ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ผู้ควบคุม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ผู้ควบคุม*, -ผู้ควบคุม-

ผู้ควบคุม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผู้ควบคุม (n.) supervisor See also: controller Syn. คนควบคุม, ผู้คุม
ผู้ควบคุมนักโทษ (n.) warder See also: prison officer, guard, wardress, custodian, screw Syn. ผู้คุมนักโทษ
ผู้ควบคุมเพลง (n.) conductor Syn. วาทยกร
English-Thai: HOPE Dictionary
aquarist(อะควา'ริสท) n. ผู้ควบคุมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำและพืชน้ำ, ผู้ดูแลหรือนักสะสมสัตว์หรือพืชน้ำ
computer personnelบุคลากรคอมพิวเตอร์หมายถึง บุคคลที่ทำงานเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ หรือทำงานในศูนย์คอมพิวเตอร์ทั้งหมด เริ่มตั้งแต่ผู้จัดการ นักวิเคราะห์ระบบ วิศวกรคอมพิวเตอร์ นักเขียนโปรแกรมหรือชุดคำสั่ง ผู้ควบคุมเครื่อง พนักงานเตรียมข้อมูล ๆ บางทีเรียกรวม ๆ ว่า นักคอมพิวเตอร์ (computerese) หรือ peoplewareมีความหมายเหมือน liveware
conservator(คอน'เซอ เวเทอะ) n. ผู้พิทักษ์,ผู้ควบคุม
controller(คันโทรล'เลอะ) n. ผู้ตรวจสอบ,ผู้ควบคุม,ผู้ยับยั้ง,เครื่องควบคุม,เครื่องปรับ., See also: controllership n. ดูcontroller
disciplinarian(ดิสซะพลิเน'เรียน) n. ผู้ยึดถือระเบียบวินัย,ผู้ควบคุมหรือบังคับให้เป็นไปตามระเบียบวินัย. adj. เกี่ยวกับระเบียบวินัย
intendant(อิน-เทน'เดินทฺ) n. ผู้ควบคุม,ผู้ดูแล,ผู้ตรวจการณ์,ผู้อำนวยการ,ข้าหลวง,สมุหเทศาภิบาล
livewareหมายถึง บุคคลที่ทำงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เป็นต้นว่า1. วิศวกรคอมพิวเตอร์ (computer engineer) ซึ่งมีหน้าที่ดูแลเรื่องการบำรุงรักษาตัวเครื่อง หรือเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับส่วนตัวเครื่อง (hardware) 2. นักวิเคราะห์ระบบ (system analyst) คือ ผู้ที่จะวิเคราะห์ระบบงานที่จะใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผล3. นักเขียนชุดคำสั่งหรือผู้ทำโปรแกรม (programmer) คือผู้ที่จะเขียนคำสั่งต่าง ๆ ให้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติตาม4. ผู้ควบคุมเครื่อง (operator) คือผู้ที่จะบังคับควบคุมคอมพิวเตอร์ ด้วยการกดปุ่มบนแผงหน้าปัด ให้ทำงานตามคำสั่ง5. ผู้เตรียมข้อมูล (data entry operator) หมายถึงผู้ที่นำข้อมูลลงในสื่อชนิดใดชนิดหนึ่ง เช่น แถบบันทึก จานบันทึกมีความหมายเหมือน peopleware
overlookern. ผู้ควบคุม,ผู้คุมงาน, Syn. overseer
overseer(โอ'เวอะซี'เออะ) n. ผู้ควบคุม,ผู้คุมงาน,นายงานคนจนของเจ้าหน้าที่ทางศาสนา, Syn. supervisor
party whipn. ผู้ควบคุมเสียงของพรรค
peoplewareส่วนบุคลากรในวงการคอมพิวเตอร์ หมายถึง บุคคลที่ทำงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น นักเขียนโปรแกรม (programmer) นักวิเคราะห์ระบบ (systems analyst) วิศวกร (engineer) ผู้เตรียมข้อมูล (data entry) รวมไปถึงผู้ควบคุมเครื่อง (operator) อย่างไรก็ตาม สำหรับไมโครคอมพิวเตอร์แล้ว คำว่า "ผู้ใช้เครื่อง" (user) จะถูกรวมอยู่ในบุคลากรคอมพิวเตอร์ด้วย
