ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

landlord

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *landlord*, -landlord-

landlord ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
landlord (n.) เจ้าของบ้านเช่า (โดยเฉพาะที่เป็นผู้ชาย) Syn. landowner, innkeeper
English-Thai: HOPE Dictionary
landlord(แลนดฺ'ลอร์ด) n. เจ้าของที่ดิน,เจ้าของบ้านเช่า,เจ้าของโรงแรม., See also: landlordly adj. ดูlandlord, Syn. owner,proprietor
English-Thai: Nontri Dictionary
landlord(n) เจ้าของที่ดิน(ชาย)
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
landlordผู้ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Landlord and tenantผู้ให้เช่าและผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์ [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's the only landlord in town who'll take my money.มันเป็นแค่ที่เดียวในเมืองนี้ ที่ฉันพอจะจ่ายเงินได้
You just know that landlord remarkedอย่างที่รู้ เจ้าของตึกนี้
I'm the landlord from the 3rd floor, here about the rentฉันเป็นเจ้าของตึกอยู่ที่ชั้น 3 ว่าจะคุยเรื่องค่าเช่า
Yesterday at my apartment, my landlord came in. Darwin went berserk.เมื่อวานนี้นี้ที่อพาร์ทเมนท์ผม เจ้าของบ้านเขาเข้ามาในบ้าน ดาร์วินก็เกิดอาการคลั่งอาระวาด
I even asked the landlord to take a picture.ผมยังให้เจ้าของบ้านเช่า ถ่ายรูปเก็บไว้เลย
In fact, i already gave the landlord a check.แล้วก็อีกเรื่อง ผมเพิ่งจ่ายเช็คให้เจ้าของหอพักไป
I've been asking my landlord to fix it for weeks.ฉันก็บอก ให้เจ้าของตึกมาซ่อมเป็นอาทิตย์แล้ว
I'm gonna call the landlord next time.ครั้งหน้าฉันจะแจ้งเจ้าของหอนะ
My landlord don't mind if a get a little behind in my rent.แต่คุณไม่ปล่อยกู้เพราะคุณมีอคติ
My very angry landlord said you've been calling all day.เจ้าของบ้านฉันเขาโมโหมากบอกว่าโทรหาคุณทั้งวันเลย
Because the landlord felt bad about what happened before, he rented it back to us for cheap!เเจ้าของบ้าน... เพราะว่าเค้ารู้สึกไม่ดีเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ ....
Your landlord called.เจ้าของบ้านเช่าของคุณโทรมา

landlord ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dōng, ㄉㄨㄥ, 东 / 東] east; host (i.e. sitting on east side of guest); landlord; surname Dong
地主[dì zhǔ, ㄉㄧˋ ㄓㄨˇ, 地主] landlord; land-owner
房主[fáng zhǔ, ㄈㄤˊ ㄓㄨˇ, 房主] landlord, house-owner
房东[fáng dōng, ㄈㄤˊ ㄉㄨㄥ, 房东 / 房東] landlord
吃大户[chī dà hù, ㄔ ㄉㄚˋ ㄏㄨˋ, 吃大户 / 吃大戶] mass seizure of food from landlords during famines before liberation
店家[diàn jiā, ㄉㄧㄢˋ ㄐㄧㄚ, 店家] proprietor of a shop or restaurant; landlord
富户[fù hù, ㄈㄨˋ ㄏㄨˋ, 富户 / 富戶] rich family; large landlord
二地主[èr dì zhǔ, ㄦˋ ㄉㄧˋ ㄓㄨˇ, 二地主] sublandlord; tenant who sublets
二房东[èr fáng dōng, ㄦˋ ㄈㄤˊ ㄉㄨㄥ, 二房东 / 二房東] sublandlord; tenant who sublets

landlord ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不在地主[ふざいじぬし, fuzaijinushi] (n) absentee landlord
差配人[さはいにん, sahainin] (n) real estate agent; landlord
貸し主;貸主[かしぬし, kashinushi] (n) lender; creditor; landlord
主;主人[あるじ, aruji] (n) (1) (abbr) head (of a household); proprietor (of a store); proprietress; landlord; landlady; master (of a servant); (2) (arch) (also written as 饗) (See 饗設け) entertaining someone as one's guest
主人(P);主(P)[しゅじん, shujin] (n,adj-no) (1) (See ご主人) head (of a household); proprietor (of a store); proprietress; landlord; landlady; (2) one's husband; (3) (one's) employer; (one's) master; (4) host; hostess; (P)
地主[じぬし, jinushi] (n) landlord; landowner; (P)
大屋(P);大家[おおや, ooya] (n) landlord; landlady; (P)
家主[やぬし(P);いえぬし, yanushi (P); ienushi] (n) landlord; (P)
宿主[しゅくしゅ;やどぬし, shukushu ; yadonushi] (n) (1) (parasitic) host; (2) landlord; innkeeper
店子[たなこ;たなご, tanako ; tanago] (n) tenant (esp. in contrast to a landlord); renter
管理者[かんりしゃ, kanrisha] (n) (1) manager; landlord; warden; superintendent; supervisor; (2) {comp} root (user); (P)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
地主[じぬし, jinushi] Thai: เจ้าของที่ดิน English: landlord

landlord ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เจ้าของบ้าน[n. exp.] (jaokhøng bā) EN: landlord of a house ; host ; homeowner ; house owner FR: propriétaire [m, f] ; hôte [m] ; maître des lieux [m]
เจ้าของบ้านเช่า [n. exp.] (jaokhøng bā) EN: landlord ; homeowner FR: propriétaire [m, f]
เจ้าของโรงแรม[n. exp.] (jaokhøng rō) EN: hotelkeeper ; innkeeper ; landlord FR: hôtelier [m] ; hôtelière [f]
เจ้าของที่[n. exp.] (jaokhøng th) EN: landowner ; landlord ; landlady FR: propriétaire [m] ; propriétaire foncier [m]
เจ้าของที่ดิน[n. exp.] (jaokhøng th) EN: landowner ; landlord ; landlady FR: propriétaire [m] ; propriétaire foncier [m]

landlord ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vermieter {m}landlord

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า landlord
Back to top