ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

amass

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *amass*, -amass-

amass ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
amass (vt.) รวบรวม See also: สะสม Syn. gather, store up, collect together
amass (vi.) รวบรวม
amassed (adj.) ที่รวบรวมไว้ด้วยกัน Syn. assembled, compiled
amasser (n.) ผู้เก็บ See also: พนักงานเก็บ (เงิน, ตั๋ว, ขยะ ฯลฯ), คนเก็บ Syn. gatherer, compiler, assembler, accumulator, hoarder
amassing (n.) การรวมตัวกันเป็นกลุ่มเป็นกอง See also: การรวมกัน Syn. accumulation, consolidation, agglomeration, amassment, gathering, assembling, accumulating, convening
amassment (n.) การเก็บรวบรวม See also: การสะสม Syn. assemblage, compilation, corpus, gathering
amassment (n.) การรวมตัวกันเป็นกลุ่มเป็นกอง See also: การรวมกัน Syn. accumulation, consolidation, agglomeration, gathering, assembling, amassing, accumulating, convening
English-Thai: HOPE Dictionary
amass(อะแมส') vt.,vi. รวบรวม,สะสม,เข้าด้วยกัน. amassable adj. -amasser ,
English-Thai: Nontri Dictionary
amass(vt) รวบรวม,รวมเป็นก้อน,สะสม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I know this leg means I won't last very long but I pray I can manage to have enough time to amass evidence and bring to a court-martial all those who discredit and dishonor the uniform of the Union!ฉันรู้ว่าขาที่เจ็บ หมายถึงฉันอยู่ได้อีกไม่นาน... ...แต่ฉันภาวนาให้ตัวเอง มีเวลามากพอ... ...ที่จะรวบรวมหลักฐานส่งศาลทหาร เอาผิดคนที่สร้างความเสื่อมเสีย...
Their barbarian hordes amass to the north.พวกมันเคลื่อนทัพไปทางเหนือ
Your victories amass much coin.นายชนะ ได้เงินมานิดหน่อย
Alas, I fear it might be some time before I can amass the necessary capital to compete.อนิจจา ฉันเกรงว่า มันจะเป็นเหมือนครั้งก่อนๆ ฉันจะรวบรวมเงินต้นไว้เพื่อทำธุรกิจแข่งกับเขา
We have been traveling these dank rivers of West Africa for months... amassing an inventory of fauna for the British Museum.เราได้รับการเดินทางเหล่านี้แม่น้ำหมาด ๆ ของแอฟริกาตะวันตกสำหรับเดือน ... สะสมสินค้าคงคลังของสัตว์ สำหรับบริติชมิวเซียม
Kukaan meistä ei ollut ottamassa tätä kaupunkia muslimeilta.พวกเราไม่สามารถแย่งเมืองนี้จากพวกมุสลิม !
And what about our amassment?ก็รวบรวมเท่าที่มีไปจ่ายก่อนสิ
And they amassed thousands of these weapons.และพวกเขา ก็เก็บ รวบรวมสะสม อาวูธเป็นพันๆชิ้น
It was only gonna be revealed when the Illuminati had amassed enough power to resurface and carry out their final goal.ที่จะถูกเปิดเผยแก่เฉพาะเมื่อ Illumina มีพลังงานเพียงพอเพื่อนำมา ตามที่ปรากฏอีกครั้ง และกระทำมีวัตถุประสงค์.
Once we have amassed enough flecks we will set a trap.เมื่อเรารวบรวมแม่เหล็กได้มากพอแล้ว เราจะสร้างกับดัก
You have amassed wealth, fame, and notoriety, based upon your story of survival.ขอบคุณประวัติศาสตร์การรอดชีวิตนั้น หลายคนที่จมปลักอยู่กับสาเหตุ น้อยคนที่จะรู้ความจริง
I've amassed some 32 stepchildren.ฉันมีลูกบุญธรรมรวมทั้งหมด 32 คน

amass ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jī, ㄐㄧ, 积 / 積] to amass; to accumulate; to store; measured quantity (such as area of volume); product (the result of multiplication); to integrate (math.); to solve (or integrate) an ordinary differential equation (math.); old; long-standing

