ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สามัคคี

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สามัคคี*, -สามัคคี-

สามัคคี ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สามัคคี (v.) harmonize See also: get together, accord Ops. แตกสามัคคี
สามัคคี (n.) harmony See also: congruity Syn. สมัครสมาน Ops. สามัคคีเภท
สามัคคี (v.) unite See also: be in harmony, be in unity, cohere, get together Syn. ปรองดอง Ops. แตกแยก
English-Thai: HOPE Dictionary
discontinuationn. การเลิกล้ม,ความแตกแยก,การแตกความสามัคคี,ความหยุดชะงัก, Syn. termination
disunion(ดิสยู'เนียน) n. การแยกออก,การแตกแยก,ความไม่สามัคคี,
disunite(ดิสยูไนทฺ') vt. ทำให้แตกแยก,แยกออก,ทำให้แตกความสามัคคี.vi. แยกออก,แตกแยก, Syn. separate,disjoin,part
disunity(ดิสยู'นิที) n. การขาดความสามัคคี,การแตกแยก, Syn. separation
divorce(ดิวอร์ส') n. การหย่าร้าง,การแตกแยก,การแตกความสามัคคี.vt. หย่า,แยก vi. ขอหย่า (ทางกฎหมาย) ., See also: divorceable adj. ดูdivorce divorcer n.ดูdivorce divorcive adj. ดูdivorce
freemasonry(ฟรี'เมเซินรี) n. การร่วมสงเคราะห์ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน,ความเห็นอกเห็นใจกัน,ความสามัคคี
harmonic(ฮาร์มอน'นิค) adj. ประสานกัน,กลมกลืนกัน,เข้ากันสนิท,สามัคคี., See also: harmonically adv. harmonicness n., Syn. cordial
harmonious(ฮาร์โม'เนียส) adj. ประสานกัน,คล้องจองกัน,กลมกลืนกัน,เข้ากันได้,เสนาะหู,สามัคคี, Syn. accordant,agreeable
incongruous(อินคอง' กรูเอิส) adj. ไม่เหมาะสม, ไม่ลงรอยกัน, ไม่สามัคคีกัน, ไม่เข้ากัน., See also: incongruously adv. incongruousness n. -S.discordant, clashing
rapport(แรโพ',ระพอร์') n. สายสัมพันธ์,ความสามัคคี,ความเห็นอกเห็นใจ,ไมตรีจิต
reunion(รียู'เนียน) n. การรวมตัวกันใหม่,การชุมนุมกันใหม่,การทำให้สามัคคีกันใหม่,การพบกันใหม่, Syn. remeeting
schism(ชิส'ซีม) n. การแตกแยก,การแตกความสามัคคี,การแตกร้าว,การแตกฉาน, ส่วนที่แตกแยกออกมา, See also: schismatic adj., Syn. division
split(สพลิท) {split,split,splitting,splits} vt.,vi.,n. (การ) ผ่า,หั่น,แยก,ฉีก,ทำให้แตก,แบ่งแยก,แบ่งออกเป็นส่วน ๆ ,ออกหุ้นเพิ่มเติม,แบ่งแยก,ปริ,จากไป,วิ่งอย่างรวดเร็ว,ร่อง,รอยแตก,รอยร้าว,รอยแยก,รอยฉีก,ชิ้นที่แยกออก,การแตกแยก,การแตกความสามัคคี,ผู้บอกความลับ adj. แยก
union(ยู'เนียน) n. การรวมกัน,ความสามัคคี,การสอดคล้องกัน,การสมรสกัน,การสังวาส,สหภาพ,สหพันธรัฐ,องค์การกรรมกร,เครื่องมือเชื่อมต่อ,ส่งท่อร่วม,การเชื่อมกัน. -Phr. (the Union สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยสหรัฐอเมริกา (สมัยก่อน)), Syn. unification
unitary(ยู'นิเทอรี) adj. เดียว,เดี่ยว,ไม่สามารถแบ่งแยกได้,ทั้งหมด,เกี่ยวกับ (หน่วย,กองหรือกองทหาร,จำนวนฐาน,จำนวนเฉพาะ,หลัก) ,พร้อมเพรียงกัน,สอดคล้องกัน,สามัคคีกัน, Syn. unit,one,whole
unite(ยูไนทฺ') vt. รวมกัน,ร่วมกัน,สามัคคี,สมรสกัน,ปรองดองกัน,สอดคล้องกัน,ทำให้ยึดติดกัน, Syn. merge,combine,merge,associate,ally,join
united(ยูไน'ทิด) adj. รวมกัน,ร่วมกัน,สามัคคี,ปรองดองกัน,พร้อมเพรียงกัน,สอดคล้องกัน., See also: unitedly adv.
