ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ร่วม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ร่วม*, -ร่วม-

รวม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รวม (v.) assemble See also: include, join, conjoin, gather, collect Syn. ร่วม
รวม (v.) add See also: total Syn. บวก, รวบรวม
รวมกลุ่ม (v.) gather into a group See also: form into a group, group Syn. จับกลุ่ม
รวมกลุ่ม (v.) assemble See also: collect, gather together, gather into a group, rally, muster, come together to, combine into a group
รวมกลุ่ม (v.) crowd See also: adhere, stick, cling, throng, gather Syn. จับกลุ่ม
รวมกลุ่ม (v.) gather into a group See also: form a group, assemble, join together, gather together
รวมกลุ่ม (v.) congregate See also: assemble, gather, rally, muster, concentrate Syn. ร่วมชุมนุม, รวมกัน, ชุมนุมกัน, รวม, จับกลุ่ม, ออกัน, ประชุม
รวมกลุ่ม (v.) congregate See also: assemble, gather, rally, muster
รวมกลุ่ม (v.) group See also: assemble, gather, collect Ops. แยกกลุ่ม, แตกกลุ่ม
รวมกัน (adv.) altogether See also: together
รวมกัน (v.) combine See also: be compound
รวมกำลัง (v.) mobilize (one´s) forces See also: muster (one´s) strength
รวมกำลัง (v.) mobilize (one´s) forces See also: muster (one´s) strength
รวมความ (v.) summarize See also: sum up Syn. สรุปความ Ops. ขยายความ
รวมความว่า (adv.) as See also: for instance, like, similar to, finally, lastly Syn. คือ, คือว่า, ลงความว่า, ถือเอาว่า
รวมตัว (v.) assemble See also: collect, gather together, gather into a group, rally, muster, come together to, combine into a group Syn. รวมกลุ่ม
รวมตัวกัน (v.) be formed See also: be shaped, be made, be built, be created Syn. เป็นตัวเป็นตน, เป็นรูปเป็นร่าง, จับตัว, แข็งตัว
รวมตัวกันขึ้น (v.) assemble See also: put together, fit together, form Syn. ประสม, ก่อรูป
รวมถึง (v.) include See also: comprise, embrace
รวมทั้ง (v.) include See also: consist of, comprise, incorporate, involve, embrace Syn. รวมถึง
รวมทั้งคู่ (pron.) both Syn. ทั้งสอง
รวมทั้งสิ้น (adj.) total See also: all-inclusive Syn. รวมเบ็ดเสร็จ, รวม, รวมยอด
รวมทั้งสิ้น (v.) total See also: add up, amount, come altogether to Syn. รวมเบ็ดเสร็จ, รวม, รวมยอด
รวมทั้งหมด (v.) total See also: add up, amount, come altogether to Syn. รวมเบ็ดเสร็จ, รวม, รวมทั้งสิ้น, รวมยอด
รวมพล (v.) mobilize See also: assemble, prepare, gather, raise an army
รวมพล (n.) assembly See also: meeting Syn. ประชุม
รวมพวก (v.) gather into a group See also: form a group, assemble, join together, gather together Syn. รวมกลุ่ม
รวมยอด (v.) add up See also: sum up
รวมหมด (pron.) whole See also: entire, all Syn. ทั่ว, ตลอด
รวมหมด (det.) both See also: all Syn. ทั่ว
รวมหมู่ (v.) gather together See also: gather intergroup
รวมหัว (v.) conspire See also: join force
รวมอยู่ (v.) belong to See also: be under, be responsible to, be in the service of, be subordinate to, be under the jurisdiction of, be affiliated with Syn. หมายหมู่, ขึ้นอยู่, ขึ้นตรงต่อ, ขึ้นอยู่กับ, ขึ้นกับ
รวมอำนาจ (v.) centralize See also: centralize (power, authority) in oneself Ops. กระจายอำนาจ
รวมเข้าด้วยกัน (v.) join See also: associate Syn. ร่วมกัน
รวมเบ็ดเสร็จ (adj.) total See also: all-inclusive Syn. รวม, รวมทั้งสิ้น, รวมยอด
รวมเบ็ดเสร็จ (v.) total See also: add up, amount, come altogether to Syn. รวม, รวมทั้งสิ้น, รวมยอด
รวมเล่ม (v.) compile See also: gather together, collect together, bind together
รวมไปถึง (adv.) including See also: together with, along with Syn. รวมถึง Ops. ยกเว้น
รวมไปถึง (adv.) including See also: together with, along with Syn. รวมถึง Ops. ยกเว้น
English-Thai: HOPE Dictionary
absolute majorityจำนวนสมาชิกที่มีมากกว่าฝ่ายตรงข้ามรวมทั้งหมด
accessory chromosomeโครโมโซม x ที่ไม่ได้รวมคู่ในเพศหนึ่ง
accoutrements(อะคู' เทอเมืนทฺ) n. สัมภาระของทหาร (ไม่รวมเสื้อผ้าและอาวุธ)
acrostic(อะครอส' ทิค) n. โคลงกระทู้, โคลงที่แยกรวมได้, ปริศนารูปโครงที่แยกรวมได้
aerification(แอริฟิเค' เชิน) n. การรวมกับอากาศ, ภาวะที่รวมกับอากาศ (act of combining with air)
agglutinant(อะกูล' ทินันทฺ) adj. ซึ่งเกาะตัว, ซึ่งรวมตัว, ซึ่งทำให้ติดกัน. -n. สารที่ทำให้ติดกัน. -agglutinability n.
aggregate(แอก' กริเกท) adj.,n.,vt.,vi. รวมตัว, สิ่งที่รวมตัวกัน, ไหลไปรวมกัน, สรุป.