producer(โพรดิว'เซอะ) n. ผู้ผลิต,ผู้ให้กำเนิด,ผู้สร้าง,ผู้อำนวยการสร้างภาพยนต์,ผู้ควบคุมเวที
regulator(เรก'กิวเลเทอะ) n. ผู้ควบคุม,คนควบคุม,เครื่องควบคุม,ตัวปรับ,เครื่องปรับ,นาฬิกามาตรฐาน
remote consoleส่วนเฝ้าคุมระยะไกลจอเฝ้าคุมระยะไกลหมายถึง จอภาพหรืออุปกรณ์อื่นที่ผู้ควบคุมการดำเนินการของเครื่อง ใช้สั่งงาน เช่น ส่งข้อมูลเข้าเครื่อง หรือสั่งให้เครื่องเริ่มกระทำการ (execute) แต่เนื่องจากอุปกรณ์นี้อยู่ห่างจากตัวเครื่อง การควบคุมจึงต้องมีสายการสื่อสารเชื่อมโยงติดต่อกัน
ruler(รู'เลอะ) n. ผู้ปกครอง,ผู้ควบคุม,ผู้ครอบงำ,ประมุข,ผู้ชี้ขาด,ไม้บรรทัด, Syn. monarch
super(ซูพ'เพอะ) n. ผู้ควบคุม,สินค้าพิเศษ (ขนาด,คุณภาพและอื่น ๆ) ,ตัวแสดงพิเศษ,เรื่องพิเศษ adj. ชั้นพิเศษ,ดีวิเศษ,สุดขีด,เกินปกติ., Syn. extraordinary
superintendent(ซูเพออินเทน'เดินทฺ) n. ผู้ควบคุม,ผู้จัดการ,ผู้อำนวยการ,ผู้ดูแล,ผู้คุมงานก่อสร้าง. adj. ควบคุม,จัดการ,ผู้อำนวยการ,ดูแล, Syn. supervise
supervisor(ซูเพอะไว'เชอะ) n. ผู้ดูแล,ผู้ควบคุม,นิเทศน์ศึกษา., See also: supervisorship n., Syn. manager,chief
surveillant(เซอเว'เลินทฺ,-เวล'เลินทฺ) adj. ควบคุม,ตรวจตรา,ดูแล. n. ผู้ควบคุม,ผู้ตรวจตรา,ผู้ดูแล, Syn. exercising surveillance
surveyor(เซอเว'เออะ) n. ผู้สำรวจรังวัด,ผู้สำรวจ,ผู้ควบคุม,ผู้ตรวจตรา,ผู้ตรวจสอบ., See also: surveyorship n., Syn. overseer,supervisor
wharfinger(วอร์ฟ'ฟินเจอะ) n. เจ้าของท่าเรือ,ผู้ควบคุมท่าเรือ
whip(วิพ) vt.,n. (การ) หวด,ตี,เฆี่ยน,โบย,ลงแส้,ฝึกอย่างเข้มงวด,รวบรวม,ชุมนุม,กระตุ้น,พันด้วยเชือก,เอาชนะอย่างเด็ดขาด,ดึงขึ้นด้วยเชือก,ฟันรอบ,ตีไข่ ,แส้ ,ผู้ควบคุมเสียงสมาชิกพรรคการเมืองในสภา,อาหารหวานที่ทำด้วยครีมหรือไข่ขาว,ลูกรอกโยง vi. พุ่ง,หวดแส้,ตกปลา
English-Thai: Nontri Dictionary
censor(n) ผู้ติชม,ผู้ตรวจหนังสือพิมพ์ฯลฯ,ผู้ควบคุมความประพฤติ
chaperon(n) ผู้ควบคุมหญิงสาว
comptroller(n) ผู้ชำระบัญชี,ผู้ควบคุม,ผู้ตรวจสอบ
conservator(n) ผู้ควบคุม,ผู้พิทักษ์,ผู้รักษา
controller(n) ผู้บังคับบัญชา,ผู้ตรวจตรา,ผู้ควบคุม,ผู้ตรวจสอบ,เครื่องควบคุม
manager(n) ผู้จัดการ,ผู้บริหาร,ผู้ควบคุม,ผู้ปกครอง
overseer(n) นายงาน,ผู้ควบคุม,ผู้คุมงาน
possessor(n) เจ้าของ,ผู้ครอบครอง,ผู้ยึดครอง,ผู้ควบคุม
ruler(n) ผู้ควบคุม,ผู้ชี้ขาด,ผู้ปกครอง,ประมุข,ไม้บรรทัด
superintendent(n) ผู้ดูแล,ผู้ควบคุม,ผู้จัดการ,ผู้อำนวยการ
supervisor(n) ผู้ดูแล,ผู้ควบคุม,นิเทศน์ศึกษา
taskmaster(n) หัวหน้าคนงาน,ผู้ควบคุมงาน
whip(n) ผู้ควบคุมเสียง,การโบย,การเฆี่ยน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
supervisorผู้ควบคุมดูแล [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