unity(ยู'นิที) n. ความสามัคคี,ความพร้อมเพรียงกัน,การรวมกัน,สิ่งที่ร่วมกัน,หนึ่ง,จำนวนหนึ่งหน่วย, Syn. oneness,identity,harmony
war cryเสียงกู่ร้องการทำสงคราม,คติพจน์หรือคำขวัญที่ใช้ในการเรียกร้องความสามัคคี
English-Thai: Nontri Dictionary
discord(n) ความบาดหมาง,ความไม่ลงรอยกัน,ความไม่สามัคคี
discordant(adj) ไม่ปรองดองกัน,บาดหมางกัน,ไม่ลงรอยกัน,ไม่สามัคคีกัน
disunite(vt) ทำให้แยกจากกัน,ทำให้แตกแยก,ทำให้แตกสามัคคี
harmonic(adj) กลมกลืนกัน,สอดคล้องกัน,ประสานเสียงกัน,สามัคคีกัน
harmonious(adj) เข้ากัน,กลมกลืนกัน,ประสาน,ลงรอย,ปรองดอง,สามัคคี
harmonize(vi) เข้ากัน,ประสานกัน,ลงรอยกัน,ปรองดองกัน,สามัคคีกัน
harmony(n) ความกลมกลืนกัน,การประสาน,ความปรองดอง,ความสามัคคี
rapport(n) ความสามัคคี,ความปรองดอง,สายสัมพันธ์,ไมตรีจิต
rupture(n) ความแตกสามัคคี,ความแตกแยก,ความบาดหมางกัน
schism(adj) การแบ่งพวก,การแตกแยก,การแตกสามัคคี
schismatic(adj) ซึ่งแย้งกัน,ซึ่งแตกแยก,ซึ่งแตกสามัคคี
unite(vi) รวมกัน,ผูกกัน,สมรสกัน,ปรองดองกัน,สามัคคีกัน
unity(n) ความเป็นอันหนึ่งอันเดียว,ความสามัคคีกัน,เอกภาพ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
esprit de corps (Fr.)สามัคคีจิต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Concordความสามัคคี [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
disunite (vt.) ทำให้แตกความสามัคคี See also: ทำให้ขาดความปรองดอง
ecumenical (adj.) ที่ช่วยส่งเสริมความสามัคคีของคริสเตียนทั่วโลก See also: เกี่ยวกับโบสถ์คริสเตียนทั้งหมด, เกี่ยวกับนิกายคริสเตียนทั้งหมด Syn. universal
ecumenicity (n.) ความเชื่อและการปฏิบัติตนเพื่อส่งเสริมความสามัคคีของคริสเตียนทั่วโลก Syn. ecumenism
ecumenism (n.) ความเชื่อและการปฏิบัติตนเพื่อส่งเสริมความสามัคคีของคริสเตียนทั่วโลก Syn. ecumenicity
harmony (n.) ความสามัคคี See also: ความกลมกลืน, ความปรองดอง, ความตกลงกันได้, ความลงรอยกัน Syn. concord, concurrence, conformity Ops. conflict, disagreement, discord
rupture (vt.) ทำให้แตกความสามัคคี See also: ทำให้แตกแยก Syn. breach
solidarity (n.) ความสามัคคี See also: ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว Syn. coherence, loyalty, unity
war cry (n.) คติพจน์ที่ใช้ในการเรียกร้องความสามัคคี See also: คำขวัญที่ใช้ในการเรียกร้องความสามัคคี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
One for all and all for one.สามัคคีรวมเป็นหนึ่งเดียว
We have the pleasure to receive you as ambassador to our government, and we welcome the harmonious relations... we enjoy with the United States of America.{\cHFFFFFF}เรามีความสุขที่จะได้รับคุณ เป็นทูตให้กับรัฐบาลของเรา {\cHFFFFFF}และเรายินดีต้อนรับ ความสัมพันธ์ความสามัคคี ... {\cHFFFFFF}เราสนุกกับ สหรัฐอเมริกา.
If you think the harmonyหากคุณคิดว่าความสามัคคี
"... where people lived in harmony.♪ ผู้คนใช้ชีวิตกันสามัคคี
Yet hope remains while the Company is true.แต่อย่างไรซะ ก็ยังมีความหวังอยู่ เมื่อพวกเจ้ายังสามัคคีกัน
Not if we hold true to each other.ไม่ ถ้าพวกเราสามัคคีกัน
Can't we all get along?เราสามัคคีกันไม่ได้รึไง
Wherever we may go, we must carry on his vision.และนั่นคือวิสัยทัศน์ของโลก ที่สามัคคี
It's a symbol of our unity, a symbol of our faith.มันเป็นสัญลักษณ์ของความสามัคคีของพวกเรา สัญลักษณ์ของความศรัทธาของพวกเรา
All-understanding high school~รวมเป็นความรัก และ สามัคคีของเราชาวไฮสคูล~
Is this harmony?จะมาร้องเพลงสามัคคีกลมเกลียวกันตอนนี้รึ
Vampire solidarity. Rah, rah, rah and all that.ความสามัคคีของแวมไพร์ บลาๆๆและทั้งหมด
Two lanterns in the steeple signaled Paul Revere... that British were on their way to Concord.สองโคมไฟในยอดส่งสัญญาณพอลรีเวียร์ ว่าอังกฤษอยู่ในทางของ พวกเขาเพื่อความสามัคคี
No matter what I do, I can't keep this family together.ไม่ว่าผมจะทำยังไงผมก็มำให้ครอบครัวสามัคคีกันไม่ได้
We're all just gonna get on board, hold hands and sing "Kumbaya"?คุณคิดว่าทุกคนจะได้ขึ้นยาน จับมือกันแล้วร้องเพลง สามัคคีชุมนุม?