aggregation(แอกริเก' เชิน) n. กลุ่มรวม, ภาวะที่รวมเป็นกลุ่ม, Syn. collection, group)
aitchbone(เอค' โบน) n. กระดูกตะโพก, เนื้อสัตว์ส่วนตะโพกที่ตัดให้มีกระดูกตะโพกรวมอยู่ด้วย
almanac(ออล' มะแนค) n. ปฏิทินประจำปีชนิดพิสดารที่มีเหตุการณ์ต่าง ๆ ระบุไว้ด้วยรวมทั้งสถิติข้อมูลต่าง ๆ ที่น่าสนใจ, ปฎิทินประจำปี, ปฏิทินดาราศาสตร์ประจำปี, Syn. calendar
alphabetic characterตัวอักษรหมายถึงตัวอักขระที่เป็นตัวอักษร เช่น A-Z หรือ ก-ฮ (ไม่รวมตัวเลข หรือหรือสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายพิเศษต่าง ๆ) มีความหมายเหมือน alphabet
altogether(ออลทูเกธ' เธอะ) adv. ทั้งหมด, พร้อมกัน, ด้วยประการทั้งปวง, โดยสิ้นเชิง, ทั้งสิ้น, โดยสรุป, รวมทั้งสิ้นเป็น (entirely, completely)
amalgam(อะแมล' เกิม) n. โลหะผสมของปรอทกับโลหะอื่น, แร่หายากชนิดหนึ่งที่เป็นโลหะ ผสมของเงินและปรอท, การรวมกัน, Syn. mixture, combination ###A. separation
amalgamate(อะแมล' กะเมท) vt. ทำให้รวมกัน,ผสม,ผสมกับปรอท.
amalgamation(อะแมลกะเม' เชิน) n. การรวมกับปรอท, ผลที่เกิดจากการรวมกับปรอท, การรวมบริษัทกัน, การร่วมกันทางชีวภาพของเผ่าพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต, การสกัดโลหะจากแร่ด้วยปรอท (union, blend)
amass(อะแมส') vt.,vi. รวบรวม,สะสม,เข้าด้วยกัน. amassable adj. -amasser ,
ambitendency(แอมบิเทน' ดันซึ่) n., (pl. -cies) Psycho. ความรู้สึกรวมที่เป็นทั้งเชิงบวกและเชิงบวกและเชิงลบที่มีต่อบุคคลอื่นหรือสิ่งของ
ambivalence(แอมบิฟ' วะลันซฺ) n. ความไม่แน่ใจ (โดยเฉพาะในการเลือกสิ่งที่ตรงกันข้าม) ความรู้สึกรวมที่มีทั้งที่เป็นเชิงบวกและเชิงลบต่อบุคคลอื่นหรือสิ่งของ. -ambivalent adj.
american national standarสถาบันมาตรฐานแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา ใช้ตัวย่อว่า ANSI (อ่านว่า แอนซี) เป็นชื่อของสถาบันเอกชนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ทำหน้าที่กำหนดและควบคุมมาตรฐานของอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ รวมทั้งอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ โดยไม่หวังผลกำไรใด ๆ ทั้งสิ้น
amount(อะเมานทฺ') n. จำนวน, ปริมาณ, รวมทั้งหมด, ค่าเต็ม, จำนวนเงิน,สรุปความ. -vi. รวมเป็น,มีค่าเท่ากับ, Syn. total, sum
amphidiploid(แอมไฟดิพ' ลอยดฺ) n. พืชที่มีจำนวนโครโมโซมรวมสองพันธุ์พ่อและแม่
amphimixis(แอมฟิมิค' ซิส) n., (pl. -mixes) n. การรวมตัวกันของเซลล์เพศ (ในขบวนการผสมพันธุ์กันแบบใช้เพศ) , การร่วมกันของเซลล์เพศพ่อและเซลล์เพศแม่
anastigmat(อะแนส' ทิกแมท) n. เลนซ์รวมที่ใช้แก้ภาวะตาพร่า, เลนส์ที่ทำให้แสงไม่พร่า. -anastigmatic adj. รวมแสงเป็นจุดเดียว, ไม่พร่า
and(แอนดฺ) conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน, Syn. also, moreover, plus, in)
anecdotage(แอน' นิคโดทิจ) n. ประวัติรวม, ระเบียนเกร็ดพฤติการณ์, เกล็ดพฤติการณ์, เกล็ดประวัต
anglo-indian(แอง' โกลอิน' เดียน) adj. เกี่ยวกับอังกฤษและอินเดีย. -n. คนที่มีเชื้อสายอังกฤษและอินเดียรวมกัน, ภาษาที่คนเหล่านี้พูดกัน
anhydride(แอนไฮ' ไดรดฺ, -ดริด) n. สารประกอบที่เมื่อรวมกับน้ำจะได้กรดหรือด่าง, สารประกอบที่เอาน้ำออก (removing water)
anisogamous(แอนนิซอก' กะมัส) adj. เกิดจากการรวมตัวกันของเซลล์เพศ (gametes) ที่ไม่เหมือนกันและมักมีขนาดต่างกัน -anisogamy n.
