขาทำแลลที่นักบรรพชีวินวิทยา ที่มีความเคารพตนเองสูง ในสภาพวะประสาทเสียจะทำ
Don't you have any self-respect?แล้วคุณมีข้อแนะนำอะไรหรือเปล่าล่ะ
It's better than losing your self-respect.มันดีกว่า เสียศักดิ์ศรีในตัวเองนะ
Have some self-respect, Bartowski.นับถือตัวเองบ้างสิ บาโธว์สกี้

self-respect ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
老脸[lǎo liǎn, ㄌㄠˇ ㄌㄧㄢˇ, 老脸 / 老臉] self-respect of old person; face; thick-skinned (i.e. impervious to criticism); brazen
面子[miàn zi, ㄇㄧㄢˋ ㄗ˙, 面子] outer surface; outside; honor; reputation; face (as in "losing face"); self-respect; feelings; (medicinal) powder
自尊[zì zūn, ㄗˋ ㄗㄨㄣ, 自尊] self-respect; self-esteem; ego; pride
自尊心[zì zūn xīn, ㄗˋ ㄗㄨㄣ ㄒㄧㄣ, 自尊心] self-respect; self-esteem; ego

self-respect ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
独立自尊[どくりつじそん, dokuritsujison] (n) (spirit of) independence and self-respect
矜持;矜恃[きょうじ;きんじ, kyouji ; kinji] (n) pride; dignity; self-respect
意気地[いくじ(P);いきじ, ikuji (P); ikiji] (n) self-respect; self-confidence; guts; backbone; (P)
自尊[じそん, jison] (n) self-respect; esteem; (P)
自尊心[じそんしん, jisonshin] (n) self-respect; conceit
自重[じちょう, jichou] (n,vs) (1) self-respect; (2) prudence; not acting rashly; restraining oneself; (3) taking care of oneself; being careful with one's health
見識[けんしき, kenshiki] (n) views; opinion; discernment; pride; self-respect; (P)
識見[しきけん;しっけん, shikiken ; shikken] (n) views; opinion; discernment; pride; self-respect; insight

self-respect ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความเคารพตนเอง[n. exp.] (khwām khaor) EN: self-respect ; self-esteem FR: respect de soi [m] ; estime de soi [f]
ความเคารพตัวเอง[n. exp.] (khwām khaor) EN: self-respect ; self-esteem FR: respect de soi [m] ; estime de soi [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า self-respect
Back to top