ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ผู้ปกครอง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ผู้ปกครอง*, -ผู้ปกครอง-

ผู้ปกครอง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผู้ปกครอง (n.) parent See also: guardian Syn. ผู้ดูแล, ผู้คุ้มครอง
ผู้ปกครอง (n.) ruler See also: leader, president Syn. ผู้บริหาร, ผู้นำประเทศ
English-Thai: HOPE Dictionary
autocrat(ออ'โทแครท) ผู้ปกครองด้วยอำนาจเด็ดขาด, เผด็จการ (tyrant, authoritarian)
committee(คะมิท'ที) n. คณะกรรมการ,ผู้ปกครอง,ผู้อนุบาล, See also: committeeship n.
custodian(คัสโท'เดียน) n. ผู้ปกครอง,ผู้อารักขา,ผู้ที่เก็บรักษา, See also: custodianship n. ดูcustodian
dynast(ได'เนิสทฺ) n. ผู้ปกครอง (โดยเฉพาะที่มีการสืบทายาท) ,กษัตริย์, Syn. ruler
emperor(เอม'เพอเรอะ) n. จักรพรรดิ,ผู้ปกครองอาณาจักร., See also: emperorship n. ดูemperor
father(ฟา'เธอะ) {fathered,fathering,fathers} n. บิดา,พ่อ,ผู้ปกครอง,พระ,พ่อบุญธรรม,คำเรียกชื่อผู้อาวุโสเพื่อแสดงความเคารพ,ผู้อาวุโสที่สุดของกลุ่ม,ผู้นำของเมือง,ผู้ก่อตั้ง,ผู้มาก่อน,แบบเริ่มแรก -Phr. (the Father พระผู้เป็นเจ้า) . vt. ให้กำเนิด,ริเริ่ม,เป็นพ่อ,ยอมร
gaddi(กัด'ดี) n. บัลลังก์,เบาะรองเข่าเวลาสวดมนต์,สภาพของผู้ปกครอง
gadi(กัด'ดี) n. บัลลังก์,เบาะรองเข่าเวลาสวดมนต์,สภาพของผู้ปกครอง
gerent(เจอ'รันท) ผู้ปกครอง,ผู้จัดการ,ผู้อำนวยการ
governessn. ผู้ปกครองที่เป็นหญิง
governor(กัฟ'เวิร์นเนอะ) n. ข้าหลวง,ผู้ว่าราชการ,ผู้ปกครอง, Syn. supervisor,director
guardian(การ์'เดียน) n.,adj. (ซึ่งเป็น) ผู้ปกครอง,ผู้คุ้มครอง,ผู้คุ้มกัน,ผู้พิทักษ์., Syn. protector,custodian
guardianship(การ์'เดียนชิพ) n. การคุ้มครอง,การพิทักษ์,การเป็นผู้ปกครอง, Syn. care
hakim(ฮา'คิม) n. คนที่ฉลาด,นักปราชญ์,บัณฑิต,แพทย์,ผู้ปกครอง,ข้าหลวง,ผู้พิพากษา
khan(คาน,แคน) n. ข่าน,ผู้ปกครอง
magistrate(แมจ'จิสเทรท) n. ผู้พิพากษา,พนักงานผู้ปกครอง, See also: magistrateship n.
matriarch(เม'ทริอาร์ค) n. ผู้เฒ่าหญิงผู้ปกครองครอบครัวหรือเผ่า,แม่ผู้เป็นหัวหน้าครอบครัว., See also: matriarchal,matriarchic adj. matriarchalism n.
oligarch(ออล'ละการ์ค) n. ผู้ปกครองคนหนึ่งในระบอบคณาธิปไตย, See also: oligarchy คณาธิปไตย
plutocrat(พลู'ทะแครท) n. คนมีเงินที่มีอำ-นาจปกครอง,ผู้ปกครองด้วยอำนาจเงิน, See also: plutocratic adj.
