ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หักห้าม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หักห้าม*, -หักห้าม-

หักห้าม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
หักห้าม (v.) restrain See also: suppress, repress, control, check Syn. ยับยั้งใจ, ระงับ, อดกลั้น, หักห้ามใจ
หักห้าม (v.) restrain See also: repress, hinder, hold, constrain, confine Syn. ยับยั้งใจ, ระงับ, อดกลั้น, ข่มใจ
หักห้ามใจ (v.) restrain See also: curb, repress, check, suppress, hold back, control Syn. ข่มใจ
หักห้ามใจ (v.) restrain See also: suppress, repress, control, check Syn. ยับยั้งใจ, ระงับ, อดกลั้น
หักห้ามใจ (v.) restrain See also: repress, hinder, hold, constrain, confine, prevent Syn. ตัดใจ, หักอกหักใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
forbear(ฟอแบร์') v. อดีตกาลของforbid,อดทน,อดกลั้น,หักห้าม,บังคับจิตใจ,ข่มใจ,ละเว้น. -forbearer n.
muzzle(มัช'เซิล) n. ที่ครอบหรือสวมปากสุนัขหรือม้า,ปากปืน,ส่วนยื่นของศีรษะสัตว์ที่ได้แก่ ขากรรไกร ปากและจมูก. vt. ใส่ที่สวมปาก,จำกัด,หักห้าม, Syn. suppress
restrain(รีสเทรน') vt. ยับยั้ง,หยุดยั้ง,หักห้าม,อดกลั้น,กลั้น,ดึงบังเหียน,รั้ง,จำกัด,คุม,ควบคุม,ข่มใจ, See also: restrainability n. restrainable adj. restrainedly adv. restrainingly adv., Syn. repress,hinder
restraint(รีสเทรนทฺ') n. การยับยั้ง,การหยุดยั้ง,การหักห้าม,การอดกลั้น,การกลั้น,การห้ามปราม,การดึงบังเหียน,การหน่วงเหนี่ยว,วิธีการยังยั้งดังกล่าว,การข่มใจ, Syn. constraint,rein
restrict(รีสทริคทฺ') vt. จำกัด,จำกัดวง,ยับยั้ง,หักห้าม,ควบคุม, Syn. confine,curb,restrain
self-denialn. การปฎิ-เสธความต้องการของตัวเอง,การหักห้ามใจ,การอดใจ., See also: self-denying adj. self-denyingly adv. -S.self-self-restraint
English-Thai: Nontri Dictionary
forbear(vi,vt) อดกลั้น,หักห้าม,ระงับ,ละเว้น,อดทน,ข่มใจ
forbearance(n) การข่มใจ,การหักห้าม,การระงับ,ความอดทน,การละเว้น
restraint(n) การยับยั้ง,การงดเว้น,ข้อผูกมัด,การหักห้ามใจ
restrict(vt) ควบคุม,จำกัด,หักห้าม,ยับยั้ง
SELF-self-denial(n) การหักห้ามใจ,การเสียสละประโยชน์ส่วนตน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
continenceการหักห้าม, การกลั้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
asceticism (n.) การหักห้ามใจตนเอง See also: การอดใจ, การข่มใจ Syn. self-control, self-discipline
self-denial (n.) การหักห้ามใจตนเอง See also: การอดใจ, การข่มใจ Syn. asceticism, self-control, self-discipline
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'd tried so not to give inฉันก็พยายามหักห้ามใจแล้ว..
Because you were my friend, I backed off. Because she was my friend's girl, I even gave up.ฉันหักห้ามใจไว้เพราะแกเป็นเพื่อนฉันและเธอก็เป็นแฟนของแก
Now, I'm not going to hold back.ตอนนี้ ฉันจะไม่หักห้ามใจอีกต่อไป
I couldn't get ahold of you.ฉันไม่อาจหักห้ามใจ คิดถึงคุณได้เลย
But no one had ever told her... how to get rid of them.แต่ไม่เคยมีใครได้บอกกับเธอ ถึงวิธีหักห้ามใจ
Lucky we were there to put the toe stop to temptation.โชคดีที่เราอยู่ด้วย เพื่อหักห้ามสิ่งล่อใจ
No, I am not repressed! I'm not.ไม่,ฉันไม่ได้หักห้ามใจ ฉันไม่
I'd ask you out myself, but I'd have to fight off Larry Segel.ผมพยายามหักห้ามใจแล้วนะ แต่ผมคง ต้องแข่งกับ แลรี่ ซีกัล ซะแล้ว
It's abstinence education at work.สอนให้รู้จักหักห้ามใจไง
Remaining silent for 8 years takes a hell of a lot of self-restraint.การไม่พูดถึง 8 ปี ต้องใช้หักห้ามใจตัวเองอย่างมากเลย
Emotions ran high. Inhibitions ran low.ความรู้สึกมันช่างรุนแรง การหักห้ามใจแทบเป็นไปไม่ได้
I congratulate you upon your restraint.ยินดีด้วยที่หักห้ามใจไว้ได้
Though, I gotta say, she shows a lot more restraint than I gave her credit for.ต้องบอกเลยว่าเธอแสดง ให้เห็นว่าหักห้ามใจตัวเองได้ ดีกว่าที่ฉันคิดไว้ซะอีก
I just, I want you to remember that it's restraint separating us from them.ฉันแค่อยากให้คุณจำว่ามันต้องหักห้ามใจ ให้เราแยกตัวออกจากมัน
There is a time to embrace, and a time to refrain from embracing.มีจังหวะที่ควรจะโอบกอด และเวลาที่จะหักห้ามใจจากการโอบกอดนั้น
"A time to abstain from embracing,"จังหวะที่จะหักห้ามใจจากการโอบกอด
You either got to grow into it, or cut it down to fit you, but that's all you got to make a life with.ถ้าไม่ยอมรับก็ต้องหักห้าม แต่นั่นคือสิ่งที่ลูกต้องทำเพี่อใช้ชีวิต

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หักห้าม
Back to top