ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

progenitor

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *progenitor*, -progenitor-

progenitor ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
progenitor (n.) ต้นตระกูล Syn. forebear, ancestor
progenitor (n.) แหล่งกำเนิด
English-Thai: HOPE Dictionary
progenitor(โพรเจน'นิเทอะ) n. บรรพบุรุษ,ต้นตระกูล,ปฐมาจารย์,รากเง่า,ต้นฉบับ, Syn. forefather
English-Thai: Nontri Dictionary
progenitor(n) ต้นตระกูล,บรรพบุรุษ,ครู,ผู้เบิกทาง,ต้นฉบับ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
progenitorบรรพบุรุษ [ดู ancestor] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I swear fealty to the Blood and to the progenitor.ฉันสาบานจะจงภักดีต่อเลือดและบรรพบุรุษ
I swear fealty to the Blood and the Progenitor.ข้าขอสาบานด้วยความสัตย์ ต่อเลือดและบรรพบุรุษ

progenitor ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
人祖[じんそ, jinso] (n) progenitor
阿国歌舞伎[おくにかぶき, okunikabuki] (n) Okuni kabuki; progenitor of modern kabuki, developed by Izumo Taisha shrine maiden Izumo no Okuni and popularized in Kyoto (early Edo period)
乞巧奠[きっこうでん;きこうでん, kikkouden ; kikouden] (n) (See 七夕) Festival to Plead for Skills (progenitor festival of Tanabata)
先輩[せんぱい, senpai] (n) (See 後輩・こうはい) senior (at work or school); superior; elder; older graduate; progenitor; old-timer; (P)
太祖;大祖[たいそ, taiso] (n) founder; progenitor; emperor
[そ, so] (n) ancestor; forefather; progenitor; (P)

progenitor ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ผู้บังเกิดเกล้า[n. exp.] (phū bangkoē) EN: parents ; one's own parents ; father ; mother ; progenitor FR:
ผู้ให้กำเนิด[n. exp.] (phū hai kam) EN: parent ; parents ; father ; mother ; progenitor FR: géniteur [m] ; parents [mpl]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า progenitor
Back to top