ansi(แอนซี) ย่อมาจาก American National Standards Institute ซึ่งราชบัณฑิตสถานบัญญัติว่า "สถาบันมาตรฐานแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา" เป็นสถาบันเอกชน ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ทำหน้าที่กำหนดและควบคุมมาตรฐานของอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ รวมทั้งอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ โดยไม่หวังผลกำไรใด ๆ ทั้งสิ้นดู ANSI C, ANSI character set, ANSI graphics
anthologise(แอนธอล' ละไจซ) vi.,vt. รวบรวมบทเขียนต่า'
anthology(แอนธอล' โลจี่) n. บทเขียนรวมของหลายนักเขียน, บทเขียนรวมของนักเขียนคนเดียว -anthological adj., -anthologist n. (collection of writings)
apple menuเมนูลูกแอปเปิลหมายถึง โปรแกรมต่าง ๆ ในคอมพิวเตอร์แมคอินทอช ที่สามารถสั่งให้ทำงานในระหว่างที่เครื่องกำลังทำโปรแกรมอื่นอยู่ได้ โปรแกรมเหล่านี้จะรวมอยู่ในเมนูที่มีสัญลักษณ์เป็นรูปลูกแอปเปิลแหว่ง (แทนที่จะมีชื่อเมนูตามปรกติ) และจะอยู่เป็นรายการแรกซ้ายมือสุดบนแถบเมนู เมนูนี้จะประกอบด้วยรายการย่อยอีกหลายรายการด้วยกัน เช่น นาฬิกา, เครื่องคำนวณ, แผงควบคุม ฯ รวมทั้งที่สำคัญที่สุด คือ แฟ้มภาพ ที่เรียกว่า scrapbook เป็นต้น
arc(อาร์ค) 1. n. ส่วนโค้ง,ความโค้ง,สะพานเรืองแสงที่อยู่ระหว่างปลายหรือ conductors ทั้งสอง,สิ่งที่มีรูปคล้ายคันศร -S...curve,arch,bend 2. เป็นชื่อโปรแกรมหนึ่งที่ใช้ในการหลอมรวมข้อมูลจากหลาย ๆ แฟ้มเข้าเป็นแฟ้มเดียวกัน เพื่อให้ใช้เนื้อที่ในการเก็บน้อยลง โปรแกรมนี้เคยได้รับความนิยมอย่างสูงมาก่อน ต่อมาความนิยมได้ลดลงเพราะมีโปรแกรมใหม่กว่า มีผู้นิยมใช้มากกว่า มีชื่อเรียกว่า ZIP โปรแกรมประเภทนี้จะสามารถอัด (compress) ข้อมูลจำนวนมาก ๆ ให้เก็บได้ในเนื้อที่น้อย ๆ เช่นในจานบันทึก (floppy disk) แต่เมื่อจะใช้ จะต้องนำมาขยายเป็นขนาดปกติก่อน เรียกว่า decompress (ดู compress)
arithmetic meanค่าเฉลี่ยที่ได้จากการหารผลรวมของเลขด้วยจำนวนเลขเหล่านั้น,ค่าเฉลี่ย
arpanet(อาร์ปาเน็ต) ARPA นั้นย่อมาจาก Advanced Research Project Agency เป็นชื่อหน่วยงานที่ทำการวิจัยและทดลองเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วประเทศของกระทรวงกลาโหม สหรัฐอเมริกา ที่เชื่อมโยงสถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เข้าด้วยกัน โดยมีจุดประสงค์ที่จะเพิ่มศักยภาพทางการทหารให้แก่กระทรวงกลาโหม ปัจจุบัน เครือข่ายอาร์ปาเน็ต ได้ไปผนวกเข้ากับเครือข่ายอื่น ๆ อีกหลายเครือข่าย เป็นเครือข่ายรวมใหญ่ในชื่อว่า "อินเตอร์เน็ต" (Internet)
asciiคำย่อ American Standard code For Information Interchange, รหัสมาตรฐานของสหรัฐอเมริกาเพื่อการแลกเปลี่ยนสารสนเทศนี้ เป็นรหัสมาตรฐานที่ใช้กับคอมพิวเตอร์รหัสหนึ่ง ที่ใช้เลขฐานสอง รหัสแอสกี, รหัสมาตรฐาน ใช้แทนอักขระด้วย 7 บิต (ถ้ารวม parity check ด้วยจะเป็น 8 บิต)
assemblage(อะเซม'เบลจฺ) n. กลุ่มคน,กลุ่มสิ่งของ,การรวบรวม,ภาวะที่รวมกัน, Syn. combination, assembly)
assemble(อะเซม'เบิล) vt. รวบรวม,ประชุม,รวมเข้า. -assembler n., Syn. combine, collect ###A. disperse, separate) แปล (ภาษาแอสเซมบลี) หมายถึงแปลโปรแกรมที่เขียนด้วยภาษาแอสเซมบลีให้เป็นภาษาเครื่อง (machine language) เพื่อให้คอมพิวเตอร์เข้าใจและปฏิบัติตามคำสั่งนั้น ๆ ได้
assembly(อะเซม'บลี) n. ชุมนุมชน,การชุมนุม,การมั่วสุม,ที่ประชุมสภา,สมัชชา,สัญญาณรวมพล,การเคลื่อน (รถถังหรือทหาร) ,เข้าสู่บริเวณหนึ่ง,ประกอบชิ้นส่วนต่าง ๆ ของเครื่องจักร, Syn. collection, meeting ###A. dispersal, separation)
atlas(แอท'เลิส) n., (pl. atlases,atlantes) สมุดแผนที่,ชุดรวมแผนภาพและตาราง,กระดูกสันหลังส่วนคอที่ค้ำศีรษะ,ชื่อเทพเจ้ากรีกที่ค้ำฟ้าอยู่,คนที่แบกภาระหนักมาก,ชื่อขีปนาวุธขนาดยักษ์ของอเมริกา (book of maps)
English-Thai: Nontri Dictionary
accumulate(vi,vt) เก็บสะสม,รวบรวม,เพิ่มพูน,เพิ่มขึ้น
accumulation(n) การเก็บสะสม,การรวบรวม
add(vt) เพิ่ม,บวก,รวม,เสริม,เติม,แถม
addition(n) การรวม,การบวก,การเพิ่ม,การเสริม
additional(adj) ซึ่งเพิ่มขึ้น,ซึ่งรวม
agglomerate(vi) รวบรวม,จับเป็นก้อน,เกาะกัน,เก็บ
agglutinate(vi) รวมกัน,เกาะติดกัน,ประกอบกัน
aggregate(n) ผลรวม,ผลสรุป,ยอดรวม
aggregation(n) การรวบรวม,การรวมตัว,การรวมกลุ่ม
amalgamate(vt) ทำให้รวมกัน,ผสม
amalgamation(n) การรวม,การผสม,การปน
amass(vt) รวบรวม,รวมเป็นก้อน,สะสม
amount(n) ผลรวม,จำนวน,ปริมาณ
and(con) และ,รวมทั้ง
Britain(n) เกาะอังกฤษซึ่งรวมสก็อตแลนด์และเวลส์
buildup(n) การเตรียมตัว,การสะสม,การรวมพล,การพัฒนา,การเสริม
centralism(n) การรวมอำนาจ
centralization(n) การรวบรวม,การรวมอำนาจ
centralize(vt) รวบรวม,รวมอำนาจ
coalesce(vi) รวมกัน,เชื่อมต่อกัน
coalescence(n) การรวมกัน,การเชื่อมต่อกัน