praetor(พรี'เทอะ) n. ผู้พิพากษาหรือขุนนางผู้ปกครองของกรุงโรมโบราณ., See also: praetorship n.
pretor(พรี'เทอะ) n. ผู้พิพากษาหรือขุนนางผู้ปกครองของกรุงโรมโบราณ., See also: praetorship n.
proconsul(โพรคอน'เซิล) n. ข้าหลวงหรือผู้บัญชาการทหารของมณฑลหรือจังหวัด,ผู้ปกครองอาณาเขตที่ถูกยึดครอง., See also: proconsular adj.
queen regent(รี'เจินทฺ) ราชินีผู้ปกครองแทน,กษัตรี
ruler(รู'เลอะ) n. ผู้ปกครอง,ผู้ควบคุม,ผู้ครอบงำ,ประมุข,ผู้ชี้ขาด,ไม้บรรทัด, Syn. monarch
shield(ชีลด) n. โล่,ตราประจำตระกูล,สมาคมหรือโรงเรียน,เกราะหรือกระดองที่หน้าอก,ตราตำรวจหรือนายอำเภอ,ผู้ปกครอง,สิ่งคุ้มครอง,ฝาครอบกะบัง vt. ปกป้อง,ป้องกัน,คุ้มครอง,ซ่อน,ซ่อนเร้น. vi. เป็นโล่ป้องกัน., See also: shielder n. -S...
sovereign(ซอฟ'เวอเรน) n.,adj. (เกี่ยวกับ) กษัตริย์,รัฎฐาธิปัตย์,ผู้มีอำนาจสูงสุดของประเทศ,ผู้ปกครองประเทศ,ซึ่งมีอำนาจสูงสุด,สูงสุด,ใหญ่ยิ่งที่สุด,เหนือกว่าสิ่งอื่น ๆ ทั้งหมด,ม'อำนาจการปกครองตัวเองที่อิสระ,โดยสิ้นเชิง,โดยครบถ้วน,ม'ประสิทธิภาพ.
suzerain(ซูซะริน,-เรน) n.,adj. (เกี่ยวกับ) รัฐหรือผู้ปกครองที่มีอำนาจควบคุมทางการเมืองเหนืออีกรัฐหนึ่ง,เจ้านครสมัยศักดินา,ประเทศเหนือหัว., Syn. sovereign
tribute(ทริบ'บิวทฺ) n. เงินบรรณาธิการ,ของขวัญ,ค่าเช่าหรือเงินภาษีที่ต้องจ่ายให้ผู้ปกครอง,ภาระหน้าที่ดังกล่าว,คำสรรเสริญ, Syn. testimonial,compliment,gift,tax
tutor(ทู'เทอะ) n.,vt.,vi. (ทำหน้าที่) ครูสอน,ครูพิเศษ,ผู้ปกครอง,ผู้พิทักษ์,ผู้อนุบาล, See also: tutorship n.
