ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เพิ่มพูน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เพิ่มพูน*, -เพิ่มพูน-

เพิ่มพูน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เพิ่มพูน (v.) enhance See also: reinforce, strengthen, boost, improve, lift, increase, add to Syn. เพิ่ม, เพิ่มเติม, ต่อเติม
เพิ่มพูน (v.) grow See also: increase, expand, extend, develop, enlarge Syn. เพิ่มขึ้น, เพิ่มปริมาณ, ขยาย, พัฒนา Ops. ลดลง, น้อยลง, ลดปริมาณลง
เพิ่มพูน (v.) increase See also: grow, expand, extend, develop, enlarge Syn. เพิ่มขึ้น, เพิ่มเติม, เพิ่มปริมาณ Ops. ลด, ลดลง, หดหาย, น้อยลง
เพิ่มพูน (v.) multiply See also: increase, add Syn. เพิ่ม, มากขึ้น, เพิ่มขึ้น, ทวีคูณ, พอกพูน
เพิ่มพูน (v.) enhance See also: enrich, improve, broaden, flourish Syn. เสริม, ทำให้ดีขึ้น, ทำให้รุ่งเรืองขึ้น, ส่งเสริม, เพิ่มเติม
เพิ่มพูนความรู้ (v.) acquire knowledge See also: learn, have further education Syn. เพิ่มคุณค่า
English-Thai: HOPE Dictionary
increase(อินคริส') vt., vi. เพิ่ม, ทำให้มากขึ้น, เพิ่มพูน. -n. (อิน'ครีส) การเพิ่มมากขึ้น, การเพิ่มพูน, ผลจากการเพิ่มพูน, ผลิตผล, ผลกำไร, ดอกเบี้ย., See also: increasable adj. increasingly adv. increaser n., Syn. addition
English-Thai: Nontri Dictionary
accumulate(vi,vt) เก็บสะสม,รวบรวม,เพิ่มพูน,เพิ่มขึ้น
augment(vt) เพิ่มพูน,แผ่,ขยาย
enhance(vt) เพิ่มพูน,เสริม,ทำให้มากขึ้น,ยกระดับ
increasingly(adv) โดยเพิ่มขึ้น,อย่างทวีคูณ,อย่างเพิ่มพูน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dune ; Sand Dune เนินทราย ; สันทราย เนินที่เกิดขึ้นในบริเวณทะเลทราย หรือบริเวณใกล้ฝั่งทะเล เนื่องจากลมได้พัดพาเอาทรายละเอียดมากองทับถมกันไว้ และเพิ่มพูนมากขึ้นเรื่อย ๆ จนมีขนาดโตเป็นเนินทรายหรือ สันทรายเตี้ยๆ และมักเกิดขึ้นในบริเวณที่มีสิ่งกีดขวางทิศทางลม จึงกั้นทรายที่ถูกลมพัดหอบมาเอาไว้ และตกลงมาทับถมกันเป็นกองโตปกคลุมสิ่งกีดขวางนั้นจนมิด ด้านของเนินที่อยู่ทางต้นลมจะมีลักษณะลาด ส่วนด้านที่อยู่ทางปลายลมจะชัน [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
augment (vi.) เพิ่มพูน See also: พอกพูน, เพิ่ม, ขยาย Syn. increase, enlarge, expand
augment (vt.) เพิ่มพูน See also: พอกพูน, เพิ่ม, ขยาย
collect (vi.) เพิ่มพูน See also: ค่อยๆ เพิ่มขึ้น Syn. amass
gain in (phrv.) เพิ่มพูน See also: ทำให้เพิ่ม, ทำให้มากขึ้น Syn. grow in
pile up (vt.) ทำให้เพิ่มพูน See also: ทำให้มากขึ้น, รวบรวม, สะสม Syn. accumulate, conglomerate, compile
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Sow fear. More fear.เพิ่มพูนความหวาดกลัว
Whenever I am with you everything becomes important... and our memories keeps increasing.ไม่ว่าฉันอยู่กับคุณเมื่อใดก็ตาม ทุกช่วงเวลาเหล่านั้นช่างสําคัญนัก... ความทรงจําระหว่างเรา นับวันจะเพิ่มพูน
If you go to Chang'an to experience and learn new things, you will be more mature.ถ้าท่านไปฉางอันท่านจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่และเพิ่มพูนประสบการณ์ ทำให้ท่านเป็นผู้ใหญ่ขึ้น
If you can determine that day, you'll be empowered to perform spells effectively.ถ้าเจ้าสามารถกำหนดวันเช่นนั้นได้ เจ้าจะเพิ่มพูนและใช้พลังมนตรา ของเจ้าได้อย่างสัมฤทธิผล
Andgrewand grewloveและรักเรานั้นก็เพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆ
Casey trained with Bennett for a long time, and when you have a mentor like that, a real trust develops between you, and Casey feels betrayed.เคซี่ฝึกกับเบนเน็ตต์ มานานมาก แล้วเมื่อคุณอยู่กับ พี่เลี้ยงแบบนั้น ความไว้เนื้อเื่ชื่อใจกัน ก็เพิ่มพูน
By the excessive increase of humans, earth is now at peril.ตอนนี้ประชากรโลกเพิ่มพูนขยายมากจนล้น โลกเรากำลังเข้าขั้นย้ำแย่
Danger will only increase my love.อันตรายมีแต่จะทำให้ความรักเพิ่มพูน
So we just keep running up the tab until we owe everything to everybody and suddenly think...ดังนั้น เราจึงสะสมเพิ่มพูนไปเรื่อยๆ จนกระทั่งเราเป็นหนี้ทุกคน ในทุกอย่าง ทันใดนั้นก็คิดได้ว่า นั่นมัน...