coalition(n) การประสานกัน,การรวมกัน,การร่วมมือกัน,รัฐบาลผสม,สัมพันธมิตร
codify(vt) ทำเป็นประมวล,ทำเป็นระเบียบ,รวบรวม,เข้ารหัส,จัดหมวดหมู่
collect(vi,vt) เก็บรวบรวม,เก็บสะสม,สะสม,รวมหมู่,เกาะกลุ่ม,จับกลุ่ม
collection(n) การเก็บ,การสะสม,การรวบรวม,เงินสะสม
collective(adj) เกี่ยวกับหมู่คณะ,เกี่ยวกับส่วนรวม,โดยรวม
collector(n) ผู้รวบรวม,พนักงานเก็บภาษี,ผู้สะสม,นักสะสม
collusion(n) การสมรู้ร่วมคิด,การรวมหัวคิดอุบาย
combination(n) การรวมกัน,การจัดกลุ่ม,พันธมิตร
combine(vi,vt) รวม,ประสาน,ประกอบกัน
commonwealth(n) รัฐสวัสดิการ,การรวมกัน,เครือจักรภพ,สาธารณประโยชน์
compact(adj) รวมกันแน่น,อัดแน่น,กระชับ,กะทัดรัด,รัดกุม
compile(vt) รวบรวม,รวม,เรียบเรียง
compiler(n) ผู้เรียบเรียง,ผู้รวบรวม
composed(adj) เงียบ,สงบ,สำรวม,ใจเย็น
compound(adj) ซึ่งรวมกัน,ซึ่งประกอบกัน
concentrate(vi,vt) สำรวมความคิด,จดจ่อ,ตั้งอกตั้งใจ,ตั้งสมาธิ,รวมกำลัง
concerted(adj) รวมกัน,ร่วมกัน,พร้อมเพรียงกัน
concourse(n) การชุมนุม,การรวมกลุ่ม,ชุมนุมชน,ที่รวม
concur(vi) รวมกัน,เห็นด้วย,เห็นพ้อง,พร้อมกัน,ประจวบกัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
bundleรวมชุด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
collateรวมแฟ้มเรียง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
confluentรวมกัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
adjunctionการนำทรัพย์มารวมเข้ากัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
aggregate๑. ส่วนปรุงแต่ง๒. รวมกลุ่ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aggregationภาพรวมกลุ่ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
all orders migration rateอัตราการย้ายถิ่นรวมทุกอันดับ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
androgynous-รวมเพศ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
bidding, collusiveการรวมหัวประกวดราคา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
C. & F. (Cost and Freight)ราคาสินค้าที่รวมต้นทุนและค่าระวางพาหนะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cantวิธีแบ่งแยกทรัพย์สินที่มีเจ้าของรวม (ก. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cartel๑. ข้อตกลงแลกเปลี่ยนเชลยศึก๒. การรวมกลุ่มเพื่อผูกขาดทางธุรกิจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
centralised data processing; centralized data processingการประมวลผลข้อมูลแบบรวมศูนย์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
centralismระบบศูนย์รวมอำนาจปกครอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
centralizationการรวมอำนาจปกครอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
centralized data processing; centralised data processingการประมวลผลข้อมูลแบบรวมศูนย์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
check sumผลรวมตรวจสอบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
chilling a saleการรวมหัวกันกดราคา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
chlamydeousมีวงกลีบรวม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
co-ownerเจ้าของรวม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
coalescenceการรวมเสียง [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
coalescent assimilationการรวมเสียงกลมกลืน [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
collectเก็บรวบรวม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
collectionการเก็บรวบรวม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
collective farmingระบบนารวม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
collectivism๑. ระบบรวมอำนาจการผลิต๒. คติรวมหมู่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
combinationการรวม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
communal farmนารวมชุมชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
complex๑. ซับซ้อน๒. ปม (ทางจิต)๓. กลุ่มรวม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
comprehensive coverage; coverage, comprehensiveความคุ้มครองรวม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
concentrating collectorตัวเก็บรังสีแบบรวม [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
conglomerationการรวมกลุ่ม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
consolidated fundกองทุนรวม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
consolidationการรวมเข้าเป็นหน่วยเดียวกัน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Cost and Freight (C. & F.)ราคาสินค้าที่รวมต้นทุนและค่าระวางพาหนะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