operator๑. ตัวดำเนินการ, ตัวปฏิบัติการ๒. ผู้ควบคุมเครื่อง [มีความหมายเหมือนกับ machine operator] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
SYSOP (system operator)ซิสอ็อป (ผู้ควบคุมระบบ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
warden๑. ผู้คุม, ผู้ควบคุม๒. อนุศาสก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Controller ผู้ควบคุม ผู้ได้รับอนุญาตให้ทำการควบคุม ตรวจสอบ วิเคราะห์ ดำเนินการ และบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบกำจัดของเสียหรืออุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้สำหรับการควบคุม บำบัดหรือกำจัดมลพิษอื่นใด ซึ่งเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษจัดสร้างให้มีขึ้นเพื่อการบำบัด น้ำเสีย กำจัดของเสียหรือมลพิษอื่นใดด้วยการลงทุนและเสียค่าใช้จ่ายของตน
Generator ผู้ผลิต(ขยะ) ผู้ก่อให้เกิดขยะ หรือผู้เป็นเจ้าของขยะ และ/หรือ ผู้ควบคุมขยะ [สิ่งแวดล้อม]
Mythเทพปกรณัมเทพปกรณัม (Myth) คือ เรื่องที่แสดงให้เห็นถึงเหตุการณ์และเรื่องราวในบรรพกาลเกี่ยวกับพื้นโลก ท้องฟ้าและพฤติกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ โดยมีเทพเจ้าเป็นผู้ควบคุมปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ ซึ่งรูปร่างลักษณะของเทพเจ้าจะเหมือนกับมนุษย์ทั่วไป แต่เป็นมนุษย์ที่อมตะ คือ เป็นผู้ที่ไม่ตายและมีพลังอำนาจทางเวทมนต์คาถาและมีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ เทพปกรณัมจึงเป็นนิทานเกี่ยวกับเทพเจ้า เทพธิดาประจำถิ่น ประจำเผ่าพันธุ์ ตามความเชื่อของแต่ละสังคม เช่นเรื่องพระอินทร์ พระอิศวร พระราหู เป็นต้น สำหรับเรื่องเทพปกรณัมนี้อาจเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากสำหรับเด็กโดยเฉพาะเด็กเล็ก ๆ จนถึงอายุ 7-8 ขวบ ส่วนเด็กอายุ 9-14 ปี ควรได้อ่านเทพปกรณัมฉบับดัดแปลง เพราะโตพอที่จะเข้าใจเรื่องราวอันสลับซับซ้อนและเป็นพื้นฐานนำไปสู่ความเข้าใจเกี่ยวกับมหากาพย์และนิทานวีรบุรุษต่อไป
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
conductor (n.) ผู้ควบคุม See also: ผู้ทำ, ผู้จัดการ Syn. manager, guide, leader
control (n.) ผู้ควบคุม Syn. controller
controller (n.) ผู้ควบคุม See also: คนดูแลจัดการ Syn. control
regulator (n.) ผู้ควบคุม See also: ผู้มีอำนาจควบคุม Syn. governor
super (n.) ผู้ควบคุม (คำไม่เป็นทางการ) See also: ผู้ดูแล, หัวหน้างาน Syn. supervisor
operator (n.) ผู้ควบคุม (เครื่องจักร) See also: คนงาน, ช่างผู้ชำนาญ, ผู้ปฏิบัติการ Syn. technician, mechanic
proctor (n.) ผู้ควบคุมการสอบ
impresario (n.) ผู้ควบคุมการแสดง See also: ผู้อำนวยการแสดง Syn. producer, stage director
stage director (n.) ผู้ควบคุมการแสดง See also: ผู้อำนวยการแสดง Syn. producer
circus manager (n.) ผู้ควบคุมการแสดงของโรงละครสัตว์
ringmaster (n.) ผู้ควบคุมการแสดงของโรงละครสัตว์ Syn. circus manager