tyrant(ไท'เรินทฺ) n. ทรราชย์,ผู้ปกครองแบบกดขี่,ผู้ปกครองแบบเผด็จการ,ผู้ปกครองที่ใช้อำนาจเบ็ดเสร็จ
ward(วอร์ด) n. ห้องคนไข้,ตึกคนไข้,แผนกในโรงพยาบาล,ห้องเรือนจำ,ผู้ที่อยู่ในความปกครองหรือความพิทักษ์,ความเป็นผู้ปกครอง,กลุ่มยามรักษาการณ์ vt. ปัดเป่า,ขับออก,ขจัด, Syn. precinct,protege
English-Thai: Nontri Dictionary
committee(n) คณะกรรมการ,ผู้อนุบาล,ผู้ปกครอง
curator(n) ผู้ดูแล,ผู้ปกครอง,ผู้อนุบาล
custodian(n) ผู้พิทักษ์,ผู้อารักขา,ผู้ปกครอง,ผู้ดูแล
father(n) พ่อ,บิดา,ผู้ก่อตั้ง,ผู้ปกครอง,หลวงพ่อ,บาทหลวง
governess(n) หญิงสอนเด็กตามบ้าน,ผู้ปกครอง(ผู้หญิง)
governor(n) ผู้ปกครอง,เจ้าเมือง,ข้าหลวง,ผู้ว่าราชการจังหวัด
guardian(n) ผู้ปกครอง,ผู้คุ้มครอง,ผู้ป้องกัน,ผู้คุ้มกัน,ผู้พิทักษ์
manager(n) ผู้จัดการ,ผู้บริหาร,ผู้ควบคุม,ผู้ปกครอง
parent(n) ผู้ปกครอง,มูลเหตุ,บ่อเกิด,แหล่งกำเนิด
potentate(n) ผู้ปกครอง,ผู้มีอำนาจ,กษัตริย์
ruler(n) ผู้ควบคุม,ผู้ชี้ขาด,ผู้ปกครอง,ประมุข,ไม้บรรทัด
theocracy(n) การปกครองโดยถือพระเจ้าเป็นผู้ปกครองสูงสุด
tutelary(adj) เกี่ยวกับการอนุบาล,เป็นผู้ปกครอง
tutor(n) ครูพิเศษ,ผู้ปกครอง,ผู้ดูแล,พี่เลี้ยง
tyrant(n) ทรราชย์,ผู้ปกครองอย่างเผด็จการ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
conservatorผู้ปกครอง, ผู้ดูแล, ผู้คุ้มครอง (ที่ศาลตั้ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
guardianผู้ปกครอง (ผู้เยาว์), ผู้อนุบาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
curatorผู้พิทักษ์, ผู้ปกครองผู้เยาว์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Foster Homeบ้านที่มีผู้ทำหน้าที่เป็นผู้ปกครอง [การแพทย์]
recordระเบียนกลุ่มของข้อมูลเกี่ยวกับคน สถานที่ เหตุการณ์ หรือสิ่งต่างๆ เช่นข้อมูลที่เกี่ยวกับคนไข้ได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ เพศ วันเกิด อาการเจ็บบป่วย รวมเป็นเวชระเบียน (medical record) ข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ เพศ วันเกิด ชื่อผู้ปกครอง คะแนนสอบ ฯลฯ ก็รวมเป็นระเบียนนักเรียน [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
adoptive parent (n.) ผู้ปกครอง Syn. babysitter
crat (suf.) ผู้ปกครอง See also: สมาชิกคณะปกครอง, ผู้นิยมระบบหนึ่ง ๆ
dynast (n.) ผู้ปกครอง See also: กษัตริย์
guardian (n.) ผู้ปกครอง Syn. adoptive parent, babysitter
ruler (n.) ผู้ปกครอง See also: ผู้ควบคุม Syn. controller, governor
oligarch (n.) ผู้ปกครองคนหนึ่งในระบอบคณาธิปไตย
paramount (n.) ผู้ปกครองชั้นสูงสุด Syn. dominant
despotism (n.) ผู้ปกครองซึ่งกดขี่ See also: การใช้อำนาจกดขี่, การข่มเหง Syn. oppression, cruelty, severity
tyranny (n.) ผู้ปกครองซึ่งกดขี่ See also: การใช้อำนาจกดขี่, การข่มเหง Syn. oppression, cruelty, severity, despotism
absolute ruler (n.) ผู้ปกครองที่เผด็จการ Syn. despot, dictator
tyrant (n.) ผู้ปกครองที่เผด็จการ Syn. despot, absolute ruler, dictator
grand duke (n.) ผู้ปกครองเมืองรองจากพระมหากษัตริย์
tin god (n.) ผู้ปกครองแบบเผด็จการ
emir (n.) ผู้ปกครองในประเทศอิสลามบางประเทศ See also: ประมุข, ผู้นำในประเทศอิสลามบางประเทศ
elope (vi.) (หญิงชาย) หนีตามกันไปโดยไม่แต่งงานหรือขออนุญาตจากผู้ปกครอง See also: หนีตามผู้ชายไป Syn. run off, slip out