Let's huddle up.ต้องสามัคคีกันเอาไว้
Everyone in the country every country in the world are holding hands and singing songs about peace and love.ทุกคนในประเทศ... .ทุกประเทศในโลก ตอนนี้จับมือกัน... ...โยกตัวร้องเพลงรักสามัคคีชุมนุม
Nope, "make peace and listen". Asuka, you're going too.ไม่ได้นะ แบบนั้นก็"สามัคคีคือพลัง"ไม่ได้น่ะสิ
It's an ancient Wiccan symbol that stands for solidarity- some say sisterhood.เป็นสัญลักษณ์ฺโบราณ ที่สาวกใช้แสดงถึง ความสามัคคี-- บางคนบอกว่าเป็นพี่น้องกัน
We wanted Zephyra to live in harmony, but she kept cursing at us and casting spells.เราต้องการให้ซีไซร่ากลับมา ใช้ชีวิตสามัคคีด้วยกัน แต่เธอยังคง สาปส่งพวกเรา และร่ายมนตร์ใส่เรา
We survive this by pulling together,เราจะรอดด้วยการอยู่สามัคคี
So we can bond in our anti-Damon solidarity.ดังนั้นเราผูกมัดในความสามัคคีกันต่อต้านเดม่อน
After all we've been through, we got to stick together.กลุ่มติวของเราต้องสามัคคีกันเข้าไว้นะ
Part of a new spirit of co-operation.ถึงส่วนของความสามัคคีกันครั้งใหม่
Bravery, valor, unity:ความกล้าหาญ องอาจ สามัคคี
Unity wins war, gentlemen.ความสามัคคีนี่แหละที่จะทำให้ชนะสงคราม ท่านสุภาพบุรุษ
Guys, we can't fall apart now. We gotta stick together.เราแตกคอตอนนี้ไม่ได้ เราต้องสามัคคีกันไว้
The football team did it for a spell, and that really brought people together, Will.ไม่ ไม่ ทีมฟุตบอลเพิ่งแสดงให้เห็น ว่ามันช่วยให้เราสามัคคีกัน Will นี่เป็นโอกาสดีแล้วนะ
This team works best when we push ourselves and do something a little different.กลุ่มเราจะสามัคคีกัน หากเราผลักดันตัวเอง และทำบางอย่าง ให้แตกต่างซักหน่อย
Oh, Jeffrey. Oh, Jeff. Jeffrey, Jeffrey.เจฟฟรี่ ความสามัคคีจะช่วยพาเราผ่านพ้นวิกฤตไปได้
Doing that, together, as a team, created a unity within that prison.การทำแบบนั้น ในฐานะทีมเดียวกัน สร้างความสามัคคีในเรือนจำได้
Brittany, we can't survive any more defections.บริทท์นี่ พวกเราจะลำบากถ้าไม่สามัคคีกัน
Looks like both U.N.s are experts at fostering unity.ดูเหมือนว่า U.N. ทั้งคู่ จะเชี่ยวชาญเรื่องความสามัคคีอุปถัมภ์ - ฮ่วย
We wish to return to earth with our message of peace and unity love through virtue and kindness, for example.เราปราถนาจะกลับมายังโลก ด้วยสารแห่งสันติและสามัคคี ด้วยความรักอันดีงาม และความเมตตา ยกตัวอย่างเช่น..
There is simply no belief that they can match ours... because peace and unity is the gift we bring to all mankind.ไม่มีความศรัทธาใดๆ ที่จะมาเทียบเทียมกับเราได้... เพราะความสันติและสามัคคีคือของขวัญ ที่เรานำมาสู่เหล่าเพื่อนมนุษย์
We taught you the National Socialist message about peace and unity.เราได้คุยกับพรรคสังคมนิยม เกี่ยวกับสันติภาพและสามัคคี
See, we're uniting Fae from many lands in their utter disapproval of our love.เห็นไหม เราทำให้เฟจากทุกทิศ สามัคคีในการเกลียดความรักเรา
To stop the petty grievances with each other and unite the clans.ที่จะหยุดความเกลียดชัง และให้ทุกตระกูลสามัคคีกัน
But please -- accept this sandwich as a gesture of solidarity.แต่ได้โปรด รับแซนวิชนี่ไป ให้มันเหมือนกับเรา สามัคคีกันหน่อย
We could have, if we stayed united.เราทำได้ ถ้าพวกเราสามัคคีกัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สามัคคี
Back to top