ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ผ่อนคลาย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ผ่อนคลาย*, -ผ่อนคลาย-

ผ่อนคลาย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผ่อนคลาย (v.) relax See also: alleviate, ease up, moderate, mitigate, relieve Syn. ทุเลา, บรรเทา, ผ่อน Ops. ตึงเครียด
ผ่อนคลายอารมณ์ (v.) relax See also: rest, feel at ease, calm
ผ่อนคลายใจ (v.) feel relieved See also: be at ease, feel comfortable
English-Thai: HOPE Dictionary
apres-ski(เอ'พริสดี') n. ระยะผ่อนคลายหลังการเล่นสกี
assuage(อะสเวจฺ') vt. ทำให้บรรเทา,ทำให้สงบ,ผ่อนคลาย, ทำให้พอใจ,แก้หิว,แก้กระหายน้ำ. -assuagement n., Syn. allay, ease,moderate ###A. irritate,aggravate)
bagged(แบกดฺ) adj. ผ่อนคลายลง,เบา
buffer(บัฟ'เฟอะ) {buffered,buffering,buffers} n. ตัวกันชน,สารที่สามารถทำให้ทั้งกรดและด่างเป็นกลาง,เครื่องขัดเงา,คนงานขัดเงา vt. ใส่ตัวทำให้กรดหรือด่างเป็นกลาง,ผ่อนคลาย,ปกป้อง,กันชน, Syn. cushion ที่พัก (ข้อมูล) กันชนบัฟเฟอร์ในกรณีที่อัตราความเร็วในการทำงานของอุปกรณ์บางอย่างมีความเร็วไม่เท่ากัน เป็นต้นว่า เครื่องพิมพ์และหน่วยประมวลผลซึ่งทำงานด้วยความเร็วที่แตกต่างกันมาก คอมพิวเตอร์ประมวลผลเสร็จแล้วจึงต้องส่งผลมารออยู่ที่บัฟเฟอร์ก่อน เพราะเครื่องพิมพ์จะใช้เวลามากกว่าในการพิมพ์ (พิมพ์ตามไม่ทัน) เราจะพบบ่อย ๆ ว่า แม้ว่าจะสั่งให้หยุดพิมพ์ แต่เครื่องพิมพ์จะไม่หยุดทันที ทั้งนี้เป็นเพราะมีข้อมูลที่คอมพิวเตอร์ส่งไปรออยู่ที่บัฟเฟอร์แล้ว เครื่องพิมพ์จะต้องพิมพ์จนหมดข้อมูลในบัฟเฟอร์นี้ จึงจะหยุด คอมพิวเตอร์นั้นจะมีที่พักข้อมูลทั้งเมื่อรับข้อมูลเข้าและเมื่อส่งข้อมูลออก อันที่จริง บัฟเฟอร์ก็เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยความจำนั่นเอง
bumper(บัม'เพอะ) {bumpered,bumpering,bumpers} n. คนหรือสิ่งที่กระทบ,เครื่องกันชน,เครื่องผ่อนคลายแรงกระทบ adj. อุดมสมบูรณ์อย่างผิดปกติ,มากผิดปกติ vt. เติมเต็มถึงขอบ,ดื่มอวยพรจากแก้วเหล้าที่เติมเต็มขอบ vi. ดื่มอวยพร
chalasian. การยับยั้งหรือผ่อนคลายการหดตัวของกล้ามเนื้อ
detente(เดทานทฺ') n. ความผ่อนคลายของวิกฤติการณ์ (ความตึงเครียด) ทางการเมืองระหว่างประเทศ
lessen(เลส'เซิน) {lessened,lessening,lessens} vi. น้อยลง. vt. ทำให้น้อยลง,ลดลง,ลดคุณค่า,บรรเทา,ผ่อนคลาย
obtund(อับทันดฺ) vt. ทำให้เฉื่อยชา,ผ่อนคลาย,บรรเทา,ทำให้ลดน้อยลง, Syn. blunt. dull,deaden
obtundent(อับทัน'เดินทฺ) adj. ซึ่งทำให้เฉื่อยชา,ซึ่งผ่อนคลาย,ซึ่งบรรเทาความเจ็บปวด,ซึ่งทำให้ลดน้อยลง n. ยาบรรเทาปวด,ยาผ่อนคลาย