democratic centralismคติประชาธิปไตยรวมศูนย์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ex capitalisation (x.c.)ไม่รวมเป็นเงินทุน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ex dividend (x.d.)ไม่รวมเป็นเงินปันผล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
farming, collectiveระบบนารวม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
focal-จุดรวม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Adsorbรวมตัว, ดูดซับ [การแพทย์]
Associateรวมตัว [การแพทย์]
Associativeรวมตัว [การแพทย์]
Assortmentรวมกันใหม่ [การแพทย์]
Blendedรวมกัน [การแพทย์]
Boundรวมตัว,ถูกจับไว้ [การแพทย์]
Briquetteรวมกันเป็นก้อน [การแพทย์]
Combineรวม,จับ,รวบรวม [การแพทย์]
Mixedรวมกัน, ลักษณะหลายอย่าง, แบบผสม [การแพทย์]
Multidisciplinaryรวมเอาวิชาการหรือศาสตร์ต่างๆเข้าด้วยกัน [การแพทย์]
Accumulationการสะสม, การรวมตัว [การแพทย์]
Actinide seriesอนุกรมแอกทิไนด์, กลุ่มธาตุในตารางพีริออดิก ตั้งแต่ลำดับที่ 89 แอกทิเนียม (actinium, Ac) จนถึงลำดับที่ 103 ลอว์เรนเซียม (lawrencium, Lr) รวม 15 ธาตุ ซึ่งเป็นธาตุกัมมันตรังสีทั้งสิ้น [นิวเคลียร์]
Additionปฏิกิริยาการรวมตัว, การเพิ่มขึ้น, การเติมเข้าไป, แอดดิชัน [การแพทย์]
Adductหุบปลายแขน, มองเข้าด้านใน, ผลผลิตจากการรวมตัว, แอดดักต์ [การแพทย์]
Agglomerate1.วัสดุคอมพาวด์: กลุ่มอนุภาคของวัสดุหนึ่งหรือหลายกลุ่มที่อยู่ด้วยกันอย่างหลวมๆ 2.น้ำยาง: กลุ่มของอนุภาคยางในสารละลายแขวนลอยน้ำยาง 3.เขม่าดำ: การรวมตัวเป็นกลุ่มก้อนของเขม่าดำที่ยึดกันด้วยแรงแวนเดอวาล์ว (van der waal) เนื่องจากปกติอนุภาคของเขม่าดำจะไม่อยู่แยกกันเป็นอนุภาคเดี่ยวๆ แต่จะรวมตัวกันเป็นกลุ่มของอนุภาคและกลุ่มของอนุภาคจะรวมตัวกันเป็นกลุ่ม ก้อนอย่างถาวร [เทคโนโลยียาง]
Aggregateเขม่าดำ: การรวมตัวอนุภาคปฐมภูมิของเขม่าดำเป็นกลุ่มของอนุภาค โดยแต่ละอนุภาคยึดติดด้วยพันธะโควาเลนต์ (covalent bond) [เทคโนโลยียาง]
Air Pollution อากาศเสีย ของเสียที่อยู่ในสภาพเป็นไอเสีย กลิ่นควัน ก๊าซ เขม่า ฝุ่นละออง เถ้าถ่าน หรือมลสารอื่นที่มีสภาพละเอียดบางเบาจนสามารถรวมตัวอยู่ในบรรยากาศได้ [สิ่งแวดล้อม]
albuminอัลบูมิน, สารประกอบประเภทโปรตีนช่วยรักษาความเป็นกรด-เบส และรักษาสมดุลของของเหลวในร่างกาย รวมทั้งการสร้างแอนติบอดีด้วย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Alluvial Complex Soil ดินตะกอนน้ำพาเชิงซ้อน ดินบริเวณที่ราบน้ำท่วมถึง (flood plain) มีลักษณะสูงๆ ต่ำๆ เนื่องจากการกัดเซาะของน้ำและเกิดจากการทับถม จึงทำให้พบดินตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป ปะปนกัน จนไม่สามารถแยกและแสดงไว้บนแผนที่ดินที่มีมาตรส่วนขนาดเล็กได้ จึงรวมไว้ในหน่วยแผนที่เดียวกัน [สิ่งแวดล้อม]
Alphanumeric charactersอักขระอักษรเลขอักขระที่รวมทั้งตัวอักษรภาษาอังกฤษ A-Z ตัวเลข 0-9 และอักขระพิเศษที่เราสามารถพิมพ์ด้วยแป้มพิมพ์ได้ ตลอดจนอักขระควบคุมต่างๆ ที่ใช้ควบคุมเครื่องพิมพ์ [คอมพิวเตอร์]
amoeboid movementการเคลื่อนที่แบบอะมีบา, ลักษณะการเคลื่อนไหวโดยอาศัยการไหลของไซโทพลาซึมไปรวมกันด้านใดด้านหนึ่ง ทำให้เซลล์ด้านนั้นโป่งออกเป็นซูโดโปเดียมและทำให้เซลล์เคลื่อนที่ไปจากจุดเดิมได้ เช่น การเคลื่อนที่ของอะมีบา  เซลล์เม็ดเลือดขาว  เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Annihilationประลัย, ปฏิกิริยาระหว่างอนุภาคกับปฏิยานุภาคของอนุภาคนั้นๆ แล้วอนุภาคทั้งสองหายไปกลายเป็นรังสีแกมมาพลังงานเท่ากันเคลื่อนที่ออกไปในทิศทางตรงข้ามกัน เช่นการรวมตัวของอิเล็กตรอนกับโพซิตรอน ได้รังสีแกมมาพลังงานรวม 1.02 ล้านอิเล็กตรอนโวลต์
Anticakingกันการรวมตัวเป็นก้อน [การแพทย์]
Anticoagulantสารเคมีที่เติมลงในน้ำยางเพื่อหน่วงปฏิกิริยาจากแบคทีเรียที่ทำให้ อนุภาคยางที่แขวนลอยอยู่ในตัวกลางมารวมตัวกันเป็นก้อนที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ซึ่งจะทำให้น้ำยางเสียสภาพ ตัวอย่างสารต้านการจับตัว เช่น แอมโมเนีย [เทคโนโลยียาง]
Anthologyหนังสือรวมเรื่องAnthology หมายถึง หนังสือรวมเรื่องหรือส่วนที่ตัดตอนออกมาจากงานเขียนของผู้แต่งคนเดียวหรือ ผู้แต่งหลาย ๆ คนที่คัดเลือกมาสำหรับการจัดพิมพ์ในฉบับเดียวหรือในชุดเดียว ดังนั้น จึงมีเนื้อหาหลาย ๆ เรื่องรวมอยู่ในเล่มเดียวกัน โดยไม่ได้มีเนื้อหาต่อเนื่องกันเลย เช่น หนังสือรวมบทความ หนังสือรวมงานวิจัย หนังสือรวมเรื่องสั้น เป็นต้น หนังสือรวมเรื่องมักถูกจำกัดที่รูปแบบของวรรณกรรมหรือประเภทของหนังสือ (เช่น เรื่องสั้น บทละคร ร้อยกรอง) หรือประเภทของผู้แต่ง ในบัตรรายการ อาจลงรายการจำแนก (Analytical entry) ให้กับงานเขียนที่จัดพิมพ์ในแบบหนังสือรวมเรื่อง เพื่อให้ผู้ใช้สามารถทราบ หรือค้นหาเนื้อหาของสิ่งพิมพ์แบบรวมเรื่องได้ ส่วนรายการออนไลน์ งานเขียนของผู้แต่งแต่ละบุคคลจะจัดทำรายการอยู่ในรายการบรรณานุกรม (Bibliographic record) ในเนื้อหาที่สามารถค้นหาเนื้อหาของสิ่งพิมพ์ได้โดยใช้คำสำคัญในการสืบค้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Antiquarian bookหนังสือโบราณAntiquarian book หมายถึง หนังสือโบราณ เป็นหนังสือเก่าที่จัดพิมพ์ก่อน ปี ค.