foster child (n.) เด็กหรือผู้เยาว์ที่อยู่ในความคุ้มครองของศาล หรือผู้ปกครอง Syn. adopted child, orphan
governorship (n.) ตำแหน่ง และอำนาจหน้าที่ของผู้ปกครอง
interregnum (n.) ช่วงเวลาที่ไร้ผู้ปกครองประเทศ See also: ช่วงเวลาที่ไม่มีรัฐบาล Syn. interval
parent (n.) พ่อแม่, ผู้ปกครอง See also: ผู้ปกครอง, ผู้ดูแล Syn. progenitor, begetter
raja (n.) กษัตริย์หรือผู้ปกครองของอินเดีย มลายู ชวาและบอร์เนียว See also: ราชา Syn. king, rajah
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
The parent or guardian must give permissionพ่อแม่หรือผู้ปกครองต้องให้คำอนุญาต
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Ruler... oftheAmerican... progress.../ ผู้ปกครอง ของชาวอเมริกัน ความก้วหน้า...
Yet we who presume to rule must sometimes do vile things for the good of the realm.ทว่าพวกเรา ผู้ปกครอง บางครั้งก็ต้องทำสิ่งหยาบช้า เพื่ออนาคตที่ดีของอาณาจักร
Now I'm not sure what he is - lord of somewhere very far away.ตอนนี้ข้าไม่แน่ใจแล้ว\ ว่าเขาเป็นอะไร ผู้ปกครอง ของสักที่ที่อยู่ห่างไกล
Richard Roman, a C.E.O. whose company dominates the defense and aviation sectors, not to mention being a giant in the motivational-speaking world.ริชาร์ด โรมัน ผู้บริหารใหญ่เจ้าของบริษัท ผู้ปกครอง กระทรวงกลาโหม และส่วนวิชาการบิน ไม่ต้องพูดถึงความยิ่งใหญ่
Now, next up is blood from the ruler of fallen humanity.ทีนี้ต่อไปก็คือเลือดจาก ผู้ปกครอง มนุษย์ที่เสียชีวิตแล้ว
And you, the Warden of the North.ส่วนเจ้า ผู้ปกครอง แห่งแคว้นเหนือ
All rulers are either butchers or meat.ผู้ปกครอง ถ้าไม่ฆ่า ก็ต้องเป็นเหยื่อ
Yeah, parents. Terrifying. Mm-Hmm.ผู้ปกครอง น่ากลัวนะ ว่ามั้ย
Guardian, bull shit. She's no kid, you know.ผู้ปกครอง โกหกน่า หล่อนไม่ใช่เด็ก คุณก็รู้
Parents. We have to contact her parents.ผู้ปกครอง, ต้องติดต่อผู้ปกครองของเธอ
Parents, children, anyone else who lives on this property?ผู้ปกครอง,เด็กๆ,คนอื่นๆ ใครอาศัยอยู่บนผืนดินนี้บ้าง
Parent/teacher conferences are tonight.ผู้ปกครองกับครู มีพบปะกันคืนนี้
Guardians for patient Kwak, please come to the ER.ผู้ปกครองของ คนไข้ Kwak กรุณามาที่แผนกฉุกเฉินค่ะ
Where's her husband?ผู้ปกครองของคุณอยู่ที่ไหน
My parents were always busy with studies.ผู้ปกครองของฉันยุ่งการศึกษาเสมอ
One of the parents of the student attacked, Saegusa-san, is a PTA officer.ผู้ปกครองของนักเรียนที่ถูกทำร้ายที่ชื่อซาเอกุสะเป็นเจ้าหน้ามี่พีทีเอ
Young Master Bruce Wayne's guardian.ผู้ปกครองของนายน้อย บรูซ เวนน์
Casey Cooke's guardian's here.ผู้ปกครองของเคซีย์ คุกมาแล้ว
Your parents will be proud Especiallt your filthy old motherผู้ปกครองของเธอต้องภูมิใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแม่ของเธอ
Well, one parent had to work while the other one does everything humanly possible to bail on child support.ผู้ปกครองคนนึงต้องทำงาน ส่วนอีกคน เหลวไหล ไม่รับผิดชอบ
Parents think their kids are lost, but what's worse, he has them.ผู้ปกครองคิดว่าลูกๆของเขาหายไป แต่สิ่งที่แย่ที่สุดคือ เจ้าหมอนั่นซ่อนเด็กๆไว้
Is your guardian coming?ผู้ปกครองคุณกำลังมาใช่ไหม?