overhaul(โอ'เวอะฮอล) vt.,n. (การ) ยกเครื่อง (ยนต์) ,ปรับปรุงใหม่,ยกหรือพลิกขึ้นเพื่อทำการตรวจ,ตามทัน,ไล่ทัน,ผ่อนคลาย,คลาย,ชำระ,สะสาง, Syn. inspect,repair
relaxant(รีแลค'เซินทฺ) adj. ซึ่งผ่อนคลาย,n. ยาผ่อนคลาย
relaxation(รีแลคเซ'เชิน) n. การผ่อนคลาย,การผ่อนคลายอารมณ์,การถ่ายท้อง,ความหลวม,การผ่อนผัน, Syn. abatement,slackening,easing
relent(รีเลนทฺ') vi.,vt. (ทำให้) ผ่อนคลาย,บรรเทา,ยกโทษ, See also: relentingly adv., Syn. soften,weaken
relief(รีลีฟ') n. ความผ่อนคลาย,ความบรรเทา,ความโล่งอก,การผ่อนคลาย,การปลดปล่อย,การปลดเปลื้อง,การช่วยเหลือ,การสงเคราะห์,การบรรเทาทุกข์,เงินช่วยเหลือ,การเปลี่ยนเวร,การเปลี่ยนอารมณ์,สิ่งที่เปลี่ยนอารมณ์,ภาพนั้นแกะสลัก,ภาพนูน,ความเด่น,ความไม่เสมอกันของระดับพื้นดิน
relieve(รีลีฟว') vt. บรรเทา,ลด,ผ่อนคลาย,ปลดปล่อย,บรรเทา,แบ่งเบา,ช่วยเหลือ,สงเคราะห์,ทำให้นูน,เปลี่ยนเวร,เปลี่ยนยาม,เปลี่ยนบรรยากาศ,เปลี่ยนอารมณ์ -Phr. (to relieve oneself ปัสสาวะหรืออุจจาระ), See also: relievable adj. relievedly adv.
remissible(รีมิส'ซะเบิล) adj. ยกโทษให้ได้,ยกหนี้ได้,เลิกล้มได้,ผ่อนคลายได้,ยกเว้นภาษีได้, See also: remissibility n.
remit(รีมิท') vt.,vi. ส่งเงิน,อภัยโทษ,ยกโทษ,ยกหนี้,ละเว้น,ผ่อนคลาย,บรรเทา,ทำให้กลับสู่สภาพเดิม,ให้กลับ,ส่งกลับศาลชั้นต่ำกว่า n. การส่งกลับศาลชั้นต่ำกว่า,การส่งบันทึกจากศาลหนึ่งไปยังอีกศาลหนึ่ง, See also: remittable adj. S. forward,excuse
salve(แซฟว,ซาฟว) n. ขี้ผึ้งทาแผล,ขี้ผึ้ง,น้ำมันขี้ผึ้ง,ยาบรรเทา,สิ่งบรรเทา,การทำให้ผ่อนคลาย,การประจบสอพลอ,การปลอบใจ -v. บรรเทา,บำรุงขวัญ,ทำให้ผ่อนคลาย,กู้,กอบกู้,ช่วยให้รอดพ้นจากภัยหรือการสูญเสีย,ช่วยเหลือ,ช่วยชีวิต, Syn. ointment
toy(ทอย) n. ของเล่น,เครื่องเล่น,ของเด็กเล่น,สิ่งที่มีค่าเล็กน้อย,ของกระจอก,สัตว์ที่มีขนาดเล็ก,บุคคลร่างเตี้ย,สิ่งประดับเล็ก ๆ น้อย ๆ ,การผ่อนคลายอารมณ์,การละเล่น,หมวกผู้หญิงสก๊อตแลนด์สมัยก่อนที่มีส่วนที่ยาวคลุมถึงไหล่. adj. ใช้เป็นของเล่น,เหมือนของเล่น. vi. เล่น
unbridle(อันโบร'เคิล) vt. ปลดบังเหียน,ปลด,ปล่อย,ทำให้ผ่อนคลาย,ไม่ควบคุม
unloose(อันลูส') vt. คลายออก,ปล่อยออก,ทำให้หลวม,แก้,ขยาย,ทำให้อิสระ,ผ่อนคลาย
unloosen(อันลู'เซิน) vt. คลายออก,ปล่อยออก,ผ่อนคลาย, Syn. unloose,loosen
unstrung(อันสทรัง') vi. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ unstring. adj. ผ่อนคลายประสาท,ผ่อนคลาย,หย่อน,แก้สายออก, Syn. unnerved
unwind(อันไวนดฺ') vt.,vi. ม้วนออก,คลี่ออก,แก้,คลาย,ปล่อย,ขยาย,ผ่อนคลาย.