ศ. 1800 และรวมถึงหนังสือที่จัดทำในศตวรรษที่ 15 – 18 โดยเฉพาะหนังสือที่ทำขึ้นก่อน ปี ค.ศ. 1455 ซึ่งเป็นหนังสือที่เขียนด้วยลายมือทุกเล่ม หนังสือเหล่านี้เป็นหนังสือที่มีคุณค่ามากซึ่งนักสะสมหนังสือโบราณจะให้ความสนใจในการเก็บสะสม เนื่องจากความหายากของหนังสือและยิ่งถ้าหนังสือนั้นยังอยู่ในสภาพทีดีก็ยิ่งมีคุณค่ามากสำหรับการเก็บสะสม ตัวอย่างของหนังสือโบราณ เช่น หนังสือที่เขียนโดย Charles Dickens, Mark Twain เป็นต้น หนังสือเหล่านี้เป็นหนังสือที่ผู้ขายหนังสือโบราณนำมาขาย โดยการประเมินราคาหนังสือ และมักขายโดยวิธีการประมูล [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Aquatic Animal สัตว์น้ำ หมายถึง สัตว์น้ำที่อาศัยอยู่ในน้ำหรือมีวงจรชีวิตส่วนหนึ่งอยู่ในน้ำ หรืออาศัยอยู่ในบริเวณที่น้ำท่วมถึง เช่น ปลา กุ้ง ปู แมงดาทะเล หอย เต่า กระ ตะพาบน้ำ จระเข้รวมทั้งไข่ของสัตว์น้ำนั้น สัตว์จำพวกเลี้ยงลูก ด้วยนม ปลิงทะเล ฟองน้ำ หินปะการัง กัลปังหา และสาหร่ายทะเลทั้งนี้รวมซากหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์น้ำเหล่านั้น และหมายความรวมถึงพันธ์ไม้น้ำตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีการะบุชื่อ [สิ่งแวดล้อม]
Axisแกนกลาง, แกน, แนวแกนกลาง, แกนรวมทางไฟฟ้า, แกนไฟฟ้าหัวใจ, กระดูกแอกซิส, กระดูกแอ็กซิส, กระดูกสันหลังชิ้นที่ 2, กระดูกสันหลังระดับคอ [การแพทย์]
Bottle Bank ธนาคารขวด ที่สำหรับรวบรวมขวดที่ใช้แล้วเพื่อนำไปหลอม กลับมาใช้ใหม่ มักแยก ประเภทตามสีแก้วและชนิดพลาสติก [สิ่งแวดล้อม]
chemical formulaสูตรเคมี, หมู่สัญลักษณ์ของธาตุที่เขียนรวมกันเพื่อแทนสารใด ๆ และแสดงให้เห็นว่า สารนั้นประกอบด้วยอะตอมของธาตุใดบ้าง อย่างละกี่อะตอม  เช่น สูตรเคมีของมีเทน คือ CH4 ประกอบด้วยคาร์บอน 1 อะตอมและไฮโดรเจน 4 อะตอม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Clinker ก้อนเถ้า กากที่เกิดจากการเผาซึ่งหลอมรวมตัวกันเป็นก้อน แข็ง เช่น ก้อนเถ้า โลหะ แก้ว และกระป๋อง [สิ่งแวดล้อม]
Cloacaทวารรวม,โคลเอคา,ช่องเปิดเพื่อให้ของเสียผ่านออก [การแพทย์]
Clumpจับกลุ่ม,รวมเป็นกลุ่ม,เกาะกันอยู่เป็นกลุ่มใหญ่ [การแพทย์]
Birth Rate อัตราเกิด อัตราที่คำนวณเกี่ยวกับบุตรเกิดรอดของกลุ่ม ประชากร ต่อจำนวนรวมของกลุ่มประชากรในช่วงเวลาเดียวกัน นิยมใช้อัตราเกิดต่อประชากร 1,000 คน ในช่วง 1 ปี เมื่อกล่าวถึงอัตราเกิดโดยไม่ระบุอะไร มักจะเข้าใจว่าเป็น อัตราเกิดหยาบ (crude birth rate) ซึ่งเป็นอัตราเกิดของบุตรเกิดรอดต่อค่าประชากรรวมทั้งหมด แต่สำหรับ อัตรา เกิดรวมยอด (total birth rate) จะรวมถึงบุตรเกิดรอดและการสิ้นสุดของการตั้งครรภ์ภายหลังสัปดาห์ที่ 28 ส่วนอัตรา เกิดเฉพาะอายุ (age-specific birth rate) นั้น รวมเฉพาะบุตรที่เกิดจากประชากรกลุ่มอายุใดอายุหนึ่ง ต่อประชากรในกลุ่มอายุนั้น เช่น กลุ่มสตรีในวัยเจริญพันธุ์ในช่วงอายุต่างๆ ส่วนคำว่า อัตราเกิดเสถียรภาพ (stable birth rate) นั้น ใช้เรียกอัตราการเพิ่มประชากรตามธรรมชาติที่เพิ่มในอัตาคงที่ ประชากรกลุ่มใดที่มาถึงขั้นที่มีอัตราเพิ่มดังกล่าว เรียกว่า ประชากร เสถียรภาพ หรือ ประชากรคงรูป (stable population) ที่มีการกระจายอายุเสถียรภาพด้วย อัตราเกิดปรับตามมาตรฐาน (standardized birth rate)หมายถีง อัตราเกิดที่คำนวนโดยขจัดผลกระทบของโครงสร้างประชากร ซึ่งแตกต่างกันระหว่างประชากรสองกลุ่มออกแล้ว จึงเหมาะที่จะใช้ในการเปรียบเทียบระหว่างประชากรต่างกลุ่ม อัตราเกิดที่ แท้จริง (intrinsic birth rate) หมายถึง อัตราเพิ่มประชากรตามธรรมชาติ มีค่าเท่ากับผลต่างระหว่างอัตราเกิดและอัตราตายตามธรรมชาติ [สิ่งแวดล้อม]
Bog ที่ลุ่มสนุ่น, พรุ บริเวณที่ลุ่มน้ำขังตลอดปีหรือเกือบตลอดปี มีซากพืชที่ตายแล้วผุพังกลายเป็น พีต(peat) ที่เป็นกรดจัด จับตัวกันในลักษณะหลวม ๆ ทับถมกันหนาบางตามสภาพแวดล้อมที่เกิด บางส่วนลอยอยู่บนผิวน้ำ บางส่วนจมใต้ผิวน้ำ เมื่อเหยียบย่ำจะหยุ่นคล้ายฟองน้ำ พืชพรรณที่ขึ้นในพรุมีหลากหลาย ได้แก่ หญ้า กก เฟริ์น ปาล์มหมาก หวาย เตย รวมทั้งไม้ยืนต้นบางชนิด ดิน อินทรีย์ที่พบในพื้นที่นี้มีปฎิกิริยาเป็นกรดจัด [สิ่งแวดล้อม]