censor (n.) ผู้ควบคุมความประพฤติ
intendant (n.) ผู้ควบคุมดูแล See also: ผู้ตรวจการณ์, ผู้อำนวยการ, ข้าหลวง
supervisor (n.) ผู้ควบคุมดูแล See also: หัวหน้างาน, ผู้บริหาร Syn. boss, foreman, manager, overseer
hotelier (n.) ผู้ควบคุมดูแลโรงแรม See also: เจ้าของโรงแรม, ผู้จัดการโรงแรม Syn. host, landlord
innkeeper (n.) ผู้ควบคุมดูแลโรงแรม See also: เจ้าของโรงแรม, ผู้จัดการโรงแรม Syn. host, landlord, hotelier
bandmaster (n.) ผู้ควบคุมวงดนตรี Syn. conductor
conductor (n.) ผู้ควบคุมวงดนตรี Syn. orchestra leader, director
orchestra leader (n.) ผู้ควบคุมวงดนตรี Syn. director
whip (n.) ผู้ควบคุมเสียงสมาชิกพรรคการเมือง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We're gonna spend a lot of time up here. Hey! How you doing?ส่วนใหญ่เราอยู่ที่นั่น เฮ้ เป็นไงบ้าง นอร์ม, ผู้ควบคุม อวตาร
It captured administrative domain credentials and converted the entire intranet into a botnet.มันอ่านจับหลักญานยืนยันของ ผู้ควบคุม แล้วเปลี่ยนเครือข่ายอินทราเน็ต ทั้งหมดเป็นบ็อตเน็ต
The director of the EVA Unit 03 manned activation test has arrived.ผู้ควบคุมการทดสอบของยูนิต 03 ได้มาถึงแล้ว
All Airbenders should be dead. Kill him! Firebenders, positions!ผู้ควบคุมลมทุกคนต้องตาย ฆ่ามัน\ผู้ควบคุมไฟ ประจำการ
The Master of Coin finds the money.ผู้ควบคุมเงินตรา จัดหาทอง
Per the watch commander, start heading towards Iolani Palace.ผู้ควบคุมแจ้งให้ มุ่งหน้าไปยังวังไอโอลานี่
At the top, the Commandant, who oversees the camp routine.สุดยอดแล้วก็คือ ผู้บัญชาการ ผู้ควบคุมกิจกรรมทุกอย่างในแคมป์
My sister knew an official in the Controller's officeพี่สาว,น้องสาวของฉันที่รู้ official in สำนักงานของผู้ควบคุม
Bred to be predators, but bred also to be controlled.เผ่าพันธุ์นักล่า แล้วยังมีชนัช้นผู้ควบคุม
If this many people around the country would do this instead of watching Super bowl Sunday our nation would be controlled by the people not by the corporations.ถ้าประชาชนทั่วประเทศทำแบบนี้ (เอ็ด คอลลินส์ ที่ปรึกษา) แทนที่จะนั่งดูการแข่งขันซูเปอร์โบวล์ทุกวันอาทิตย์ ประชาชนก็จะเป็นผู้ควบคุมประเทศ
You get them off their game... and then you take them to a place where Big Momma would be in control.ออกจากกิจวัตรปกติ พาไปในที่ที่... บิ๊กมาม่าเป็นผู้ควบคุมสถานการณ์
You think that I controlled Shiori and Misora and killed them.นายคิดว่าฉันเป็นผู้ควบคุม ชิโอริ กับ มิโซระ และฆ่าพวกเขา...
11 years, and I am still directing traffic.11ปี, และฉันยังเป็นผู้ควบคุมจราจร
Enough of this. Why should Olympus be in control of the satellite systems?พอที แล้วทำไมโอลิมปัสจึงต้อง เป็นผู้ควบคุมระบบดาวเทียม?