vent 2(เวนทฺ) n. การแสดงออก,การเปล่งเสียง,การขับออก. vt. แสดงออก,ปล่อยอารมณ์,ระบาย,ทำให้บรรเทา,จัดให้มีทางออก. vi. ระบาย,ผ่อนคลาย,บรรเทาลง, Syn. expression,utterance,outlet,passage,express,air
English-Thai: Nontri Dictionary
assuage(vt) ทำให้บรรเทา,ทำให้ผ่อนคลาย
relaxation(n) การผ่อนคลาย,ความหย่อน,การพักผ่อน
lessen(vt) ทำให้น้อยลง,ทำให้ลดลง,แบ่งเบา,บรรเทา,ผ่อนคลาย
palliate(vt) เยียวยา,รักษา,ทำให้ผ่อนคลาย
palliative(adj) บรรเทา,เบาบางลง,ทุเลา,ผ่อนคลาย
relax(vi,vt) ผ่อนคลาย,หย่อนลง,ผ่อน,ปล่อย,ระบาย
remit(vt) งดเว้น,ผ่อนคลาย,บรรเทาลง,อภัยโทษ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
detente; détente (Fr.)การผ่อนคลายความตึงเครียด (ระหว่างประเทศ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
relax๑. ผ่อนคลาย, หย่อน, ลดความตึง๒. บรรเทาเจ็บ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
relaxant๑. -ผ่อนคลาย, -หย่อน, -ลดความตึง๒. ยาคลายกล้ามเนื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
relaxation๑. การผ่อนคลาย, การหย่อน, การลดความตึง๒. การบรรเทาเจ็บ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Relaxationการผ่อนคลาย [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
be moderate (vi.) ผ่อนคลาย See also: บรรเทา Syn. relax
chilled (sl.) ผ่อนคลาย
ease off (phrv.) ผ่อนคลาย Syn. ease up, slacken off
ease up (phrv.) ผ่อนคลาย Syn. ease off, slacken off
lubricate (vt.) ผ่อนคลาย See also: บรรเทา, คลาย Syn. ease
relax (vi.) ผ่อนคลาย See also: พักผ่อน Syn. calm down, rest, repose
relent (vi.) ผ่อนคลาย See also: บรรเทา Syn. be moderate, relax
relieve (vt.) ผ่อนคลาย See also: บรรเทา, ปลอดเปลื้อง, ทุเลา Syn. ease, comfort, relax
remit (vt.) ผ่อนคลาย See also: บรรเทา Syn. ease, relax
unbend (vi.) ผ่อนคลาย Syn. rest, relax Ops. work
unwind (vi.) ผ่อนคลาย See also: คลายเครียด Syn. relax
able to breathe again (idm.) ค่อยผ่อนคลาย (ใช้ can แทน able to ได้) See also: ค่อยบรรเทา
cool (adj.) ซึ่งมีจังหวะที่ผ่อนคลาย (บทเพลง)
easing (n.) การผ่อนคลาย See also: การปลดเปลื้อง Syn. easement, alleviation, softening
laxative (adj.) ที่ทำให้ผ่อนคลาย Syn. relaxing, loosening Ops. confining, binding
lessening (n.) การผ่อนคลาย See also: การบรรเทา Syn. abatement, release
loosening (adj.) ที่ทำให้ผ่อนคลาย Syn. relaxing Ops. confining, binding