In the end, he grew too powerful and the king at that time ordered his execution.ในทัายที่สุด,พลังของเค้าก็เพิ่มพูนขึ้น จนแข็งแกร่งเกินไป และองค์ราชาในตอนนั้น สั่งประหารชีวิตเค้า...
He killed many more to use them to enhance his powers.เขาเคยฆ่ามาแล้วมากมาย เพื่อเพิ่มพูนพลังตัวเอง
He was on sabbatical at Oxford.เขาอยู่ระหว่างการทำวิจัย เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ที่ ม.ออกฟอร์ด
Hurricanes, floods, raising the dead.เฮอริเคน น้ำท่วม เพิ่มพูนความตาย
Um, broaden your mind. Have fun.จะเพิ่มพูนความรู้ ขอให้สนุกกับงานนะ
Even though there's nothing to eat, they keep stacking up.แม้ไม่มีอะไรจะให้กิน แต่เงินทองก็ยิ่งเพิ่มพูน
My feelings that are growing, feeding on tearsความรู้สึกของฉันที่เพิ่มพูนขึ้นด้วยน้ำตา
My work rate increased just insanely overnight and my boss started to hate me.และเข้าใจทุกอย่างเลย ประสิทธิภาพฉันเพิ่มพูนในชั่วข้ามคืน
Right away, Caesar displayed signs of intelligence heightened intelligence, so I kept him.หลังจากนั้น ซีซ่า แสดงให้เห็น ถึงสติปัญญาที่เพิ่มพูนขึ้น
Go for Cooper.หญิงชราวัยสุกงอมที่หวังเพิ่มพูน
Max is the baker and I'm the business head and we're here tonight to increase our skill level and take our business up to a level that's...แมกซ์เป็นคนทำและ ฉันขายมัน และเรามาที่นี่คืนนี้เพื่อ เพิ่มพูนทักษะ และเพิ่มระดับให้ธุรกิจของเรา
Knights of Nemeth, Camelot welcomes you and extends the hand of friendship.เหล่าอัศวินของเนเมธ, คาเมลอตต้อนรับเจ้า และเพิ่มพูนมิตรภาพ
Remember, opportunities multiply as they're seized.จำไว้นะ โอกาสจะเพิ่มพูนขึ้น\ เมื่อเราฉวยโอกาสนั้นไว้
Populations rise, societies divide, wars spread.ประชากรเพิ่มพูน สังคมเกิดการแตกแยก สงครามแผ่ขยาย
Share this food... and replenish our bodies with... nutrients.แบ่งปันอาหารมื้อนี้ เพิ่มพูนร่างกายให้สมบูรณ์ด้วย.. สารอาหาร
Influence grows like a weed.อิทธิพลและเส้นสายเพิ่มพูนเร็วดังวัชพืช
Your power will only grow.พลังของเจ้าจะมีแต่เพิ่มพูน
Nonsense, let him observe. He'd learn a thing or two.เหลวไหล ให้เขาอยู่ได้ เพื่อเพิ่มพูนทักษะ
Now that the war is won, we should all find time for wisdom.ในเมื่อตอนนี้เราชนะสงคราม เราทุกคนควรหาเวลา เพิ่มพูนความรู้
And once more his influence grows.และอีกครั้งอำนาจโน้มน้าวจิตใจของเขาเพิ่มพูนขึ้น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เพิ่มพูน
Back to top