Bond พันธบัตร ตราสารทางการเงินที่ออกโดยองค์กรระหว่างประเทศ รัฐบาล รัฐวิสาหกิจธนาคาร หรือบริษัทต่างๆ โดยสัญญาว่าจะจ่ายเงินกลับคืนเมื่อถึงเวลาที่กำหนด ประชาชนที่ซื้อพันธบัตรจะได้ดอกเบี้ยในอัตราที่กำหนดเป็นระยะๆ จนหมดอายุพันธบัตร โดยปกติจะมีการจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ ครึ่งปี แต่ในยุโรปมักจ่ายปีละครั้งพันธบัตรที่มีอายุน้อยกว่า 5 ปี จะเรียกว่าพันธบัตรระยะสั้น หากมีอายุระหว่าง 10-20 ปี เรียกว่าพันธบัตรระยะกลาง มีอายุมากกว่า 20 ปี เรียกว่า พันธบัตรระยะยาว พันธบัตรอาจจะไม่มีอายุ หรือพันธบัตรบางชนิดก็สามารถแปลงสภาพได้จะให้ผลตอบแทนแก่ผู้มีในรูปดอกผล จำนวนหนึ่ง ในอัตราคงที่รวมกับโอกาศที่จะได้กำไร เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงพันธบัตรเป็นหุ้นสามัญแล้วทำให้ราคาตลาดเพิ่มขึ้น ผู้ที่ออกพันธบัตรมากที่สุดในช่วงเวลาที่ผ่านมาคือรัฐบาลกลางของประเทศต่างๆ [สิ่งแวดล้อม]
Coagulateแข็งตัวเป็นก้อน,รวมตัวเป็นก้อน,จับเป็นก้อน,จับก้อนแข็งตัว,จับตัวเป็นก้อนแข็ง,การแข็งตัว,แข็งตัว [การแพทย์]
Botanical Garden สวนพฤกษศาสตร์ เป็นพื้นที่คุ้มครองประเภทหนึ่ง ซึ่งเป็นสถานที่ที่สร้างขึ้นเพื่อรวบรวมพันธุ์ไม้ทุกชนิด ทั้งในและนอกประเทศที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ ความสวยงามหรือที่หายากมาปลูกไว้เป็นลำดับตามหมวดหมู่ และตระกูล เพื่อการศึกษาวิจัยและการเผยแพร่ขยายพันธุ์ ให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชน และแก่ประเทศชาติต่อไป ในประเทศไทยมีอยู่ 5 แห่ง คือ สวนพฤกษศาสตร์พุแค จังหวัดสระบุรี สวนพฤกษศาสตร์เขาช่อง จังหวัดตรัง [สิ่งแวดล้อม]
Boycott การคว่ำบาตร การกระทำร่วมกันเพื่อปฏิเสธการให้ความร่วมมือ กับองค์กรหนึ่ง ๆหรือประเทศหนึ่ง ๆ เพื่อแสดงความไม่เห็นด้วย หรือเป็นการขู่ให้องค์การหรือประเทศนั้น ๆ ปฏิบัติตามที่ตนต้องการ การคว่ำบาตรนี้ส่วนใหญ่จะใช้เป็นเครื่องมือทางเศรษฐกิจที่ประเทศหนึ่ง ใช้ต่อต้านอีกประเทศหนึ่งด้วยการปฏิเสธการขนส่งสินค้าที่นำผ่านแดนของตน การไม่ซื้อหรือขายสินค้าบางอย่าง รวมทั้งการชักชวนให้ประเทศอื่นๆ เข้าร่วมการต่อต้านด้วย [สิ่งแวดล้อม]
Cost Insurance Freight (C.I.F.) Price ราคารวมค่าระวางและประกันภัยสินค้า เงื่อนไขราคาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ (ดู Incoterms) เป็นราคารวมตั้งแต่ตัวสินค้านั้น ค่าระวางเรือขนส่งสินค้าจนถึงเมืองท่าปลายทางตามที่ระบุ รวมทั้งค่าประกันภัยในตัวสินค้านั้น ๆ ด้วย ซึ่งหมายถึง ผู้ขายสินค้าตามเงื่อนไขราคานี้ จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ทั้งค่าระวางเรือ ค่าภาษีขาออก ค่าประกันภัย และอื่นๆ จนกว่าสินค้าจะถึงเมืองปลายทาง ส่วนผู้ซื้อก็จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นหลักจากสินค้าถึงเมืองท่าปลายทางตามที่ระบุแล้ว สินค้านำเข้าของไทยส่วนใหญ่จะนำเข้ามาในเงื่อนไขราคานี้ [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
add (vi.) รวม See also: เชื่อม Syn. unite, attach
add (vt.) รวม See also: เชื่อม
add together (phrv.) รวม See also: บวก
aggregate (adj.) รวม See also: ที่เป็นจำนวนทั้งหมด Syn. total
affiliate (vi.) รวม (องค์กร) เข้าด้วยกัน See also: รวมกัน
affiliate (vt.) รวม (องค์กร) เข้าด้วยกัน See also: รวมกัน
associate (vi.) รวมกลุ่ม See also: เข้ารวมกัน Syn. unite
club (vi.) รวมกลุ่ม See also: รวมกัน Syn. unite, combine
club together (phrv.) รวมกลุ่ม See also: เกาะกลุ่ม, รวมตัว
group (vi.) รวมกลุ่ม See also: จัดกลุ่ม, แบ่งกลุ่ม Syn. combine, unite Ops. divide, separate
group (vt.) รวมกลุ่ม See also: จัดกลุ่ม, แบ่งกลุ่ม Syn. combine, unite Ops. divide, separate
herd (vi.) รวมกลุ่ม See also: รวมตัว
pool (vt.) รวมกลุ่ม See also: ใส่เข้ากองกลาง Syn. blend, combine, merge
cluster together (phrv.) รวมกลุ่มกัน See also: รวมตัวกัน
confederate (vi.) รวมกลุ่มกัน
confederate (vt.) รวมกลุ่มกัน Syn. ally, unite
regroup (vi.) รวมกลุ่มใหม่
regroup (vt.) รวมกลุ่มใหม่
amalgamate (vt.) รวมกัน
amalgamate with (phrv.) รวมกัน See also: รวม, ผสมกัน Syn. combine with, merge together, merge with
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He tried to gather his thoughtsเขาพยายามที่จะรวบรวมความคิดของเขา
He needs the time alone to gather his thoughtsเขาต้องการเวลาตามลำพังเพื่อรวบรวมความคิด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There are 60 in the control group and 82 with the bio-chips.มีประชากรกลุ่มควบคุม รวม 60 คน และประชากรกลุ่มทดลอง ด้วยไบโอชิปรวม 82 คน
I have eight borders at this time, including myself.ในตอนนี้ฉันมีห้องพัก รวม 8 ห้อง รวมถึงห้องฉันเองด้วย
We got 4 more postcards. Samantha makes 5.เราได้โพสการ์ดมาอีก 4 รวม ซาแมนธ่า ด้วยเป็น 5
Turns out there was an estate sale where a treasure hunter named Clyde Belasco bought all of Dempsey's firearms, including 2 .38s.กลายเป็นว่ามีการขายต่อ และนักล่าสมบัติที่ชื่อ ไคลน์ เบลาสโก้ ซื้ออวาุธปืนของเดมซีย์ไว้ทั้งหมด รวม .38
All together it's been 10 years 10 years?รวม ๆ แล้วก็ประมาณ 10 ปี ได้ 10 ปี เชียวเหรอ?