amass ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
産を成す[さんをなす, sanwonasu] (exp,v5s) to amass a fortune
カマシア[, kamashia] (n) (See ヒナユリ) camassia; wild hyacinth
ヒナユリ[, hinayuri] (n) (See カマシア) camassia; wild hyacinth
一代分限[いちだいぶんげん;いちだいぶげん, ichidaibungen ; ichidaibugen] (n) new money; nouveau riche; person who has amassed substantial wealth in his lifetime
剰え;剰(io)[あまつさえ;あまっさえ, amatsusae ; amassae] (adv) besides (usu. negative nuance); moreover; in addition
溜める[ためる, tameru] (v1,vt) (1) to amass; to accumulate; to store; (2) to leave unpaid; (P)
溜め込む;貯め込む;ため込む;溜込む[ためこむ, tamekomu] (v5m,vt) to save up; to stockpile; to stash away; to hoard; to amass; to salt away
築く[きずく, kizuku] (v5k,vt) to build; to pile up; to amass; (P)
群肝の;村肝の[むらぎもの;むらきもの, muragimono ; murakimono] (n) (arch) (pillow word for 心) (See 群肝・むらぎも) amassed feeling; build-up (of thoughts)
蓄財[ちくざい, chikuzai] (n,vs) amassing of wealth; (P)
頭が真っ白になる[あたまがまっしろになる, atamagamasshironinaru] (exp,v5r) to blank out; to panic
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
溜める[ためる, tameru] Thai: กักเอาไว้ English: to amass

amass ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กอบโกย[v.] (køpkōi) EN: grab ; amass ; pile up ; rake in FR:
รวบรวม[v.] (rūaprūam) EN: compile ; gather ; collect ; accumulate ; put together ; amass ; save up ; mobilise ; draw up FR: rassembler ; collectionner ; accumuler ; amasser ; collecter ; réunir ; regrouper ; compiler ; mobiliser
สะสม[v.] (sasom) EN: accumulate ; collect ; gather ; amass ; hoard ; store ; increase ; save ; deposit FR: accumuler ; collectionner ; amasser ; rassembler
ส้องสุม[v. exp.] (søng sum) EN: gather clandestinely ; amass secretly FR:
สุม[v.] (sum) EN: pile up ; heap up ; accumulate ; stack up ; amass ; assemble FR: entasser ; empiler
ตักตวง[v.] (taktūang) EN: grab ; seize ; take a lot of ; amass FR: prendre
ตะล่อม[v.] (talǿm) EN: pile up ; gather into a pile ; amass gently FR: amasser ; ramasser
เก็บ[v.] (kep) EN: collect ; pick ; gather FR: ramasser ; collecter ; prélever ; débarasser
เก็บเห็ด[v. exp.] (kep het) EN: FR: cueillir des champignons ; ramasser des champignons
เก็บจาน[v. exp.] (kep jān) EN: FR: ramasser les assiettes
เก็บขยะ[v. exp.] (kep khaya) EN: FR: ramasser les ordures ; collecter les ordures ; collecter les déchets
เก็บเงิน[v. exp.] (kep ngoen) EN: save ; save up ; hoard FR: économiser ; thésauriser ; amasser de l'argent
เก็บผ้า[v. exp.] (kep phā) EN: bring the washing in FR: ramasser le linge
ขนขยะ[v. exp.] (khon khaya) EN: collect garbage FR: ramasser les ordures
เพิ่มพูนความรู้ [v. exp.] (phoēmphūn k) EN: FR: accumuler des connaissances ; amasser des connaissances ; accroître son savoir ; parfaire son savoir
พูน[v.] (phūn) EN: heap up ; pile up ; accumulate ; stack FR: amasser ; entasser ; empiler
ผู้รวบรวม[n. exp.] (phū rūaprūa) EN: FR: amasseur [m]
ร่น[v.] (ron) EN: move back ; retract ; retreat ; contract FR: se rétracter ; se ramasser
รถนักเรียน[n. exp.] (rot nakrīen) EN: school minibus FR: car de ramassage scolaire [m]
รวบ[v.] (rūap) EN: gather ; collect ; muster ; concentrate ; keep ; grab ; arrogate FR: rassembler ; réunir ; ramasser
ตะครุบกบ[v.] (takhrupkop) EN: tumble over ; slip ; fall down ; take a tumble ; take a fall FR: prendre une bûche (fam.) ; ramasser une bûche (fam.)
ที่ตักผง[n. exp.] (thī tak pho) EN: dustpan FR: petite pelle à poussière [f] ; petite pelle pour les balayures [f] ; ramassette (Belg.) [f]
ตุน[v.] (tun) EN: store ; hoard ; corner ; put aside FR: amasser ; stocker

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า amass
Back to top