mitigation (n.) การผ่อนคลาย See also: การบรรเทา Syn. alleviation, moderation, reduction
relax (vt.) ทำให้ผ่อนคลาย See also: คลายเครียด, คลายอารมณ์ Syn. ease, loosen, slacken
relaxant (adj.) ซึ่งช่วยผ่อนคลาย
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You need to loosen upคุณจำเป็นต้องผ่อนคลายลงบ้าง
Just relax, be yourselfแค่ผ่อนคลายและเป็นตัวของตัวเอง
Just relax and let your mind go blankแค่ผ่อนคลายและปล่อยใจให้ว่างเปล่า
Why don't you just relax?ทำไมคุณไม่ผ่อนคลายบ้าง?
I can relax a bit nowตอนนี้ฉันสามารถผ่อนคลายได้เล็กน้อย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Relax and enjoy your flight.ขณะเดียวกัน ผ่อนคลาย และสนุกกับการเดินทางนะครับ
Meanwhile, relax and enjoy your flight, OK?ในระหว่างนี้ ผ่อนคลาย และสนุกกับการเดินทางนะครับ
And while you guys are dragging your candy asses half-way across the state and back, I'll be waiting for you on the other side relaxing with my thoughts.และตอนที่พวกนายย้ายตูดอ้อมรัฐไป ได้สักครึ่งทางและวกกลับมา ฉันคงจะคอยพวกนายอยู่อีกฝั่งนึง ผ่อนคลาย ไปตามอารมณ์
Pray to your personal God this hunk of junk flies.นั่งที่ ผ่อนคลาย แล้วสวดภาวนะกับพระเจ้าด้วยว่า ให้ไอ้เครื่องโกโรโกโสนี่มันบินได้
So close your eyes, relax, feel the magic.ทีนี้หลับตา ผ่อนคลาย แล้วรู้สึกถึงเวทย์มนตร์
Guys, don't worry about it. Just get in the zone, all right?หนุ่มๆ ไม่ต้องตื่นเต้นนะ ผ่อนคลาย สบายๆ
Sister-in-law, relax, it's fine.น้องสะใภ้, ผ่อนคลาย สบายๆ
Whoa, relax. I'm on your side, okay. I'm glad you kicked him out.Whoa ผ่อนคลาย ฉันในด้านของคุณโอเค ฉันดีใจที่คุณเตะเขาออก
Let's lower the heat, lower the guns. Let's relax. World War II is over.อย่าไปเครียด ลดปืนลง ผ่อนคลาย สงครามโลกครั้งที่2จบไปแล้ว
Now, just relax. Just think of a question. (STRANGE NOISES)เอาล่ะ ผ่อนคลาย แค่คิดถึงคำถามที่จะถาม มีวิญญาณอยู่รอบๆนี้
How about you go home and relax with a bottle of your favorite beer and think about it?เอาเป็นว่าคุณกลับบ้าน ผ่อนคลาย ดื่มเบียร์ขวดโปรด แล้วลองเก็บไปคิดดู
Now... settle in, relax, and return with me now to ancient Rome as we present the 1932 Cecil B. DeMille classic,ตอนนี้ ได้เวลานั่งประจำที่ ผ่อนคลาย \\และเดินทางย้อนกลับ ไปยังกรุงโรมสมัยโบราณที่เรานำเสนอนั้น
Sit back and relax and enjoy the ride. Uhh! Hey!นั่งลง ผ่อนคลาย และสนุกกับการเดินทาง เฮ้!