The absentee landlady.ผู้ปกครองดินแดนน้ำชา
The legal guardian?ผู้ปกครองตามกฏหมายน่ะหรือ
Lord of the Seven Kingdoms and Protector of the Realm,ผู้ปกครองทั้งเจ็ดอาณาจักร และปกป้องดินแดน
Parents do damage.ผู้ปกครองทำเรื่องผิดๆ ตลอด
That's what a good lord would do.ผู้ปกครองที่ดีต้องทำแบบนั้นแหละ
Parents with troubled kids are too busy working three jobs to look after them, and the gun yahoos have everyone so worked up about Obama taking away their guns that every house has a readily-available arsenal.ผู้ปกครองที่มีลูกเป็นเด็กเกเร ต้องยุ่งหัวหมุนกับการทำสามหน้าที่ เพื่อดูแลพวกเขา และไอ้ปืนตู้มต้ามนั่น ก็ทำให้ทุกคนรู้จักทำงาน
A ruler who kills those devoted to her is not a ruler who inspires devotion.ผู้ปกครองที่สังหาร คนที่อุทิศตนให้ มิใช่ผู้ปกครองที่ทำให้ มีคนอยากอุทิศตนมากนัก
A ruler loved by millions with a powerful army and the right family name.ผู้ปกครองที่เป็นที่รัก มีแสนยานุภาพ และตระกูลที่ถูกต้อง
Some parents do it for religious reasons others do it because they feel it's more hygienic.ผู้ปกครองบางคนทำมัน สำหรับเหตุผลทางศาสนา ... คนอื่นทำมันเพราะพวกเขารู้สึก มันถูกสุขอนามัยมากขึ้น.
My parents passed away.ผู้ปกครองผมเสียไปแล้ว
Parents stay local to make sure it's a good fit.ผู้ปกครองยังอยู่ในพื้นที่ เพื่อดูให้แน่ใจก่อนว่าพวกเขาทำหน้าที่ได้ดี
We got a complaint from a parent. "My daughter started crying because Sensei confiscated her favorite hair clip.ผู้ปกครองร้องเรียนมา
What are they complaining about?ผู้ปกครองร้องเรียนมาเรื่องอะไรครับ
Were the parents made aware of the school's disciplinary actions?ผู้ปกครองรู้เรื่องการลงโทษทางวินัยนี้รึเปล่า
Her parents probably put her in the system for peace of mind.ผู้ปกครองส่งให้เธอไปเข้าระบบสงบจิตสงบใจ
The parental lock? You can't do that.ผู้ปกครองสั่งห้าม คุณทำไม่ได้
Puppet ruler want a cracker? Here's your cracker. Shove 'em all right down your throat.ผู้ปกครองหน้าโง่อยากได้ ขนมปังกรอบรึ เอานี่ กลืนมันลงไป เอานี่ เยอะๆเลย
What guardian are they talking about when Shim Gun Wook has no family?ผู้ปกครองอะไรกัน\ ก็ชิมกอนอุคไม่มีครอบครัวนี่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ผู้ปกครอง
Back to top