And I know times are a little crazy, but that's my point.รวม ๆ แล้วไม่ต่ำกว่า 400 เหรียญ
Well, with this one dollar, we have... One dollar.รวม 1 เหรียญนี่ด้วย ก็เป็น...
7 minutes of everyday there were no eyes on me.รวม 7 นาทีของทุกๆวัน ก็จะไม่มีคนจับตามองผม
Including Chad Davis?รวม ชาร์ด เดวิสด้วย /
They all refer to some evil entity.รวมๆ เเลอู้วมันออู้างถึง... ...มารทิ่มึตัวตน
A whole concept,person,um,let's see.รวมๆ, บุคคล, อืม มีอะไรอีก
We can crack it, but it's not one size fits all, we need your DNA so that we can generate costume code.รวมๆก็ crackได้ แต่ละเอียดมากไม่ได้ Nเลยเอา DNA ของนาย... มาออกแบบโค้ด.. ที่เป็นของนายคนเดียว
The cumulative total is easily over a billion Won.รวมๆกันแล้วอาจจะมากกว่าพันล้านวอน
Mostly it's disses of other gangs and bad poetry.รวมๆก็เป็นการข่มแก๊งค์อื่นๆ กับกลอนหยาบคาย
Most of it looks like legitimate school projects, a couple computer games, and the usual social networking sites, but we're still looking.รวมๆแล้วก็เกี่ยวกับการเรียน
The truth is my grandmother met a ferret at the San Diego petting zoo, but nothing happened.รวมกลุ่ม เอาล่ะ เริ่มกันเถอะ
Stay together. MRS. CARMODY' You know what?รวมกลุ่มกันไว้นะ คุณคาโมนี่ คุณรู้อะไร
Gather 'round, gentlemen. It's game time.รวมกลุ่มตรงนี้ ท่านสุภาพบุรุษทั้งหลาย ได้เวลาเล่นเกมส์แล้ว
Dinner, some assembly required.รวมกลุ่มทำอะไรกันครึ่งๆกลางๆชะมัด
Regroup, patch up, then back to business as usual.รวมกลุ่มใหม่ รักษาตัว แล้วกลับมาจัดการภารกิจเดิมๆตามปกติ
Together, we have faced diversity.รวมกัน เราเผชิญสิ่งต่าง ๆ มากมาย ร่วมกัน
Big combination to end the third by Conlan... and Creed does not know where he is, walking to the wrong corner there.รวมกันขนาดใหญ่ที่จะจบที่ สามโดย คอนแลน และครีดไม่ทราบว่าเขาอยู่ที่ ไหน
Including the years when the Lakers played in Minneapolis?รวมกันตลอดระหว่างปี ตอนที่ทีมเลกเกอร์ เล่นที่มิเนียโปลิส
Briefing room in 2 minutes for show and tell.รวมกันที่ห้องประชุมในอีก 2 นาที มีของมาอวด
One of us can make it. Take mine.รวมกันน่าจะทัน มือมา
Left hook combination, go!รวมกันหมัดฮุคซ้ายไป!
So altogether, it means I love you.รวมกันหมายถึงผมรักแม่
All coming together in perfect harmony.รวมกันเป็นเสียงที่สอดคล้องกัน
We could stop samuel together.รวมกันเราจะหยุดแซมมวลได้
United we stand. Great.รวมกันเราอยู่ เยี่ยม
Safety in numbers?รวมกันเราอยู่เหรอไง?
So there's no more hunting.รวมกันเราแข็งแกร่ง มากกว่าแยกจากกัน การตามล่าสิ้นสุดลงแล้ว
That's close to 30 hours with the most compelling and controversial politician of our times.รวมกันแล้วก็ร่วม 30 ชั่วโมง กับนักการเมืองที่มีประเด็นและถูกถกเถียง กันอย่างมากในเวลานี้
That makes me Brittany S. Pierce.รวมกันแล้วบริทนี่ย์ ซ. เพียรส์
Put together, then it means 'to forget'.รวมกันแล้วแปลว่า "ลืม"
That's shoddy work.รวมกันได้งานไม่มีคุณภาพ
Combined with "The key in Silence undetected", the implication is that the effect is to make what was undetectable detectable.รวมกับ "กุญแจที่มองไม่เห็น," คงหมายถึงการทำสิ่งมองเห็นได้ ให้มองไม่เห็น.
Along with Paula Renmar and Samantha Rush.รวมกับ พอลล่า เรนมาร์ และ ซาแมนธ่า รัช
With your prior, that's 25 years.รวมกับคดีก่อนหน้านั้น ก็ 25 ปีเลยนะ
Plus all those nights bangin' Bill Compton.รวมกับคืนพวกนั้นที่เอากับบิล คอมพ์ตัน

รวม ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
総合[そうごう, sougou] Thai: รวม English: coordination
併せる[あわせる, awaseru] Thai: นำมาไว้รวมกัน English: to put together
合体[がったい, gattai] Thai: รวมตัวกัน
寄せる[よせる, yoseru] Thai: รวมรวม English: to gather
整合[せいごう, seigou] Thai: การรวมเข้าด้วยกัน English: integration
編集[へんしゅう, henshuu] Thai: รวบรวม English: compilation
編集[へんしゅう, henshuu] Thai: การรวบรวมเรียบเรียง
込める[こめる, komeru] Thai: รวมไว้ English: to include
通す[とおす, toosu] Thai: ดูรวม ๆ English: to overlook
集める[あつめる, atsumeru] Thai: รวบรวม English: to collect

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ร่วม
Back to top