All right, mouse, relax. It'll be perfect.โอเค, เม้าส์, ผ่อนคลาย มันจะไร้ที่ติ
Bonnie, relax, ok?บอนนี่ ผ่อนคลาย โอเค?
So just... relax, sit back.แค่... ผ่อนคลาย , เอนหลัง
Go ahead, sit down. Relax. Just breathe.มาเลยมานั่งก่อน ผ่อนคลาย หายใจ
Relax, breathe, breathe.ผ่อนคลาย , หายใจเข้า หายใจออก
He's been there before. Move your leg!ผ่อนคลาย คอนแลน คือ เขาเคย มีมาก่อน
Relax.hy are you so nervous?ผ่อนคลาย คุณเครียดหรอ
Relax. You're not using your head.ผ่อนคลาย คุณไม่ได้ใช้หัวของพวกคุณเลย
Relaxing. I like my horses and, you know.ผ่อนคลาย ฉันชอบม้าของฉัน และนั่นละ
Relax. It's all in the wrists.ผ่อนคลาย ทั้งหมดมันอยู่ที่ข้อมือ
Just relax. It's gonna be fine.ผ่อนคลาย ทุกอย่างจะดีเอง
OSUNSANMI Just relax, and I'll ask you questions, and whenever, whatever you want to toss in thereผ่อนคลาย ผมจะถามคำถามคุณ พูดอะไรก็ตามที่คุณต้องการพูด
Just relax. I'm sure he's fine.ผ่อนคลาย ผมมั่นใจว่าเขาไม่เป็นอะไร
Relax. Just relax.ผ่อนคลาย ผ่อนคลายไว้
Sit by the pool, envision the future:ผ่อนคลาย มองถึงวันข้างหน้า
Relax, it's not like he's gonna say anything about you.ผ่อนคลาย มันไม่ใช่อย่างนั้น เขาไปได้พูดเรื่องของคุณ เขาไปแล้ว
Relax. Breathe.ผ่อนคลาย สูดลมหายใจเข้า
Relax. We gonna throw them muffins out, anyway.ผ่อนคลาย เราก็ตาม โยนพวกเขามัฟฟินออกไป
Relax and just do your best, alright?ผ่อนคลาย แล้วก็ทำให้ดีที่สุดก็พอครับ
Relax. Slow down. Just sit.ผ่อนคลาย ใจเย็นๆ แล้วนั่งลง
Relax, and get a real good feel.ผ่อนคลาย ให้รู้สึกว่ามันคุ้นมือ
No one's gonna find it.ผ่อนคลาย! จะไม่มีใครพบว่ามัน
We're gonna take care of you.ผ่อนคลาย. เราจะดูแลคุณ.
"Relax." That's good.ผ่อนคลาย.. นั่นดีเลย
Who do you have to screw round here to get a cup of tea and a biscuit?ผ่อนคลายกันสักนิดก่อน ด้วยกาแฟซักถ้วยกับขนมปังเป็นไง
Ease mind of our city, and continue to assure them the gods favor my efforts.ผ่อนคลายความตรึงเครียดของเมืองของเรา และดำเนินการต่อเพื่อให้มั่นใจว่าพวกเขา พระเจ้าโปรดปรานความพยายามของฉัน
None of you will be answering any calls until you've had some training.ผ่อนคลายจ๊ะ ไม่มีใครจะได้รับการตอบรับสายใด ๆทั้งนั้น จนกว่าเธอจะเรียนรู้มากพอ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ผ่อนคลาย
Back to top