ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

begetter

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *begetter*, -begetter-

begetter ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
begetter (n.) พ่อแม่ See also: ผู้ปกครอง, ผู้ดูแล Syn. progenitor

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า begetter
Back to top