I'm the hydroelectrical engineer supervising the building... of the new dam in this province, and I have money!ผมเป็นวิศวกรไฟฟ้าจากพลังน้ำ เป็นที่ปรึกษาและผู้ควบคุมการก่อสร้าง เขื่อนใหม่ในจังหวัดนี้ และผมก็มีเงิน
I'm the master of time and space.ฉันคือผู้ควบคุมห้วงเวลา
I'm the master of...ห้วงเวลา ฉันคือผู้ควบคุม
Then the mighty Jedi Order will be forced to bring Jabba to justice and you, my friend, will be left to take control of all the Hutt clans.แล้วศาลสูงของเจไดก็จะถูกบีบ ให้เอาตัวแจ๊บบ้าไปตัดสิน และท่าน สหายข้า ก็จะกลายเป็น ผู้ควบคุมชนเผ่าฮัตต์ทั้งหมด
All contact between "Society" city, and an estimated 3 quarters of a million players were shut down for 3 hours while Castle technicians were working on what they described as a "satellite infection"...การรับส่งคลื่นของ "โซไซตี้" ไปยังผู้ควบคุม Nกว่า 1 ใน 3 ของทั้งหมดพันล้านคน ถูกระงับไปเป็นเวลานานกว่า 3 ชั่วโมง .. Nทีมงานเทคนิคของ คาสเซิล
His player, gaming mega star, Simon Silverton, could not be reached for comment.เกมเมอร์ไฟแรง ผู้ควบคุมเกเบิ้ล.. Nไซม่อน ซิลเวอร์ตัน เรายังติดต่อเค้าไม่ได้ในขณะนี้
Oh, shove the psychobabble, Parkman.โอ้,ผู้ควบคุมจิต พาร์คแมน
Tom's supervising. I want you to, uh, assist.ทอมเป็นผู้ควบคุม ฉันอยากให้เธอไปช่วย
Agent Schrader, can you spare a moment?ท่านสุภาพบุรุษ นี่คือหัวหน้าผู้ควบคุมงานนี้แฮงค์ ซาลเดอร์
You perfectly misunderstood.ชาวญี่ปุ่นเป็นผู้ควบคุม ตลาดปลาในโลกนี้
How I become the master of time and space.ที่ผมจะเป็นผู้ควบคุมกาลเวลา
I am the master of time and space.ผมเป็นผู้ควบคุม กาลเวลาและระยะทาง
I'm not leaving the team, i'm just no longer in charge.แต่มันไม่ร้ายแรงจนคุณต้องออกจากทีม ผมไม่ได้ออกจากทีม ผมแค่ไม่ได้เป็นผู้ควบคุมอีกต่อไปเท่านั้นเอง
If you're trying to imply a link between VSI products and an operators accidental death...ถ้าคุณพยายามจะบอกเป็นนัยว่ามีการเชื่องโยงระหว่าง \ ตัวผลิตภัณท์ของ VSI และอุบัติเหตุการตายของผู้ควบคุม
I just want to know how an operator can be killed by signals from it's surrogate.ผมแค่อยากจะรู้ว่า ผู้ควบคุมสามารถถูกฆ่า\ จากสัญญาณของเซอโรเกทได้ยังไง
Since when have you been able to cut off operators?คุณสามารถตักการเชื่อมต่อของผู้ควบคุมได้ตั้งแต่เมื่อไหร่?
(sighs) (coughing)ถ้าผมไม่ใช่คนไกล่เกลี่ยงั้นผมเป็นผู้ควบคุมวงดนตรีใช่มั้ย
Because most of the show choir directorsเพราะผู้ควบคุมคณะประสานเสียงส่วนใหญ่
We did, all new stucco, all the master suite, sandblasted, fumigated the basement...เราทำ ฉาบปูนใหม่ทั้งหมด มีผู้ควบคุมงานทั้งหมด ปูพื้นหินอ่อน ฆ่าเชื้อโรคห้องใต้ดิน
I-I'm controlling. "Controllist" isn't a word.ฉะ ฉันเป็น \"controling\" (ผู้ควบคุม) Controlist ไม่จัดเป็นคำศัพท์ย่ะ
And Pearson's definitely got the dominant traits.และเพียร์สันมีลักษณะของผู้ควบคุม
I knew from the first time we discovered you were a Bender,ข้ารุ้ตั้งแต่ครั้งแรกที่เรารู้ว่าเจ้าเป็นผู้ควบคุมธาตุ
There hasn't been a Waterbender in the Southern Water Tribeเราไม่มีผู้ควบคุมน้ำในเผ่าน้ำทางใต้
I believe they are Airbending tattoos.ข้าเชื่อว่า นั่นเป็นรอยสักของผู้ควบคุมลม
You are my prisoner Airbender.เจ้าเป็นนักโทษของข้า ผู้ควบคุมลม
You know, my grandma thinks because you're an Airbender,เจ้ารู้มัย ท่านย่าข้าคิดว่า เพราะเจ้าเป็นผู้ควบคุมลม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ผู้ควบคุม
Back to top